עתירת חשמלאי לשלם לו שכר עבודה בחנות

עתירת התובע, חשמלאי במקצועו, לחייב את הנתבע לשלם לו, את המגיע לו כשכר עבודתו אצל הנתבע, בחנות שבמרכז מסחרי רוממה בחיפה, וזאת בחודש דצמבר 2012.

אין חולק כי הנתבע לא שילם לתובע דבר עד עתה בגין עבודתו של התובע אצלו, כפי שיפורט.

לטענת התובע, כעולה מכתב תביעתו, הגיש לנתבע הצעת מחיר על סך של 9,200 ש"ח (ללא מע"מ), שעותק הימנה צורף לכתב התביעה.

התובע ביצע, לטענתו, ולבקשת הנתבע, עבודות נוספות, הכוללות רכישת גופי תאורה והתקנתם, כאשר בכתב תביעתו אינו מפרט את הסכום הנדרש על ידו לעניין תוספות אלה.

התובע צירף לכתב התביעה מכתב שנשלח אל הנתבע על ידי בא כוחו, מכתב מיום 18.3.13, ובו טוען ב"כ התובע כי הסך שהיה על הנתבע לשלם לתובע בגין הצעת העבודה המקורית, הועמד, בהסכמת הצדדים, על הסך של 8,500 ש"ח.
במכתב זה, גורס ב"כ התובע כי העבודות הנוספות שבוצעו על ידי התובע היו "להוסיף 10 נקודות חד פאזיות ו-22 גופי תאורה אשר אינן תומחרו בהצעה הראשונה" (סע' 5 למכתב מיום 18.3.13). סיכום דרישת ב"כ התובע במכתב זה, בכל המתייחס לביצוע עבודות החשמל כולן, הינו הסך של 18,800 ש"ח, כאשר אף במכתב זה אין כל פירוט של הסך הנ"ל.

בכתב ההגנה, מכחיש הנתבע את כל טענות התובע לגבי סה"כ חובו של הנתבע לתובע.
הנתבע גורס כי הצעת המחיר מיום 19.12.12, כפי שצורפה לכתב התביעה, אינה ההצעה המקורית שהוגשה לו.
לטענתו, ההצעה המקורית, שעותק ממנה צירף הנתבע לכתב הגנתו, כוללת בפרק של פירוט העבודה את הסע' 6, סעיף המתייחס לעבודות התקנת התאורה וכאשר סעיף זה נמחק מהצעת המחיר שצורפה לכתב התביעה ודבר המחיקה נראה לעין.
לטענת הנתבע לעניין זה, מחיר התקנת גופי התאורה, בהבדל מרכישתם, כלול בהצעת המחיר.
הנתבע טען עוד כי סוכם בין הצדדים שסה"כ שכרו של התובע בגין עבודתו יהא 8,547 ש"ח, ללא מע"מ או סך של 10,000 ש"ח, הכולל מע"מ וכן ישלם הנתבע לתובע את הסך של 4,000 ש"ח בגין רכישת גופי התאורה וזאת כנגד הגשת חשבוניות מס לגבי רכישת גופי התאורה על ידי התובע.

הנתבע הוסיף וטען כי היה נכון לשלם לתובע את הסך של 8,547 ש"ח, כאשר התובע פטור מתשלום מע"מ, וכן היה נכון לשלם לו את ההוצאות בגין רכישת גופי התאורה, כפוף להצגת חשבוניות על רכישת גופי התאורה.
למרות שהתובע הודיע כי רכש גופי תאורה בסך של 4,000 ש"ח, הרי שהמציא לנתבע חשבונית על סך של 1,620 ש"ח בלבד.

התובע סירב לקבל את הסכום המוצע על ידי הנתבע, כסילוק מלוא שכרו ועמד על כך כי יקבל גם את סכום המע"מ וגם תשלום בגין התוספות.

בכתב הגנתו אישר הנתבע כי אכן התובע הוסיף ועשה, מעבר למפורט בהזמנת העבודה המקורית, 10 שקעים, אך לאחר שהסבר לנתבע כי התובע לא ביצע את כל הנקודות שנקבע כי יבצע עפ"י הצעת המחיר הראשונה וכי חסרים 7 שקעים, הרי שנותרה יתרה של 3 שקעים עודפים מעבר להצעה.
ברם, אף לגבי 3 שקעים אלה - אין התובע זכאי לכל תשלום, הואיל ולא ביצע התקנה של 3 ונטות איוורור שנכללו בהצעה המקורית ושווי אי התקנה זו מתקזז אל מול שלושת השקעים הנוספים.

הנתבע הוסיף וטען בכתב הגנתו כי לאחר שהתובע סיים את עבודתו, נאלץ הנתבע להזמין חשמלאי אחר, על מנת שיתקן את הליקויים בעבודת התובע ושילם לו את הסך של 1,300 ש"ח, אותו יש לקזז מהמגיע לתובע.

בביהמ"ש נשמעו עדותם של התובע ושל שותפו, מר אביתר אוסדון וכן עדותו של הנתבע.

הנני נותנת אמון מלא בכל דברי עדותו של הנתבע וקובעת כי אכן סוכם בין הצדדים שסה"כ שכרו של התובע בגין העבודות שביצע עבור הנתבע יעמוד על הסך של 10,000 ש"ח הכולל מע"מ וכאשר בהפחתת המע"מ יעמוד על הסך של 8,547 ש"ח.

גירסתו של התובע לעניין סה"כ הסכום המגיע לו, כפי שפירט בכתב תביעתו, עומד בסתירה לטענותיו במכתב מיום 18.3.13, שכתב בשמו, בא כוחו עו"ד אלנקוה.

זאת ועוד, הנני מקבלת כי הצעת המחיר המקורית כללה אף את התקנת גופי התאורה, כעולה מסע' 6 שבהצעת המחיר, כפי שצורפה לכתב ההגנה, הוגשה לביהמ"ש וסומנה נק/1.

מעבר לכך שנתתי אמון בדברי עדותו של הנתבע לעניין זה, הרי שעיון מדוקדק בתצלום של המסמך, כפי שצורף לכתב התביעה, מעלה כי אכן סע' 6 נמחק מהמסמך והינו חסר בו.

אף מעדותו של מר אביתר אוסדון, שותפו של התובע, עולה כי סע' 6 שבהצעת המחיר אכן היה קיים, אך, לטענתו, הינו מתייחס לביצוע "נקודת כוח של תאורה, לא כולל איבזור" (עמ' 2 ש' 31 לפרוט').
אם אכן כך הוא, כנטען על ידי מר אוסדון, תמוה הוא כיצד זה חוזר התובע וטוען בסיכומיו כי "אני מבקש לומר שבהצעת המחיר המקורית לא דיברתי עם התובע על התאורה וזה לא נרשם גם. בנק/1 עניין התאורה הוסף על ידי הנתבע" (עמ' 3 ש' 30-31 לפרוט').
משמע, התובע טוען כי הנתבע הוסיף בהצעת המחיר נק/1 את הסע' 6, כאשר זה לא היה כלל בהצעת המחיר המקורית.

הנני קובעת כי אכן הצעת המחיר המקורית כללה בפירוט העבודה את סע' 6 וכי התובע צירף לתביעתו מסמך מזוייף, שקרי, שבו נמחק אותו סעיף.

הנני קובעת כי התובע לא העיד אמת בביהמ"ש וכי סע' 6 הופיע בהצעת המחיר המקורית והינו מתייחס לעבודות התקנת התאורה.

הנני מקבלת אף את דברי הנתבע כי פרט לחשבונית על סך של 1,620 ש"ח שהציג התובע בפני הנתבע בגין רכישת גופי התאורה, לא הציג התובע כל חשבונית נוספת ואכן רשאי היה הנתבע שלא להסכים לשלם לתובע את הסך של 4,000 ש"ח בגין רכישת גופי התאורה, כאשר הוצגה בפניו חשבונית המתייחסת רק לסך של 1,620 ש"ח.

עדותו של הנתבע לעניין זה, מתאשרת בעובדה כי אף לביהמ"ש לא הציג התובע העתקים של חשבוניות בגין רכישת גופי התאורה, מעבר לחשבונית האחת על סך של 1,620 ₪.
התובע הגיש לביהמ"ש אישור של בית העסק אורות הצפון שבו רכש התובע את גופי התאורה, אישור שניתן לו ביום 1.12.13, ארבעה ימים בלבד לפני מועד שמיעת ההוכחות, המאשר רכישת גופי תאורה בסך של 2,428 ₪.
משמע, סה"כ התשלום ששילם התובע בגין רכישת גופי התאורה עומד על הסך של 4,048 ₪.

לעניין תוספת 10 נקודות החשמל, מעבר לתוכנית המקורית, נתן הנתבע בכתב הגנתו התייחסות לכך, עת גרס כי אכן התובע הוסיף 10 נקודות במקומות שלא צויינו מלכתחילה בהצעת המחיר, אך גרע נקודות אחרות, שלהן התחייב, כך שמחיר התקנת הנקודות הנוספות מתקזז אל מול החסר. הנתבע צירף לכתב הגנתו מסמך מיום 25.4.13 בדבר סקר שערך מר שריף מטאנס, אדריכל, ובו השווה בין העבודות שהיה על התובע לבצע בהתאם להסכם המקורי ושבפועל לא ביצע ועל כך שאכן הוספו 10 נקודות חשמל, אך אלה יתקזזו אל מול החסרים שבעבודת התובע.
התובע לא התייחס כלל לטענות אלה של הנתבע, לא בכתב תשובה לכתב ההגנה ולא במהלך שמיעת הראיות בביהמ"ש, כך שגירסתו של הנתבע לעניין זה לא נסתרה כלל והינה מקובלת עליי.

לעניין טענת הנתבע כאילו העבודה לא הושלמה כדבעי וכי נאלץ לשכור שירותי חשמלאי אחר כדי לתקן את הטעון תיקון – החלטתי לדחות טענה זו, בקובעי כי לא הוכחה.
נהפוך הוא; מהתיעוד שהוגש לביהמ"ש עולה כי העבודות בוצעו, כולן, כהלכה ולא נמצא בהן כל פגם.
כן נראה מהמסמך שנערך על ידי החשמלאי מר קלדאוי, כי עבודות החשמל הנוספות בוצעו עקב דרישות מיוחדות של הנתבע, מחמת ציוד מיוחד שביקש לעשות בו שימוש בחנותו.

על בסיס כל האמור לעיל, הנני קובעת כי התובע זכאי לתשלום שכר עבודתו בסך של 8,547 ₪ ולהחזר בסך של 4,048 ₪, בגין רכישת גופי התאורה ובסה"כ – 12,595 ₪.

אשר על כן, הנני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע את הסך של 12,595 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.

בהתחשב בכך שהתובע לא היה נכון לקבל את הצעת הנתבע לשלם לו סכום העולה על הסך שנקבע זה עתה על ידי – לא מצאתי מקום לחייב את הנתבע בתשלום הוצאות המשפט.

יש זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בחיפה וזאת תוך 15 יום ממועד המצאת פסק דין זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הזכות לחשמל

 2. חשמל כשר לשבת

 3. חבלה במונה חשמל

 4. פגיעה בכבל חשמל

 5. שיבוש מונה חשמל

 6. פגיעה בעמוד חשמל

 7. התנגשות בעמוד חשמל

 8. תביעת מונה חברת החשמל

 9. תאונת עבודה - מכת חשמל

 10. שימוש בלתי חוקי בחשמל

 11. השעיית עובד בחברת חשמל

 12. ביטול החלטה לנתק חשמל

 13. נזקים בגלל ניתוק חשמל - פיצויים

 14. ? תאונה עם מסור חשמלי – פיצויים

 15. נזקי חקלאות בגלל הפסקת חשמל

 16. תביעה בגין עבודות חשמל בבית

 17. נזקים חקלאיים עקב זרם חשמלי

 18. העמדה לדין של עובד חברת חשמל

 19. חוב שוכר לעירייה ולחברת חשמל

 20. חוב רטרואקטיבי על חשבון חשמל

 21. הפחתת צריכת חשמל - תאורת רחוב

 22. פיצוי על הפסקות חשמל ללא התראה

 23. ניתוק חשמל למסעדה בשל עבירות בניה

 24. פיצוי מחברת החשמל - נחשולי מתח

 25. נזק למכשירי חשמל עקב הפסקת חשמל

 26. ביטול קניית מכשיר חשמלי עקב תקלות

 27. התנגדות להצבת עמודי חשמל במקרקעין

 28. תביעה לתשלום על עבודות חשמל במשרד

 29. תביעה כספית בגין צריכת חשמל שלא כדין

 30. עתירת חשמלאי לשלם לו שכר עבודה בחנות

 31. טענת פלישת חברת החשמל לנחלה וגזילת שטח

 32. התנגדות לבניית עמוד חשמל עם שנאי במושב

 33. ניתוק חשמל לנכס בשל עבירות בניה (טופס 5)

 34. ביטול עסקת קניית מכשיר חשמלי דרך אתר "יד 2"

 35. חברת החשמל ביקשה לנתק חשמל בטענה שחיבל במונה

 36. תביעה לתשלום שכר טרחה על עבודות חשמל שלא שולם

 37. בניית של חדר טרנספורמציה על פי דרישת חברת החשמל

 38. תביעה לתשלום שכרם בגין עבודות חשמל עבור מועצה מקומית

 39. עובד של חברת החשמל שלא הצהיר לפני לתחילת על קרבת משפחה

 40. הקמת מתקן שידור על גבי עמוד חשמל קיים והצבת ציוד נלווה

 41. מנוף פגע בכבל חשמל שנפל ופגע ברכב חונה (תביעת פיצויים)

 42. ערר על התקנת מערכת פוטו-וולטאית לייצור חשמל מאנרגיה סולארית

 43. ניסיון התנכלות לנציגות המהנדסים בחברת החשמל בשל פעילותם הארגונית

 44. ערר ליתן אישור לחיבור חשמל מים וטלפון (טופס 4) למבנה מגורים חד משפחתי

 45. תאונת עבודה על מכונה לגריסת צינורות פלסטיק המונעת באמצעות מנוע חשמלי

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון