בקשה תואמת תכנית

בקשה תואמת תכנית

הערר שלפנינו הוגש על החלטת הועדה המקומית חוף השרון (להלן: "הועדה המקומית"), לאשר בקשה לסלילת דרכים בתחום היישוב חרוצים. הבקשה הוגשה ונדונה כבקשה תואמת תכנית ומכאן כי תקיפתה אפשרית רק מקום בו היא חורגת מהוראות התכנית התקפה.

במקרה דנן חלה על הבקשה תכנית חש / 28 / 5 אשר מסדירה התוויתן של דרכים בתחום היישוב חרוצים עוד משנת 1984.

העוררים טענו לאי אלו חריגות ביחס לתכנון המאושר ובכלל זה הפיכתו של שביל לדרך למעבר לכלי רכב, סלילת דרך בתחום שטח למבנה ציבור ועוד.

יש לציין כי במצב דברים כזה אנו רואים מקום להתערבותנו על פי הלכת עת"מ 136/00 צומת האלופים שם נקבע כדלקמן:

"אינני חולק שזכות הערר ניתנת רק בנושאים שסעיף 149 דן בהם, דהיינו הקלה, שימוש חורג וחלוקה בסטיה מתכנית. כל מה שאני אומר הוא שסעיף 149(3) המדבר על החלטת הועדה בהתנגדות של בעל קרקע או בניין או מחזיק בהם כשהוא מאוזכר בסעיף 152 (א)(1), אינו יכול להתפרש פרשנות מילולית טכנית שאינה מתקבלת על הדעת, לפיה אם עמדה הועדה על המשמר וגילתה סטיה מתכנית ובהמשך מילאה חובתה ועשתה פרסום ובעקבות פרסום זה באה התנגדות ונדחתה, הרי רק אז תינתן לנפגע זכות ערר, ואילו אם הועדה טעתה או אולי הוטעתה לחשוב שאין סטיה כזו, או שהיא אמנם היתה ערה לצורך בהקלה אך על אף זאת נמנעה מפרסום, או אז, "יענש" הנפגע בכך שהוא יאלץ לפתוח בהליך בבית המשפט שהוא יקר, מסורבל, ממושך ופחות יעיל מאשר ההליך בפני ועדת ערר."

במסגרת החלטתה קיבלה הועדה המקומית את המלצת מהנדס הועדה לפיה האישור של הבקשה מותנה בין היתר בתנאים הבאים:

"א. מילוי המלצת מהנדס הועדה מיום 8/2/2009.
ב. בשבילים (שצ"פ) ייסלל רק שביל להולכי רגל ולא לתנועת כלי רכב.
ג. כל הבניה הפרטית הגולשת לשטחי ציבור (דרך, שביל/שצ"פ) תסומן להריסה.
ד. ההגשה תהיה על רקע טופוגרפי וציון מפלסי סלילה.
ה. ביטול הסיפא בסעיף ג' בהמלצת מהנדס הועדה מיום 8/4/2009 ("וכן סלילת דרך בתחום השטח למבני ציבור אשר תוגש בנפרד").
ו. תיאום עם ועד מקומי חרוצים.
ז. השלמת תכנית תמרור והבאתה לאישור רשות תמרור (אין בכך כדי להתנות את ההיתר לסלילה ככל שינתן לפי החלטה זו)."

על פניו החלטה זו נותנת מענה לחריגות הנטענות על ידי העוררים, שכן היא מגבילה את הסלילה לכבישים ודרכים (בשונה משצפ"ים), מבטלת את הסלילה המבוקשת בשטח למבנה ציבור, דואגת לסימון להריסה כמתחייב על פי דין ועוד.

יחד עם זאת, נוכח כמות החריגות אשר נטענה בפנינו היום, כמו גם העובדה כי בפני הועדה המקומית וועד המושב כנראה מצויות גרסאות מספר של הבקשה, אנו מורים כדלקמן:הבקשה תתוקן על פי החלטת הועדה המקומית והעתקה המתוקן יועבר לידי העוררים קודם להוצאת ההיתר.

היה והבקשה תתוקן כפי שנטען בפנינו היום על ידי הועדה המקומית, איננו רואים סיבה להתערבותנו בעתיד בגורלה של בקשה זו. יחד עם זאת מובן כי במידה ויוותרו סטיות מהוראת התכניות החלות באופן שלא מאפשר להוציא היתר, יוכלו העוררים לשוב ולפנות לועדת הערר, וזאת בתוך 14 ימים מיום קבלת העותק המתוקן כאמור לעיל בסעיף 1.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פגיעה מתוכנית

 2. תכניות בינוי

 3. תכנית משביחה

 4. בקשה תואמת תכנית

 5. סטיה ניכרת מתכנית

 6. סטיה ניכרת מתכנית

 7. תוכנית שיקום מחצבה

 8. מה זה תוכנית בינוי ?

 9. טעות בתוכנית בנין עיר

 10. פרשנות תכנית בניה על מגרש

 11. מתן "פרשנות הרמונית" לתוכנית

 12. תכנית הרחבת הישוב לפידות

 13. פרשנות תכליתית של תוכנית בניה

 14. היתר תואם תכנית - היטל השבחה

 15. מה נחשב "סטיה ניכרת מתכנית" ?

 16. ערר לאשר את תכנית לדחות התנגדות

 17. מניעת הפקדת תכנית עקב זיהום מים

 18. סירוב לאשר תכנית בינוי למרכז מסחרי

 19. פרשנות תב"ע - תכנית בניה עירונית

 20. פגיעה במקרקעין פיצויים בגין נזקי תכנית

 21. האם דייר מוגן יכול להתנגד לתכנית בניה ?

 22. בקשה לאישור תוכנית מפורטת לבניית בניין

 23. ניוד זכויות בנייה באמצעות תכנית בינוי

 24. האם יש צורך בפרסום מחודש של הפקדת התכנית

 25. התאמה בין תרש"צ לבין תכנית החלה במקרקעין

 26. ביטול פגיעה במקרקעין על ידי תכנית מאוחרת

 27. פיצויים על תכנית שהשביחה את ערך המקרקעין ?

 28. פגיעה בפוטנציאל של קרקע בגלל אישור תכנית

 29. האם אפשר למנוע תוכנית הבראה של העירייה ?

 30. התנגדות לאישור תכנית נקודתית בסמכות ועדה מקומית

 31. הערכת שווי המקרקעין ערב אישורה של תכנית פוגעת

 32. עתירות מנהליות כדי להמריץ את הרשות לקדם תכניות

 33. נטען כי אישור תוכנית בניה תעכב פינוי פולשים מהקרקע

 34. האם יש היטל השבחה על אישור תכנית ארצית או מחוזית ?

 35. סמכות ועדת ערר לבחון האם התכנית חוקית מבחינה תכנונית

 36. נטען כי תוקף התכנית פג ולא ניתן לאשר מכוחה היתר בניה

 37. האם מותר לבנות בריכת שחיה, כשהתכנית שותקת בעניין זה ?

 38. תכנית השינויים להגדלת פתח בקומת הקרקע והפיכת חלק לדלת

 39. אין להגביל היתר בניה על סמך תכנית עתידית שטרם אושרה

 40. לא כל הדיירים ביקשו לממש את תוספת הבניה המותרת בתוכנית

 41. ערעור מינהליים שאוחדו בגין פגיעה בערך מקרקעין עקב תכנית

 42. ערר על החלטה לדחות התנגדות לבקשה לתכנית שינויים של בנייה

 43. שמי שבחר לבנות לפי התכנית הקודמת לא תחול עליו התכנית החדשה

 44. גילה לראשונה כי על פי התכנית ה"ממוחשבת" דרך נמצאת על ביתו

 45. האם ניתן לאשר היתר בניה על פי תוכנית שהופקדה לפני 1.1.96 ?

 46. טענה כי לא מדובר בתכנית בניה חדשה אלא בהצעה איך לממש את זכויות

 47. טענה כי מומחה טעם בית המשפט התייחס "בטעות" לתכנית אחרת שקדמה לתוכנית

 48. בניית מבנה בודד מקום בו התכנית מחייבת בניית שני מבנים לא מהווה סטיה ניכרת

 49. האם שינוי בקוי הבנין בתוכנית פוגעת באפשרות הרחבת כבישים העתידית של במקום ?

 50. כאשר התכנית המשביחה נכנסה לתוקף לפני מועד ההכרזה על שכונת שיקום לא חל הפטור

 51. נטען כי יש לקחת בחשבון לעניין הוראות התכנית גם הליכים משפטיים מאוחרים לתכנית

 52. תוכנית הקובעת בניה בחלקה מסוימת ללא התייחסות להריסת הבנוי על החלקה במצב הקודם

 53. המועד הקובע לפיו מחשבים נזק שנגרם ע"י תכנית הוא מועד פרסום ההודעה על אישור התכנית ברשומות

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון