תביעת לשון הרע נגד הפרקליטות

תביעת לשון הרע נגד הפרקליטות

"הרישום התעבורתי [של התובע- מ"ע] כולל בחובו 80 הרשעות קודמות שכוללות מגוון רב של עבירות שמצביע על התנהגות והשתוללות בכביש על מי שאימץ על עצמו [כך במקור-מ"ע] אורח חיים של עבריין... כוונתי עבריין תנועה" , אמר הפרקליט במהלך דיון בבית המשפט. על כך יצא קצפו של התובע והוא הגיש נגד הפרקליט ונגד פרקליטות מחוז חיפה תביעה בגין לשון הרע על סך 6,000 ₪.

1. התובע הגיש ערעור על פסק דין של בית המשפט לתעבורה בחיפה, שבו הוא הורשע בכך שנהג ברכב ולא ציית לתמרור עצור. הערעור נידון במסגרת עפ"ת 20412-08-12 בפני כב' השופט כ' סעב בבית המשפט המחוזי בחיפה. בדיון בערעור, טען הנתבע 2, פרקליט מפרקליטות מחוז חיפה שייצג את המדינה, את הטיעונים שהובאו ברישא של פסק הדין. התובע טוען כי יש בדברים משום פרסום לשון הרע. התובע הוסיף והביא נתונים על מהלך חייו וטען כי הדברים שנאמרו פוגעים בו גם בשים לב לכך. הנתבעים טוענים שדין התביעה להידחות, תוך שהם מציינים כי הדברים שנאמרו ע"י הפרקליט מוגנים במסגרת חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1962 (להלן: חוק איסור לשון הרע), וכי התביעה הנה טורדנית וקנטרנית, ומכל מקום הדברים שנאמרו הנם נכונים מאחר ואכן לתובע 80 הרשעות קודמות בעבירות תעבורה. ביחס לתביעה כלפי הפרקליט באופן אישי מפנים הנתבעים לסעיף 7 (א) לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], תשכ"ח 1968 וטוענים כי הדברים שנאמרו מפיו, נאמרו בתום לב במסגרת סמכותו ותפקידו.

2. ביום 12.9.13 קיימתי דיון, שבו העלה התובע טיעונים מטיעונים שונים הביא מהנה ומהנה הרחיב את היריעה הגיש מסמכים רבים ואף ביקש להשלים טיעוניו בכתב. אפשרתי לתובע להגיש טיעונים בכתב. התובע הגיש טיעונים בכתב המשתרעים על פני עמודים רבים ואליהם צורפו מסמכים, בהם הרחיב עוד את היריעה והביא טיעונים רבים מאד ומפורטים, כאלה הקשורים לעניין וכאלה שלא.

3. דין התביעה להידחות מכל וכל. אנמק את מסקנתי:

4. דבריו של הפרקליט מושא תביעה זו נאמרו במסגרת תפקידו כעורך דין המייצג את שולחתו, במקרה זה המדינה המיוצגת ע"י פרקליטות מחוז חיפה, וככאלה הם זוכים להגנה הקבועה בסעיף 13 (5) לחוק איסור לשון הרע, שקובע, בהאי לישנא:

"לא ישמש עילה למשפט פלילי או אזרחי –
(5) פרסום על ידי שופט, חבר של בית דין דתי, בורר, או אדם אחר בעל סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית על פי דין, שנעשה תוך כדי עיון בפניהם או בהחלטתם או פרסום על ידי בעל דין, בא כוחו של בעל דין או עד שנעשה תוך כדי דיון כאמור. "

5. ברע"א 1104/07 עו"ד פואד חיר נ' עו"ד עודד גיל ( 19.8.09), קבע בית המשפט העליון כי סעיף 13 לחוק איסור לשון הרע מעניק הגנה מוחלטת במובן זה שאם מתקיימים התנאים האמורים בו הפרסום בגדרו לא יהווה עילה למשפט פלילי או אזרחי, ואין נפקא מינא אם הפרסום אינו נכון או שנעשה שלא בתום לב (דוגמת הדרישות הצריכות לשם קיום ההגנות שבסעיפים 14 ו- 15 לחוק איסור לשון הרע). [ויודגש כי אין בדברים משום קביעה כי הדברים שצוינו על ידי הפרקליט נעשו שלא בתום לב או שאינם נכונים].

בפסק הדין הנ"ל עמד בית המשפט העליון על חשיבות ההגנה ככל שהיא נוגעת להתבטאויות הנאמרות במסגרת הליך משפטי, שנועדה "למנוע מצב שבו הגורמים המעורבים בהליך ירסנו את עצמם יתר על המידה באופן שיחבל בתקינות ההליך" (סע' 8 לפסק הדין) ו"מתוך השקפה שסדקים במחסום עלולים להחדיר מוראה ללב המשתתפים בדיון המשפטי ולהקשות עליהם למלא את תפקידם" (סע' 10 חוות דעתו של המשנה לנשיאה (כתוארו אז) כב' השופט ריבלין).

די בנאמר לעיל כדי להביא לדחיית התביעה שכן הדברים שצוינו על ידי עו"ד ח'ורי נאמרו בליבתו של ההליך המשפטי; במהלך טיעון בפני בית המשפט בדיון שנערך לשמיעת טיעוני הצדדים בערעור.

6. למעלה מהצריך אציין כי מסעו של התובע לא נעצר בבית המשפט המחוזי אלא שהוא הוסיף והגיש בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי שדחה את הערעור. בקשת הרשות לערער לבית המשפט העליון נדונה בפני כב' השופט א' שהם (רע"פ 1370/13 ראובן הירש נ' מדינת ישראל ( 21.2.2013)) שבהחלטתו, לפיה נדחתה הבקשה, צוינו דברים אלה:

"למעלה מן הנדרש, אבקש להתייחס בקצרה לטענותיו של המבקש בנוגע לעברו התעבורתי. כאמור לעיל, טען המבקש, כי הערכאות הקודמות הוטעו לחשוב, כי באמתחתו 80 הרשעות בעבירות תעבורה, בעוד שהדבר אינו נכון. לטענה זו אין כל בסיס. גיליון הרשעותיו של המבקש הונח בפני הערכאות הקודמות, והוא הונח גם בפני, ועולה ממנו, באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי עברו התעבורתי של המבקש מכביד עד למאוד, וכולל 80 הרשעות קודמות, שביניהן מס' לא מבוטל של הרשעות בעבירות חמורות. לפיכך, אין להישמע לטענותיו של המבקש בנידון, וראוי היה לו טענה זו כלל לא הייתה נטענת".

כעולה מהמצוטט לעיל, כולם ספרו. לא נותרה ערכאה שלא ספרה. בית המשפט לתעבורה ספר. בית המשפט המחוזי ספר. אף הערכאה העליונה ביותר ספרה. תהיתי אם לנוכח כל אלה יש צורך שאני אחזור ואספור. לא עמדתי בפיתוי. ספרתי, ומצאתי כי לנאשם 80 הרשעות בעבירות תעבורה. על מה מלין אפוא, התובע ? לא ברור.

7. זאת ועוד, אין ספק כי הפרקליט, עו"ד ח'ורי הנו עובד ציבור ודבריו נעשו במסגרת תפקידו כמי שמייצג את שולחתו בבית המשפט, מכאן שחלים עליו הוראות סעיף 7 א לפקודת הנזיקין הנותנות הגנה ככל שהתובענה הנה בגין מעשה שנעשה בתחום סמכותו של עובד הציבור או שעשהו בתום לב. אין ספק כי מעשהו של הפרקליט היה בגדר סמכותו ומהנסיבות שהובא בפניי עולה כי הוא נעשה בתום לב.

8. סוף דבר, התביעה להידחות.

שקלתי את בקשת הנתבעים לחייב את התובע בהוצאות (ואף לדוגמא ) בגין תביעתו. לאחר שקלא וטריא, ולמרות ויתכן שיש הצדקה להטלת הוצאות גבוהות ממה שהוטלו בסופו של יום, אני מחייב את התובע לשלם לנתבעים, תוך 30 ימים מהיום, הוצאות ההליך בסך של 750 ₪.

ניתן לערער על פסק הדין ברשות בבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה נחשב לשון הרע ?

 2. פרסום לשון הרע

 3. לשון הרע מרומזת

 4. הגנת אמת הפרסום בלשון הרע

 5. הבעת דעה לשון הרע

 6. לשון הרע נגד מורה

 7. לשון הרע - הכוונה של המפרסם

 8. לשון הרע בכתב ההגנה

 9. לשון הרע נגד דוקטור

 10. לשון הרע משפט עברי

 11. לשון הרע מכתב התראה

 12. לשון הרע בפקס לעבודה

 13. לשון הרע נגד העירייה

 14. לשון הרע נגד עורך דין

 15. הסכמה או אי התנגדות לפרסום

 16. פרסום לשון הרע כנגד איש ציבור

 17. פסיקה בנושא לשון הרע

 18. לשון הרע נגד חבר מושב

 19. עניין ציבורי לשון הרע

 20. לשון הרע דואר אלקטרוני

 21. תביעת לשון הרע נגד גוגל

 22. לשון הרע ברשת ב' ברדיו

 23. האם קללה מהווה לשון הרע

 24. הגנה מפני תביעת לשון הרע

 25. לשון הרע במכתב מעורך דין

 26. פרסום ביקורת או לשון הרע

 27. סמכות בית המשפט לפסוק 50,000 ש"ח

 28. סדר דין בתביעות לשון הרע

 29. תביעת לשון הרע נגד ליברמן

 30. לשון הרע בתוכנית טלוויזיה

 31. לשון הרע במהלך עדות בוועדה

 32. גובה הפיצויים על לשון הרע

 33. לשון הרע במהלך דיון משפטי

 34. לשון הרע במסגרת הליך משפטי

 35. תלונה נגד עורך דין לשון הרע

 36. תביעת לשון הרע נגד הפרקליטות

 37. גובה הפיצויים בגין לשון הרע

 38. תביעת לשון הרע על מכתב משמיץ

 39. לפי מה קובעים אם יש לשון הרע

 40. הגנת "העניין הציבורי" בפרסום לשון הרע

 41. לשון הרע - דבר שפרסומו עלול להשפיל אדם

 42. תביעת לשון הרע נגד בנק לאומי

 43. סעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע

 44. הקטנת פיצויים בתביעת לשון הרע

 45. לשון הרע נגד נושא משרה ציבורית

 46. לשון הרע - טור רכילות במקומון

 47. פיצויים מוגברים בגין לשון הרע

 48. פרסום לשון הרע בלי לציין שמות

 49. בדיקת האמת לפני פרסום לשון הרע

 50. לשון הרע כתבה בידיעות אחרונות

 51. האשמה בגניבה בעבודה - לשון הרע

 52. האשמה בשחיתות - תביעת לשון הרע

 53. תביעת לשון הרע נגד מאמן כדורסל

 54. דחיית תביעת לשון הרע בהעדר עילה

 55. הפצת שמועות על רומן - לשון הרע

 56. האם תלונה במשטרה מהווה לשון הרע

 57. מייל לרשימת תפוצה מהווה לשון הרע

 58. תביעת לשון הרע נגד נהג אוטובוס אגד

 59. פרסום אודות חקירת משטרה - לשון הרע

 60. סירוב לפרסם התנצלות בתביעת לשון הרע

 61. לשון הרע במכתב מחוץ לאולם בית המשפט

 62. תביעת מעביד נגד עובדים בגין לשון הרע

 63. תביעת לשון הרע בגין חשד לגניבה מחנות

 64. האם ''תגובה לביקורת'' מהווה לשון הרע

 65. תביעת לשון הרע בהתכתבות בין עורכי דין

 66. לשון הרע נגד עורך דין ע"י עורך דין אחר

 67. תביעת לשון הרע נגד עובד - סמכות עניינית

 68. האם חוות דעת שלילית על עובד מהווה לשון הרע

 69. בית המשפט בוחן אם קללות וגידופים מהווים לשון הרע

 70. תביעת לשון הרע על תלונה במשטרה שהוגשה מתוך טעות

 71. המשפט האנגלי - תביעת לשון הרע ע''י רשות שלטונית

 72. בתביעת לשון הרע חובה לפרט את המילים המדויקות בהן השתמשו

 73. לשון הרע: הבעת דעה יכולה לחול לא רק על נקיטת עמדה ערכית אלא גם על הסקת מסקנות

 74. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון