פסיקת הוצאות בועדת ערר לתכנון ובניה

פסיקת הוצאות בועדת ערר לתכנון ובניה:

העוררים הגישו בקשה לפסיקת הוצאות בגין ההליכים בעררים אשר החלו בשנת 2005 עוד בוועדת הערר בהרכבה הקודם, והסתיימו זה מכבר.

בערר ניתנה החלטה ע"י ועדת הערר בהרכבה הקודם, בשנת 2005 ובהתאם לכך מונתה שמאית מכריעה.

שומה מכרעת ניתנה בשנת 2007.

הצדדים הגישו עררים על השומה המכרעת. בתאריך 19.1.09 ניתנה החלטה על ידינו בעררים שהוגשו. העררים נדחו, למעט ענין אחד שהוחזר לשמאית המכריעה אשר התבקשה לפרט ולבסס את הערכותיה ואת התחשיבים. הבהרותיה ניתנו ב- 1.9.10.

ביום 12.12.11, הוגשה בקשה לפסיקת הוצאות בגין כל ההליכים עד כה.

ביום 7.02.12 נדחתה הבקשה.

ביום 20.02.12 הוגשה בקשה לעיון חוזר בנימוק עיקרי בין היתר, של התמשכות ההליכים נוכח גילם המתקדם של העוררים אשר חלקם גם נפטרו במהלך השנים.
התביעה הוגשה בזמנו בשנת 2004, בסכום של 745,760 דולר ארה"ב.
השמאית המכריעה פסקה סכום של 269,000 דולר ארה"ב פיצויים לעוררים, היינו פחות מ- 40% מסכום התביעה.

בעררים שהתבררו בפנינו כבר נפסקו הוצאות בהחלטתנו בעררים 170+177/07, מיום 19.1.09.

הבקשה שלפנינו עניינה אם כן למעשה, פסיקת הוצאות בגין ההליכים שהתקיימו בפני ועדת הערר בהרכבה הקודם.

עד להגשת הבקשה ביום 12.12.11 לא נעשתה כל פניה בעניין ההוצאות.

ככל שהעוררים סבורים היו כי יש לפסוק להם הוצאות היה עליהם לפנות בעניין זה לכל המאוחר מיד לאחר פסיקת השמאית המכריעה ולמיצער עם הגשת הערר על ידם על השומה המכרעת.

גם בדיון שהתקיים בפנינו בעררים שהוגשו על השומה המכרעת, לא נטען להוצאות בגין הליכים אלו ולפיכך גם אין לכך ביטוי בהחלטתנו.

העוררים טוענים כי כיוון שעל פי החלטתנו הוחזר העניין לשמאית המכריעה, לא היה ביכולתם לאמוד עדיין את סכום הוצאותיהם.

גם עניין זה יש לדחות.

די בעיון בהחלטתנו כדי לעמוד על כך כי כל אשר הוחזר לשמאית המכריעה היה פניה לקבלת פירוט וביסוס להערכות ולתחשיבים. לא היה מדובר בתיקון או שינוי שומה מכרעת. בכל מקרה, כך או כך, לא היה בכך משום מניעה כלשהי מלפנות במועד סביר בעניין ההוצאות, מה גם שהבקשה לפסיקת הוצאות שבפנינו הינה על פי אחוזי שכ"ט הנגזרים מהסכומים שנפסקו – יהיו אלו אשר יהיו.

יוער גם כי בעררים היו עוררים נוספים, אשר לא פנו בעניין זה לוועדת הערר, ויש להניח שלא עשו כן, כי הבינו אל נכון, כי פניה כעבור זמן כה רב, אל ועדת הערר בעניין זה, הינה בלתי סבירה. מונחת בפנינו רק בקשה אחת לפסיקת הוצאות ע"י עורר אחד, מבין כמה עוררים שהיו גם הם צד להליכים אלו.

נטען ע"י ב"כ העוררים כי במשך כל הזמן הזה התנהלו הליכים בין היורשים בבתי משפט ובענין הירושה, וכן מול משיבה מס' 2 אשר טרם שילמה את מלוא סכום הפיצויים. לכל אלו אין דבר עם פניה לפסיקת הוצאות בזמן סביר בעניין ההליכים שהיו בפני ועדת הערר עוד בהרכבה הקודם.

מדובר בבקשה שהוגשה באיחור רב, שהינו בלתי סביר בכל קנה מידה.

אין מקום לפנות לועדת הערר לפסיקת הוצאות בגין הליכים בוועדת הערר בהרכבה הקודם שהסתיימו שנים קודם לכן, וכאשר נפסקו כבר הוצאות לעוררים בעררים אשר התבררו בפנינו.

גם אם לא קצוב זמן לכאורה להגשת בקשה לפסיקת הוצאות, אין לגזור מכך כי אפשרות זו פתוחה עד אין קץ בפני העוררים. בענין זה יש גם לקחת בחשבון את האינטרסים של המשיבות אשר כעבור זמן סביר יכולות היו להניח כי כל ההליכים בערר הסתיימו, לרבות בענין ההוצאות, ובוודאי כאשר חלף מועד הערעור על ההחלטה בעררים, וכן ליתן משקל לסופיות ההליכים.

בשולי הדברים יוער לענין סכום ההוצאות שהתבקשו, כי אנו מקבלים בעניין זה את טענות המשיבות כי הסכמי שכר טרחה כאלו ואחרים בין עוררים לבין באי כוחם אין בהם כדי להוות קנה מידה לסטנדרט מקובל לענין שכ"ט, ובוודאי לא באחוזים שנדרשו.

אשר להליכים שעדין מנהלים העוררים אל מול משיבה מס' 2, לענין העברת מלוא סכום הפיצויים שנפסקו, רשמנו לפנינו את הודעתו האדיבה של ב"כ משיבה מס' 2, כי ישתדל לסייע בענין זה בהליכים הבירוקרטיים אצל מרשתו.

סוף דבר, בנסיבות העניין, הבקשה לפסיקת הוצאות נדחית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה להגדלת שיפוע גג

 2. תכנון חזיתות בניינים

 3. בקשה לתוספת חדרים בדירה

 4. מטרת חוק התכנון והבניה

 5. סעיף 78 לחוק התכנון והבניה

 6. סעיף 152 לחוק התכנון והבניה

 7. סעיף 151 לחוק התכנון והבניה

 8. חזקת החפות בדיני תכנון ובניה

 9. תיקון 84 לחוק התכנון והבניה

 10. סעיף 111 לחוק התכנון והבניה

 11. תכנון לגליזציה למבנה קיים

 12. סעיף 204 לחוק התכנון והבניה

 13. אי תכנון מקרקעין במשך זמן רב

 14. תקנה 5 לתקנות התכנון והבניה

 15. תיקון 43 לחוק התכנון והבניה

 16. סעיפים 77,78 ללחוק התכנון והבניה

 17. הגדרת "דירות נופש" (תכנון ובניה)

 18. פסיקת הוצאות בועדת ערר לתכנון ובניה

 19. בקשה לתוספת מדרגות חירום למבנה תעשייה

 20. בקשה להקמת מתקן טיהור שפכים בשטח מפעל

 21. בקשה לתוספת יחידת דיור קוטג' לבית קיים

 22. איחור בהגשת ערר לפי חוק התכנון והבנייה

 23. בקשה לתוספת חדר על הגג בבית מגורים משותף קיים

 24. מחיקת ערר לועדת תכנון ובניה בגלל איחור בהגשתו

 25. נטל ההוכחה בתביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 26. הפטור בסעיף 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 27. שתי החלטות "סותרות" של ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה

 28. בקשה להתיר החלפת שער נגרר לשער מתרומם ושינוי מיקום השער

 29. בקשה לפירוק גגון ליצירת גישה לחניה וסגירתה של חניה קיימת

 30. בקשה לקבלת מידע תכנוני לפי סעיף 119א לחוק התכנון והבניה

 31. פטור לפי סעיף 19 (ג) (1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 32. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רמלה שלא לאשר תצ"ר

 33. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחזור להחלטה קודמת

 34. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה להפקיד תכנית

 35. הזדמנות להגיש התנגדות מכוח תקנות 2ב-2ג לתקנות התכנון והבניה

 36. אופן חישוב שטחי הבניה בדין הישראלי מוסדר בתקנות התכנון והבניה

 37. בקשה להקמת גשרון כניסה המחבר דירה עם רחוב בשל הפרש מפלסים גדול

 38. מי רשאי להגיש תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ?

 39. עתירה מנהלית לביטול החלטות ועדת המשנה והועדה המחוזית לתכנון ובנייה

 40. פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה

 41. עתירה מנהלית לצירוף חבר נוסף מסיעות האופוזיציה לוועדת המשנה לתכנון ובנייה

 42. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה להוריד מסדר היום בקשה לבנות בית מגורים

 43. עתירה מנהלית נגד החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה לדחות את התנגדות העותר לתכנית

 44. ערר על העדר החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחידוש החלטה ליתן היתר לבקשה לשינויים

 45. עתירה לביטול החלטת יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה שבה נדחתה בקשת העותרים למתן רשות ערר

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון