תקלות חוזרות ונשנות ברכב לימוד נהיגה חדש

תקלות חוזרות ונשנות ברכב, המשמש אותו לצורך לימוד נהיגה שרכש מהנתבעת.
2. התובע טען כי לאחר רכישת הרכב נתגלו ברכב תקלות, בין היתר, בצמיגים, בבלמים ובמנוע, וכתוצאה מכך ביקש התובע להחליף את הרכב.
לטענת התובע, כאשר פנה לנתבעת, השיבה לו כי באם ירצה לקנות רכב חדש היא תאפשר לו הטבות מיוחדות, אולם, לטענתו, עד ליום הגשת התביעה, לא מימש את ההטבות שהוצעו לו משום שכאשר ביקש לקנות רכב חדש מדגם הרכב שברשותו, אמרה לו הנתבעת כי אין ברשותה את הדגם המסוים שביקש.
התובע סבור כי התיקונים הרבים שנדרשו ברכב נובעים מפגמי ייצור ולפיכך הנתבעת צריכה לשאת בעלות הנזק.
התובע עותר לקבל את שווי ירידת ערך הרכב עקב החלפת המנוע בו בסך של 8,000 ₪, פיצוי בגין הפסד שעות עבודה בסך 13,600 ש"ח, פיצוי בגין עוגמת נפש ואובדן הנאה בסך 9,500 ₪ והוצאות משפט.
3. הנתבעת טענה כי הרכב ביצע עד ליום הגשת התביעה כ- 135,000 ק"מ. לפיכך, עקב השימוש המואץ בו, בשימושו ללימוד נהיגה, נגרם בלאי.
לטענת הנתבעת, היא סיפקה לתובע רכב חדש ותקין והתיקונים שבוצעו ברכב לא מלמדים על פגם ייצור. הנתבעת ציינה בכתב ההגנה כי בשנתיים הראשונות לאחר קניית הרכב היא סיפקה לתובע תיקונים במסגרת אחריות היצרן ולאחר מכן, בחלק מהמקרים בהם הרכב שהה במוסך, העמידה לשירות התובע רכב חלופי. נוסף לכך האריכה הנתבעת את אחריות היצרן, לפנים משורת הדין, בשנה נוספת.
לגישת הנתבעת, לצורך הוכחת הטענה לירידת ערך או הטענה בדבר הלקויים בצמיגים ובבלמים היה על התובע להיתמך בחוות דעת מומחה והוא לא עשה כן.
הנתבעת הוסיפה וטענה כי התובע לא הוכיח את הפסד ימי העבודה שלו באסמכתאות המעידות על הכנסותיו, הוצאותיו ורווחיו.
4. במעמד הדיון העידו התובע ונציגת הנתבעת. התובע הוסיף כי, פעם אחת קיבל מהנתבעת רכב חלופי כאשר רכבו שהה במוסך לצורך החלפת מנוע. אולם הרכב החלופי שירת אותו לצרכיו הפרטיים ולא לצורך לימוד הנהיגה ולכן לא היה יכול לעבוד בימים אלו. התובע טען כי אין לו דו"ח רווח והפסד על מנת להוכיח מהו מרכיב הרווח שלו מסך כל ההכנסות, ואין ברשותו אסמכתאות המעידות על כך שהרוויח פחות בחודשים בהם הרכב שהה במוסך. כמו כן טען כי אין ברשותו אסמכתה לעניין התקלה בצמיגים ובבלמים. התובע הוסיף כי יש לו עמיתים שקנו רכב מסוג זהה אשר רכבם ביצע מספר קילומטרים גבוה משלו ובכל זאת "לא חוו תלאות כמוני". התובע טען כי אין לו ראיה לכך שהתקלות ברכבו חורגות מהסביר והמקובל.
נציגת הנתבעת הוסיפה כי הנתבעת הציעה וסיפקה לתובע שנת אחריות נוספת אשר במסגרתה ביצע התובע תיקונים ברכבו שעלותם 2,469 ₪, מתוך אינטרס לשמר את התובע כלקוח. כן נטען כי בשים לב לקילמוטראז' שעבר התובע ולשימוש הרכב לצורך לימוד נהיגה, מחיר המחירון של הרכב הוא בסך של 35,000 ₪. בהתאם לכך, ירידת הערך שנגרמה לרכב בשל החלפת המנוע – לו היה נמכר כעת – היא בשיעור של 2% בלבד, קרי, 700 ₪. נציגת הנתבעת הוסיפה כי היא מוכנה להחזיר לתובע את הסכום בגין החלפת הצמיגים בסך 900 ₪. הצעה זו נדחתה על ידי התובע.
דיון והכרעה
5. לאחר שהתרשמתי מטענות הצדדים, ראיותיהם, התנהלותם במהלך הדיון ומכלול נסיבות העניין, יש לדעתי לדחות את התביעה, כפי שיפורט להלן.
6. במקרה דנן, בראש ובראשונה מוטל על התובע הנטל להוכחת הטענה כי מדובר בפגמי ייצור שעל הנתבעת האחריות לפצותו בגינם, או כי התקלות שנגרמו ברכב היו חריגות, ובגינן יש מקום לקבוע כי הרכב שנמסר לתובע אינו ראוי לשימוש סביר, או כי היה באיזו מן התקלות כדי להפחית מערכו של הרכב. התובע לא הביא חוות דעת שמאי, מסמך ממהנדס רכב או כל ראיה אחרת שיהיה בה כדי לתמוך ולבסס את טענתו כי התקלות ברכב חורגות מהסביר וכי בעטיין לא יהיה מסוגל למכור את הרכב אלא במחיר מופחת משמעותית ממחיר המחירון.
7. אמנם, התביעה נדונה בבית המשפט לתביעות קטנות, אולם גם בבית משפט זה על התובע להוכיח תביעתו בהתאם לכלל כי "המוציא מחברו עליו הראייה".
במקרה דנן, בראש ובראשונה מוטל על התובע הנטל להוכחת טענתו כי יש פגם או ליקוי ברכב וזה אינו באיכות ובתכונות הנדרשות והמצופות, אלא שהתובע לא הביא כל מסמך או חוות דעת ממומחה, טכנאי, איש שירות או גורם אחר או כל ראיה אחרת שיהיה בה כדי לתמוך לבסס את את הטענה כי התקלות שנמצאו ברכב נובעות מתקלה בייצור או מאיכות ירודה של המיטה.
8. אמנם, בבית המשפט זה יש גמישות בסדרי הדין, כדי להביא להכרעה מהירה, יעילה וזולה, אולם אין בכך כדי לפטור את התובע מחובתו להוכיח את תביעתו. במשפט האזרחי, מוטל על תובע נטל השכנוע, ועליו להוכיח כי גרסתו סבירה בשיעור של 51% לפחות, שאם לא כן, תידחה התביעה.
כאשר מדובר בתחומי מומחיות, על התובע להתכבד ולהביא תיעוד, ראיה, עדות מומחה או חוות דעת שיהיה בה כדי לתמוך בטענותיו לקיומו של פגם או ליקוי. רכב אינו מוצר שבית המשפט יכול להביט בו ולחוות דעה על בסיס התרשמות (כפי שניתן לעשות, וגם זאת רק לעתים, כאשר מדובר בטענה לשולחן פגום או עבודת ריפוד לקויה). בהעדר מסמך פורמלי בנושא שבמומחיות, נגרם לצד שכנגד נזק בשל הפגיעה באפשרות להתגונן באופן ראוי ואפקטיבי. על כן, אינני סבורה שתביעה המושתת על עניין שבמומחיות יכולה להתקבל בדרך כלל אלא בתמיכה של מומחה – אפילו אם מדובר במסמך שאינו חוות דעת משפטית פורמאלית ויקרה.
9. הלכה היא, כי "מעמידים בעל דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראיה שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלוונטית שהיא בהישג ידו ואין לכך הסבר סביר - ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה הייתה פועלת כנגדו" (ע"א 55/89, קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ. טלקאר חברה בע"מ, מד(4) 595, 602 [1990]). בדומה נקבע כי "ככלל, אי העדת עד רלוונטי יוצרת הנחה לרעת הצד שאמור היה להזמינו" (ע"א 641/87, קלוגר נ. החברה הישראלית לטרקטורים וציוד בע"מ, פ"ד מד(1) 239, 245).
התובע טען בכתב התביעה שצוייד ב"אישור כתוב על אבחנתו" של מכון הצמיגים בנוגע לקיומה של בעיה בבולמי הרכב, לא הציג אישור זה, והסביר בדיון כי האישור כלל לא בידיו ואף לא צילם העתק ממנו.
10. בהעדר כל ראיה סותרת, אני מקבלת את טענת הנתבעת כי מדובר בתקלות סבירות ומקובלות, שאין בהן משום עניין חריג ומהותי, כאשר מדובר ברכב המשמש ללימודי נהיגה וגומע כ- 5,000 ק"מ מידי חודש. אמנם, הנתבעת הסכימה כי התקלה במנוע היא תקלה מהותית, אך טוענת כי לאחר 100,000 ק"מ בנסיבות המקרה (לימודי נהיגה) לא מדובר בעניין בלתי סביר, ועל כן אין לי אלא לקבוע כי התובע לא הוכיח קשר סיבתי בין התקלה במנוע לפגם כלשהו בייצור. העובדה שעמיתים של התובע נוסעים מרחקים גדולים ממנו ולא נדרשים לתיקונים תדירים או דומים, אין בה כדי להוות ראיה מספקת לליקוי ברכב.
11. נוסף לכך, הנתבעת לא סירבה לתקן את הליקויים שנתגלו, ואלה טופלו בהתאם לכתב האחריות, כך שהתובע לא נדרש לשלם עבורם.
בשל הליקוי החריג שהתגלה במנוע והצורך להחליפו, ולמרות שעמדת הנתבעת היתה שאין בכך כדי להטיל עליה אחריות, ניתנה לתובע שנת אחריות נוספת במהלכה נשאה הנתבעת בעלות הטיפולים והתיקונים לרכב. עניין זה נשמט מכתב התביעה, ובנסיבות אלה נראה כי התובע בחר להציג את טיעוניו באופן סלקטיבי, דבר שאינו ראוי.
12. זאת ועוד, התברר במהלך הדיון כי בחלק מהמועדים שבהם היה רכבו של התובע במוסך לצורך תיקון – תוך כדי הפסד שעות עבודה לתובע, לטענתו – בוצעו ברכב הטיפולים התקופתיים הנדרשים, כך שגם בהעדר תקלה, היה הרכב נדרש להיכנס למוסך והתובע לא היה נותן שיעורי נהיגה במהלך שעות הטיפול.
עניין זה כלל לא נזכר על ידי התובע, שבחר לטעון שכל השעות שבהן שהה הרכב במוסך נדרשו לצורך תיקונים הנובעים מפגם ברכב, ועל כן הנתבעת חייבת לפצותו בגינן.
13. למעלה מן הצורך אציין כי אף לו היה התובע מצליח להוכיח את קיומו של פגם כלשהו ברכב, ואת הקשר סיבתי בין הליקוי לבין התקלות ברכב או חלקן, לא ניתן היה לקבל את תביעתו לפיצויים בהעדר אסמכתא וראיה להפסדים.
התובע טען להפסד שעות עבודה רבות, ובחר לתמחר אותן לפי 100 ₪ לשעה – מחיר שיעור של לימוד נהיגה. אולם, התובע לא הציג תיעוד שממנו ניתן להסיק שאכן פחתה הכנסתו בתקופות התיקון ברכב, או את גובה הכנסתו ושיעור הרווח שלו מעבודתו. למעט טענה בעלמא כי הפסיד תלמידים חדשים, לא הובא בפני בית המשפט נתון אובייקטיבי עליו ניתן לבסס פסיקת פיצוי כלשהו.
כמו כן, התובע לא הוכיח את סכום ירידת הערך הנטען בסך 8,000 ₪ בגין החלפת המנוע, אם בחוות דעת שמאי ואם במסמך אחר או עדות כלשהי. במצב זה אני מעדיפה את טיעוני הנתבעת, לפיהם ירידת הערך מתבטאת בסכום בסך 700 ₪ לכל היותר.
סוף דבר
13. התביעה נדחית.
לפנים משורת הדין, ולאחר ששקלתי את מכלול נסיבות העניין, אינני מחייבת את התובע בהוצאות משפט.
ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 15 ימים לבית המשפט המחוזי מרכז - לוד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקנת השוק רכב

 2. מכירת רכב ממושכן

 3. הצתת רכב של השכן

 4. פגיעה ברכב ברוורס

 5. סדק בראש מנוע רכב

 6. עורך דין קניית רכב

 7. השלכת בדל סיגריה מרכב

 8. פסילת ספרים מכונאי רכב

 9. רכב מנועי - הגדרת "רכב מנועי"

 10. התנגשות בין שני כלי רכב

 11. משמעות רישום הבעלות ברכב

 12. זיהוי רכב לפי מספר רישוי

 13. תביעה בגין תיקון רכב פורד

 14. זכאות לקבלת רכב עם מעלון

 15. קניית רכב עם פגיעה בשלדה

 16. פגיעה ברכב חונה במהלך טסט

 17. האם קלנועית היא רכב מנועי

 18. בקשת מפרק זמני למסירת רכבים

 19. העברת בעלות פיקטיבית על רכב

 20. האם עגורן נייד הינו רכב מנועי

 21. נזק לרכב בחניה בזמן שהייה בחו"ל

 22. מסירת החזקה ברכב לפני קבלת הכסף

 23. פגיעה ברכב חונה בלי להשאיר פרטים

 24. התחלת נסיעה לפני כניסת נוסע לרכב

 25. טעות בזיהוי רכב שביצע עבירת תנועה

 26. האם רישום הרכב ע"ש האימא הוא פיקטיבי

 27. פיצוי על קילומטראז שגוי בעסקת קניית רכב

 28. ביטול קניית רכב משומש בגלל בעיות במנוע

 29. תקלות חוזרות ונשנות ברכב לימוד נהיגה חדש

 30. טענת טיפולים ותיקונים ברכב בחוסר מקצועיות

 31. תביעה בגין פתיחת דלת רכב חונה לכיון הכביש

 32. תובענה שעניינה פיצוי כספי בשל התנגשות כלי רכב

 33. כתוצאה מן התאונה נפגע הגלגל הקדמי שמאלי של הרכב

 34. זכאות לבטל עסקה לרכישת רכב בגין שינוי את מד האוץ

 35. רק לאחר קניית הרכב הסתבר כי הרכב עבר תאונות והוחלפו בו חלקים רבים

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון