בכביש המוביל לכניסה לחמת גדר, התנגשו זה עם זה רכביהם

בכביש המוביל לכניסה לחמת גדר, התנגשו זה עם זה רכביהם

על פי הנטען בכתב התביעה, ההתנגשות שבין שני כלי הרכב אירעה עקב נסיעה מהירה מצד הנתבע 2 וסטיית רכבו לנתיב נסיעתו של רכב התובע. בעקבות התאונה, ולפי הנטען בכתב התביעה, הודה הנתבע 2 באחריות לתאונה והתנצל בפני התובע. בעת שהתבקש הנתבע 2 לחתום על מסמך המעלה על הכתב הודאתו באשמה, מיאן הנתבע 1 לחתום בטענה כי הוא שימש בעבר בתפקיד שוטר ובגין כך אסור לו לחתום על מסמך שכזה.

בעקבות התאונה ועל פי הנטען בכתב התביעה ניזוק רכבו של התובע ונגרמו לו נזקים שהוערכו על ידי שמאי מטעמו בסך 5,134 ₪. בנוסף לסך האמור נתבעו על ידי התובע, בכתב תביעתו, נזקים נוספים בגין שכ"ט שמאי, אובדן ימי עבודה, ירידת ערך, הוצאות ועוגמת נפש. בסך הכל תבע התובע בתביעתו תשלום סכום התביעה שפורט לעיל.

הנתבעים בכתב ההגנה שהוגש מטעמם כנגד התביעה הכחישו את אירוע התאונה.

על ידי הנתבעים נטען כי התאונה קרתה בשל סטיית רכבו של התובע לעבר רכבה של הנתבעת 1 וכתוצאה מרשלנות התובע או העדר זהירות מצדו. מיקום הפגיעות ברכב התובע, כך טענו הנתבעים, תומך בגרסת הנתבעים הנ"ל.

במהלך הדיון שהתקיים לפני היום, שמעתי את עדויותיהם של התובע, עד מטעמו והנתבע 2.

בתום שמיעת העדויות והבאת הראיות שמעתי את סיכומי טענותיהם של בעלי הדין. בעקבות שמיעת העדויות, הטענות והסיכומים, נחה דעתי כי דין התביעה להתקבל אך לא באופן מלא, כפי שיפורט להלן.

בהתאם לתקנה 15(ב) לתקנות שפוט בתביעות קטנות (סדרי דין)" התשל"ז – 1976, פסק הדין ינומק באופן תמציתי.

אין מחלוקת בין בעלי הדין ביחס למקום שבו אירעה ההתנגשות שבין שני כלי הרכב.

עלה מעדויותיהם של כל העדים כי ההתנגשות קרתה בכביש המוביל לחמת גדר בעת שהתובע נסע בעליה בעוד שהנתבע 2 נסע בירידה.

עלה למעשה מעדותו של הנתבע 2 כי מדובר בכביש צר ופתלתל שאינו מסומן ושאין בשני צדדיו שוליים. בנסיבותיו המיוחדות של הכביש שומה היתה על התובע והנתבע 2 לנקוט משנה זהירות בזמן נסיעה בכביש ועל אחת כמה וכמה אמורים הדברים בשים לב לסוגי הרכבים שבהם נהגו השניים (רכב הסעות מחד ומשאית מאידך).

בנסיבות תיק זה התרשמתי כי יש אמת בגרסת התובע לעניין אופן קרות התאונה.

עדותו של התובע הותירה בליבי רושם אמין. בהתאם לזו נסע ברכבו שהוא רכב הסעות בעלייה, לא במהירות גבוהה, כשבזמן הרלבנטי נתן את דעתו לנתוני הכביש ואף הבחין בשלב מסויים באורותיו של רכב הנתבע 2 באים מן הכיוון הנגדי.

עדות זו, מלבד לרושם הסובייקטיבי האמין אשר הותירה עלי, התיישבה ככפפה ליד עם עדותו של העד מטעמו של התובע.

עד זה העיד לפני אודות נסיבות התרחשות התאונה והגם שעלה מעדותו כי לא נתן את דעתו לאורך הנסיעה למתרחש בכביש, הרי שיש בעדותו כדי לשפוך אור על התנהלות הדברים למן מועד ההתנגשות ואילך.

שוכנעתי לאור עדויותיהם של התובע והעד מטעמו, כי הנתבע 2, בסמוך ממש לאחר התאונה, לקח על עצמו אחריות מלאה לקרות התאונה ואף התנצל בפני התובע.

טענת הנתבעים לפיה הנזקים שנגרמו לרכב התובע אינם מתיישבים כולם על האירוע אינה מבוססת והגם שלא עלה בידי התובע להציג תמונות בצבע המשקפות את הנזק שנגרם לרכבו, הרי שלטעמי די בנסיבות תיק זה בדו"ח השמאי אשר צורף לכתב התביעה כדי לבסס את טענתו של התובע באשר למיקום הנזקים שנותרו ברכבו בעקבות התאונה ואומדן הנזק.

כזכור, הנתבעים לא ביקשו לחקור את השמאי על חוות דעתו ובנסיבות העניין נראה כי בכל הקשור לשאלת הנזקים, אין מקום לסטות מן הממצאים שנקבעו בעניין זה בדו"ח השמאות שצורף לכתב התביעה.

בנסיבות העניין, שוכנעתי כי לנתבע 2 היתה תרומה ממשית שבלעדיה אין להתרחשות התאונה וכי עלה בידי התובע להוכיח אחריותו של הנתבע 2 (והנתבעת 3 בנעליו), לאירוע התאונה. כאן המקום לציין כי מטעמם של הנתבעים לא הועלתה, לא בכתב ההגנה ולא במהלך הדיון שנערך בתביעה, טענה לאשם תורם מצד התובע ובנסיבות העניין ומקום בו הגעתי למסקנה לפיה האחריות לקרות התאונה רובצת לפתחו של הנתבע 2, אינה הצדקה לזקוף לחובת התובע אשם תורם בשיעור כלשהו.

באשר לשאלת הנזק, כאמור, לא ראיתי בנסיבות תיק זה מקום לסטות ממסקנותיה של חוות הדעת שצורפה לכתב התביעה. בהתאם לזו נאמד הנזק שנגרם לרכב התובע בסך 4,390 ₪, ללא מע"מ.

סכום זה זכאי התובע לקבלתו (ללא מע"מ), וכן זכאי התובע לקבלת הסך של 635.90 ₪ (ללא מע"מ), ששולם לשמאי בגין שכר טרחתו.

יתר ראשי הנזק הנתבעים בגין אובדן ימי עבודה, ירידת ערך, הוצאות ועוגמת נפש, הם נזקים בלתי מוכחים שהתובע אינו זכאי לקבלתם.

התביעה מתקבלת איפוא באופן חלקי ובהתאם למפורט לעיל, הריני מחייבת את הנתבעים 2 ו- 3 לשלם ביחד ולחוד לתובע, את הסך של 5,025.90 ₪.

בנוסף לסך האמור ישלמו הנתבעים 2 ו- 3 לתובע את הוצאת המשפט בסך 250 ₪.

הסכומים הפסוקים הנ"ל ישולמו תוך 30 ימים ממועד המצאת פסק הדין לנתבעים 2 ו – 3, אחרת יתווספו להם הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

התביעה כנגד הנתבעת 1 נמחקת בהעדר עילת תביעה, ללא צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גדר הפרדה בין בתים

 2. צו הפסקת בניית גדר

 3. סכסוך בין שכנים על גדר

 4. בקשה לפתיחת שערים בגדר

 5. בקשה לבניית גדר במקרקעין

 6. עבודות מתכת בגדר ההפרדה

 7. פיצוי על פגיעת רכב בגדר

 8. תוואי גדר ההפרדה בירושלים

 9. צו הריסה של בניית גדר בטון

 10. בקשת התרת גדר בדיעבד במקרקעין

 11. התנגדות להיתר להגבהת גובה גדר

 12. בניית גדר בשטח ציבורי ללא היתר

 13. התהפכות רכב לאחר התנגשות בגדר

 14. ירי על אדם שעבר את גדר ההפרדה

 15. נזקי גוף בעקבות התחשמלות מגדר מתכת

 16. שינוי מיקום חניה והשלמת גדר בנויה בחזית

 17. עלות הקמת גדר משותפת בין שכנים ותחזוקתה

 18. בקשה לגדר את מגרש תוך יצירת בליטה אל תוך שטח

 19. בקשה להיתר לבניית ממ"ד וגידור חלק מהחצר המשותפת

 20. האם גידור קרקע מהווה "שימוש" לצורך חיוב בארנונה

 21. ערר על סירוב ליתן היתר להקמת גדר לצורך גידור מקרקעין

 22. בכביש המוביל לכניסה לחמת גדר, התנגשו זה עם זה רכביהם

 23. חובת השתתפות בתשלום בניית גדר בגבול משותף בין שכנים ?

 24. ערר על החלטת הועדה המקומית לאשר בקשה להקמת גדר במקרקעין

 25. בקשה לבנות גדר בגבול שטח הכלול בבית משותף המורכב מצמודי קרקע

 26. נטען שרכב פגע בגדר בניין הבית המשותף וכתוצאה מכך נגרם נזק לגדר

 27. ערר על החלטת הועדה לאשר בקשה לעבודה מצומצמת של תוספת לגדר מפרידה מבלוקים

 28. צו הריסה: "גדר בטחון" בגובה כ-2.5 מ', בנויה מברזל, עמודי ברזל וקוביות בטון

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון