אישור חלקי של תוספות בניה

אישור חלקי של תוספות בניה

ערר זה הוגש על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רחובות (להלן: "הועדה המקומית") לאשר חלקית את בקשת העורר ל"תוספת לבית מגורים פלוס ממ"ד פלוס מחסן פלוס פרגולת עץ".

כל זאת במקרקעין הידועים כחלקה 177 בגוש 3698 (להלן: "המקרקעין") ברחוב ההסתדרות 16 ברחובות.

הבקשה כללה הקלה בזכויות בניה, ובקו בניין צדדי וכך החליטה הועדה המקומית:

"לטענת המתנגדים כי לא ניתן לאפשר בניה ע"י שטח משותף ובהמשך לטענה כי השטח בחצר המגורים בקומת הקרקע משוייך למתנגד המתגורר בקומה העליונה, לקבל את הטענה באופן חלקי: מחד, לא הוצגה כל חלוקה של השטח או מסמך המורה כי קיימות הצמדות של שטחים משותפים.
ומאידך לא ניתן לאפשר תוספת בניה ע"י שטח משותף באם לא קיימת הסכמת השכנים, לאשר הבקשה על השטח שלגביו אין מחלוקת, דהיינו 10 מטרים ראשונים הקרובים לבית המגורים הקים ובהמשך לקו בנין צידי של בית המגורים הקים.
בשל ההתנגדות לשימוש בשטח המשותף, לא יאושר מחסן או כל פתיחת פתח בתוספת הבניה כלפי השטח המשותף.
ולאשר הבקשה בתנאים:.."

כעולה מההחלטה וכתבי הטענות, בשעתו חולקה החלקה בהסכמה בין הדיירים, אולם חלוקה זו לא קיבלה ביטוי בלשכת רישום המקרקעין וכנראה שאף לא בהסכם כתוב.

מרבית הזכויות המבוקשות הינן זכויות על פי תכנית תקפה. הרחבת הדירה המתבקשת היא כ- 60 מ"ר לכ- 126.66 מ"ר, כאשר על פי תכנית רח/74/ 8 החלה במקרקעין ניתן להגדיל כל דירה כדי 115 מ"ר.

דיון והכרעה:
ככלל, ועדות התכנון וועדת הערר בכלל זה, לא תכרענה לעולם בטענות קנייניות. מקום בו על פניו לא קיימות זכויות קניין בבקשה נתונה, רשאיות ועדות התכנון לדחות את ההכרעה עד לאחר קבלת הכרעתו של ביהמ"ש המוסמך. דברים אלה תוארו בין היתר בע"א 1478/90 הלן אייזן נ' הועדה המקומית לתו"ב תל אביב ואח', שם נקבע כדלקמן:

"גם לגופם של דברים אין אנו סבורים שהילכת בג"צ 879/89, הישימה גם לעובדות המקרה שלפנינו, מונעת בעד הועדות לתכנון ולבניה להחליט לפי שיקול דעתן מקום שעל פני הדברים אין למבקש זכויות בניה מבחינת דיני הקנין, שלא יתקיים דיון בבקשה כל עוד לא ניתן פסק דין מטעם בית משפט מוסמך הקובע שלמבקש זכות קניינית. הטעם לדבר:ביכולות הועדות להישמע בטענה שאין טעם שהן תקדשנה דיון סרק לשאלות התכנוניות המתעוררות כאשר נראה לכאורה שזכות הבניה, אם תאושר, אינה ניתנת למימוש.לפיכך אם יוצא לכאורה מהחומר שהומצא על ידי המבקש או בעלי הקנין האחרים בנכס שאין למבקש זכות קניינית, תוכלנה הועדות להפנות את המבקש לבית המשפט המוסמך; מאידך גיסא, אם השאלות הקנייניות שנויות במחלוקת או אם יוצא שלכאורה יש למבקש זכויות בניה מבחינת דיני הקנין או שבאין התנגדות לאחר שנשלחו הודעות כדין לזכאים, אין זכויות הקנין שנויות במחלוקת, תדונה הועדות בשאלות התכנוניות המתעוררות. בשום מקרה לא תכרענה הועדות בשאלות הקנייניות לגופו של הענין, הואיל והפונקציה המוטלת עליהן היא תכנונית בלבד."

מאחר והצדדים לא הגיעו לעמק השווה, חרף נסיונותיה של הועדה המקומית, יש לפעול על פי כללים אלה ולערוך הבחנה בין שני סוגי זכויות:


התכנון המוצע הן על פי זכויות תקפות והן על פי זכויות בהקלה – ככל שאינו עולה על חלקו היחסי של העורר במקרקעין, יאושר בכפוף לסייג הקבוע בסיפא החלטה זו;
במידה וקיימות חריגות מהחלק היחסי – לגבי אלה רשאית הועדה המקומית להשעות החלטתה עד ברור קנייני תחילה.
בכל מקרה, היתר בניה לא יוצא אלא לאחר 14 יום מיום המצאת החלטת הועדה המקומית, כמפורט לעיל, לכל הצדדים על מנת לאפשר למי מהם לנקוט בהליך על בסיס קנייני לפני המוסדות המוסמכים.


לפיכך הערר מתקבל בחלקו. הועדה המקומית תדון בבקשה על פי הכללים והפרמטרים המפורטים לעיל, בתוך 30 יום מיום קבלת החלטה זו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תוספת קומה בניה קלה

 2. היתר בניה לתוספות בבנין

 3. אישור חלקי של תוספות בניה

 4. בקשה לשינוי מיקום תוספת בניה

 5. ביטול אישור תוספת אחוזי בניה

 6. סירוב ועדה לדון בבקשה לתוספת בניה

 7. הוספת תוספות בנייה למושכר ללא הסכמה

 8. בקשה לבנות תוספת בניה ולשנות את המצב הקיים

 9. בקשה לתוספת בניה בקומת קרקע כשטח עיקרי ומחסן

 10. בתוספות בניה אין הליך של הוצאת טופס 4 בסוף הבניה

 11. ערר על החלטת הועדה המקומית לאשר תוספת לבניין מגורים קיים

 12. אי קיום החלטה של המפקח על הבתים המשותפים לפרק תוספות בניה

 13. השבת דמי היתר ששולמו על ידי התובעים בגין תוספת בניה שביצעו

 14. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון