היתר תואם תכנית - היטל השבחה

היתר תואם תכנית - היטל השבחה

הערר הוגש בגין דרישת תשלום השבחה שנשלחה ע"י המשיבה. העוררים טוענים כי אין מדובר בהיתר לשימוש חורג אלא בהיתר תואם תכנית ולפיכך לא חלה חבות בהיטל השבחה.

בדיון בפנינו מיקד ב"כ העוררים את טענתם בכך, שבעת שרכשו את הזכויות בנכס הם רכשוהו נקי מחבות כלשהי, לרבות היטל השבחה.

כן נטען כנגד גובה החיוב ע"פ שומת העוררים שצורפה כנספח ב' לערר.

המשיבה טוענת כי לאור הפסיקה הרבה בנושא לרבות, לאחרונה, דחיית בקשת רשות ערעור על-ידי בית המשפט העליון, הרי שאין מקום להבחנה לה טוענים העוררים. לפיכך דרישת התשלום בדין יסודה ויש לדחות את הערר. כן נטען כי יש לדחות את הטענות לעניין גובה החיוב, שכן אינן ממשיות.
לאחר ששמענו את הצדדים ועיינו בכתבי הטענות ובפסיקה הרלבנטית, אנו מחליטים כלהלן:

כפי שעלה בדיון שהתקיים בפנינו, גם העוררים אינם חולקים למעשה על כך, כי גם על פי לשון החוק וגם על פי הפסיקה, החבות בהיטל השבחה חלה בין אם מדובר בהשבחה בגין קבלת היתר על פי תכנית ובין אם מדובר בקבלת היתר לשימוש חורג.

אשר לטענה כי הנכס נרכש ע"י העוררים כנכס נקי מכל חבות, טענה זו כשלעצמה אין בה כדי לבטל חבות בהיטל השבחה שהוטל כדין. במקום אחר אף אמרנו כי גם במקרה של קבלת אישור עירייה על היות נכס נקי מכל חוב וכו', אין בו כדי לבטל חבות בהיטל השבחה מקום שהוא חל על פי דין. יחד עם זאת אמרנו גם, כי טענות של מצג, הבטחה שלטונית וכיו"ב בהקשר זה, הרי שהמקום לבירורן איננו בוועדה זו אשר איננה מוסמכת לכך. כך גם לעניין טענות במישור החוזי כנגד המוכרים בעניין זה, שככל שלעוררים טענות כאלו, הרי שהמקום לבירורם איננו כאמור, במסגרת ועדה זו.

מכל מקום, די גם בעיון בחוזה המכר שצורף על-ידי העוררים כנספח ג' לערר, כדי לדחות טענה זו גם לגופה.

סעיף 4 לחוזה עניינו התחייבויות המוכר. סעיף 4.5 לחוזה קובע בין היתר, כי על המוכר:

"לשלם את היטל ההשבחה החל על הממכר, אם חל, שמקורו בתכנית ו/או הקלה ו/או שימוש חורג אשר אושרו וקיבלו תוקף עד למועד חתימת הסכם זה. יחד עם זאת מוצהר ומוסכם בזאת, כי במידה ויתברר שקיים היטל השבחה שבחובת תשלומו על פי הסכם זה חייב המוכר, ושמקורו בתכנית שאינה תוכנית ע' או ע1' (מרתפים) ו/או ג' (גגות) דהיינו – בנוסף להיטל ההשבחה, אם קיים, כיום, בגין התוכניות האמורות (להלן: "היטל ההשבחה העודף"), יהיה המוכר זכאי לבטל הסכם זה בתוך 14 יום מהיום בו נודע לו על כך, ובמקרה כזה יחולו הוראות סעיף 8 להלן. מוסכם בזאת, כי במידה והקונה יודיע בכתב כי הוא מתחייב לשלם את היטל ההשבחה העודף במלואו, לא יבוטל הסכם זה, ובמקרה שכזה הצדדים ישתפו פעולה בכל הקשור להגשת השגות על גובה החיוב בהיטל השבחה. הקונה מתחייב במקרה שכזה לשלם את היטל ההשבחה שיחול עליו באופן שלא יעכב קבלת אישור העירייה על ידי המוכר".עולה במפורש במקרה שלפנינו, כי גם על-פי הסכם המכר, החבות בהיטל השבחה נשוא ערר זה, חלה בכל מקרה על הקונה.

אשר על כן יש לדחות את טענות העוררים גם בעניין זה.

אשר לטענות בדבר גובה החיוב, לאחר עיון בשומות הצדדים ספק אם אכן מדובר במחלוקות שמאיות הטעונות בירור, יחד עם זאת, החלטנו לבסוף ולו לפנים משורת הדין, לאפשר בירורן אצל שמאי מייעץ.

אשר על כן אנו דוחים את טענות העוררים לעניין עצם החיוב וממנים שמאי מייעץ לבחינת טענות הצדדים בעניין גובה החיוב.

העוררים יישאו בהוצאות המשיבה בסך 4,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.

ההוצאות ישולמו תוך 60 יום מהיום, לאחר מכן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פגיעה מתוכנית

 2. תכניות בינוי

 3. תכנית משביחה

 4. בקשה תואמת תכנית

 5. סטיה ניכרת מתכנית

 6. סטיה ניכרת מתכנית

 7. תוכנית שיקום מחצבה

 8. מה זה תוכנית בינוי ?

 9. טעות בתוכנית בנין עיר

 10. פרשנות תכנית בניה על מגרש

 11. מתן "פרשנות הרמונית" לתוכנית

 12. תכנית הרחבת הישוב לפידות

 13. פרשנות תכליתית של תוכנית בניה

 14. היתר תואם תכנית - היטל השבחה

 15. מה נחשב "סטיה ניכרת מתכנית" ?

 16. ערר לאשר את תכנית לדחות התנגדות

 17. מניעת הפקדת תכנית עקב זיהום מים

 18. סירוב לאשר תכנית בינוי למרכז מסחרי

 19. פרשנות תב"ע - תכנית בניה עירונית

 20. פגיעה במקרקעין פיצויים בגין נזקי תכנית

 21. האם דייר מוגן יכול להתנגד לתכנית בניה ?

 22. בקשה לאישור תוכנית מפורטת לבניית בניין

 23. ניוד זכויות בנייה באמצעות תכנית בינוי

 24. האם יש צורך בפרסום מחודש של הפקדת התכנית

 25. התאמה בין תרש"צ לבין תכנית החלה במקרקעין

 26. ביטול פגיעה במקרקעין על ידי תכנית מאוחרת

 27. פיצויים על תכנית שהשביחה את ערך המקרקעין ?

 28. פגיעה בפוטנציאל של קרקע בגלל אישור תכנית

 29. האם אפשר למנוע תוכנית הבראה של העירייה ?

 30. התנגדות לאישור תכנית נקודתית בסמכות ועדה מקומית

 31. הערכת שווי המקרקעין ערב אישורה של תכנית פוגעת

 32. עתירות מנהליות כדי להמריץ את הרשות לקדם תכניות

 33. נטען כי אישור תוכנית בניה תעכב פינוי פולשים מהקרקע

 34. האם יש היטל השבחה על אישור תכנית ארצית או מחוזית ?

 35. סמכות ועדת ערר לבחון האם התכנית חוקית מבחינה תכנונית

 36. נטען כי תוקף התכנית פג ולא ניתן לאשר מכוחה היתר בניה

 37. האם מותר לבנות בריכת שחיה, כשהתכנית שותקת בעניין זה ?

 38. תכנית השינויים להגדלת פתח בקומת הקרקע והפיכת חלק לדלת

 39. אין להגביל היתר בניה על סמך תכנית עתידית שטרם אושרה

 40. לא כל הדיירים ביקשו לממש את תוספת הבניה המותרת בתוכנית

 41. ערעור מינהליים שאוחדו בגין פגיעה בערך מקרקעין עקב תכנית

 42. ערר על החלטה לדחות התנגדות לבקשה לתכנית שינויים של בנייה

 43. שמי שבחר לבנות לפי התכנית הקודמת לא תחול עליו התכנית החדשה

 44. גילה לראשונה כי על פי התכנית ה"ממוחשבת" דרך נמצאת על ביתו

 45. האם ניתן לאשר היתר בניה על פי תוכנית שהופקדה לפני 1.1.96 ?

 46. טענה כי לא מדובר בתכנית בניה חדשה אלא בהצעה איך לממש את זכויות

 47. טענה כי מומחה טעם בית המשפט התייחס "בטעות" לתכנית אחרת שקדמה לתוכנית

 48. בניית מבנה בודד מקום בו התכנית מחייבת בניית שני מבנים לא מהווה סטיה ניכרת

 49. האם שינוי בקוי הבנין בתוכנית פוגעת באפשרות הרחבת כבישים העתידית של במקום ?

 50. כאשר התכנית המשביחה נכנסה לתוקף לפני מועד ההכרזה על שכונת שיקום לא חל הפטור

 51. נטען כי יש לקחת בחשבון לעניין הוראות התכנית גם הליכים משפטיים מאוחרים לתכנית

 52. תוכנית הקובעת בניה בחלקה מסוימת ללא התייחסות להריסת הבנוי על החלקה במצב הקודם

 53. המועד הקובע לפיו מחשבים נזק שנגרם ע"י תכנית הוא מועד פרסום ההודעה על אישור התכנית ברשומות

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון