כתוצאה מהתקנת צינור המזגן באופן לקוי, נגרם נזק בדירה

כתוצאה מהתקנת צינור המזגן באופן לקוי, נגרם נזק בדירה

המחלוקת שלפניי הינה האם קיימת לנתבע חובה לפצות את התובע בגין נזקיו.ביום 22.12.13 התנהל דיון בתיק ונשמעו טענות הצדדים.


טענות התובע:במהלך חודש אוגוסט 2012 התיר הנתבע לדייר השוכר להתקין מזגן בדירה מס' 32 ברחוב הנרקיס 4 בראשון לציון אשר הייתה בבעלותו.
המזגן אשר הותקן ללא היתר עבודה מצומצם כדין מטעם עיריית ראשון לציון, ללא צינור ניקוז תיקני אשר הביא לכך שמי המזגן נותבו היישר אל חלון דירת התובע ובכך נגרם נזק לקירות דירתו.
לאור בקשתו של הנתבע, פנה התובע ישירות אל הדייר השוכר אשר סירב בתוקף לתקן את הנזק שנגרם. הדייר סירב להתקין צינור ארוך שיוליך את המים עד לתחתית המבנה. עם זאת, על מנת שמי המזגן יאגרו, העמיד הדייר מיכל מים מינרליים של כ - 10 ליטרים, אולם, זה עלה על גדותיו לעיתים תכופות וכמויות גדולות של מים נאגרו אל קירות דירת התובע. מצב זה היווה סכנה ממשית לציבור במידה ומיכל המים הכבד היה נופל מהקומה השמינית.
במהלך חודש ספטמבר 2012 הנתבע הבטיח לתובע כי הדייר השוכר יתקן את הנזק או לחלופין מי מטעמו יתקנו בטווח הזמן הסביר. ברם, שנה חלפה ולא תוקן הנזק.
הדייר השוכר כבר פינה את הדירה ללא טיפול בנזק שיצר. בשל כך, מבקש התובע פיצוי לנזקיו מאת התובע.
ביום 30.6.13 הזמין התובע איש מקצוע שיבצע את התיקון הדרוש ושילם 1,800 ₪ כולל מע"מ (חשבונית מס צורפה לכתב התביעה).
על כן, מבקש התובע לחייב את הנתבע בגין תיקון הנזק הישיר, וכן בסך של 6,000 ₪ בגין עוגמת נפש.


טענות הנתבע:הנתבע הינו הבעלים של הדירה בתקופה הרלוונטית כאשר הדירה הייתה מושכרת למר אבי לוי.
הנתבע לא עשה כל שימוש בדירה ולא החזיק בה ועל כן אין לו אחריות לנזקים הנטענים.
פקודת הנזיקין אינה מטילה חובה כלשהיא על בעל הנכס בשל מעשה עוולה שעשה אחר באותו הנכס. האחריות של המעוול, למעט חריגים מסוימים כגון הימלטות אש מנכס מקרקעין.
הנתבע מכחיש את טענות התובע בנוגע להיקף הנזק ובאשר לעלויות התיקונים.


דיון והכרעה:במעמד הדיון, העיד הנתבע כי הדייר השוכר לא ביקש את רשותו להתקנת המזגן אשר גרם לנזק הנטען בדירתו של התובע ובדירה היו מותקנים מזגנים נוספים גם לגביהם הנתבע לא נתן את הסמכתו או אי הסכמתו להתקנתם.
התובע אישר בעדותו בבימ"ש שלאחר כשבועיים מפנייתו הצינור של המזגן ממנו דלפו המים לדירתו הוחלף ומעבר לנזק אשר נגרם זה מכבר, התפשטות הנזק והרטיבות הופסקה (ר' עמ' 2 ש' 30 לפרוטוקול).
סעיף 36 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] שכותרתו "חובה כלפי כל אדם" קובע כי:


"החובה האמורה בסעיף 35 (עוולת הרשלנות – הוספה אינה במקור – נ.ר.) מוטלת כלפי כל אדם וכל בעל נכס, כל אימת שאדם סביר צריך היה באותן נסיבות לראות מראש שהם עלולים במהלכם הרגיל של דברים להיפגע ממעשה או ממחדל המפורשים באותו סעיף".בע"א 780/76 עזרא מועלם נ' רשות הפיתוח, לא (2) 630 נקבע:


"... הושוותה אחריות המחזיק לאחריות הבעל, ועל שניהם חלה חובה שלא להתרשל, לפי סעיף 35 של הפקודה.
אם קוראים כיום את שלושת הסעיפים 35, 36 ו37-, הרי אין כל סיבה לא בנוסח החוק ולא בהגיון שלא להטיל על בעל מקרקעין את חובת הזהירות הסבירה לפי סעיף 35 כלפי כל אדם העלול להינזק על-ידי המצב הפגום של המקרקעין, בכפוף לסייג שבסעיף 37 בענין האחריות כלפי מסיג-גבול."הנתבע נמנע מלצרף ולהציג הסכם שכירות לתקופה הרלבנטית נשוא התובענה והציג הסכם שכירות לשנים 2003-2004 בלבד. נוסף בזאת, הנתבע נמנע מלזמן את השוכר לעדות שיכולה היתה לאשש את טענתו להיעדר ידיעה מצדו בדבר התקנת המזגן נשוא התובענה. הנתבע טען שאין לו קשר עם השוכר שנמנע מלהשיב לו לטלפונים. הנתבע טען שהשוכר לא שינה את כתובתו ברשות המקומית. יחד עם זאת, הנתבע לא טרח לנסות ולברר את כתובתו של השוכר במשרד הפנים, לא הגיש כנגדו הודעת צד ג' ואף נמנע מלזמנו לעדות. הלכה היא שהימנעות מזימונו של עד תעמוד לרעת הצד שנמנע מלזמנו.
יתירה מכך, אין זה סביר בעיני ששוכר יתקין בדירה מזגן ללא ידיעה מצדו של בעל הדירה וכן איני מקבל את עדותו של הנתבע שנחזתה בעיני כלא אמינה לכך שלמרות שבדירה הותקנו זה מכבר מזגן או שניים הדבר נעשה בעבר ללא כל הסכמה או היעדר הסמכה מצדו של הנתבע (ר' עמ' 1 ש' 24-26 לפרוטוקול).
נוכח הימנעותו של הנתבע לזמן את השוכר לעדות מטעמו ומהטעמים המפורטים לעיל, איני מקבל את טענתו של הנתבע לכך שלא ידע דבר התקנת המזגן בדירה. מאחר והנתבע בעליה של הדירה יכול היה הנתבע לצפות שהתקנת המזגן בדירה שהינה פעולה שבמסגרת מתחם הסבירות יכולה לגרום לנזק לצד ג'.
לאור המפורט לעיל, הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובע סך של 1,800 ₪ בגין הנזק הישיר שנגרם לדירתו.
זאת ועוד, סבורני שלתובע נגרמה עגמת נפש כתוצאה מהנזק שנגרם לתביעתו אך לא בשיעורים הנתבעים בכתב התביעה. במסגרת שיקוליי לפיצוי ברכיב נזק זה לקחתי בחשבון את היקף הנזק וכן את העובדה שהתובע בחר לתקן את הנזק רק לאחר כשנה משאירע. לפיכך, הנני מעריך הפיצוי ברכיב נזק זה על דרך האומדנא בסך של 400 ₪.
לסיכומו של דבר, הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובע סך של 2,200 ₪. הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת כתב התביעה ועד יום התשלום המלא בפועל.
כמו כן, הנני מחייב את הנתבע בהוצאות התובע בסך של 400 ש"ח. הסכום ישולם תוך 30 יום מהיום. במידה והסכום לא ישולם במועד הנקוב לעיל, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל
איני מתעלם מכך שהתביעה הוגשה אך כנגד הנתבע ולא גם כנגד הדייר עצמו, אך בנסיבותיו של תיק זה ומהנימוקים המפורטים לעיל, לא מצאתי שיש לזקוף זאת לרעת התובע.
הנני מיידע את הצדדים בדבר זכותם להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בלוד, וזאת תוך 15 יום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נזק לחממה

 2. נזק לעצי זית

 3. נזקי הסתמכות

 4. נזק במיניסקוס

 5. נזק לרכב שנגרר

 6. נזק למערבל בטון

 7. נזק למערכת השקיה

 8. כימות נזק לא ממוני

 9. נזקים למכולות בנמל

 10. אין פיצויים ללא נזק

 11. תביעת נזק רכב חונה

 12. נזק שלא התגלה במועד

 13. נזק בלתי הפיך למנוע

 14. נזק למכונת שטיפת רכב

 15. נזקים לדירה עקב שיפוץ

 16. נזקים עקב טיפול פילינג

 17. נזקים לרכב עקב מהומות

 18. נזקים לתמונות בתערוכה

 19. טיפול סיכה - נזק לגיר

 20. נזקים לארגז בנמל חיפה

 21. פיצוי על נזקים לאספלט

 22. נזק למרצפות בגלל פוליש

 23. פיצוי בגין נזקים למושכר

 24. נזק בגלל שימוש במי פנים

 25. נזקים עקב שיפוץ בית פרטי

 26. פיצוי על גרימת נזק לרכב

 27. חובת הקטנת הנזק בדוח שמאי

 28. נזקים בגין תחליף חלב צמחי

 29. נזק לרכב שחנה במקום אסור

 30. נזק לשכנים עקב שיפוץ דירה

 31. פיצוי על נזק למשלוח לחו''ל

 32. נזק לרכב עקב כניסה לשלולית

 33. נזקים למטעים ע''י עדר פרות

 34. נזקים עקב הריסת בית של מחבל

 35. נזק לעובד כתוצאה מחשד לגניבה

 36. עקרון הקטנת הנזק במשפט העברי

 37. תביעה על נזק לרכב פגיעה מאחור

 38. נזק מוחי לתינוק בלידה מוקדמת

 39. פיצויים בגין נזקים לשלטי חוצות

 40. פיצוי בגין נזק שנגרם בתאונה לרכב

 41. שורשים של עץ פיקוס - נזקי צנרת

 42. נזק לרכב בחניון עזריאלי ממחסום

 43. נזק לעובד בגלל נהלי עבודה רשלניים

 44. נזקים בגלל סגירת מרפסת ע''י השכן

 45. נזק לאריחים עקב טיפול בנזקי צנרת

 46. נזק ממוני גבוה מהפיצוי הסטטוטורי

 47. נזקים עקב עיכוב בהשלמת עבודות פיתוח

 48. תביעה לחייב בגין נזקים בגין רכישת רכב

 49. נדחתה תביעה על נזקים עקב ייעוץ משפטי

 50. נזק לכבלים של בזק במהלך עבודות חפירה

 51. פיצוי על נזקי חקלאות עקב חומרי ריסוס

 52. תביעה נגד מועצה אזורית בגין נזקים לרכב

 53. תביעה בגין נזקי שירות לקוי למכונת תפירה

 54. הכרעה בשאלת הנזק לפני הכרעה שאלת החבות

 55. תביעה בגין תיקון נזקים שנגרמו לתשתית בזק

 56. תביעה על נזקים במהלך טיול מאורגן לאירופה

 57. תביעה בנזקים אשר נגרמו לרכוש במהלך שיפוץ דירה

 58. האם חובה לעבור טיפול רפואי מכוח חובת הקטנת הנזק

 59. פיצוי על נזק כספי עקב הפסקת עבודה בגלל צו בטיחות

 60. כתוצאה מהתקנת צינור המזגן באופן לקוי, נגרם נזק בדירה

 61. בעת שהרכב אותת לפנות בכניסה לישוב התנגש בו מאחור וגרם לו נזק חמור

 62. למרות שלא תיקן את הרכב, ביהמ"ש קיבל תביעה לסכום המע"מ בגין הנזק הישיר

 63. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון