חובת ההנמקה של הוועדה בדבר היזקקות לסיוע מועט בניידות בתוך הבית

נטען כי קביעת הוועדה בדבר היזקקות לסיוע מועט בניידות בתוך הביתה אינה מנומקת ועומדת בסתירה לממצאי הוועדה, להערכת התלות ולהערכה תפקודית שבוצעה ביום 4.3.13 על-ידי חברת הביטוח הראל.
ד. קביעת הוועדה בדבר העדר היזקקות להשגחה תמוהה ואינה עולה בקנה אחד עם ממצאיה בדבר נפילות וחוסר יכולת להתרומם בעקבותיהן.3. עמדת המשיב, כפי שהוצגה בדיון מיום 27.11.13:

א. המשיב מסכים כי עניינו של המערער יוחזר לוועדה לעררים באותו הרכב על מנת שתתייחס למסמך מיום 25.4.13 וכן להערכה התפקודית מיום 4.3.13 שבוצעה על-ידי חברת הביטוח הראל.
ב. כן הסכים המשיב כי הוועדה תדון מחדש בשאלת הניידות, לאור ממצאי הוועדה בדבר הגבלות קשות בהליכה, וכן בשאלת הנפילות בהתייחס לרישום אחרון בדבר נפילה מיום 11.3.13 ולנפילה נוספת במקלחת.
ג. עוד הסכים המשיב כי לאחר שהוועדה תעריך מחדש את הניקוד לעניין נפילות והליכה, תבחן אם יש מקום ליתן ניקוד אחר גם ביתר הסעיפים הנוגעים לפעולות היומיום.
ד. אין מקום לחייב את הוועדה להתייחס להערכות תלות משנים עברו, שכן עליה לקבוע את מצבו העדכני של המערער.
ה. לא נפל פגם בהתייחסות הוועדה לשאלת הצורך בהשגחה. המערער אינו סובל ממצב קוגניטיבי קשה המצדיק השגחה.

4. לאחר שהמערער עמד על כך כי הוועדה שתתכנס מחדש תתייחס במנומק גם להערכות תלות מהשנים 2002 ו- 2006 וכן עמד על טענותיו בשאלת ההשגחה – נדון להלן בשתי הטענות אלו.

5. בשאלת ההתייחסות להערכת תלות שבוצעו עוד ב- 2002 וב- 2006, מצאתי כי יש לקבל את עמדת המשיב. מוטל על הוועדה להעריך את מצבו העדכני של המערער, ולצורך ביצוע משימה זו ראוי שתיסמך על הערכת תלות עדכנית.

6. באשר לדיון מחודש בשאלת ההשגחה – יש לקבל את עמדת המערער. הוועדה ציינה בסעיף ההשגחה: "צלול. אינו מסוכן לעצמו או סביבתו", וסימנה במקום המתאים להגדרה הבאה: "לא זקוק להשגחה מתמדת". בשאלת ההשגחה לא בחנה הוועדה את הצורך בהשגחה בהתייחס למיגבלות התנועה הקשות שתוארו על-ידה (ובשלה קבעה כי הוא זקוק לעזרה רבה ברחצה ולסיוע באכילה, בטיפול בהפרשות ובניידות בבית). הוועדה אף ציינה בסעיף הניידות כי המערער נופל, יכול לעמוד רק לאחר עזרה וכי הוא נעזר במטפלת על מנת לקום.
בהתייחס לממצאים אלה מן הראוי שהוועדה תבחן אם המערער אינו זקוק להשגחה, גם אם ניתן להשאיר את המערער לפרקי זמן קצרים לבדו באשר לדעתה אינו מסכן את עצמו ואת סביבתו באופן מיידי.

7. לסיכום, עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים בענף הסיעוד באותו הרכב. הוועדה תזמן את המערער, גם באמצעות ב"כ, ותהיה רשאית להשלים בדיקתה במידת הצורך. הוועדה תפעל באופן הבא:

א. הוועדה תתייחס באופו מנומק למכתב רפואי מיום 25.4.13 וכן להערכה התפקודית מיום 4.3.13 שבוצעה על-ידי חברת הביטוח הראל, ותקבע אם יש בהם כדי לשנות מקביעתה.
ב. הוועדה תדון מחדש בשאלת הניידות והנפילות, בהתייחס לממצאי הוועדה בדבר הגבלות קשות בהליכה, וכן בשאלת הנפילות בהתייחס לרישום אחרון בדבר נפילה מיום 11.3.13 ולנפילה נוספת במקלחת.
ג. לאחר שהוועדה תעריך מחדש את הניקוד לעניין נפילות והליכה, תבחן אם יש מקום ליתן ניקוד אחר גם ביתר הסעיפים הנוגעים לפעולות היומיום.
ד. בשאלת ההשגחה – הוועדה תשקול עמדתה בשאלה זו בהתייחס לשאלת הניידות והנפילות, בהתייחס להיזקקות המערער לסיוע לצורך קימה, וכן בהתייחס להערכה תפקודית של חברת הביטוח הראל. הוועדה תשקול לאור אלה אם המערער אינו זקוק להשגחה, גם אם ניתן להשאיר את המערער לפרקי זמן לבדו.

8. על המשיב לשלם למערערת הוצאות שכ"ט עו"ד בסך של 2000 ₪ וזאת תוך 30 יום מהיום.


9. הצדדים יכולים לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשת רשות לערער על פסק הדין וזאת תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם הניידות

 2. פרשנות הסכם הניידות

 3. תוספת לקצבת ניידות

 4. דחיית תביעת ניידות

 5. ביטול קצבת ניידות

 6. רמת ניידות ד'

 7. מוגבל בניידות משתכר

 8. הגדרת מוגבל בניידות

 9. מוגבלות בניידות 70%

 10. 60 אחוזי נכות ניידות

 11. הלוואה עומדת ניידות

 12. חישוב מוגבלות בניידות

 13. תוספת א' להסכם הניידות

 14. ערעור על זכאות לניידות

 15. קצבת ניידות רטרואקטיבית

 16. מחלת ורידים גמלת ניידות

 17. ממתי מקבלים קצבת ניידות

 18. רשימת הליקויים בניידות

 19. מוגבלות בניידות 50 אחוז

 20. גמלת ניידות לאחר גיל 65

 21. קצבת ניידות לאישה בדואית

 22. איך מגישים תביעה לגמלת ניידות

 23. ניכוי קצבת ניידות מפיצויים

 24. מחלת שרירים - קצבת ניידות

 25. גמלת ניידות בגין מחלת פרקים

 26. גודל הרכב למוגבלים בניידות

 27. גמלת ניידות - נכות משוקללת

 28. קרוב משפחה של מוגבל בניידות

 29. מפרקים מדומים - גמלת ניידות

 30. ערעור ניידות בית הדין לעבודה

 31. שלילת קצבת ניידות בגלל הלוואה

 32. גמלת ניידות עקב טיפולי הקרנות

 33. הפסקת קצבת ניידות מביטוח לאומי

 34. מועד תחילת הזכאות לקצבת ניידות

 35. ביטול קצבת ניידות מביטוח לאומי

 36. מורשה נהיגה ברכב מוגבל בניידות

 37. ערעור החלטת ועדת העררים ניידות

 38. ערעור על החלטת ועדה לגמלת ניידות

 39. שלילת רישיון לנכה מוגבל בניידות

 40. ערעור על החלטת ועדה רפואית ניידות

 41. הפסקת קצבת ניידות עקב שהות בחו''ל

 42. גמלת ניידות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 43. הסעת מוגבל בניידות ע''י קרוב משפחה

 44. ערעור על החלטת ועדה לעררים בניידות

 45. גמלת ניידות – ערעור על החלטת ביטוח לאומ

 46. ערעור גמלת ניידות בשאלה משפטית בלבד

 47. החזר קצבת ניידות ממוגבל בניידות שעובד

 48. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים בניידות

 49. הפסקת קצבת ניידות לנפגעי תאונות דרכים

 50. הלוואה נוספת לרכישת רכב למוגבל בניידות

 51. גמלת ניידות מביטוח לאומי עקב השתלת כליה

 52. חישוב גמלת ניידות לפי אביזרי ניידות לנכים

 53. מרחק מהבית לעבודה לצורך זכאות לקצבת ניידות

 54. הגבלה בניידות על פי סעיף ו-א-1 לרשימת הליקויים

 55. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים לעניין ניידות

 56. הלוואה עומדת ניידות רכב נפח מנוע למעלה מ- 2000 סמ''ק

 57. קביעת ועדת ניידות כי סוג הליקוי אינו נכלל ברשימת הליקויים

 58. עתירה לבג"ץ על הסכם הניידות: החלפת מפרקים בירך או בברך

 59. האם הועדה צריכה "להזהיר" נכה לפני הפחתת שיעור מוגבלות בניידות

 60. חובת ההנמקה של הוועדה בדבר היזקקות לסיוע מועט בניידות בתוך הבית

 61. מגבלות מוטוריות הניתנות ליישום ברשימת הליקויים המנויים בהסכם הניידות

 62. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון