בדיקת פוליגרף להכרעה בשאלת אחריות לתאונת דרכים - תביעות קטנות

בדיקת פוליגרף להכרעה בשאלת אחריות לתאונת דרכים (תביעות קטנות)

ב. רקע משפטי לענין נטל ההוכחה במשפט האזרחי

ג. דיון:בדיון הציע נציג הנתבעת 2 כי היות ומדובר בשתי גרסאות סותרות בין התובע מס' 2 ונתבע מס' 1 יעבור תובע 2 בלבד בדיקת פוליגרף, שכן נתבע מס' 1 לא ראה למעשה את נסיבות התרחשות התאונה, אלא, רק חש בחבטה. התובעים הסכימו להצעת נציג הנתבעת 2.
לפיכך, הופנה התובע 2 בסוגית האחריות ע"י ביהמ"ש, על בסיס הסכמת הצדדים, לבדיקת פוליגרף. הצדדים הסכימו כי ביהמ"ש יפסוק במחלוקת ע"פ תוצאות הבדיקה. עוד נקבע בהחלטה כי הוצאות בדיקת הפוליגרף תשולמנה בשלב הראשון ע"י הנתבעת 2. במידה והתובע ימצא כאינו דובר אמת, יוחזרו לנתבעת ההוצאות לבדיקת הפוליגרף.
התובע 2 בבדיקת הפוליגרף מיום 7.1.04 השיב לשאלות הבאות כדלקמן:
"סמוך לתאונה ובזמן התאונה, האם רכבך היה כל הזמן בעצירה מוחלטת באותה חנייה?" – התובע השיב בחיוב.
" סמוך לתאונה ובזמן התאונה, האם נסעת רברס עם רכבך כדי לצאת מהחנייה? " – התובע השיב בשלילה.

על סמך ממצאי בדיקת הפוליגרף חיווה המומחה דעתו כי "הנבדק, מר אחמד ריאן, דובר שקר בגירסתו כפי שזו באה לידי ביטוי בתשובותיו לשאלות הרלבנטיות".

ד. הכרעהלעניין המצב המשפטי באשר לשימוש בבדיקות פוליגרף בסכסוכים אזרחיים, יפים הדברים הבאים שהובאו בפסק דינו של כב' השופט טננבוים אברהם בתק (י-ם) 4860/05:


" 4. גלוי וידוע לכלל הציבור כי אין הפוליגרף מהווה כל ראיה במשפט פלילי. אלא שבמשפט אזרחי מקובל כי ניתן להשתמש בפוליגרף. וזאת מדוע? משום שכל הסכמה סבירה במשפט אזרחי בנושא הקשור לדיני הראיות מחייבת את הצדדים וכובלת אותם "עד כדי שלילת ערעור על החלטה שניתנה כתוצאה מהסכמתם" (ע"א 61/84 - יוסף ביאזי ואח' נ' אברהם לוי פ"ד מב(1), 446).

5. מכיוון שבמשפט אזרחי כפופים כללי הקבילות להסכמת הצדדים, רשאי בית המשפט בהסכמת בעלי הדין, לקבל כראיה גם תוצאות הבדיקה בפוליגרף. הסכמת בעלי הדין צריך שתהיה מפורשת ולא הסכמה שבשתיקה וכן על הצדדים להסכים להגשת תוצאות הפוליגרף כראיה. (י' קדמי, על הראיות (דיונון, 2003), חלק שני, 1111-1121).

6. כך קבעה גם הפסיקה. בעניין ביאזי נ' לוי קבע הרכב השופטים ברוב קולות כי התשובה לכך היא חיובית. השופט גולדברג (עמ' 475) אמר "סבורני כי על פי שיטת המשפט הנקוטה בידינו, כשבידי בעלי הדין לנווט בהסכמה הדדית את דרך ניהולו של המשפט ודרך סיומו, לסטות מדיני הראיות, להגיש כל ראיה שברצונם ואף ליטול בחזרה ראיה שכבר הוגשה, להצהיר על עובדות בלי להוכיחן, וכל כיוצא באלה הסכמות שבסדרי דין ובמהות שבית המשפט "קשור" להן ואינו מכניס ראשו ביניהן - אין מנוס מהמסקנה כי אמת והסכם - הסכם עדיף, בחינת "יקוב החוזה את ההר"

7. כך גם בע"א 166/84 - ידידה בר אילן ואח' נ' ויקטור בן כנען .תק-על 86(4), 114 נקבע כי "...משהסכימו הצדדים, כי הדין ייחתך על פי בדיקת הפוליגרף הרי הם קשורים להסכמתם זו."

8. ההלכה כיום היא לכן כי הצדדים רשאים להתנות על בדיקת הפוליגרף ובדבר שמדובר בהתנאה סבירה ובלבד שהוסברה להם היטב קודם לכן משמעות הסכמתם (ראו ערעור אזרחי 97 / 4027 סולפרד בע"מ ואח' נגד עמישי, חברה לשיווק בע"מ ואח' פ"ד נג(2) עמ' 555 והאיזכורים המופיעים שם)."שמעתי את טענות הצדדים, עמדתי על נסיבות התאונה, המסמכים והצילומים שהוגשו, עיינתי בכל הראיות שהציגו בפניי לרבות חוו"ד השמאי מטעם התובעים, וכן בתוצאות בדיקת הפוליגרף. לאחר ששקלתי טענות הצדדים ובדקתי מעשיהם ומחדליהם על רקע הוראות הדין הרלוונטיות ולאור האמור לעיל, אני קובעת כי דין התביעה להידחות, וזאת מהנימוקים הבאים:
התובע הפר את החובה המוטלת עליו עפ"י תקנה 45 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961 (להלן: "תקנות התעבורה") בכך שנהג את רכב הטויוטה אחורנית בניגוד לכיוון התנועה ומבלי לנקוט באמצעים הדרושים בנסיבות העניין למנוע פגיעה ברכב צד ג' הנוסע בסמוך למקום חניית התובע.
בהתאם לתקנה 45 לתקנות התעבורה:

"נוהג רכב לא יסיעו אחורנית אלא אם יש צורך בכך, ובמידת הצורך, ולאחר שנקט באמצעים הדרושים בנסיבות הקיימות כדי למנוע –
(1) סיכון או פגיעה;
(2) הטרדה או הפרעה".לאור כל האמור לעיל, ועם קבלת תוצאות בדיקות הפוליגרף שנערכה לתובע 2, אשר לפיהם נמצא התובע 2 דובר שקר וכן ע"פ התרשמותי מהצדדים ומאותות האמת, ולאחר שבחנתי המסמכים שהוגשו לתיק לרבות חוו"ד השמאי, הנני קובעת כי דין התביעה להידחות.
לנוכח האמור הנני מורה לתובע 2 לשלם לנתבעת 2 את הוצאות בדיקת הפוליגרף בסך 1400 ₪ וכן על התובעים יחד ולחוד לשלם ל- 2 הנתבעות הוצאות משפט בסך 900 ₪ (450 ₪ לנתבע 1 ו- 450 ₪ לנתבעת 2). הסכומים ישולמו בתוך 30 יום מהיום שאם לא כן, ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.
ביהמ"ש מבקש להבהיר לצדדים, כי הצילומים ו/או המסמכים המקוריים אשר הוגשו ע"י הצדדים במהלך הדיון, יישמרו במעטפה מיוחדת במשך 20 יום בלבד מיום מתן פסק הדין במזכירות ביהמ"ש במידה ואחד הצדדים יבקש לקחתם.

לאחר 20 יום מיום מתן פסק הדין, ייגרסו הצילומים והמסמכים באשר מדובר בתיק אלקטרוני ואין ביהמ"ש מחזיק צילומים ו/או מסמכים לאחר מועד זה.

15. המזכירות תעביר כל החומר (חוץ מהצילומים) לתובע 1.

לבעלי הדין עומדת הזכות להגיש בקשת רשות ערעור על פסק דין זה לביהמ"ש המחוזי בתוך 15 יום ממועד קבלת פסק הדין.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול הסכם פוליגרף

 2. בדיקת פוליגרף חוזרת

 3. בדיקת פוליגרף בבית משפט

 4. בדיקת פוליגרף לא מחייבת

 5. פוליגרף לבדיקת עדות שקר

 6. קבילות פוליגרף בבית משפט

 7. סירוב עובד לבדיקת פוליגרף

 8. פיטורים בגלל בדיקת פוליגרף

 9. קבילות פוליגרף בהליך אזרחי

 10. איזה שאלות שואלים בפוליגרף ?

 11. חתימת המבוטח על הסכם פוליגרף

 12. פוליגרף בתביעת תאונת דרכים

 13. הכרעה בסכסוך באמצעות פוליגרף

 14. אי הסכמה לבדיקת פוליגרף בעבודה

 15. הסכמה לפוליגרף ביטוח גניבת רכב

 16. התחרטות על חתימה לבדיקת פוליגרף

 17. בקשה לקבלת תוצאות בדיקת פוליגרף

 18. בדיקת פוליגרף כראיה בהליך פלילי

 19. שקר בבדיקת פוליגרף במסגרת תביעה

 20. כישלון בבדיקת פוליגרף בתביעת ביטוח

 21. פיטורי עובד על יסוד בדיקת פוליגרף בלבד

 22. הפסד בתביעה בגלל סירוב לבדיקת פוליגרף

 23. בדיקת פוליגרף בבית משפט לתביעות קטנות

 24. הכרעה בתביעה אזרחית לפי בדיקת פוליגרף

 25. בדיקת פוליגרף בתביעות קטנות לקביעת הנהג האשם בתאונה

 26. נטען כי למומחה הפוליגרף לא ניתן מעמד של מומחה מטעם ביהמ"ש

 27. בדיקת פוליגרף להכרעה בשאלת אחריות לתאונת דרכים - תביעות קטנות

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון