נטען כי הוועדה לא קיימה את האמור בפסק הדין המחזיר

המבקש טוען כי הוועדה לא קיימה את האמור בפסק הדין המחזיר, וכי בית הדין האזורי טעה בפסיקתו לדחות את הערעור שהגיש על החלטת הוועדה.


ביום 10.11.2013, לאחר שעיינתי בבקשת המבקש למתן רשות ערעור על נספחיה ובפסק הדין מושא הבקשה, הוצעה לצדדים ההצעה הבאה: עניינו של המבקש יוחזר לבית הדין האזורי לדיון בטענת המבקש כי לא ניתנה לו האפשרות להעלות את טענותיו בפני הוועדה בהתאם לאמור בפסק הדין המחזיר. כמו כן, הוצע כי יתר טענות המבקש בבקשה ידחו.

הנימוקים להצעה היו כדלקמן: בפסק הדין המחזיר נקבע כי יתאפשר למבקש לטעון טענותיו בעניין חוות דעתו של פרופ' רביד ובעניין המכתב של ד"ר קירה לוין, בעוד שלפי טענת המבקש, הוא התבקש לעזוב את הוועדה עוד בטרם הספיק לטעון טענותיו בפניה בעניינים אלו; מעיון בהחלטת הוועדה עולה כי הוועדה לא ציינה ששמעה את טענותיו של המבקש, ופרק "תלונות הנפגע" בפרוטוקול הוועדה נותר ריק; טענת המבקש כי לא ניתנה לו האפשרות לטעון בפני הוועדה, הועלתה כבר בכתב הערעור שהגיש בבית הדין האזורי, וכן בבקשתו מיום 8.7.2013 שהגיש לבית הדין האזורי. אולם, מעיון בפסק דינו של בית הדין האזורי עולה כי אין התייחסות לטענה זו; מדובר בטענה עובדתית שמקומה להתברר בפני הערכאה הדיונית, ועל כן הוצעה ההצעה דלעיל.


המשיב (להלן: המוסד) בתגובתו לא קיבל את הצעת בית הדין מיום 10.11.2013, וטען כי הוועדה מילאה אחר עיקר הוראות פסק הדין המחזיר; לטענתו מדובר בוועדה מעין שיפוטית עליה חלה חזקת התקינות המנהלית, ולכן בירור עובדתי בבית הדין, כפי שהוצע, עשוי להיות בעייתי במספר היבטים; פרוטוקול הוועדה נחתם על ידי המבקש, ופרק "נימוקי הערעור" לא נותר ריק, על אף שפרק "תלונות הנפגע" אכן לא מולא.
עם זאת, הציע המוסד בתגובתו הצעה אחרת, בזו הלשון: "על אף האמור לעיל, על מנת לחסוך זמן שיפוטי יקר מבית הדין קמא, לאור הקושי הרב שמעלה האפשרות לבירור עובדתי של טענת המבקש, ועל מנת שלא יהא כל ספק כי החלטת הועדה ניתנה גם לאחר ששמעה את מלוא טענותיו של המבקש, יסכים המשיב כי עניינו של המבקש יושב אל הועדה לצורך שמיעת טענות נוספות, ככל שיש לו כאלה. הטענות ירשמו. יודגש כי הסכמה זו ניתנת לפנים משורת הדין ומבלי שיש בה כדי להוות תקדים בסוגיה זו או לקבל את טענות המבקש." ההדגשה במקור, ע.ר).
המבקש בתגובתו הסכים להצעת בית דין זה, אך התנגד להצעת המוסד ולטענותיו. בין היתר טען המבקש כי נדרש לחתום על פרוטוקול ריק טרם רשמה הוועדה את דבריה, וכי אין סיכוי ממשי כי הוועדה תשנה את החלטתה.
בהחלטה מיום 10.11.2013 התבקשה גם התייחסותם של הצדדים לאפשרות, לפיה בית הדין ידון בבקשת רשות הערעור כאילו ניתנה הרשות והוגש ערעור, על פי תקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991. המוסד הסכים לכך, והמבקש לא התייחס במפורש בתגובתו לאפשרות זו. פסק דין זה ניתן על פי תקנה 82, משמצאנו כי אין בכך כדי לפגוע בזכויותיהם של מי מהצדדים.


הכרעה


לאחר עיון בטענות הצדדים ובכלל החומר בתיק, הגעתי למסקנה כי יש לקבל בשינוי סמנטי קל את הצעתו של המוסד, שהסכים מבחינתו לפנים משורת הדין להחזרת עניינו של המבקש לוועדה לצורך שמיעת טענותיו. בהצעה זו יש תיקון הליקוי עליו הצביע המבקש, כלומר, שלילת זכות הטיעון ממנו על ידי הוועדה.
הנה כי כן, עניינו של המבקש יוחזר אל הועדה לצורך שמיעת טענותיו. הטענות ירשמו. הוועדה תשקול מחדש את החלטה נוכח טענות המבקש ותרשום את החלטתה באופן מפורט ומנומק.
יתר טענות המבקש נדחות, כפי שמוסכם גם על המבקש.
אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ועדת צר''מ

 2. ועדת מינהל השירות

 3. ועדת המאוימים

 4. החלטת ועדת המעקב

 5. ערעור על ועדת שליש

 6. ועדת שחרורים מיוחדת

 7. בקשת הקלה מועדה מקומית

 8. שימוע בפני ועדה בעירייה

 9. ביטול החלטת ועדת חריגים

 10. משוא פנים בוועדת המכרזים

 11. הקלטת ישיבות ועדת מכרזים

 12. ביטול החלטת ועדת מכרזים

 13. ביטול החלטת ועדה פריטטית

 14. ועדת חריגים לדיור ציבורי

 15. הקלטת דיון בועדת המכרזים

 16. ערעור על החלטת ועדת האכלוס

 17. שינוי עמדה של הוועדה המקומית

 18. בחירות לועדה לתכנון ובניה

 19. כינוס ועדת מעקב תוך זמן סביר

 20. טעויות בהחלטת ועדת המכרזים

 21. זכות הקיזוז של ועדה מקומית

 22. אכיפת החלטה של ועדה פריטטית

 23. אי יישום המלצות ועדת חקירה

 24. הועדה שגתה לא ביצעה בדיקות

 25. זיכוי מעבירות עקב עדות יחידה

 26. טוענת כי פוטרה בשל עדותה בהליך

 27. הועדה המקומית אישיות משפטית

 28. דרישה לקיים דיון בועדה המחוזית

 29. בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים

 30. פגם מנהלי בהחלטת הועדה המקומית

 31. בקשה לביטול החלטת ועדת הבוחנים

 32. החלטת ועדה מחוזית על סגירת תיק

 33. לטענת הועד המקומי לא שולמו כספים

 34. בקשה לתשלום מיוחד ועדת ההתנתקות

 35. ביטול החלטת ועדת המכרזים עקב פגמים

 36. זכות טיעון חלקית בפני הועדה המחוזית

 37. הקלה לא בהתאם למדיניות הועדה המקומית

 38. בדיקת חוסן פיננסי ע''י ועדת המכרזים

 39. התערבות שיפוטית בהחלטות ועדת המכרזים

 40. שינוי החלטת ועדת קידום הפקולטה לרפואה

 41. קבילות דו''ח ועדת חקירה פנימית כראיה

 42. החלטת מכרז ועדת המכרזים פסולה מעיקרה

 43. חיוב הועדה לתכנון ובניה לעמוד במועדים

 44. ביטול תוצאות ועדת הבוחנים במכרז פנימי

 45. ערעור על החלטות הועדה להטלת עיצום כספי

 46. מינוי נציג בועדה המקומית לתכנון ולבניה

 47. ערעור על החלטת ועדת הביקורת של ההסתדרות

 48. ביטול החלטת הוועדה לעניינים הומניטאריים

 49. טענת פגמים מנהליים בהחלטת הועדה המחוזית

 50. ביטול החלטת ועדת המכרזים על חלוקת עבודה

 51. תביעה לחייב לקיים את החלטה הועדה הפריטטית

 52. ביטול המלצה לאחר הגשת תכנית לועדה המקומית

 53. הקטנת חוב עפ"י החלטת הוועדה לביטול חובות

 54. תביעה נגד ועדת הביקורת המרכזית של ההסתדרות

 55. ערעור על ועדת הערעורים לפי חוק משפחות חולים

 56. ערר על החלטת הועדה לאשר שני אלמנטים מתוך בקשה

 57. נוהל בקשות בפני הוועדות לעניינים הומניטאריים

 58. איטום / מילוי חללים במרתף בהוראת ועדה מקומית

 59. ערעור על החלטת ועדת הערר של הרשות לאסירי ציון

 60. הגשת תביעה בטעות לועדת הערר ולא לוועדה המקומית

 61. החלטת ועדה מחוזית ''למשוך'' תוכנית לפני הדיון

 62. הארכת תוקף החלטת ועדה לתכנון ובניה למתן היתר

 63. ביטול החלטת הועדה לערעורים לענייני קרן מבטחים

 64. בקשה לשינוי החלטת הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 65. נטען כי הוועדה לא קיימה את האמור בפסק הדין המחזיר

 66. דחיית ערעור על החלטת ועדת הערעורים לפי חוק הנכים

 67. ערעור על החלטת ועדת הערעור לפי סעיף 33 לחוק הנכים

 68. המלצת ועדת האיתור לעניין בחירת היועץ המשפטי לממשלה

 69. הוועדה שינתה את הממצאים שלה בין התכנסותה הראשונה לשנייה

 70. ממצאים בפסק דין קודם הם בבחינת עדות מפי השמועה בהליך המאוחר

 71. האם 2 עדויות בביהמ"ש: בעל ואשתו נחשבות לשתי עדויות נפרדות ?

 72. שאלת הרגישות הנופית - האם החלטת הוועדה בנושא זה חרגה ממתחם הסבירות

 73. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון לאשר תוספת חדרים על הגג במקרקעין

 74. בקשה לועדה הציבורית להחלפת דירה בדירה גדולה יותר בשל צפיפות המגורים

 75. הועדה המקומית החליטה לתקן את מידות הבריכה הן לגבי עומקה והן לגבי רוחבה ואורכה

 76. בקשה מוועדת האכלוס העליונה מטעם משרד הבינוי והשיכון להקנות זכויות חוזיות כדייר

 77. ערעור מינהלי על החלטת ועדת ערר לפי חוק המכר (דירות) הבטחת השקעות של רוכשי דירות

 78. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון