טענת חריגה מסמכות של ועדה רפואית

קביעתה של הוועדה, כי הפקקת הורידית נובעת מהפרעה מולדת של קרישיות יתר מהווה חריגה מסמכות בהתייחס לקביעות בהליך ההכרה, שכן מסקנתה שוללת את עצם ההכרה;
ג. החלטת הוועדה לוקה בסתירה – מחד קובעת הוועדה כי אין כלל סטזם שהוא הגורם לפקקת, ומאידך קובעת שהיתה פקקת "שנספגה".
ד. היה על הוועדה ליישם בעניינו של המערער את פריט הליקוי 11(2)(ג) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז – 1956, שעניינו "מצב לאחר נזק בכלי הדם הפריפריים – קיימת תפיחות קבועה ניכרת עקב עמידה או הליכה, ישנה פיגמנטיה וכחלון ברגל אחת".

8. טענות המשיב:
א. הוועדה מילאה אחר הוראות פסק הדין הן בנוגע לנפיחות והן בנוגע לפיגמנטציה;
ב. החלטת הוועדה אינה סותרת את עצם ההכרה בפקקת משום שהוועדה אינה קובעת כי הפקקת אינה קשורה לאירוע שהוכר.

לאור האמור לעיל אני קובעת כדלקמן:

9. משהוועדה מתכנסת בהתאם להוראות פסק-הדין, שהוראותיו פורטו לעיל, מוטל על בית הדין לבחון אם הועדה אכן מילאה אחר הוראות פסק-הדין (דב"ע נה/01-29 מנחם פרנקל - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כד 160).


10. עיון בפרוטוקול הדיון מעלה כי באשר לפיגמנטציה קבעה הועדה (סעיף 23):
"יש לציין כי הזרימה באמצעות דופלר הראתה זרימה תקינה ללא זרימה הפוכה. פרוש הדבר כי אין עמדום של דם (סטזיס) בהעדר עמדום לא תיתכן היווצרות של פיגמנטציה ממקור וורידי. אי לכך הפיגמנטציה כולה אינה קשורה לפקקת שהיתה ונספגה".

באשר לנפיחות קבעה הוועדה:
"באשר לנושא נפיחות הרגל בהליכה, בהעדר עמדום לא ניתן ליחס התפתחות של נפיחות למחזור הדם הוורידי של הרגל... לאחר פס"ד לא היה מקום לבדיקה חוזרת של התובע".

הוועדה התייחסה עוד לתלונת המערער בפניה כי ברגל בה הוא סובל מפקקת ורידים יש יובש בכף הרגל. באשר לתלונה זו קבעה הוועדה כי "תלונתו הנוכחית של יובש בכף הרגל אינה תלויה בפקקת, לא מוכרת בפקקת או במצב לאחר פקקת – אין תלונה כזו במצבים כאלו".

11. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי כי אין די בהתייחסות הוועדה להוראות שנקבעו בפסק-הדין.
כך, בין השאר, לא ברורה עמדת הוועדה באשר לפיגמנטציה, וכיצד הגיעה הוועדה למסקנה כי הפקקת ממנה סבל המערער נספגה כולה ולכן יש לייחס את מלוא הפיגמנטציה הקיימת לגורמים אחרים.
כן לא ברורה עמדתה של הוועדה באשר לקיומו של סטזיס של דם. הוועדה קבעה אמנם כי כיום על-פי בחינת הדופלר אין סטזיס ולכן לא יכולה להיגרם נפיחות, אך לא ברורה עמדת הוועדה באשר לקיומו של סטזיס במועד בו אובחן המערער לראשונה כסובל מפקקת ורידים (בחודש 8/05), פגיעה אשר הוכרה כאמור כ"פגיעה בעבודה".

12. משהחלטת הוועדה אינה נהירה דיה למי שאינו רופא, הרי שנפל פגם בהנמקתה באופן המצדיק את התערבותו של בית הדין. לפיכך, ומאחר שהוועדה התכנסה לאור הוראות פסק-הדין, יש מקום כי בעניינו של המערער תדון וועדה בהרכב חדש.
בפני הוועדה שתתכנס לא יעמדו פרוטוקולים של ועדות קודמות לעררים, וכן לא יעמוד פסק-דין זה.

13. על המשיב לשלם למערער הוצאות שכ"ט עו"ד בסך של 2,500 ₪ תוך 30 יום מהיום.

14. לצדדים מוקנית הזכות לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשת רשות לערער על פסק הדין וזאת תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סמכות נחזית

 2. סמכות פקח חניה

 3. חוק ביטוח בריאות ממלכתי

 4. חריגת בורר מסמכות

 5. סמכות פקח עירוני

 6. סמכות מינוי בורר

 7. הגבלת סמכות הורית

 8. סמכות להרוס מבנים

 9. סמכות גביית ארנונה

 10. סמכות המנהל המיוחד

 11. חריגה מסמכות בצה''ל

 12. סמכויות תובע משטרתי

 13. שאלות הנוגעות לסמכות של בורר

 14. סמכות לתת סעד הצהרתי

 15. סמכות בורר בדיני עבודה

 16. סמכות התביעה המשטרתית

 17. החלטה לגבי סמכות בורר

 18. חריגה מסמכות החלטת משקם

 19. סמכות רופא ביטוח לאומי

 20. סמכות בית המשפט המחוזי

 21. החלטת ועדה בחוסר סמכות

 22. סמכות בית משפט לחקור עד

 23. גזר דין תוך חריגה מסמכות

 24. חתימה בשם חברה ללא סמכות

 25. סמכות שיפוט - מכרז פנימי

 26. טענת חוסר סמכות בינלאומית

 27. פסק דין שניתן בחוסר סמכות

 28. סמכות הוועדה לקרקע חקלאית

 29. סמכויות מנכ''ל ביטוח לאומי

 30. סמכות מפקד צבאי לסיווג שטח

 31. סמכות בורר בבקשה לסעד זמני

 32. סמכות ועדת ערר להפחית נכות

 33. טענה כי הבורר פעל ללא סמכות

 34. סמכות אכיפת דיני תכנון ובניה

 35. סמכות ועדה מקומית לתפוס רכוש

 36. סמכות שיפוט מקבילה של בג''צ

 37. סמכות רשם לתת פסק דין בהסכמה

 38. סמכות ועד מקומי להטיל ארנונה

 39. סמכות בית המשפט מכרזים בשטחים

 40. סמכות ועדת המינהל במשרד הפנים

 41. האם החלטת הבורר ניתנה בסמכות

 42. סמכות בית המשפט לפי סעיף 79א

 43. סמכות הבורר לדון בסמכותו שלו

 44. טענת חריגה מסמכות של ועדה רפואית

 45. הבטחת תוספת שכר לעובד ללא סמכות

 46. סמכות לדון בתביעה נגד קופת גמל

 47. סמכות בית משפט מנהלי לתקן טעות

 48. פסק דין הצהרתי להעדר סמכות בורר

 49. סמכות בינלאומית לבית הדין לעבודה

 50. סמכות בית משפט לעניינים מקומיים

 51. סמכות העירייה לשנות סיווג ארנונה

 52. מחיקה על הסף בהעדר סמכות בית משפט

 53. סמכות בית הדין הרבני מזונות ילדים

 54. סמכות בית הדין הרבני בענייני רכוש

 55. סמכות שיפוט בענייני הווקף המוסלמי

 56. שלילת סמכות בית המשפט בישראל באמנה

 57. סמכות ביטוח לאומי להוריד אחוזי נכות

 58. תביעה לאספקת מים - סמכות בית המשפט

 59. סמכות שר הפנים לא להתיר כניסה לישראל

 60. סמכות בית הדין לעבודה להבהיר פסק דין

 61. בקשה למחיקת תביעת מזונות מחוסר סמכות

 62. עבודה בחו''ל - סמכות בית הדין לעבודה

 63. סמכות ראש ההוצל''פ עיכוב מימוש משכנתא

 64. סמכות בית הדין לעבודה - אכיפת פסק דין

 65. סמכות ראש ההוצל''פ לעכב ביצוע פסק דין

 66. האם לועדת ערר יש סמכות להארכת מועדים ?

 67. סמכות לדון בביטול בחירות בארגון המורים

 68. חריגה מסמכות של הבורר פסיקה בניגוד לדין

 69. הגדלת סכום התביעה מעבר לסמכות בית המשפט

 70. סמכות המפקח על המקרקעין לדון בהתנגדויות

 71. סמכות ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית

 72. סמכות בית המשפט לתת צווים כנגד גורם חוץ

 73. סמכות רשם ההוצל''פ לדון בתביעת דיני עבודה

 74. סמכות ראש ההוצל''פ להפחית סכומים בפסק דין

 75. סמכות בית המשפט לדון בהחלטת ועדת ההתנתקות

 76. סמכות ועדת ערעור תפיסת מקרקעין בשעת חירום

 77. סמכות להפסיק אספקת חשמל ומים ליחידת דיור

 78. סמכות בית משפט בנושא תפילה במקומות קדושים

 79. הסמכות להאריך את המועד ניתנה ליו"ר ועדת הערר

 80. סמכויות חיפוש ותפיסה לפי חוק ההגבלים העסקיים

 81. סמכות בית המשפט לדון בבקשה לתפילה ברחבת הכותל

 82. סמכות המפקח על המקרקעין תיקון רישום בית משותף

 83. תאונת דרכים - מרוץ הסמכויות - בית המשפט / ביטוח לאומי

 84. טענת חריגה מסמכות של ועדה רפואית לגבי אחוזי נכות

 85. סמכות בית המשפט לעניינים מנהליים בענייני ארנונה

 86. האם תביעה בגין רשלנות בסמכותו של בית הדין לעבודה

 87. סמכות בית המשפט לעניינים מנהליים - תביעה לפינוי מושכר

 88. סמכות רשם בית דין לעבודה ליתן פסק דין בהעדר התייצבות

 89. סמכות בית הדין לעבודה לדון בתוקף פסק דין בית דין רבני

 90. נטען כי ההחלטה להורות על מאסר "זמני" ניתנה בחוסר סמכות

 91. סמכות בית הדין לעבודה לדון בתביעה ייצוגית נגד קופות החולים

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון