טענת חריגה מסמכות של ועדה רפואית לגבי אחוזי נכות

האם הוועדה חרגה מסמכותה כשדנה בשאלת גובה הנכות הרפואית וערכה בדיקות בעניין זה, וזאת אף אם לא הפחיתה משיעור הנכות הרפואית בסופו של דבר.
ב. הוועדה לא הפנתה את הדיון בשאלת הפעלת תקנה 15 לוועדת הרשות, וזאת בניגוד לדין בהתייחס לשיעור הנכות הכולל של המערער, שהוא גבוה מ- 20%.
ג. הכשלים בהתנהלות הוועדה מצדיקים החלפת הרכבה.

5. בדיון המוקדם שהתקיים ביום 11.11.13 הסכים ב"כ המשיב, כי אכן היה על הוועדה להיוועץ בוועדת הרשות, ומשלא עשתה כן הרי שהתגלתה טעות משפטית בהחלטה. יחד עם זאת, נטען כי אין הצדקה להחלפת הרכב הוועדה, משום שאין פגם בכך שהוועדה עורכת בדיקה רפואית שכן היא אמורה לדון בשאלה אם מבחינה רפואית יש לנכות השפעה על כושר העבודה.

6. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, מצאתי כי יש לקבל את הערעור, וזאת מהנימוקים שיפורטו להלן.

7. בישיבתה הראשונה של הוועדה ציינה הוועדה (ס' 23 לפרוטוקול מיום 1.5.13) כי על-פי בדיקת השמיעה הקיימות בתיק – אין מדובר כלל בנזק שנגרם כתוצאה מחשיפה לרעש. לפיכך, קבעה הוועדה, יש מקום להפנותו לבדיקת Bera. עוד נקבע בישיבה זו כי לאחר קבלת תוצאות הבדיקה יופנה לוועדת הרשות, ותיקבע הנכות המתאימה "בהתאם להם".
בישיבתה המסכמת קבעה הוועדה (ס' 23 לפרוטוקול מיום 10.7.13) כי על-פי בדיקת ה- Bera מיום 2.6.13 – נכותו של המערער תואמת לנכות בשיעור 5% ולא כפי שנקבע על-ידי הוועדה מדרג ראשון. לפיכך סיכמה הוועדה כי "לאור האמור לעיל הוועד סבורה כי אין מקום להפעלת תקנה 15. הוועדה דוחה את הערר".

8. מהאמור לעיל עולה כי הוועדה כלל לא קיימה דיון ענייני בשאלת הפעלת תקנה 15. כמו כן, אין מחלוקת בין הצדדים כי על אף האמור בהוראות תקנה זו, ומששיעור הנכות הכולל עולה על 20%, היה על הוועדה לפנות לקבלת המלצתה של וועדת המשנה והיא לא עשתה כן, וזאת על אף שציינה כי תעשה זאת בפרוטוקול הישיבה הראשונה.

9. בדב"ע תשן/23-01 (ארצי) יצחק שמש נ' המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כב 195 בעמ' 198:

"הוועדה הרפואית לערעורים, שעה שבא לפניה ערעור של המערער, הייתה חייבת להתייחס אך ורק לשאלת יישומה של תקנה 15, ולא למומיו ולחוליו של המערער; הוועדה לערעורים חייבת לדון בנושא שהובא לפניה, ומשלא היה ערעור על הקביעה הרפואית, ובלשון בית המשפט העליון "על מומיו וחולייו" של המבוטח, לא היה עליה לבדוק מחדש את המערער, אלא לבחון את הפעלת תקנה 15 לאור הממצאים הרפואיים שהיו לפניה יחד עם דו"ח ועדת הרשות".

משכך, עצם הדיון בשאלת הנכות הרפואית, שעה שהערר היה בשאלת הפעלת תקנה 15 בלבד, מהווה חריגה מסמכותה של הוועדה.

10. לא מצאתי כי הדיון בשאלת הנכות הרפואית היתה לצורך בחינת השפעת הליקוי על הכושר לעבוד, כפי שנטען על-ידי המשיב. יש לקבל את עמדת המערער בעניין זה, לפיה הוועדה הביעה דעה מפורשת כי הנכות הרפואית האמיתית נמוכה מזו שנקבעה על-ידי הוועדה מדרג ראשון (על אף שמדובר בהחלטה חלוטה) ורק בהסתמך על שיקול זה קבעה כי אין להפעיל את הוראות תקנה 15 בעניינו של המערער.

11. משהוועדה ציינה מפורשות את דעתה בדבר שיעור הנכות "האמיתי" או "הנכון" של המערער, והסותר החלטה חלוטה שניתנה בעניין זה, ועל יסוד דעתה זו קיימה דיון בשאלת הפעלת תקנה 15 (על אף שהבסיס להפעלת התקנה אמור להיות שיעור הנכות כפי שנקבעה באותה החלטה חלוטה) – מתקיים אותו חשש מכך שהוועדה באותו הרכב תהא "נעולה" בדעתה. חשש זה מצדיק דיון מחודש בפני ועדה רפואית לעררים בהרכב חדש.

12. לאור האמור הערעור מתקבל בזאת.
עניינו של המערער יידון בפני ועדה רפואית לעררים בהרכב שונה. פרוטוקולי ועדות קודמות לעררים, כמו גם הוראות פסק-דין זה – לא יעמדו בפני הוועדה.

13. על המשיב לשלם למערער הוצאות שכ"ט עו"ד בסך של 3,500 ₪ תוך 30 יום מהיום.

14. לצדדים מוקנית הזכות לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשת רשות לערער על פסק הדין וזאת תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סמכות נחזית

 2. סמכות פקח חניה

 3. חוק ביטוח בריאות ממלכתי

 4. חריגת בורר מסמכות

 5. סמכות פקח עירוני

 6. סמכות מינוי בורר

 7. הגבלת סמכות הורית

 8. סמכות להרוס מבנים

 9. סמכות גביית ארנונה

 10. סמכות המנהל המיוחד

 11. חריגה מסמכות בצה''ל

 12. סמכויות תובע משטרתי

 13. שאלות הנוגעות לסמכות של בורר

 14. סמכות לתת סעד הצהרתי

 15. סמכות בורר בדיני עבודה

 16. סמכות התביעה המשטרתית

 17. החלטה לגבי סמכות בורר

 18. חריגה מסמכות החלטת משקם

 19. סמכות רופא ביטוח לאומי

 20. סמכות בית המשפט המחוזי

 21. החלטת ועדה בחוסר סמכות

 22. סמכות בית משפט לחקור עד

 23. גזר דין תוך חריגה מסמכות

 24. חתימה בשם חברה ללא סמכות

 25. סמכות שיפוט - מכרז פנימי

 26. טענת חוסר סמכות בינלאומית

 27. פסק דין שניתן בחוסר סמכות

 28. סמכות הוועדה לקרקע חקלאית

 29. סמכויות מנכ''ל ביטוח לאומי

 30. סמכות מפקד צבאי לסיווג שטח

 31. סמכות בורר בבקשה לסעד זמני

 32. סמכות ועדת ערר להפחית נכות

 33. טענה כי הבורר פעל ללא סמכות

 34. סמכות אכיפת דיני תכנון ובניה

 35. סמכות ועדה מקומית לתפוס רכוש

 36. סמכות שיפוט מקבילה של בג''צ

 37. סמכות רשם לתת פסק דין בהסכמה

 38. סמכות ועד מקומי להטיל ארנונה

 39. סמכות בית המשפט מכרזים בשטחים

 40. סמכות ועדת המינהל במשרד הפנים

 41. האם החלטת הבורר ניתנה בסמכות

 42. סמכות בית המשפט לפי סעיף 79א

 43. סמכות הבורר לדון בסמכותו שלו

 44. טענת חריגה מסמכות של ועדה רפואית

 45. הבטחת תוספת שכר לעובד ללא סמכות

 46. סמכות לדון בתביעה נגד קופת גמל

 47. סמכות בית משפט מנהלי לתקן טעות

 48. פסק דין הצהרתי להעדר סמכות בורר

 49. סמכות בינלאומית לבית הדין לעבודה

 50. סמכות בית משפט לעניינים מקומיים

 51. סמכות העירייה לשנות סיווג ארנונה

 52. מחיקה על הסף בהעדר סמכות בית משפט

 53. סמכות בית הדין הרבני מזונות ילדים

 54. סמכות בית הדין הרבני בענייני רכוש

 55. סמכות שיפוט בענייני הווקף המוסלמי

 56. שלילת סמכות בית המשפט בישראל באמנה

 57. סמכות ביטוח לאומי להוריד אחוזי נכות

 58. תביעה לאספקת מים - סמכות בית המשפט

 59. סמכות שר הפנים לא להתיר כניסה לישראל

 60. סמכות בית הדין לעבודה להבהיר פסק דין

 61. בקשה למחיקת תביעת מזונות מחוסר סמכות

 62. עבודה בחו''ל - סמכות בית הדין לעבודה

 63. סמכות ראש ההוצל''פ עיכוב מימוש משכנתא

 64. סמכות בית הדין לעבודה - אכיפת פסק דין

 65. סמכות ראש ההוצל''פ לעכב ביצוע פסק דין

 66. האם לועדת ערר יש סמכות להארכת מועדים ?

 67. סמכות לדון בביטול בחירות בארגון המורים

 68. חריגה מסמכות של הבורר פסיקה בניגוד לדין

 69. הגדלת סכום התביעה מעבר לסמכות בית המשפט

 70. סמכות המפקח על המקרקעין לדון בהתנגדויות

 71. סמכות ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית

 72. סמכות בית המשפט לתת צווים כנגד גורם חוץ

 73. סמכות רשם ההוצל''פ לדון בתביעת דיני עבודה

 74. סמכות ראש ההוצל''פ להפחית סכומים בפסק דין

 75. סמכות בית המשפט לדון בהחלטת ועדת ההתנתקות

 76. סמכות ועדת ערעור תפיסת מקרקעין בשעת חירום

 77. סמכות להפסיק אספקת חשמל ומים ליחידת דיור

 78. סמכות בית משפט בנושא תפילה במקומות קדושים

 79. הסמכות להאריך את המועד ניתנה ליו"ר ועדת הערר

 80. סמכויות חיפוש ותפיסה לפי חוק ההגבלים העסקיים

 81. סמכות בית המשפט לדון בבקשה לתפילה ברחבת הכותל

 82. סמכות המפקח על המקרקעין תיקון רישום בית משותף

 83. תאונת דרכים - מרוץ הסמכויות - בית המשפט / ביטוח לאומי

 84. טענת חריגה מסמכות של ועדה רפואית לגבי אחוזי נכות

 85. סמכות בית המשפט לעניינים מנהליים בענייני ארנונה

 86. האם תביעה בגין רשלנות בסמכותו של בית הדין לעבודה

 87. סמכות בית המשפט לעניינים מנהליים - תביעה לפינוי מושכר

 88. סמכות רשם בית דין לעבודה ליתן פסק דין בהעדר התייצבות

 89. סמכות בית הדין לעבודה לדון בתוקף פסק דין בית דין רבני

 90. נטען כי ההחלטה להורות על מאסר "זמני" ניתנה בחוסר סמכות

 91. סמכות בית הדין לעבודה לדון בתביעה ייצוגית נגד קופות החולים

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון