ניוד שטחים מקומה לקומה

ניוד שטחים מקומה לקומה:

ערר זה הוגש על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה (להלן: "הועדה המקומית") לדחות את התנגדות העוררים לבקשת המשיבים 2 לתוספת למגורים בבית מגורים קיים, אשר כללה הקלה לניוד שטחים מקומה א' לקומת קרקע.

טענות העוררים אשר עלו בפנינו מכוונות כנגד מיקום חומת הגבול בין שתי יחידות הדיור של העוררים ושל המשיבים, אשר טוענים כי המשיבים חדרו 11 ס"מ לחלקם ברכוש המשותף.

בכתב הערר העלו העוררים טענות לכאוריות נוספות בדבר חסימת מי ניקוז גשם, סתימת מי ביוב במקלט, ונזקים למערכת הביוב והעובדה כי במצב החדש הכניסה לחניה נחסמת, אולם טענות אלו נזנחו על ידי העוררים במהלך הדיון ואף לא הוסברו על ידם בפנינו.

המשיבים טענו כי מדובר בקיר הפרדה שנבנה בהתאם לתשריט חלוקה של הבית המשותף והכחישו את יתר הטענות. לטענתם של המשיבים עקב העדר שיתוף פעולה מצד העוררים הורע מצבו של הבית המשותף, דבר שגרם לבעיות ביוב מתמשכות בביתם שלהם וכן העלו המשיבים צבר טענות נוסף שאינו תכנוני במהותו בנוגע למיקום אלמנטים שונים בחלקם.

הועדה המקומית טענה כי מדובר בשתי יחידות דיור ללא חלוקה סטוטוטרית וכי ההתנגדות נדחתה הואיל ואינה תכנונית.

דיון והכרעה

בדיון שנערך בפנינו הבהירו שני הצדדים כי נטוש ביניהם סכסוך מקיף בנוגע לסוגיות רבות וכי הטענות התכנוניות הינן קצה קצהו בלבד.

לגופם של דברים לא מצאנו ממש בטענות העוררים לעניין הגדר. אכן ממפת מדידה שהציגו המשיבים נראה כי קיימת חריגה מסוימת במיקום החומה בחלקה הצפוני לטובת המשיבים כמו גם להיפך בחלקו הדרומי של המגרש.

מכל מקום ברי כי מדובר בטענה קניינית במהותה אשר ייתכן ועולה כדי זוטי דברים (ואיננו מכריעים לעניין זה), אשר צריכה להתברר בערכאות המוסמכות.

מכל מקום איננו סבורים כי מדובר במצב בו על פניו לא קיימות זכויות לבניה המבוקשת כפי שנדרש על פי ההלכה שנפסקה בעניין בג"צ 1478/90 הלן אייזן נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א ואח'.

כפי שקבענו פעמים רבות באותו מקרה נבחנו 3 אפשרויות, האחת מצב בו על פניו אין בידי מבקש ההיתר זכויות קנייניות לבקשתו, במצב השני קיימת מחלוקת בנוגע לאותן זכויות ובמצב השלישי אותן זכויות אינן שנויות במחלוקת.

רק במצב הראשון רשאים מוסדות התכנון לדחות הדיון בנוגע לבקשה וזאת מטעמי יעילות ולא מטעם של הכרעה כלשהי חלילה במישור הקנייני.

הואיל ועל פניו בעניינינו הנושא הקנייני מצוי במחלוקת, אזי נכון עשתה הועדה המקומית כאשר דחתה את התנגדות העוררים.

יחד עם זאת מאחר ובתום הדיון נשמעה טענה בדבר פיצול יחידות דיור בבית המשיבים 2 אנו קובעים כי תנאי למתן ההיתר הינו קבלת דו"ח פיקוח כללי אשר יתייחס ספציפית גם לנושא מספר היחידות הקיימות בבניין, ופעילות כמתחייב ממנו.

בכפוף לאמור הערר נדחה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה להגדלת שיפוע גג

 2. תכנון חזיתות בניינים

 3. בקשה לתוספת חדרים בדירה

 4. מטרת חוק התכנון והבניה

 5. סעיף 78 לחוק התכנון והבניה

 6. סעיף 152 לחוק התכנון והבניה

 7. סעיף 151 לחוק התכנון והבניה

 8. חזקת החפות בדיני תכנון ובניה

 9. תיקון 84 לחוק התכנון והבניה

 10. סעיף 111 לחוק התכנון והבניה

 11. תכנון לגליזציה למבנה קיים

 12. סעיף 204 לחוק התכנון והבניה

 13. אי תכנון מקרקעין במשך זמן רב

 14. תקנה 5 לתקנות התכנון והבניה

 15. תיקון 43 לחוק התכנון והבניה

 16. סעיפים 77,78 ללחוק התכנון והבניה

 17. הגדרת "דירות נופש" (תכנון ובניה)

 18. פסיקת הוצאות בועדת ערר לתכנון ובניה

 19. בקשה לתוספת מדרגות חירום למבנה תעשייה

 20. בקשה להקמת מתקן טיהור שפכים בשטח מפעל

 21. בקשה לתוספת יחידת דיור קוטג' לבית קיים

 22. איחור בהגשת ערר לפי חוק התכנון והבנייה

 23. בקשה לתוספת חדר על הגג בבית מגורים משותף קיים

 24. מחיקת ערר לועדת תכנון ובניה בגלל איחור בהגשתו

 25. נטל ההוכחה בתביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 26. הפטור בסעיף 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 27. שתי החלטות "סותרות" של ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה

 28. בקשה להתיר החלפת שער נגרר לשער מתרומם ושינוי מיקום השער

 29. בקשה לפירוק גגון ליצירת גישה לחניה וסגירתה של חניה קיימת

 30. בקשה לקבלת מידע תכנוני לפי סעיף 119א לחוק התכנון והבניה

 31. פטור לפי סעיף 19 (ג) (1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 32. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רמלה שלא לאשר תצ"ר

 33. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחזור להחלטה קודמת

 34. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה להפקיד תכנית

 35. הזדמנות להגיש התנגדות מכוח תקנות 2ב-2ג לתקנות התכנון והבניה

 36. אופן חישוב שטחי הבניה בדין הישראלי מוסדר בתקנות התכנון והבניה

 37. בקשה להקמת גשרון כניסה המחבר דירה עם רחוב בשל הפרש מפלסים גדול

 38. מי רשאי להגיש תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ?

 39. עתירה מנהלית לביטול החלטות ועדת המשנה והועדה המחוזית לתכנון ובנייה

 40. פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה

 41. עתירה מנהלית לצירוף חבר נוסף מסיעות האופוזיציה לוועדת המשנה לתכנון ובנייה

 42. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה להוריד מסדר היום בקשה לבנות בית מגורים

 43. עתירה מנהלית נגד החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה לדחות את התנגדות העותר לתכנית

 44. ערר על העדר החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחידוש החלטה ליתן היתר לבקשה לשינויים

 45. עתירה לביטול החלטת יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה שבה נדחתה בקשת העותרים למתן רשות ערר

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון