אי תכנון מקרקעין במשך זמן רב

אי תכנון מקרקעין במשך זמן רב
המשיבה טוענת כי תכלית הפטור היא גם תכלית פיצויית – בשל אי תכנון המקרקעין במשך זמן רב.


העוררים טוענים כי הם זכאים לפטור לפי סעיף 19(ב)(6) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 וכי הם עומדים בכל התנאים הקבועים בו.

הערר הוגש כנגד קביעתו של השמאי המכריע כי אינם זכאים לפטור זה באומרו כי:

"לעניין הפטור לפי סעיף 19ב(6)
אינני מקבל את עמדת היועץ המשפטי של הועדה המקומית כי הפטור במקרה הנדון איננו חל היות ולא ניתן להתייחס לתכנית תממ/90 כתוכנית שאושרה, כפי שפורט לעיל. מה גם שתכנית זו אף איננה מובאת בחשבון במועד קודם לתממ/153, כפי שמפורט בסעיף 9.2.1 לעיל.

יחד עם זאת, היות ומדובר בחלקה עליה קיים בית מגורים דו משפחתי ותיק בשטח כולל של 267.82 מ"ר ברוטו (טרם הבקשה להיתר הנדונה) המהווה, בין היתר, את בית המגורים של המבקש, וכי הבקשה להיתר החדשה הינה לבית מגורים חדש במקום היחידה החזיתית הוותיקה ובגין בקשה זו הוצאה שומת ההשבחה, הרי שלדעתי לא חלה עילת הפטור ע"פ סעיף 19(ב)(6).

מכאן יוצא כי ההחלטה שלי מתיישבת עם דעתו של היועמ"ש של הוועדה, אך כאמור לעיל הנימוקים הם שונים."

(עמ' 21-20 לשומה המכרעת)

העוררים טוענים כי לא קיבלו מעולם פטור לא בגין סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית ולא בגין סעיף 19(ב)(6), וכי בגין הקמת יחידת הדיור השניה אף שילמו היטל השבחה.

העוררים מדגישים כי אין הגבלת שטח בסעיף 19(ב)(6) וכי השמאי המכריע הפעיל בטעות קריטריונים של סעיף 19(ג)(1), הגם שלדידם ממילא הם זכאים לפטור גם לפי סעיף זה.

המשיבה טוענת כי תכלית הפטור היא גם תכלית פיצויית – בשל אי תכנון המקרקעין במשך זמן רב וגם תכלית סוציאלית כפי שנפסק בעמ"נ (י-ם) 40411-10-10 הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים נ' מחמד קונבר. הפטור מוגבל "לדירה אחת ולדירת מגורים דווקא של בעל הנכס או קרובו" (עמ' 5 לפסק הדין). הגם שאין שטח הדירה מוגבל לעניין הפטור נקבע שם כי אין ליהנות מפטור היטל השבחה עבור יותר מדירה אחת. אין זכאות לפטור כאשר יש כבר שתי יחידות דיור. המטרה של אפשרות להקמת בית מגורים אחד ללא תשלום היטל השבחה כבר הושגה.

המשיבה גם מבקשת להקיש מהוראת סעיף 19(ג)(1) והחלטות ועדות הערר למשל ערר (י-ם) 64/13 הרצברג משה ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה י-ם, שם נקבע כי כאשר לתא משפחתי היו זכויות במקרקעין במצב הקודם בשעור העולה על 140 מ"ר אין זכאות נוספת לפטור לפי סעיף 19(ג)(1) לאותו תא משפחתי באותם מקרקעין.

במקרה שלפנינו מדובר בשתי יחידות דיור קיימות ובשטח כולל של מעל 200 מ"ר. עתה מבוקש הפטור על היטל השבחה שניתן בגין מתן היתר להריסת יחידת הדיור הקטנה ובניה יחידת דיור חדשה – בשטח גדול יותר – תחתיה.

בדיון בפנינו לא נסתרה טענת העוררים כי שילמו בעבר היטל השבחה בגין הקמת יחידת הדיור השניה. להבדיל מערר הרצברג (לעיל), ענייננו כאן בסעיף 19(ב)(6), אשר כפי שגם נקבע לאחרונה, בפ"ד קנובר אין הגבלת שטח לעניין תחולתו. במקרה שלפנינו לא הוכח כי נוצל פטור בעבר, לא לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית ולא לפי סעיף 19(ב)(6). בנסיבות שלפנינו מתקיימים התנאים לתחולתו של הפטור בסעיף 19(ב)(6).

בשולי הדברים נעיר כי בהתאם להחלטות שניתנו על ידינו לטעמנו, אין הפטור בסעיף 19(ג)(1) חל בנסיבות העניין, שכן מדובר בשתי יחידות דיור בנויות בשטח העולה על 140 מ"ר.

טענה נוספת שנטענה בכתב התשובה, ואשר נזנחה בדיון שבפנינו וטוב שכך, היתה בעניין תכנית מופקדת: תמ"מ/90. נטען כי היא ניתקה את הרצף התכנוני מאז תכנית 4/R שאושרה בשנת 1942, ועד לאישורה של תמ"מ 153, ולכן אין חל התנאי שבסעיף 19(ב)(6) – כי התכנית הקודמת אושרה טרם שנת 1950. השמאי המכריע כבר דחה טענה זו של המשיבה ובדין דחה אותה, שאף אין מחלוקת בין הצדדים כי אין מדובר בתכנית מאושרת.

אשר על כן, כאמור לעיל, אנו מקבלים את הערר וקובעים כי בנסיבות הענין חל הפטור שבסעיף 9(ב)(6) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

המשיבה תישא בהוצאות העוררים בסכום של 6,000 ₪, בתוספת מע"מ כחוק.



לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה להגדלת שיפוע גג

 2. תכנון חזיתות בניינים

 3. בקשה לתוספת חדרים בדירה

 4. מטרת חוק התכנון והבניה

 5. סעיף 78 לחוק התכנון והבניה

 6. סעיף 152 לחוק התכנון והבניה

 7. סעיף 151 לחוק התכנון והבניה

 8. חזקת החפות בדיני תכנון ובניה

 9. תיקון 84 לחוק התכנון והבניה

 10. סעיף 111 לחוק התכנון והבניה

 11. תכנון לגליזציה למבנה קיים

 12. סעיף 204 לחוק התכנון והבניה

 13. אי תכנון מקרקעין במשך זמן רב

 14. תקנה 5 לתקנות התכנון והבניה

 15. תיקון 43 לחוק התכנון והבניה

 16. סעיפים 77,78 ללחוק התכנון והבניה

 17. הגדרת "דירות נופש" (תכנון ובניה)

 18. פסיקת הוצאות בועדת ערר לתכנון ובניה

 19. בקשה לתוספת מדרגות חירום למבנה תעשייה

 20. בקשה להקמת מתקן טיהור שפכים בשטח מפעל

 21. בקשה לתוספת יחידת דיור קוטג' לבית קיים

 22. איחור בהגשת ערר לפי חוק התכנון והבנייה

 23. בקשה לתוספת חדר על הגג בבית מגורים משותף קיים

 24. מחיקת ערר לועדת תכנון ובניה בגלל איחור בהגשתו

 25. נטל ההוכחה בתביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 26. הפטור בסעיף 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 27. שתי החלטות "סותרות" של ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה

 28. בקשה להתיר החלפת שער נגרר לשער מתרומם ושינוי מיקום השער

 29. בקשה לפירוק גגון ליצירת גישה לחניה וסגירתה של חניה קיימת

 30. בקשה לקבלת מידע תכנוני לפי סעיף 119א לחוק התכנון והבניה

 31. פטור לפי סעיף 19 (ג) (1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 32. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רמלה שלא לאשר תצ"ר

 33. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחזור להחלטה קודמת

 34. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה להפקיד תכנית

 35. הזדמנות להגיש התנגדות מכוח תקנות 2ב-2ג לתקנות התכנון והבניה

 36. אופן חישוב שטחי הבניה בדין הישראלי מוסדר בתקנות התכנון והבניה

 37. בקשה להקמת גשרון כניסה המחבר דירה עם רחוב בשל הפרש מפלסים גדול

 38. מי רשאי להגיש תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ?

 39. עתירה מנהלית לביטול החלטות ועדת המשנה והועדה המחוזית לתכנון ובנייה

 40. פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה

 41. עתירה מנהלית לצירוף חבר נוסף מסיעות האופוזיציה לוועדת המשנה לתכנון ובנייה

 42. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה להוריד מסדר היום בקשה לבנות בית מגורים

 43. עתירה מנהלית נגד החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה לדחות את התנגדות העותר לתכנית

 44. ערר על העדר החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחידוש החלטה ליתן היתר לבקשה לשינויים

 45. עתירה לביטול החלטת יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה שבה נדחתה בקשת העותרים למתן רשות ערר

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון