תיקון 84 לחוק התכנון והבניה

תיקון 84 לחוק התכנון והבניהמדובר בערר על החלטת שמאי מכריע אשר נתן שומה מכרעת בהתאם לסעיף 14(ב) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 (להלן: "התוספת השלישית"; "חוק התכנון והבניה") בנוסחו טרם תיקון 84 לחוק זה (להלן: "תיקון 84").
לאור העובדה כי השמאי המכריע מונה שלא על פי תיקון 84, יש לבחון האם יש סמכות לועדת הערר לדון בערר על השומה המכרעת.
לטעמנו, היה ותיקון 84 חל על המקרה, הרי הגוף המוסמך לדון הינו ועדת הערר. לעומת זאת, היה ואין תחולה לתיקון 84, הרי הגוף המוסמך הינו בית משפט השלום.
הפתרון בעניין תחולת התיקון מצוי, מן הסתם, בהוראת התחולה של תיקון 84 הקובעת:

"התוספת השלישית לחוק העיקרי, כנוסחה בסעיף 6 לחוק זה, תחול על לוח שומה שהוצג ביום תחילתה של התוספת ואילך ועל שומה שהוכנה עקב מימוש והובאה לידיעת החייב במועד האמור (1.5.2009- ג.ה.) ואילך".


לאור לשון ברורה זו של סעיף התחולה, ברי כי אין סמכות לועדת הערר בערר זה, ונבאר:אין חולק, כי השומה בעניין היטל ההשבחה לעוררת הוכנה והודעה לעורר בדצמבר 2005, קרי זמן רב לפני 1.5.2009, ולכן לאור לשון סעיף התחולה, אין לתיקון 84 תחולה בכל הנוגע לשומה זו.
לטעמנו גם נוסח סעיף 14(ב)(4) לנוסח החדש של התוספת השלישית אינו מעניק סמכות לועדת הערר בערר זה. סעיף זה קובע:

"על החלטתו של השמאי המכריע כאמור בפסקה (3)...."


סעיף זה מוכיח כי במקרה שלפנינו אין סמכות.
הערר שבפנינו אינו ערר על "שמאי מכריע כאמור בפסקה (3)", אלא על החלטת שמאי מכריע שמונה בהתאם לסעיף 14(ב) לנוסח הקודם.
כך, שאילו היה המחוקק מתכוון כי תהיה זכות ערר לוועדת הערר גם על שומה מכרעת שנתנה בהתאם למצב החוקי הקודם, היה נמנע מלציין מפורשות "כאמור בפסקה (3)", או שהיה מציין במפורש כי זכות הערר חלה על כל שמאות מכרעת, לרבות בהתאם לסעיף 14(ב) במצב החוקי הקודם.
כאמור, המחוקק בחר לצמצם את זכות הערר לוועדת הערר רק על החלטת שמאי מכריע לפי פסקה (3).
אשר על כן, לשון החקיקה בכלל ולשון סעיף התחולה בפרט, מלמדים אותנו, כי אין סמכות לועדת הערר בערר על שומה מכרעת שנתנה ביחס לשומה שהוצאה לנישום לפני 1.5.09 ואשר השמאי המכריע מונה לפי סעיף 14(ב) לתוספת השלישית בנוסחה טרם תיקון 84.
חשוב לציין, כי לא רק שהמצב החוקי מראה כי אין סמכות לוועדת הערר, אלא שאלו גם הגיונם של דברים.
ההליך טרם מינוי השמאי המכריע, מינוי השמאי המכריע, ההליך בפני השמאי המכריע ואף השומה המכרעת בערר זה נערכו בהתאם למצב החוקי הקודם.
המצב החוקי החדש מהווה שינוי מהותי למצב החוקי הקודם בכל הקשור לזהות השמאי המכריע, הדיונים בפניו והתערבות וועדת הערר בהחלטותיו.
יתרה מזו, הדין הקודם הגביל את זכות הערר על השמאי המכריע ועל שומתו המכרעת לערעור בנקודה משפטית בלבד (או כאשר לא נתנה הזדמנות להעלות טענות).
למעשה על אף שהכינוי לשמאי המכריע נותר לפני ואחרי תיקון 84 זהה ("שמאי מכריע") הרי המהות שונה לגמרי.
לאור האמור לעיל, אנו קובעים כי לוועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה אין סמכות לדון בערר על החלטת שמאי מכריע אשר מונה והכריע בהתאם לסעיף 14(ב) לנוסח הקודם של התוספת השלישית וזאת כאשר שומת הוועדה נמסרה לנישום לפני יום 1.5.2009.
אשר על כן, הערר נמחק ללא צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה להגדלת שיפוע גג

 2. תכנון חזיתות בניינים

 3. בקשה לתוספת חדרים בדירה

 4. מטרת חוק התכנון והבניה

 5. סעיף 78 לחוק התכנון והבניה

 6. סעיף 152 לחוק התכנון והבניה

 7. סעיף 151 לחוק התכנון והבניה

 8. חזקת החפות בדיני תכנון ובניה

 9. תיקון 84 לחוק התכנון והבניה

 10. סעיף 111 לחוק התכנון והבניה

 11. תכנון לגליזציה למבנה קיים

 12. סעיף 204 לחוק התכנון והבניה

 13. אי תכנון מקרקעין במשך זמן רב

 14. תקנה 5 לתקנות התכנון והבניה

 15. תיקון 43 לחוק התכנון והבניה

 16. סעיפים 77,78 ללחוק התכנון והבניה

 17. הגדרת "דירות נופש" (תכנון ובניה)

 18. פסיקת הוצאות בועדת ערר לתכנון ובניה

 19. בקשה לתוספת מדרגות חירום למבנה תעשייה

 20. בקשה להקמת מתקן טיהור שפכים בשטח מפעל

 21. בקשה לתוספת יחידת דיור קוטג' לבית קיים

 22. איחור בהגשת ערר לפי חוק התכנון והבנייה

 23. בקשה לתוספת חדר על הגג בבית מגורים משותף קיים

 24. מחיקת ערר לועדת תכנון ובניה בגלל איחור בהגשתו

 25. נטל ההוכחה בתביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 26. הפטור בסעיף 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 27. שתי החלטות "סותרות" של ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה

 28. בקשה להתיר החלפת שער נגרר לשער מתרומם ושינוי מיקום השער

 29. בקשה לפירוק גגון ליצירת גישה לחניה וסגירתה של חניה קיימת

 30. בקשה לקבלת מידע תכנוני לפי סעיף 119א לחוק התכנון והבניה

 31. פטור לפי סעיף 19 (ג) (1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 32. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רמלה שלא לאשר תצ"ר

 33. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחזור להחלטה קודמת

 34. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה להפקיד תכנית

 35. הזדמנות להגיש התנגדות מכוח תקנות 2ב-2ג לתקנות התכנון והבניה

 36. אופן חישוב שטחי הבניה בדין הישראלי מוסדר בתקנות התכנון והבניה

 37. בקשה להקמת גשרון כניסה המחבר דירה עם רחוב בשל הפרש מפלסים גדול

 38. מי רשאי להגיש תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ?

 39. עתירה מנהלית לביטול החלטות ועדת המשנה והועדה המחוזית לתכנון ובנייה

 40. פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה

 41. עתירה מנהלית לצירוף חבר נוסף מסיעות האופוזיציה לוועדת המשנה לתכנון ובנייה

 42. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה להוריד מסדר היום בקשה לבנות בית מגורים

 43. עתירה מנהלית נגד החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה לדחות את התנגדות העותר לתכנית

 44. ערר על העדר החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחידוש החלטה ליתן היתר לבקשה לשינויים

 45. עתירה לביטול החלטת יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה שבה נדחתה בקשת העותרים למתן רשות ערר

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון