היתר בניה ביהוד

היתר בניה ביהוד

ערר זה הוגש על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה יהוד (להלן: "הועדה המקומית") בנוגע לבקשה להיתר במקרקעין הידועים כחלקה 70, מגרש 23 בגוש 6694, ברחוב בר סימן טוב יעקב 67 ביהוד (להלן: "המקרקעין").

במקורו הוגש הערר על החלטת הועדה המקומית לקבל את חוות דעת היועצת המשפטית לועדה, כתוצאה ממורכבות המצב המשפטי בנוגע לזכויות במקרקעין הכולל הליכים מספר.

בין לבין התקבלה החלטת הועדה המקומית הן בנוגע למעמדו של חבר הועדה מר בן אסולין והן בנוגע להשלכות המצב המשפטי. במהלך הדיון הבהירה היועצת המשפטית "מאחר ולא ניתן צו ביניים על ידי בית המשפט אנו חייבים לדון בבקשה. מבקשת סקירה מהפקח על המצב בשטח."

בתום אותו דיון התקבלה החלטה נוספת: "לחזור ולדון לאחר הגשת בקשה להיתר מתוקנת התואמת את התכניות על הקרקע והתאמתן למצב בשטח."


דיון

בין הצדדים נטושה מחלוקת חריפה, קניינית בעיקרה הנוגעת בין היתר לבסיס זכויותיו של העורר, וסבה סביב רכישת הזכויות על ידו, אשר לטענת המשיבים נעשתה שלא כדין, נושא זה נדון בערכאות שונות.

במסגרת זו התבקשו פעמיים צווי מניעה בין היתר כנגד השלמת העברת הנכס על שם העורר וצו מניעה נוסף לעשות כל פעולה נוספת לקידום העסקה, שתי הבקשות נדחו וצווי המניעה שהוצאו בוטלו.

ברי כי למוסדות התכנון אין ולא יכול להיות כל מעמד בסכסוך הקנייני בין הצדדים, ומשהובאו ראיות לכאורה לזכותו של העורר במקרקעין (הסכם מכר וראיות לרישום במינהל), אזי עליהם להידרש לבקשה מטעמו.

יצוין כי בדרך כלל בתי המשפט אינם רואים לנכון לעצור הליכי תכנון ו/או רישוי, גם מקום בו קיימת מחלוקת קניינית הואיל ובשונה מבניה בפועל, לא מדובר בהליכים בלתי הפיכים אם לא תוכח זכותם של המבקשים במקרקעין.

לגופם של דברים נוכחנו כי קיימת אי התאמה מסוימת בין המתואר בבקשה לבנוי בפועל. עיקרה של אי התאמה נוגע לסככה המצויה בצפונו של המגרש, אשר מתוארת בבקשה כפרגולה.

העורר אמנם טען ואף הציג תכנית שנחתמה בשעתו על ידי הועדה המקומית בה מופיעה אותה פרגולה כסככה, אולם הועדה המקומית הבהירה שאם לא מדובר בפרגולה אזי אותו אלמנט אינו תואם את התכניות החלות במקרקעין, מבחינת קווי בניין ועוד.

אי התאמה נוספת שנטענה נוגעת לקיומן של שתי יחידות דיור במקרקעין, בעוד העורר מבקש לקיים בהן יחידת דיור אחת. כפי שהוסבר לנו הבקשה מציגה את האלמנטים הנוגעים לקיומן של שתי יחידות לביטול / הריסה ועל כן אנו סבורים כי מבחינה זו הבקשה עולה בקנה אחד עם הדין והמבוקש.

אשר על כן ולאור כל האמור אנו קובעים כי בקשה מתוקנת תוגש לועדה המקומית בתוך 15 יום, וזאת תדון בבקשה בישיבה הראשונה של הועדה המקומית, לאחר מכן ולא יאוחר מ- 30 יום מיום הגשת הבקשה המתוקנת לועדה המקומית. בהחלטתה תיתן הועדה דעתה להתאמה / אי התאמה לתכניות החלות במקרקעין, תפרט המידע התכנוני הרלוונטי, ותסביר אם המבוקש תואם או חורג מהמשטר התכנוני התקף.

שמורה לעורר זכות ערר לועדת הערר על כל החלטה חדשה.

בפרק הזמן של עד 45 יום המפורט לעיל יוכלו המשיבים ככל שימצאו לנכון, לפנות לערכאות המוסמכות בבקשה לעצור את הליכי התכנון.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. היתר בניה למבנה

 2. עורך דין היתר בניה

 3. היתר לבניית קיר ים

 4. הקלות בהיתרי בניה

 5. היתר בניה קרוואנים

 6. היתר בניה כפר נופש

 7. היתר בניה לעליית גג

 8. היתר בניה ללא תוכנית

 9. היתר בניה חלון נוסף

 10. קרן חניה - היתר בניה

 11. ביטול היתר בניה שניתן

 12. היתר בניה מרכז מסחרי

 13. היתר לבניית עליה לגג

 14. היתר בניה מועצה דתית

 15. היתר לבניית גג רעפים

 16. היעדר היתר בניה לדירה

 17. קנס על סטיה מהיתר בניה

 18. היתר בניה בעיר יהוד

 19. חתימת מינהל להיתר בניה

 20. היתר בניה בניגוד לתקנות

 21. בקשת היתר לבניית סופרמרקט

 22. היתר בניה מערכת סולארית

 23. התנגדות להיתר בניה לגדר

 24. היתר בניית חניה בגן ילדים

 25. היתר בניה לפני הפקדת תכנית

 26. דחיית בקשה לקבלת היתר בניה

 27. פינוי דייר מוגן היתר בניה

 28. היתר בניה ללא חתימות שכנים

 29. היתר בניה מעקה בטיחות בכביש

 30. היתר לבניית בריכת נוי לדגים

 31. ביטול החלטה למתן היתר בניה

 32. ביטול היתר בניה בגלל העיצוב

 33. היתר לבניית קיר בבית מגורים

 34. זיכוי מעבירת סטיה מהיתר בניה

 35. נטל ההוכחה של קבלת היתר בניה

 36. היתר בניה מחוץ לגבולות תכנית

 37. חריגה מהיתר בניה - כתב תביעה

 38. תחולת תיקון חוק על היתר בניה

 39. בקשה לשינוי שם בעל היתר בניה

 40. צו מניעה האוסר לבקש היתר בניה

 41. היתר בניה למבנה ביערות הכרמל

 42. היתר לבניית סוכך למסעדה בחורף

 43. אי הגשת התנגדות לבקשת היתר בניה

 44. התניית היתר בניה בתשלום כופר חניה

 45. היטל השבחה - היתר בניה מתקן בזק

 46. ביטול היטלי פיתוח היתר בניה זמני

 47. ערר על אישור בקשה מתוקנת להיתר בניה

 48. תשלום היטל השבחה כתנאי להיתר בניה

 49. קביעה חד משמעית שלא הוצא היתר בניה

 50. בקשה לשינויים בהיתר בניה לבית כנסת

 51. בקשה להיתר בניית בית מגורים לבן ממשיך

 52. בקשה להיתר בנייה לבניית חדרי יציאה לגג

 53. סמכות ועדה מקומית לא לאשר היתר בניה

 54. הורדת קיר מפריד בין דירות - היתר בניה

 55. קבלת היתר בניה ללא הסכמת בעלי הדירות

 56. אי מתן החלטה לבקשה למתן היתר בניה במגרש

 57. שינוי בגודל מגרש לאחר קבלת היתר בניה

 58. ערעור על פסק דין לאחר קבלת היתר בניה

 59. ביטול היתר בניה בגלל אי זימון צד לדיון

 60. פיצויי הסתמכות על היתר בניה שניתן בטעות

 61. תכנית עיצוב ארכיטקטוני כתנאי להיתר בניה

 62. היתר בניה על פי תכנית שהופקדה וטרם אושרה

 63. פיצויים בגין הערמת מכשולים להשגת היתר בניה

 64. אי הוצאת היתר בנייה ע''י הקבלן בעסקת קומבינציה

 65. סמכות ועדת הערר במקרים שניתן היתר ושהבניה כבר בוצעה

 66. ביטול הסכם קניית דירה עקב אי הוצאת היתר בניה בזמן

 67. העברת חלק ממבנה לבעלות העירייה כתנאי לקבלת היתר בניה

 68. היתר בניה על סמך תוכנית מתאר מקומית ללא תוכנית מפורטת

 69. היתר בניה בבית משותף: האם חייבים הסכמה של כל הדיירים ?

 70. טענת רשלנות בטיפול בבקשה לקבלת היתר בנייה להקמת יחידת מגורים

 71. תביעה לקבוע כי הופר ההסכם, והיתר הבנייה ניתן שלא כחוק תוך רמייה

 72. בקשה להיתר בנייה דו משפחתי ב"מסלול ירוק" - ללא פרסום הקלות כלשהן

 73. בקשה להיתר בניית קומת גלריה הגדלת התוספת בחזית דרומית וביטול גרם מדרגות

 74. תנאי להוצאת היתר בניה: הגשת תוכנית קונסטרוקציה מפורטת וכן חישובים סטטיים לבניה

 75. בקשה להיתר בנייה לביצוע שינויים בפתחים, חזיתות, שינויים פנימיים, תוספת קירוי קל חדש והסתרת מתקנים

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון