היטל השבחה בגין מימוש זכויות מלא

היטל השבחה בגין מימוש זכויות מלא

העוררים הגישו ערר כנגד חיובם בהיטל השבחה, בגין אישור תכניות ג' ו- ג/1.

העוררים טוענים כי אין לחייבם בהיטל השבחה בשל התחייבות של המשיבה משנת 1998, לפיה לא יחוייבו בהיטל השבחה בגין מימוש זכויות בדרך של מכר.

העוררים חוייבו בהיטל השבחה בגין מימוש זכויות מלא - מכר של דירתם ברחוב חילו יצחק מס' 7 בתל אביב, גוש 6263 חלקה 558/2.

ההתחייבות, צורפה כנספח א', לערר ולשונה:

"הריני להודיעך כי לא יחול היטל השבחה במכירת דירה בכתובת הנדונה בבית משותף וללא הצמדה לגג...
היטל השבחה יידרש בעת מימוש בניה על הגג וכן עפ"י כל תב"ע משביחה שיידרש בניה על פיה."

אין מחלוקת בין הצדדים כי בעת מתן ההתחייבות, תכנית ג' הייתה בתוקף, ואילו תכנית ג'/1 טרם היתה בתוקף.

עיון בשומת היטל ההשבחה מעלה כי העוררים חוייבו בהשבחה רק בגין תכנית ג' 1 ולא בגין תכנית ג'.

נעיר כי לטעמנו, אין לקבל את פרשנות העוררים להתחייבות, כאילו היא חלה גם על תכניות עתידיות. לשונה ברורה – היטל השבחה ידרש גם במקרה של מימוש בניה על הגג וגם במקרה של תכנית עתידית – תכנית שתיכנס לתוקף לאחר מועד ההתחייבות. המילה "וכן" המופיעה בהתחייבות הינה במובן של לרבות – ואיננה מוסבת על מימוש הבניה על הגג, כפי שטוענים העוררים. מכל מקום, הערנו זאת מעבר לצורך, כיוון שהמקום לבירור טענות בנוגע להבטחה שלטונית, הסתמכות, מצג שלטוני וכדומה, איננו במסגרת ערר היטל השבחה, כפי שכבר נפסק בהחלטות קודמות שלנו.

טענה נוספת שטענו העוררים היא, כי על אף שדירתם בקומה העליונה, אין הגג צמוד אליה ונדרשת הסכמת יתר הדיירים לניצול הזכויות. כן טענו כי לא הופחתו עלויות התאמה.

בדיון בפנינו, נטענה טענה חדשה בסוף הדיון, שלא נטענה בערר, כי המשיבה לא החילה את הפטור מהיטל השבחה הקבוע בסעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית.

לאחר שבחנו את טענות הצדדים ואת שומת היטל ההשבחה מטעם המשיבה, אנו סבורים כי טענות העורר הן שמאיות במהותן. במקרה שלפנינו, אין מדובר בבניית חדר יציאה לגג אלא מדובר בבניה בחלל הגג.

אין מחלוקת כי אין מדובר בגג צמוד וכי יש צורך בהליכים למימוש הזכויות. לפיכך, בשומת הוועדה אף ניתן מקדם הפחתה בשיעור של 30%.

אשר לתחולת הפטור, אף כי הטענה טענה חדשה היא אשר הועלתה רק בסוף הדיון, ובלא שנתמכה בראיות או מסמכים כלשהם כנדרש, נעיר כי עיון בשומת המשיבה מעלה כי כן נלקח בחשבון הפטור. בתחשיב יש הפחתה של 140 מ"ר במצב קודם (תכנית ג'). היינו, הוכרה זכאות פעם אחת, לפטור אחד לעוררים. זאת, בניגוד לנטען בפנינו בעל פה על ידם בסוף הדיון.

אם כן, לא נמצא כי נפלו טעויות בשומת המשיבה. היטל ההשבחה חושב רק על תוספת ההשבחה ובגין תכנית ג' 1, נעשתה הפחתה בגין שוליות בניה ודחיה, וכן הוכרה זכאות לפטור פעם אחת.

יחד עם זאת, ולפנים משורת הדין, ככל שהעוררים ירצו בכך, אנו נאפשר הגשת שומה אחרת מטעמם, תוך 30 יום מיום מתן החלטה זו.

ככל שתוגש שומה אחרת מטעמם, ימונה שמאי מייעץ אשר יבחן ויכריע בין שומות הצדדים.

היה וימונה שמאי מייעץ, תוך 14 יום מיום מתן חוות הדעת, יוכלו הצדדים לטעון לגביה, ככל שירצו בכך, ובכפוף להיקף הטיעון המצומצם כנגד חוות דעת שמאי מייעץ ולהיקף ההתערבות המצומצם ביותר של ועדת הערר בחוות דעת שמאי מייעץ, כפי שנקבע בפסיקה ובהחלטות ועדות הערר, ואשר לאחרונה צומצם עוד יותר בעמ"נ 33103-02-12 גלר ו-26 אח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה חולון ואח'. העדר תגובה מהצדדים תוך פרק זמן זה, משמעותה הסכמתם לחוות דעת השמאי המייעץ.

סוף דבר, הערר נדחה. אולם, כאמור אפשרנו, ולו לפנים משורת הדין, הגשת שומה אחרת ומינוי שמאי מייעץ בכפוף להנחיותינו לעיל.

בנסיבות הענין, היה מקום לפסוק הוצאות. אולם, משב"כ המשיבה לא עמדה על כך בהגינותה, אין אנו עושים צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזר היטל השבחה

 2. השבחה "בדרך אחרת"

 3. חישוב היטל השבחה

 4. מי משלם היטל השבחה

 5. ערעור על היטל השבחה

 6. היטל השבחה בניה על הגג

 7. ביטול חיוב היטל השבחה

 8. ערעור בעניין היטל השבחה

 9. פטור מהיטל השבחה במושע

 10. אישור חבות בהיטל השבחה

 11. היטל השבחה מכירת מגרש

 12. חוב היטל השבחה על הנכס

 13. למי משלמים היטל השבחה ?

 14. הלוואה עומדת היטל השבחה

 15. ערעור על היטל השבחה נמוך

 16. המועד לחיוב בהיטל השבחה

 17. היטל השבחה באזור תעשייה

 18. סמכות עניינית היטל השבחה

 19. התיישנות תביעת היטל השבחה

 20. היטל השבחה על חוכר לדורות

 21. היטל השבחה העולה על התמורה

 22. פטור מהיטל השבחה בגלל טעות

 23. תביעה מנהלית השבת היטל השבחה

 24. היטל השבחה על מגרשים בקיסריה

 25. תביעה כספית להחזר היטל השבחה

 26. ערעור היטל השבחה קרקע ברחובות

 27. חוכר לדורות לצורך היטל השבחה

 28. היטל השבחה על הגדלת גובה מרתף

 29. היטל השבחה מוסד ללא כוונת רווח

 30. בקשה לקבלת מידע על היטל השבחה

 31. פטור לקופ''ח מתשלום היטל השבחה

 32. היטל השבחה על שטח מתוכנית קודמת

 33. היטל השבחה בגין מימוש זכויות מלא

 34. הפחתת שיעור הריבית על היטל השבחה

 35. תשלום היטל השבחה ע''י הצד הלא נכון

 36. האם ועדת ערר יכולה לבטל היטל השבחה ?

 37. ערעור על שמאי מכריע בעניין היטל השבחה

 38. חוב היטל השבחה לפני מינוי כונס נכסים

 39. תוכנית בניה מוגבלת בזמן - היטל השבחה

 40. היטל השבחה על מימוש מלא של זכויות בניה

 41. סעד הצהרתי היטל השבחה לפני הכרעת שמאי

 42. ערעור על קביעת שמאי בעניין היטל השבחה

 43. היטל השבחה לפני קיום תנאי מתלה בתוכנית

 44. סוגי השבחות שצריך לשלם עליהן היטל השבחה

 45. האם בעל זכות שכירות צריך לשלם היטל השבחה ?

 46. היטל השבחה מוטל על הבעלים הרשום של מקרקעין

 47. רשלנות עורך דין בעסקת מקרקעין - היטל השבחה

 48. האם יש היטל השבחה בחו"ל (במדינות אחרות בעולם) ?

 49. ערר על החלטת ועדת הערר המחוזית לפיצויים והיטל השבחה

 50. קבלת אישור כי אין חוב בהיטל השבחה לפני רכישת המקרקעין

 51. ההבדל בין הזכות פיצויים (סעיף 197) לתשלום היטל ההשבחה

 52. שכונה לחיזוק - היטל השבחה לאור מימוש בדרך של העברת זכויות

 53. בעלות במקרקעין ביום אישור התכנית כתנאי לחיוב היטל השבחה

 54. בקשה להארכת מועד להגשת ערר כנגד החלטה שלא לפטור ההיטל השבחה

 55. האם ניתן להסתמך על אישור מהעירייה שלא צריך לשלם היטל השבחה ?

 56. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון