בקשה לגילוי חומר חקירה לפי סעיף 74(א) לחוק סדר הדין הפלילי

בקשה לגילוי חומר חקירה לפי סעיף 74(א) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) תשמ"ב-1982.
ב"כ הנאשם עותר לחייב את המאשימה להעביר לידיו חומר חקירה כדלקמן :

להעמיד את מיכל הכיול בו נעשה שימוש לבחינת מומחה.
להעמיד מכשיר ינשוף מספר 040 לבחינה על ידי מומחים.
להעמיד לרשותו פלטים עוקבים כדי לבחון אפשרות תקלה במכשיר.
לאפשר עיון והעתקה של תיק מכשיר 040 במלואו - כולל שוברי העבודה.
לאפשר עיון והעתקת קלסרי מיכלי הכיול מהם נלקחות תעודות.
להעמיד לרשותו כל חומר חקירה אחר במלואו להעתקה.

ב"כ המאשימה התנגדה לבקשה בתגובה מפורטת ומנומקת.

לאחר שבחנתי את הבקשה החלטתי לדחותה מנימוקים כדלקמן :

1. מיכל הכיול אינו חלק מחומר החקירה ואין להעמידו לבדיקת ב"כ הנאשם. אין רלוונטיות לבדיקת המכשיר כיום כאשר השימוש בו נעשה בחודש יולי. יתר על כן, סוגיית בדיקת הכיול של מכשיר הינשוף באמצעות מיכל כיול כפי שמבצעת משטרת ישראל נבחנה על ידי בית המשפט העליון ברע"פ 3981/11 נעם שרביט ואח' נגד מדינת ישראל ופסיקת בית המשפט מייתרת את בדיקת מיכל הכיול :

"הסיכוי כי תתקיים טעות אך היא לא תתגלה- כיוון ששני בלוני הכיול זה המשמש לאתחול המכשיר וזה המשמש לאימות השוטף, שוגים שניהם גם יחד ובאותה הטעות עצמה, הן בבדיקה התקופתית והן בבדיקה היומיומית- אינה עולה על כל אפשרות של טעות זניחה אחרת בהפעלת מכשירי מדידה מן הסוג הזה. המשטרה, המפעילה את מכשיר המדידה, נוטלת, כאמור,שולי בטחון, הגבוהים מאלה שנדרשים ע"י היצרן, עד שטעות משותפת כאמור וחריגה נוספת ממרווח הביטחון, שעולה על טעות בלתי מסתברת כזו, אינה יכולה לבוא בחשבון המסקנות העובדתיות.

...גם עצם השימוש בגז יבש לצורך איפוס ואימות המכשיר נמצא כראוי, שכן המדובר בשיטה מדעית מקובלת בעולם-והיא בדוקה ומוכחת... מיכלי הגז המשמשים כאבות מדידה מיוצרים במפעל אמין, הפועל בהתאם לתקנים בינלאומיים והוא נתון לבקרת איכות שוטפת בכל שלבי הייצור. מרכיבי המיכלים נבדקים אף הם. הבדיקה היא רב שלבים. מוצריו של היצרן משמשים מכשירי מדידה במדינות אחרות, ובכללם זו המייצרת את מכשיר המדידה בעצמו."

2. מכשיר הינשוף אינו מהווה חומר חקירה ואין להעמידו לבדיקת מומחים על ידי ההגנה. כמו כן, בפסיקה הוכרעה סוגיית אמינות מכשיר הינשוף ונפסק כי מכשיר הינשוף הינו מכשיר אמין . לפיכך, איני מוצאת כל רלוונטיות בבדיקתו של המכשיר על ידי מומחה ההגנה.

ברע"פ 3981/11 נעם שרביט ואח' נ' מ.י. נפסק : " שאלת האמינות של המכשיר עצמו כבר הוכרעה (ראו: רע"פ 8135/07 גורן נ' מדינת ישראל ( 11.2.2009), פיסקה כ"ז לפסק דינו של השופט א' רובינשטיין; עפ"ת (י-ם) 25457-04-10 מדינת ישראל נ' עוזרי ( 14.10.2010) (להלן: פרשת עוזרי))".

ברע"פ 4774/12 טומיסלב אגיץ נ' מדינת ישראל, נאמר:

"לקראת חתימה אציין, כי בעת האחרונה יצאו שני פסקי דין מלפני בית משפט זה שבאו לסיים את ההתדיינות המשפטית המרובה בעניין מכשירי האכיפה של משטרת ישראל באשר למהירות נהיגה (רע"פ 7093/10 מדינת ישראל נ' דריזין (טרם פורסם), ובדיקת השכרות באמצעות מכשיר הינשוף (רע"פ 3981/11 שרביט נ' מדינת ישראל (טרם פורסם)). שאלת אמינותו של הינשוף הוכרעה בעבר (ראו רע"פ 8135/07 גורן נ' מדינת ישראל (לא פורסם)), ועם מתן פסק הדין בעניין שרביט הדן בשאלת קבילותן של ראיות הכיול למכשיר, יש לקוות כי יפחת משמעותית הדיון בסוגיה זו."

אם מבקש ב"כ הנאשם לטעון לאי תקינות המכשיר עומדים לעיונו מסמכי המעבדה : טופס בדיקה תקופתית שנעשתה למכשיר וכרטיס המכשיר המפרט את הטיפולים השוטפים שנעשו למכשיר במעבדה. בדיקת המכשיר היום לא תניב תועלת כלשהי להגנת הנאשם שכן הנאשם נבדק על ידי המכשיר ביום 26.7.13 ובדיקתו המכשיר היום לא תועיל להגנתו של הנאשם.

ב"כ המבקש מופנה לתגובת המאשימה לפיה אם מבקש לבדוק את מכשיר הינשוף באופן כללי, עומדת בפניו האופציה לרכוש את המכשיר על חשבונו מיצרן המכשיר, אך משטרת ישראל אינה מחויבת להעמיד את המכשיר לבדיקתו.

סוגיית אמינות מכשיר הינשוף הוכרעה בפסיקת בתי המשפט ולפיכך בקשת המבקש להעמיד לבדיקתו מכשיר ינשוף או מיכלי כיול – נדחית מחוסר רלוונטיות.

3. פלטים עוקבים שאינם שייכים לבדיקתו של המבקש אינם רלוונטיים להגנתו.

4. לעניין בקשה לעיין בתיק המכשיר ובשוברי עבודה – על המבקש לפרט ולהסביר למה הכוונה. המשיבה תעמיד לעיונו של המבקש את טופס הבדיקה התקופתית, כרטיס המכשיר ותעודות הכיול הרלוונטיות.

5. אין רלוונטיות לעיון בקלסר של מיכלי הכיול. ב"כ הנאשם רשאי לעיין רק בפלטים הקשורים לכתב האישום.

6. מדובר בבקשה ערטילאית ועל כן נדחית.

בנוסף לכך, נראה כי הבקשה על כל סעיפיה נועדה ל"מסע דיג" בניסיון לחפש חומר שאינו רלוונטי להגנת המבקש ולכן אין להיעתר לה.

בבש"פ 1372/96 אריה דרעי ואח' נ' מדינת ישראל נפסק כי "סקרנות לשמה, רצון להשיג חומר לתכליות זרות ל"הגנת הנאשם" ונכונות לצאת ל"מסעי ציד" שמא ימצא דבר שיסייע להגנה-אינם מספיקים להשמטת הבסיס מתחת להנחה האמורה".

בבג"צ 233/85 אל הוזייל נ' משטרת ישראל, נפסק כי : "תקוה ספקולטיבית זו של ההגנה, שיימצא אולי בתיק מסוים חומר כלשהוא שיעזור לה לנגח בו את המשטרה או את התביעה, היינו נסיון לעשיית מה שקרוי "FISHING EXPEDITION", אלה בודאי אינם מצדיקים מתן צו להכללת תיק כזה בתוך "חומר החקירה".

בע"ח 20417-07-12 מ.י. נ' קובי יעקב בן לולו, סירב בית המשפט המחוזי לאפשר לב"כ הנאשם לקבל לידיו דגימת גז ממיכל כיול. בית המשפט הפנה להחלטות בית המשפט העליון בעניין שרביט ולהחלטת בית המשפט המחוזי בענין עוזרי וקבע :

"כמו שם גם בענייננו, לא מדובר בחומר המהווה חומר חקירה רלוונטי. הסוגיה של בדיקת ריכוז האלכוהול במיכלי הגז כמו גם השימוש בגז יבש לצורך הכיול, הוכרעו זה מכבר. משכך, איני רואה כל רלוונטיות לקבלת דגימת הגז המתבקשת."

כך גם בע"ח 22585-06-12 דניאל רמלמכר נ'. מ.י. נדחתה בקשת הנאשם כי ימסרו לידיו דגימות גז מגז מיכל הכיול. בית המשפט קבע כי הנאשם לא ישיג תכלית כלשהי מן המבוקש. בית המשפט התרשם כי למרות קביעות בתי המשפט בדבר חזקת אמינות מכשיר הינשוף שב ב"כ הנאשם ומבקש לערער אחר קביעות אלה.

נוכח כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רישום פלילי של עד

 2. ביטול עבירה פלילית

 3. ספק סביר במשפט הפלילי

 4. עיוות דין בהליך הפלילי

 5. הימנעות מהרשעה פלילית

 6. נהיגה בקלות ראש פלילי

 7. פיצויים על זיכוי פלילי

 8. אשפוז כפוי פלילי

 9. הסתרת עבר פלילי של עובד

 10. תשלום הוצאות הליך פלילי

 11. שיהוי בשמיעת משפט פלילי

 12. סעיף 158 לחוק סדר הפלילי

 13. סירוב להעיד במשפט פלילי

 14. האשמת עובד בעבירה פלילית

 15. ביטול חוזה בגלל עבר פלילי

 16. קנס פלילי בבית משפט אזרחי

 17. בדיקת מסוכנות - עבר פלילי

 18. עצימת עיניים במשפט הפלילי

 19. פסק דין פלילי במשפט אזרחי

 20. זיוף קילומטראז עבירה פלילית

 21. אחריות פלילית - ייצור מזון מקולקל

 22. הליך פלילי נגד רופא שיניים

 23. פיצוי על טעות ברישום פלילי

 24. אחריות פלילית אורגנים בתאגיד

 25. עדות נגד הגרוש המשפט הפלילי

 26. הצגת עבר פלילי בהליך משמעתי

 27. ייפוי כוח מוגבל בהליך פלילי

 28. עיון בתיק רפואי בהליך פלילי

 29. סעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי

 30. סעיף 77 לחוק סדר הדין הפלילי

 31. סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי

 32. סעיף 149 לחוק סדר הדין הפלילי

 33. סעיף 211 לחוק סדר הדין הפלילי

 34. פיטורים עקב חשד לעבירה פלילית

 35. הארכת מועד להגשת ערעור פלילי

 36. אחריות פלילית על תאונת עבודה

 37. שימוש ברישום פלילי במשפט אזרחי

 38. בקשה לקבלת רישום פלילי של עדים

 39. ביטול זיכוי בהליך פלילי בערעור

 40. סעיף 158 לחוק סדר הדין הפלילי

 41. הוכחת עבירה פלילית בהליך אזרחי

 42. רשלנות עורך דין שהורשע בפלילים

 43. הכרעות דין סותרות במשפט הפלילי

 44. כיסוי הוצאות הגנה בהליך פלילי

 45. ערעור על החלטה אחרת במשפט פלילי

 46. אך מגישים חוות דעת בתהליך פלילי

 47. אמון הציבור במערכת המשפט הפלילי

 48. סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי

 49. מירוץ ההתיישנות של עבירה פלילית

 50. הימנעות מהרשעת אדם ללא עבר פלילי

 51. ידיעת השופט על עבר פלילי של נאשם

 52. דחיית ערעור פלילי בהעדר התייצבות

 53. העברת תיק מהליך פלילי להליך מנהלי

 54. העברת הדיון לשופט אחר בהליך פלילי

 55. זכות העיון במרשם הפלילי של מתלונן

 56. עונש על מספר רב של עבירות פליליות

 57. ערעור על החלטת ביניים בהליך פלילי

 58. התיישנות תביעת פיצוי על זיכוי פלילי

 59. פסק דין פלילי כראיה בבית הדין למשמעת

 60. בקשה להבאת ראיות לסתור פסק דין פלילי

 61. זיכוי במשפט פלילי כראיה במשפט אזרחי

 62. הרשעה בפלילים עקב אי קיום צו בית משפט

 63. סמכות ועדה מקומית לנהל הליכים פליליים

 64. החזר קנס אזרחי לנישום לאחר הליך פלילי

 65. טיפול גמילה מסמים לנאשם בעבירה פלילית

 66. השפעת עבר פלילי בערעור על חומרת העונש

 67. עתירה נגד החלטה לא לנקוט בהליכים פליליים

 68. אחריות פלילית של דירקטורים על מעשי החברה

 69. שלילת קצבת ביטוח לאומי בגלל עבירה פלילית

 70. פסק דין מרשיע במשפט פלילי כראיה במשפט אזרחי

 71. בקשת הימנעות מהרשעה פלילית בשל נסיבות אישיות

 72. דחיית דיונים במשפט פלילי עקב החלפת עורך דין

 73. האם אפשר לנהל הליך אזרחי במקביל להליך פלילי ?

 74. הפסדי השתכרות בתאונת דרכים לאדם בעל עבר פלילי

 75. עיכוב יציאה מהארץ של נאשם תושב חוץ בהליך פלילי

 76. חשש מהפללה עצמית בהליך אזרחי במקביל להליך פלילי

 77. האם הפרת תנאי שחרור בערובה יכול להוות עילה להעמדה לדין פלילי

 78. בקשה לגילוי חומר חקירה לפי סעיף 74(א) לחוק סדר הדין הפלילי

 79. פיצוי על נזק לרכב בתאונת דרכים על סמך פסק הדין פלילי המרשיע

 80. סעיף 21(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים) התשנ"ו-199

 81. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון