היטל השבחה בניה על הגג

היטל השבחה בניה על הגג

הערר שבפנינו הינו ערר על השמאית המכריעה גב' דורית פריאל לגבי חלק מתשלום היטל ההשבחה אשר קבעה בקשר עם תכנית ג/1 המאפשרת בניה על הגג בשתי חלופות- חלופת חדרי יציאה לגג בשטח 40 מ"ר לחדר או בחלופת עליית גג ברום גג של 7 מ'.

טענתם העיקרית של העוררים היא כי דרישת המשיבה לתשלום בגין תכנית ג/1 היתה בסך 54,805 ₪, ואילו השמאית המכריעה קבעה את היטל ההשבחה על סך 125,981 ₪. הגם שנטען כי השמאית המכריעה רשאית לקבוע שומת היטל השבחה העולה על שומת שמאי הועדה (סעיף ב' לערר) נטען כי המשיבה איננה מוסמכת לדרוש תשלום היטל השבחה העולה על דרישת התשלום המקורית.

כן נטען על ידי ב"כ העוררים כי קביעת השמאית המכריעה הסתמכה על קביעתה כי החלופה של בניית חדרי יציאה לגג היא "חלופה יעילה יותר" (השימוש המיטבי) וכי חלופה זו לא נבחנה כלל על ידי שמאי הועדה וגם לא על ידי השמאי מטעם העוררים.
כן נטען כי בשומה אחרת שנתנה השמאית המכריעה שלושה שבועות לאחר מכן היא
קבעה לגבי אותה תכנית כי החלופה אליה התייחסו שמאי הצדדים של ניצול חלל הגג היא החלופה היעילה (סעיף 3 א לערר).

לעניין טענה אחרונה זו, ביקשנו את התייחסותה של השמאית המכריעה. בהתייחסותה מיום 14.3.2011 הסבירה כי בשומה האחרת מדובר: "בשטח מגרש ליח"ד גדול יותר, ביחידת דיור בשטח גדול יותר (168 מ"ר לעומת 123 מ"ר) ובשטח עליית גג גדולה יותר (62.6 מ"ר ליח"ד)" וכי בנכס נשוא הערר שבפנינו: "לנוכח שטחן הקטן של יחידות הדיור, הגעתי למסקנה כי ניצול הזכויות בחלופת בניית חדרים על הגג (40 מ"ר ליח"ד) הינה החלופה היעילה".

כן הוסיפה השמאית המכריעה כי:
"לא התעלמתי כלל מגישתם העקרונית של שמאי הצדדים, כפי שטוען העורר.
בשומתי המכרעת בסעיף 10.5 ציינתי במפורש: "שני השמאים מביאים בחשבון רק את חלופת עליית הגג בשני המצבים התכנוניים... " ובהמשך פירטתי כיצד. בהכרעתי ציינתי כי מבדיקת הניצול היעיל ביותר ע"פ תכנית ג', כשהבאתי בחשבון כל מאפייני הבינוי ביחידת הדיור ושטחי הבניה...".

לאחר קבלת הסברי השמאית המכריעה בדבר ההבדלים בין שתי שומותיה המכריעות, נחה דעתנו בעניין הניתוח השונה של שתי החלופות, בשתי השומות.

בנסיבות המקרה שבפנינו, ישנה בעייתיות מצד אחד בכך שלמעשה לא ניתנה ההזדמנות לצדדים לטעון בפני השמאית המכריעה בעניין החלופה של חדרי היציאה לגג אשר כעולה גם מתשובת השמאית המכריעה לא עלתה כלל בדיונים בפניה. בנסיבות העניין, כאשר למעשה יש הבדל כה מהותי וכה ניכר בין דרישת התשלום המקורית של המשיבה לבין הערכים שנקבעו לבסוף בשומה המכרעת (פי כ-2.5), נראה כי היה מקום להביא חלופה זו בפני הצדדים לתגובתם טרם קבלת ההכרעה. מצד שני, לא התרשמנו בדיון שנערך בפנינו כי ישנן טענות לטעויות מהותיות בדרך בה בחרה השמאית המכריעה.

בנסיבות אלה, לבסוף החלטנו כי החזרת הדיון בעניין לשמאית המכריעה, ספק אם יהיה בו תועלת לגופו של עניין ולגופם של דברים, ויהיה בכך רק כדי להאריך את


ההליכים בערר.

יחד עם זאת, מדובר בפער ניכר וחריג ביותר, בין השומה המכרעת לבין דרישת התשלום המקורית, ולפיכך בנסיבות העניין המיוחדות ונוכח כל המפורט לעיל, החלטנו, ולו לפנים משורת הדין, לעשות שימוש בסמכותנו ולהפחית 25% מן התוספת של


71,176 ש"ח (הפער שבין היטל ההשבחה שבשומה המכרעת, לבין דרישת תשלום היטל
ההשבחה של המשיבה), סה"כ 53,382 ₪. לפיכך, היטל ההשבחה בגין תכנית ג/1 יעמוד על סך של 108,187 ₪ .

יתר רכיבי היטל ההשבחה שנקבעו בשומה המכרעת (בגין תכניות 1821, 2550, ג, 2550א ו-ע/1) יעמדו בעינם.

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזר היטל השבחה

 2. השבחה "בדרך אחרת"

 3. חישוב היטל השבחה

 4. מי משלם היטל השבחה

 5. ערעור על היטל השבחה

 6. היטל השבחה בניה על הגג

 7. ביטול חיוב היטל השבחה

 8. ערעור בעניין היטל השבחה

 9. פטור מהיטל השבחה במושע

 10. אישור חבות בהיטל השבחה

 11. היטל השבחה מכירת מגרש

 12. חוב היטל השבחה על הנכס

 13. למי משלמים היטל השבחה ?

 14. הלוואה עומדת היטל השבחה

 15. ערעור על היטל השבחה נמוך

 16. המועד לחיוב בהיטל השבחה

 17. היטל השבחה באזור תעשייה

 18. סמכות עניינית היטל השבחה

 19. התיישנות תביעת היטל השבחה

 20. היטל השבחה על חוכר לדורות

 21. היטל השבחה העולה על התמורה

 22. פטור מהיטל השבחה בגלל טעות

 23. תביעה מנהלית השבת היטל השבחה

 24. היטל השבחה על מגרשים בקיסריה

 25. תביעה כספית להחזר היטל השבחה

 26. ערעור היטל השבחה קרקע ברחובות

 27. חוכר לדורות לצורך היטל השבחה

 28. היטל השבחה על הגדלת גובה מרתף

 29. היטל השבחה מוסד ללא כוונת רווח

 30. בקשה לקבלת מידע על היטל השבחה

 31. פטור לקופ''ח מתשלום היטל השבחה

 32. היטל השבחה על שטח מתוכנית קודמת

 33. היטל השבחה בגין מימוש זכויות מלא

 34. הפחתת שיעור הריבית על היטל השבחה

 35. תשלום היטל השבחה ע''י הצד הלא נכון

 36. האם ועדת ערר יכולה לבטל היטל השבחה ?

 37. ערעור על שמאי מכריע בעניין היטל השבחה

 38. חוב היטל השבחה לפני מינוי כונס נכסים

 39. תוכנית בניה מוגבלת בזמן - היטל השבחה

 40. היטל השבחה על מימוש מלא של זכויות בניה

 41. סעד הצהרתי היטל השבחה לפני הכרעת שמאי

 42. ערעור על קביעת שמאי בעניין היטל השבחה

 43. היטל השבחה לפני קיום תנאי מתלה בתוכנית

 44. סוגי השבחות שצריך לשלם עליהן היטל השבחה

 45. האם בעל זכות שכירות צריך לשלם היטל השבחה ?

 46. היטל השבחה מוטל על הבעלים הרשום של מקרקעין

 47. רשלנות עורך דין בעסקת מקרקעין - היטל השבחה

 48. האם יש היטל השבחה בחו"ל (במדינות אחרות בעולם) ?

 49. ערר על החלטת ועדת הערר המחוזית לפיצויים והיטל השבחה

 50. קבלת אישור כי אין חוב בהיטל השבחה לפני רכישת המקרקעין

 51. ההבדל בין הזכות פיצויים (סעיף 197) לתשלום היטל ההשבחה

 52. שכונה לחיזוק - היטל השבחה לאור מימוש בדרך של העברת זכויות

 53. בעלות במקרקעין ביום אישור התכנית כתנאי לחיוב היטל השבחה

 54. בקשה להארכת מועד להגשת ערר כנגד החלטה שלא לפטור ההיטל השבחה

 55. האם ניתן להסתמך על אישור מהעירייה שלא צריך לשלם היטל השבחה ?

 56. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון