תוספת חדר על הגג

תוספת חדר על הגג

ערר זה הוגש על החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה נתניה (להלן: "הוועדה המקומית") שלא לאשר תוספת חדר על הגג ומחסן משותף בקומת הקרקע במקרקעין הידועים כחלקה 615 בגוש 8267 ברחוב בארי 28 נתניה (להלן: "המקרקעין").
העורר הינו מבקש הבקשה והמשיבה 2 הינה מתנגדת, דיירת בבניין. הוועדה המקומית החליטה: "לקבל ההתנגדות ולסרב לבקשה מפאת: אין הסכמת שותפים בחלקה כאשר הגג הינו בבעלות משותפת".
במקרקעין בנוי בית משותף ובו 14 יחידות דיור, כאשר המתנגדת הינה בעלת זכויות באחת מיחידות הדיור. בשעתו, הציג העורר 9 חתימות של דיירי הבניין וחויב לבצע הליך על פי תקנה 2 לתכנון ובנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות). לדברי באי כוח הוועדה המקומית, בפניהם ראיות לכך שההליך על פי תקנה 2ב' בוצע כנדרש.
ככלל, אין מוסדות התכנון מכריעים בנושאים קנייניים, ורק מקום בו על פניו חסר מבקש הבקשה זכויות הקניין המתחייבות לצורך בקשתו עשויה הוועדה המקומית לדחות הדיון בבקשתו עד להבהרת המצב הקנייני.

לעניין זה, אנו מפנים לבג"צ 1578/90 הלן אייזן נ' הועדה המקומית לתכנון לבניה ת"א, שם נקבע כדלקמן:

"גם לגופם של דברים אין אנו סבורים שהילכת בג"צ 879/89, הישימה גם לעובדות המקרה שלפנינו, מונעת בעד הועדות לתכנון ולבניה להחליט לפי שיקול דעתן מקום שעל פני הדברים אין למבקש זכויות בניה מבחינת דיני הקנין, שלא יתקיים דיון בבקשה כל עוד לא ניתן פסק דין מטעם בית משפט מוסמך הקובע שלמבקש זכות קניינית. הטעם לדבר:ביכולות הועדות להישמע בטענה שאין טעם שהן תקדשנה דיון סרק לשאלות התכנוניות המתעוררות כאשר נראה לכאורה שזכות הבניה, אם תאושר, אינה ניתנת למימוש.לפיכך אם יוצא לכאורה מהחומר שהומצא על ידי המבקש או בעלי הקנין האחרים בנכס שאין למבקש זכות קניינית, תוכלנה הועדות להפנות את המבקש לבית המשפט המוסמך; מאידך גיסא, אם השאלות הקנייניות שנויות במחלוקת או אם יוצא שלכאורה יש למבקש זכויות בניה מבחינת דיני הקנין או שבאין התנגדות לאחר שנשלחו הודעות כדין לזכאים, אין זכויות הקנין שנויות במחלוקת, תדונה הועדות בשאלות התכנוניות המתעוררות. בשום מקרה לא תכרענה הועדות בשאלות הקנייניות לגופו של הענין, הואיל והפונקציה המוטלת עליהן היא תכנונית בלבד."
במקרה דנן מדובר בהרחבת דירה אשר על פי דין מבוססת קניינית על רוב של 3/4 מהדיירים אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם. במקרה דנן לא הובאו הוכחות ליותר מקיומו של מתנגד אחד, ועל כן איננו סבורים כי הנימוק "הקנייני" מהווה מניעה לאישור בקשה, בהנחה שהינה בקשה תואמת תכנית.
יחד עם זאת, הובא בפנינו נימוק נוסף אשר עניינו במצבו טעון השיפוץ של הבית, שיפוץ אשר ייתכן ותרופתו בתוספת על פי תמ"א 38. לעניין זה קבענו לא אחת כי אין בעצם היכנסו של בית בגדר הבתים אשר עשויים לזכות בזכויות על פי תמ"א 38 כדי למנוע בנייה על גגות בעלמא. אולם במקרה דנן, התרשמנו כי נכון יהיה לבחון אפשרות לשיפוץ על פי תמ"א 38 כאמור לעיל.
לפיכך, אנו מנחים כדלקמן:
מיום מתן החלטה זו יוכלו הדיירים לנסות במהלך תקופה של עד 9 חודשים להתקשר עם קבלן בביצוע שיפוץ בתוספת בנייה על פי תמ"א 38 הנ"ל. במידה ולא יסתייע עד אז, ולא תהא מניעה קניינית (במובן של הליך שיינקט, ככל שיינקט, על ידי הדיירים במישור הקנייני במסגרת תביעה לבית המשפט או למפקח על המקרקעין), ובכפוף לכל דין, יוצא ההיתר כמבוקש.
בכפוף לאמור, הערר מתקבל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה להגדלת שיפוע גג

 2. תכנון חזיתות בניינים

 3. בקשה לתוספת חדרים בדירה

 4. מטרת חוק התכנון והבניה

 5. סעיף 78 לחוק התכנון והבניה

 6. סעיף 152 לחוק התכנון והבניה

 7. סעיף 151 לחוק התכנון והבניה

 8. חזקת החפות בדיני תכנון ובניה

 9. תיקון 84 לחוק התכנון והבניה

 10. סעיף 111 לחוק התכנון והבניה

 11. תכנון לגליזציה למבנה קיים

 12. סעיף 204 לחוק התכנון והבניה

 13. אי תכנון מקרקעין במשך זמן רב

 14. תקנה 5 לתקנות התכנון והבניה

 15. תיקון 43 לחוק התכנון והבניה

 16. סעיפים 77,78 ללחוק התכנון והבניה

 17. הגדרת "דירות נופש" (תכנון ובניה)

 18. פסיקת הוצאות בועדת ערר לתכנון ובניה

 19. בקשה לתוספת מדרגות חירום למבנה תעשייה

 20. בקשה להקמת מתקן טיהור שפכים בשטח מפעל

 21. בקשה לתוספת יחידת דיור קוטג' לבית קיים

 22. איחור בהגשת ערר לפי חוק התכנון והבנייה

 23. בקשה לתוספת חדר על הגג בבית מגורים משותף קיים

 24. מחיקת ערר לועדת תכנון ובניה בגלל איחור בהגשתו

 25. נטל ההוכחה בתביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 26. הפטור בסעיף 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 27. שתי החלטות "סותרות" של ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה

 28. בקשה להתיר החלפת שער נגרר לשער מתרומם ושינוי מיקום השער

 29. בקשה לפירוק גגון ליצירת גישה לחניה וסגירתה של חניה קיימת

 30. בקשה לקבלת מידע תכנוני לפי סעיף 119א לחוק התכנון והבניה

 31. פטור לפי סעיף 19 (ג) (1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 32. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רמלה שלא לאשר תצ"ר

 33. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחזור להחלטה קודמת

 34. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה להפקיד תכנית

 35. הזדמנות להגיש התנגדות מכוח תקנות 2ב-2ג לתקנות התכנון והבניה

 36. אופן חישוב שטחי הבניה בדין הישראלי מוסדר בתקנות התכנון והבניה

 37. בקשה להקמת גשרון כניסה המחבר דירה עם רחוב בשל הפרש מפלסים גדול

 38. מי רשאי להגיש תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ?

 39. עתירה מנהלית לביטול החלטות ועדת המשנה והועדה המחוזית לתכנון ובנייה

 40. פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה

 41. עתירה מנהלית לצירוף חבר נוסף מסיעות האופוזיציה לוועדת המשנה לתכנון ובנייה

 42. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה להוריד מסדר היום בקשה לבנות בית מגורים

 43. עתירה מנהלית נגד החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה לדחות את התנגדות העותר לתכנית

 44. ערר על העדר החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחידוש החלטה ליתן היתר לבקשה לשינויים

 45. עתירה לביטול החלטת יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה שבה נדחתה בקשת העותרים למתן רשות ערר

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון