ביטול פגיעה במקרקעין על ידי תכנית מאוחרת

ביטול פגיעה במקרקעין על ידי תכנית מאוחרת
בפס"ד קהתי (בע"א 4809/91 הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים נ' משה קהתי) נקבע כי במקרה שתוכנית מאוחרת ביטלה פגיעה במקרקעין שנוצרה עקב אישור תוכנית קודמת, "מסקנתי מן המקובץ, כי מקום שלא נותר אפס קצה של הפגיעה, כשזו אוינה בתכנית השנייה, לא עומדת עוד הזכות לפיצויים בגין פגיעתה של התכנית הראשונה. ואם פחתה הפגיעה בתכנית השנייה, יועמד שיעור הפיצויים על-פי הפגיעה שגרמה תכנית זו במועד אישורה."


קראו דוגמא מהפסיקה בנושא ביטול פגיעה במקרקעין על ידי תכנית מאוחרת:

השמאית המכריעה פנתה אלינו בבקשה לקבלת הנחיה באשר למועד הקובע בנסיבות הערר שהועבר להכרעתה.

תכנית 416 קובעת כי על 3.84 דונם מתוך חלקה שייעודה היה שצ"פ, יהיה מותר להקים כ- 7,680 מ"ר מבני ציבור שטח עיקרי בתוספת 1,728 מ"ר שטחי שירות בני שלוש קומות. יתר שטח החלקה בגודל של 11.8 דונם ייוותר כשצ"פ וישמש כגינה. התכנית מתנה את הבנייה בהריסת מבני הציבור הקיימים בחלקה.
כמו כן מאפשרת התכנית הקמת חניונים תת קרקעיים בני שתי קומות מתחת לגינה ציבורית.

תוכנית 416א' ביטלה את האפשרות לבנות חניון תת קרקעי.

לפיכך, קבענו כי על השמאית המכריעה להכריע רק ביחס לפגיעה שנגרמה, ככל שנגרמה, בשל אישור בניית מבני הציבור.

לטענת העוררים, לאור הלכת קהתי המועד הקובע לעניין קביעת הפגיעה במקרקעין הוא מועד כניסת תוכנית 416א' לתוקף.

לטענת הועדה המקומית, המועד הקובע הוא יום כניסת התוכנית המקורית – תוכנית 416, לתוקף.

בפס"ד קהתי (בע"א 4809/91 הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים נ' משה קהתי) נקבע כי במקרה שתוכנית מאוחרת ביטלה פגיעה במקרקעין שנוצרה עקב אישור תוכנית קודמת, "מסקנתי מן המקובץ, כי מקום שלא נותר אפס קצה של הפגיעה, כשזו אוינה בתכנית השנייה, לא עומדת עוד הזכות לפיצויים בגין פגיעתה של התכנית הראשונה. ואם פחתה הפגיעה בתכנית השנייה, יועמד שיעור הפיצויים על-פי הפגיעה שגרמה תכנית זו במועד אישורה." ההדגשה שלנו ו.ע.ת.א.

לדעתנו, הקביעה כי המועד הקובע יהיה במועד אישור התוכנית השניה חלה רק כאשר מרכיב הפגיעה צומצם. כך לדוגמה, אם תוכנית 416א' היתה קובעת כי יהיה ניתן לבנות רק חניון תת קרקעי עם קומה אחת, במקום שתי קומות לפי התוכנית המקורית, המועד קובע היה מועד כניסת התוכנית המאוחרת, המצמצמת את הפגיעה, לתוקף.

ואולם, כאשר התוכנית המאוחרת מבטלת לחלוטין את אחד מרכיבי הפגיעה, כמו במקרה הנדון שבו תוכנית 416א' ביטלה לחלוטין את האפשרות לבנות חניון תת קרקעי, הרי שבאשר ליתר רכיבי התוכנית אשר לגביהם נטענת פגיעה במקרקעין, ובמקרה הנדון, בשל האפשרות לבנות על מה שהיה שצ"פ מבני ציבור, המועד הקובע הוא לדעתנו מועד כניסת התוכנית הראשונה לתוקף.

במקרה כזה אין כל הגיון לקבוע את המועד הקובע לפי התוכנית המאוחרת.

לפיכך אנו מנחים את השמאית המכריעה להתייחס אל מועד כניסת התוכנית 416 לתוקף כאל המועד הקובע.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פגיעה מתוכנית

 2. תכניות בינוי

 3. תכנית משביחה

 4. בקשה תואמת תכנית

 5. סטיה ניכרת מתכנית

 6. סטיה ניכרת מתכנית

 7. תוכנית שיקום מחצבה

 8. מה זה תוכנית בינוי ?

 9. טעות בתוכנית בנין עיר

 10. פרשנות תכנית בניה על מגרש

 11. מתן "פרשנות הרמונית" לתוכנית

 12. תכנית הרחבת הישוב לפידות

 13. פרשנות תכליתית של תוכנית בניה

 14. היתר תואם תכנית - היטל השבחה

 15. מה נחשב "סטיה ניכרת מתכנית" ?

 16. ערר לאשר את תכנית לדחות התנגדות

 17. מניעת הפקדת תכנית עקב זיהום מים

 18. סירוב לאשר תכנית בינוי למרכז מסחרי

 19. פרשנות תב"ע - תכנית בניה עירונית

 20. פגיעה במקרקעין פיצויים בגין נזקי תכנית

 21. האם דייר מוגן יכול להתנגד לתכנית בניה ?

 22. בקשה לאישור תוכנית מפורטת לבניית בניין

 23. ניוד זכויות בנייה באמצעות תכנית בינוי

 24. האם יש צורך בפרסום מחודש של הפקדת התכנית

 25. התאמה בין תרש"צ לבין תכנית החלה במקרקעין

 26. ביטול פגיעה במקרקעין על ידי תכנית מאוחרת

 27. פיצויים על תכנית שהשביחה את ערך המקרקעין ?

 28. פגיעה בפוטנציאל של קרקע בגלל אישור תכנית

 29. האם אפשר למנוע תוכנית הבראה של העירייה ?

 30. התנגדות לאישור תכנית נקודתית בסמכות ועדה מקומית

 31. הערכת שווי המקרקעין ערב אישורה של תכנית פוגעת

 32. עתירות מנהליות כדי להמריץ את הרשות לקדם תכניות

 33. נטען כי אישור תוכנית בניה תעכב פינוי פולשים מהקרקע

 34. האם יש היטל השבחה על אישור תכנית ארצית או מחוזית ?

 35. סמכות ועדת ערר לבחון האם התכנית חוקית מבחינה תכנונית

 36. נטען כי תוקף התכנית פג ולא ניתן לאשר מכוחה היתר בניה

 37. האם מותר לבנות בריכת שחיה, כשהתכנית שותקת בעניין זה ?

 38. תכנית השינויים להגדלת פתח בקומת הקרקע והפיכת חלק לדלת

 39. אין להגביל היתר בניה על סמך תכנית עתידית שטרם אושרה

 40. לא כל הדיירים ביקשו לממש את תוספת הבניה המותרת בתוכנית

 41. ערעור מינהליים שאוחדו בגין פגיעה בערך מקרקעין עקב תכנית

 42. ערר על החלטה לדחות התנגדות לבקשה לתכנית שינויים של בנייה

 43. שמי שבחר לבנות לפי התכנית הקודמת לא תחול עליו התכנית החדשה

 44. גילה לראשונה כי על פי התכנית ה"ממוחשבת" דרך נמצאת על ביתו

 45. האם ניתן לאשר היתר בניה על פי תוכנית שהופקדה לפני 1.1.96 ?

 46. טענה כי לא מדובר בתכנית בניה חדשה אלא בהצעה איך לממש את זכויות

 47. טענה כי מומחה טעם בית המשפט התייחס "בטעות" לתכנית אחרת שקדמה לתוכנית

 48. בניית מבנה בודד מקום בו התכנית מחייבת בניית שני מבנים לא מהווה סטיה ניכרת

 49. האם שינוי בקוי הבנין בתוכנית פוגעת באפשרות הרחבת כבישים העתידית של במקום ?

 50. כאשר התכנית המשביחה נכנסה לתוקף לפני מועד ההכרזה על שכונת שיקום לא חל הפטור

 51. נטען כי יש לקחת בחשבון לעניין הוראות התכנית גם הליכים משפטיים מאוחרים לתכנית

 52. תוכנית הקובעת בניה בחלקה מסוימת ללא התייחסות להריסת הבנוי על החלקה במצב הקודם

 53. המועד הקובע לפיו מחשבים נזק שנגרם ע"י תכנית הוא מועד פרסום ההודעה על אישור התכנית ברשומות

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון