הקלה לא בהתאם למדיניות הועדה המקומית

"ההקלה המבוקשת לא בהתאם למדיניות הועדה המקומית"

כמו כן, טוענת הועדה המקומית בתשובתה לערר כי הבקשה מהווה סטייה ניכרת מהתכנית החלה במקום, ולפיכך לא ניתן לאשר את הבקשה.

במהלך הדיון התברר, כי הועדה המקומית סירבה לבקשת העוררים לפרסם הקלה לתוספת 4 קומות, בטענה כי תוספת כזו נוגדת את מדיניות הועדה המקומית, ולפיכך הובאה הבקשה להיתר בנייה לדיון בפני הועדה המקומית מבלי שפורסמה הקלה.

צורת התנהלות זו של הועדה המקומית אינה תקינה, והיא מביאה לשיבוש ההליך התכנוני.

כאשר מבקש היתר בנייה מעוניין לסטות מהוראות התכנית החלה במקום, והוא מבקש כי תפורסם הקלה אשר תאפשר את אותה סטייה מהוראות התכנית, על הועדה המקומית לבצע את הפרסום, והיא אינה יכולה למנוע את הפרסום בטענה כי הבקשה לסטיה מהוראות התכנית נוגדת את מדיניות הועדה המקומית, או מהנימוק כי לדעת הועדה המקומית הבקשה להקלה לא ניתנת לאישור, שכן היא מהווה סטייה ניכרת מתכנית.

עובדי הועדה המקומית יכולים להביא לתשומת לב מבקש ההיתר כי הסיכויים לאישור ההקלה אינם גבוהים מן הנימוקים שהובאו לעיל, אך אם מבקש ההיתר עומד על דעתו לפרסם את הבקשה להקלה, על הועדה המקומית לאפשר את פרסום ההקלה, לדון בה, תוך שמיעת המתנגדים להקלה, ולקבל את החלטתה לגופו של עניין.

על החלטה זו יוכל מבקש ההיתר להגיש ערר לועדת הערר המחוזית.

השיטה בה נוקטת הועדה המקומית, של אי פרסום ההקלה וקיום דיון בבקשה, מביאה לתוצאה המשבשת לחלוטין את ההליך התכנוני, שכן אם מבקש ההיתר יגיש ערר לועדת הערר על החלטת הועדה המקומית, כמו במקרה שבפנינו, הרי שאם ועדת הערר תהיה בדעה כי יש מקום לאשר את ההקלה, היא לא תוכל לעשות כן, שכן הבקשה להקלה לא פורסמה כדין, ולא נשמעו התנגדויות לבקשה.

על כן, אנו מורים לועדה המקומית לאפשר את פרסום ההקלה, ולדון בבקשה להיתר, הכוללת את הסטייה מהוראות התכנית באופן שהבקשה כוללת 16 קומות במקום 12 קומות, כקבוע בתכנית.

מותר לציין כי איננו מביעים עמדה או דעה לגופה של הבקשה.

על החלטת הועדה המקומית יוכלו העוררים להגיש ערר לועדת ערר זו.



לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ועדת צר''מ

 2. ועדת מינהל השירות

 3. ועדת המאוימים

 4. החלטת ועדת המעקב

 5. ערעור על ועדת שליש

 6. ועדת שחרורים מיוחדת

 7. בקשת הקלה מועדה מקומית

 8. שימוע בפני ועדה בעירייה

 9. ביטול החלטת ועדת חריגים

 10. משוא פנים בוועדת המכרזים

 11. הקלטת ישיבות ועדת מכרזים

 12. ביטול החלטת ועדת מכרזים

 13. ביטול החלטת ועדה פריטטית

 14. ועדת חריגים לדיור ציבורי

 15. הקלטת דיון בועדת המכרזים

 16. ערעור על החלטת ועדת האכלוס

 17. שינוי עמדה של הוועדה המקומית

 18. בחירות לועדה לתכנון ובניה

 19. כינוס ועדת מעקב תוך זמן סביר

 20. טעויות בהחלטת ועדת המכרזים

 21. זכות הקיזוז של ועדה מקומית

 22. אכיפת החלטה של ועדה פריטטית

 23. אי יישום המלצות ועדת חקירה

 24. הועדה שגתה לא ביצעה בדיקות

 25. זיכוי מעבירות עקב עדות יחידה

 26. טוענת כי פוטרה בשל עדותה בהליך

 27. הועדה המקומית אישיות משפטית

 28. דרישה לקיים דיון בועדה המחוזית

 29. בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים

 30. פגם מנהלי בהחלטת הועדה המקומית

 31. בקשה לביטול החלטת ועדת הבוחנים

 32. החלטת ועדה מחוזית על סגירת תיק

 33. לטענת הועד המקומי לא שולמו כספים

 34. בקשה לתשלום מיוחד ועדת ההתנתקות

 35. ביטול החלטת ועדת המכרזים עקב פגמים

 36. זכות טיעון חלקית בפני הועדה המחוזית

 37. הקלה לא בהתאם למדיניות הועדה המקומית

 38. בדיקת חוסן פיננסי ע''י ועדת המכרזים

 39. התערבות שיפוטית בהחלטות ועדת המכרזים

 40. שינוי החלטת ועדת קידום הפקולטה לרפואה

 41. קבילות דו''ח ועדת חקירה פנימית כראיה

 42. החלטת מכרז ועדת המכרזים פסולה מעיקרה

 43. חיוב הועדה לתכנון ובניה לעמוד במועדים

 44. ביטול תוצאות ועדת הבוחנים במכרז פנימי

 45. ערעור על החלטות הועדה להטלת עיצום כספי

 46. מינוי נציג בועדה המקומית לתכנון ולבניה

 47. ערעור על החלטת ועדת הביקורת של ההסתדרות

 48. ביטול החלטת הוועדה לעניינים הומניטאריים

 49. טענת פגמים מנהליים בהחלטת הועדה המחוזית

 50. ביטול החלטת ועדת המכרזים על חלוקת עבודה

 51. תביעה לחייב לקיים את החלטה הועדה הפריטטית

 52. ביטול המלצה לאחר הגשת תכנית לועדה המקומית

 53. הקטנת חוב עפ"י החלטת הוועדה לביטול חובות

 54. תביעה נגד ועדת הביקורת המרכזית של ההסתדרות

 55. ערעור על ועדת הערעורים לפי חוק משפחות חולים

 56. ערר על החלטת הועדה לאשר שני אלמנטים מתוך בקשה

 57. נוהל בקשות בפני הוועדות לעניינים הומניטאריים

 58. איטום / מילוי חללים במרתף בהוראת ועדה מקומית

 59. ערעור על החלטת ועדת הערר של הרשות לאסירי ציון

 60. הגשת תביעה בטעות לועדת הערר ולא לוועדה המקומית

 61. החלטת ועדה מחוזית ''למשוך'' תוכנית לפני הדיון

 62. הארכת תוקף החלטת ועדה לתכנון ובניה למתן היתר

 63. ביטול החלטת הועדה לערעורים לענייני קרן מבטחים

 64. בקשה לשינוי החלטת הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 65. נטען כי הוועדה לא קיימה את האמור בפסק הדין המחזיר

 66. דחיית ערעור על החלטת ועדת הערעורים לפי חוק הנכים

 67. ערעור על החלטת ועדת הערעור לפי סעיף 33 לחוק הנכים

 68. המלצת ועדת האיתור לעניין בחירת היועץ המשפטי לממשלה

 69. הוועדה שינתה את הממצאים שלה בין התכנסותה הראשונה לשנייה

 70. ממצאים בפסק דין קודם הם בבחינת עדות מפי השמועה בהליך המאוחר

 71. האם 2 עדויות בביהמ"ש: בעל ואשתו נחשבות לשתי עדויות נפרדות ?

 72. שאלת הרגישות הנופית - האם החלטת הוועדה בנושא זה חרגה ממתחם הסבירות

 73. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון לאשר תוספת חדרים על הגג במקרקעין

 74. בקשה לועדה הציבורית להחלפת דירה בדירה גדולה יותר בשל צפיפות המגורים

 75. הועדה המקומית החליטה לתקן את מידות הבריכה הן לגבי עומקה והן לגבי רוחבה ואורכה

 76. בקשה מוועדת האכלוס העליונה מטעם משרד הבינוי והשיכון להקנות זכויות חוזיות כדייר

 77. ערעור מינהלי על החלטת ועדת ערר לפי חוק המכר (דירות) הבטחת השקעות של רוכשי דירות

 78. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון