החלטה ללא דיון בועדת ערר

החלטה ללא דיון בועדת ערר

סדרי הדין הקבועים בחוק ובתקנות, אינם מאפשרים מתן החלטה ללא דיון, בהיעדר כתב תשובה. אין תקנה בתקנות סדרי הדין בוועדות ערר, המאפשרת מתן החלטה ללא דיון, בהיעדר תשובה.
תקנה 7 לתקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בוועדות ערר לפי סעיף 198 לחוק) התשנ"ח-1997 קובעת כי:
"7. עבר המועד להגשת תשובה בערר תדון ועדת הערר בערר, אף אם המשיבים, כולם או מקצתם, לא הגישו תשובה בכתב, ובלבד שהוכח, להנחת דעתה, כי ניתנה הזדמנות נאותה להשיב לערר."
בהתאם לכך נערך דיון בפנינו בהיעדר כתב תשובה, וכן נערך בפנינו דיון נוסף.
ב"כ העוררים מבקשת כי נקבל החלטה על בסיס שומת העוררים בלבד.

ועדת הערר איננה יושבת כשמאי-על או כמעין שמאי מכריע-על ובפרט כאשר ע"פי התיקון לחוק, שמאי מקרקעין איננו נמנה על חבריה (סעיף 12 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965). לפיכך, גם הוקנתה הסמכות, בהתאם לתיקון 84, בסעיף 198(ו) לחוק התכנון והבניה, לפנות ליו"ר מועצת שמאי המקרקעין למינוי שמאי מייעץ אשר יגיש לוועדת הערר חוות דעת בכתב בעניין הנוגע לערר.
לאחר שעיינו בערר, בתגובות ובמסמכים שהוגשו לנו וכן שמענו את הצדדים, הגענו למסקנה כי אין ביכולתנו לאמוד ולהעריך באופן מקצועי את השומה שנערכה מטעם העוררת אשר מונחת בפנינו. לשם כך אנו עושים שימוש בסמכותנו למינוי שמאי מייעץ אשר יגיש לנו את חוות דעתו בעניין.
השמאי המייעץ יהיה רשאי על פי שיקול דעתו המקצועי, לבחון גם את ההליכים שהתקיימו בוועדת הערר לעניין היטל ההשבחה, לרבות ההבהרות וההשלמות שניתנו שם, על ידי השמאי המייעץ.
השמאי המייעץ יבחן האם נגרמה פגיעה למקרקעין. ככל שיקבע השמאי המייעץ כי ישנה פגיעה במקרקעין, יפרט את מרכיביה ואת שיעורה.
אם ימצא השמאי המייעץ כי יש לשלם לעוררים פיצוי לפי סעיף 197 לחוק התו"ב יפרט בהחלטתו את כל מרכיבי הפיצוי.
השמאי המכריע יהיה כפוף להוראות הדין המהותי והחלטתו תהיה מפורטת ומנומקת.
אם בהתאם לתוצאה אליו יגיע השמאי המכריע תרצה המשיבה לטעון טענת פטור לפי סעיף 200 לחוק תהיה רשאית להגיש בקשה מפורטת לוועדת הערר, במסגרת תיק ערר זה, תוך 14 יום מהמועד בו הומצאה לה חוות דעת השמאי המייעץ.
לאחר קבלת חוות דעת השמאי המייעץ, הצדדים יוכלו לטעון לגביה בהתאם להוראות הדין, ובכפוף להיקף התערבותה המצומצם של ועדת הערר לאחר תיקון 84 כמפורט בהחלטותינו הרבות בעניין זה, תוך 14 יום מיום קבלת חוות הדעת.
העדר תגובה מהצדדים בתוך פרק זמן זה משמעותה הסכמתם לחוות דעת השמאי המייעץ.
אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פגם דיוני

 2. רציפות הדיון

 3. חוק פומביות הדיון

 4. קיום דיון בהעדר התובע

 5. העברת דיון באותו מחוז

 6. בקשה לביטול הסדר דיוני

 7. בקשה להקדמת מועד דיון

 8. החלטה ללא דיון בועדת ערר

 9. הפרדת דיון בתביעה שכנגד

 10. בקשה לדיון בפני דן יחיד

 11. אי התייצבות התובע לדיון

 12. אי התייצבות עו''ד לדיון

 13. דיון חוזר בוועדה המחוזית

 14. פסיקה בניגוד להסדר דיוני

 15. אי התייצבות לדיון בפני רשם

 16. פרסום דיון בדלתיים סגורות

 17. התייצבות לדיון בזמן שביתה

 18. העברת דיון לסניף בירושלים

 19. פסילת שאלה של עו''ד בדיון

 20. ערעור לעליון בנושא הקדמת דיון

 21. דיון מהיר בבית הדין לעבודה

 22. האם ניתן לחדש דיון בעתירה ?

 23. פיצול הדיון – רק במקרים חריגים

 24. העברת מקום הדיון מטעמי אתיקה

 25. בקשה להפריד את הדיון בתביעות

 26. בקשה להעברת דיון לאזור הצפון

 27. המלצת שירות המבחן לדחיית דיון

 28. דיון חוזר בבקשה לשחרור על תנאי

 29. פיצול הדיון ברכיבי שכר של עובד

 30. אי הגעה לדיון בבית הדין לעבודה

 31. אי התייצבות לדיון עקב תקלה ברכב

 32. אי התייצבות לדיון עקב טעות אנוש

 33. החלטה על העברת דיון במעמד צד אחד

 34. בקשה לפיצול דיון בבית הדין לעבודה

 35. עתירה על החלטה שלא לקיים דיון בערר

 36. אי התייצבות לדיון בבית הדין לעבודה

 37. חובת זימון לדיון חוזר בועדה המחוזית

 38. הדיון פוצל כך שתחילה תידון שאלת החבות

 39. אי התייצבות לדיון בגלל סיבות אישיות

 40. דיון ללא נציג ציבור בבית הדין לעבודה

 41. מחיקת טענות שיכולות להפריע לדיון הוגן

 42. דחיית בקשה להעביר התביעה לדיון בפני שופט

 43. דיון בבית הדין לעבודה בשאלת זהות המעביד

 44. דיון מוסכמות ופלוגתאות בהעדר אחד הצדדים

 45. אי הזמנת בעלי דין לדיון בבית הדין לעבודה

 46. הגשת בקשה לדחיית מועד דיון ללא אישור רפואי

 47. חופשה מהעבודה לצורך דיון בבית הדין לעבודה

 48. בקשה להעברת הדיון לבית הדין לעבודה בבאר שבע

 49. אי התייצבות ההסתדרות לדיון בבית הדין לעבודה

 50. חוק ההוצל"פ לא חל לאחר העברת הדיון לבית המשפט

 51. עורך דין טען שלא קיבל מהמזכירות פקס הזמנה לדיון

 52. בקשה לקיום דיון בדלתיים סגורות בבית הדין לעבודה

 53. הרשאה להתייצב לדיון: תקנה 28 לתקנות סדר הדין האזרחי

 54. הציג עצמו כעורך דין, במסגרת הדיון התברר כי כלל אינו עורך דין

 55. ביטוח לאומי יזם הליך של דיון מחודש לפי תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 56. בקשה לדחיית דיון עקב כך שבאותו מועד קבועים לבא כוח דיונים בתיקים אחרים

 57. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון