בקשה למתן צו מניעה זמני (במעמד צד אחד) טענות כנגד הרכב הוועדה

בקשה למתן צו מניעה זמני (במעמד צד אחד) טענות כנגד הרכב הוועדה וכנגד הליך קבלת ההחלטה בעניינה. בעיקרו של דבר טענה המבקשת כי ההחלטה בעניינה התקבלה משיקולים לא ענייניים על סמך השמצות של בעלי אינטרסים, ומבלי שניתנה לה הזדמנות להתייחס לטענות כלפיה טרם קבלת ההחלטה; ההליך המשמעתי שנפתח כנגדה הסתיים מבלי שהתקבלה בעניינה כל החלטה; התפקיד החדש אינו קשור לתפקידה הקודם ומהווה פגיעה קשה במעמדה ובשכרה; המשיבות 4-3 אינן בעלות כישורים כשלה, ואינן עומדות בתנאי הסף; המבקשת הוטעתה כאשר נמסר לה פרוטוקול שקרי, לפיו היא לא נבחרה לתפקידים שאליהם ביקשה להשתבץ בשל התאמה טובה יותר של מועמדים אחרים, ולא בשל טענות הנוגעות לתפקודה כמנהלת המחלקה; מבחינת מאזן הנוחות – למבקשת יגרם נזק בלתי הפיך כתוצאה מהעברתה מתפקידה, בעוד שלמשיבה לא יגרם נזק כתוצאה מעיכוב המינוי של המשיב 3 או לכל היותר עיכוב המינוי של המשיבות 4-3.


מנגד טענו המשיבות 2-1 בין היתר, כי הבקשה הוגשה בשיהוי ניכר וכי לא הוכח בה זכות לכאורה לקבלת הסעד המבוקש על ידי המבקשת; החלטת ועדת השיבוצים נעשתה משיקולים מקצועיים וענייניים בהתאם לצרכי הרשות ובהתחשב בכישורים וניסיונם של העובדים שהגישו מועמדות למשרה; מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבות 2-1 – שיבוצה החדש של המבקשת אינו פוגע בשכרה, וכי ככל שקיים נזק מדובר בנזק כספי בר פיצוי. מאידך יגרם נזק חמור למשיבה 2, אם לא יושלם הליך איוש כלל המשרות החדשות אשר יפגע בהצלחת הרפורמה.
המשיבות 4-3 העלו טענות כנגד המבקשת בנוגע ליחסי האנוש הגרועים שלה ביחס לעובדים ולקהל הפונים, וכן טענות בנוגע להתאמתן לתפקיד אליו שובצו.
בית הדין האזורי דחה את בקשת המבקשת לסעד זמני. עיקר הטעמים להחלטה היו כדלקמן: אין מחלוקת כי בסמוך לפני תחילת הרפורמה במינהל, התנהל הליך שימוע בעניינה של המבקשת בעקבות תלונות עליה, שבמסגרתו התבררה מערכת היחסים העכורה שבין המבקשת לבין מנהל המחוז דאז, ובינה לבין עובדיה. לאחר שסירבה להצעת מעבר לתפקיד אחר במחוז, הומלץ על סיום עבודתה של המבקשת במינהל, מחמת אי התאמה לתפקיד ניהולי. על כן, אין פסול בכך שהוועדה התחשבה במידע לגבי תפקודה כמנהלת בעבר, לצורך בחינת התאמתה של המבקשת לתפקידים ניהוליים; לא הוצגה ראשית ראייה לטענה כי ועדת השיבוצים פעלה משיקולים לא ענייניים לקידום מקורבים; לא נמצא פגם לכאורה בהרכב ועדת השיבוצים או בהחלטות ועדת השיבוצים וועדת הערעורים; לא הוכח כי משיבות 4-3 אינן עומדות בתנאי הסף למשרות להן שובצו; מאזן הנוחות נוטה באופן ברור לצד המשיבות – המבקשת לא הוכיחה קיומה של זכות לכאורה להשתבץ באחת המשרות שהתבקשו על ידה או במשרה ברובד ניהולי, וכי הנזק שיגרם למבקשת נמוך מהנזק שיגרם למשיבות כתוצאה ממניעת השלמת הליך השיבוצים ברשות המקרקעין ופגיעה בתהליך הרפורמה.
בבקשתה, חזרה המבקשת על הטענות אותן העלתה בפני בית הדין האזורי, ועליהן הוסיפה בין היתר את הטענות הבאות: ההחלטה ניתנה בחוסר סמכות, מהטעם שהשופטת בלבד חתומה עליה, ללא חתימתם של שני נציגי הציבור; טעה בית הדין בפסיקת הוצאות בנסיבות העניין, והן חסרות כל תוקף מוסרי.


הכרעה


לאחר שנתתי דעתי לבקשה על נספחיה, לטיעוני המבקשת ולהחלטת בית הדין האזורי, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות, אף מבלי לבקש את תגובת המשיבות. לא שוכנעתי כי בנסיבות העניין מתקיים האמור בסעיף 26 (א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969, ולפיו רשות ערעור תינתן "אם הערעור על ההחלטה יידון במסגרת הערעור על פסק הדין ולא באופן מיידי, יהיה בכך כדי להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים או שעלול להיגרם לצד להליך נזק של ממש, או שעלול להתנהל הליך מיותר או בדרך שגויה". לאמור לעיל אוסיף את הדברים הבאים:
ככלל, אין ערכאת הערעור מתערבת בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית בהחלטתה ליתן סעד זמני או להימנע מנתינתו, אלא במקרים חריגים ובנסיבות יוצאות דופן (ע"ע 215/03 ענבר נ' יישום חברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית בירושלים, 3.11.2006). בנוסף לכך, הלכה היא כי בית הדין לא ישים שיקול דעתו כנגד שיקול דעתה של הרשות המוסמכת, כל עוד מצויה ההחלטה במתחם הסבירות, ולא נפל בה פגם מסוג הפגמים המצדיקים התערבות בהחלטה מנהלית (ע"ע 1123/01 בית הספר כל ישראל חברים – יצחק צויזנר, פד"ע לו 438, 476 (2001)). במקרה שלפני, החלטת בית הדין האזורי בוחנת בצורה מפורטת את טענות המבקשת, והראיות לכאורה שהוצגו נכון לשלב זה, תוך התבססות על הדין החל. כל טענות המבקשת בנוגע להליך השיבוץ והרכבי הוועדות מצאו מענה בסעיפים 91-88 להחלטתו של בית הדין האזורי. בית הדין האזורי מנמק כדבעי, מדוע אין הצדקה בשלב זה להתערב בהחלטת ועדת השיבוצים, או בהחלטת ועדת הערעור, ומדוע מאזן הנוחות נוטה לצד המשיבות. אשר על כן שוכנעתי, כי אין הצדקה להתערב בהחלטתו של בית הדין האזורי.
מן הראוי להדגיש, כי מדובר בהליך זמני המבוסס על ראיות לכאורה, ואיננו מהווה סוף פסוק בעניינה של המבקשת. מכל מקום השאלה האם נפלו פגמים בהליך השיבוץ של המבקשת המצדיקים את התערבותו של בית הדין, תמשיך ותידון במסגרת ההליך העיקרי. יש להניח כי המשיבות 2-1 כגופים ממלכתיים לא יטענו לשינוי המצב, אלא יחזירו את הגלגל אחורנית אם ובמידה שביצוע פסק הדין יחייב זאת (ראה: דיון (ארצי) 3-71/מה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מר אברהם טמיר - בנימין גור אריה , טז (1) 264, 268).
טענת המבקשת, לפיה ההחלטה של בית הדין האזורי נחתמה עלי ידי השופטת לבדה ללא חתימות נציגי הציבור, דינה להידחות. מעיון ב"תיק הנייר" במערכת נט המשפט בתיק זה נמצא כי ביום 30.7.13 נסרקה החלטתו של בית הדין האזורי בגרסתו "הקשיחה", ועליה חתומים השופטת ושני נציגי הציבור מיום 8.7.13. ככל הנראה נפלה טעות בהקלדת החתימות בעת העברת ההחלטה לגרסה האלקטרונית, אולם על הגרסה המקורית של ההחלטה הן קיימות.
באשר להוצאות המשפט, הטענה נגד הטלת ההוצאות על המבקשת נטענה בעלמא ללא כל ביסוס ממשי. בנוסף הלכה פסוקה היא, כי הסמכות שניתנה לבית הדין לפסוק הוצאות משפט על פי שיקול דעתו היא רחבה. הכלל הוא, כי ערכאת הערעור לא תתערב בהחלטותיה של הערכאה הדיונית שעניינן הוצאות משפט, אלא במקרים חריגים בלבד, כאשר מקרה זה אינו נמנה עליהן (ע"ע 527/05 קרייזמן – חב' מלונות דן בע"מ (2007).
לאור מסקנתי, כי אין הצדקה להתערב בהחלטתו של בית הדין האזורי, מתייתר הצורך לדון בבקשה לעיכוב ביצועו של אותה החלטה, ועל כן היא נדחית.
התיק מוחזר לבית הדין האזורי, להמשך בירורו ולמתן פסק דין בתביעה העיקרית.
סוף דבר – הבקשה נדחית. משלא התבקשה תגובת המשיבים, אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צו למניעת פעולות

 2. צו מניעה רישום דירה

 3. צו מניעה נגד שביתה

 4. צו מניעה שלטי פרסום

 5. צו מניעה נגד עובד בנק

 6. עורך דין צו מניעה

 7. מכרז משטרה - צו מניעה

 8. צו מניעה בסכסוך עבודה

 9. צו מניעה האוסר להפריע

 10. צו מניעה האוסר להתחרות

 11. צו מניעה לא לאייש משרה

 12. צו מניעה הקצאת המגרשים

 13. צו מניעה להקצאת מתחמים

 14. צו מניעה כנגד יבוא מוצר

 15. צו מניעה נגד קולנוע בשבת

 16. צו מניעה הפרת זכות מטפחים

 17. צו מניעה נגד מספרה מתחרה

 18. צו מניעה נגד השמעת מוזיקה

 19. ביטול צו מניעה למכירת בית

 20. הפרת צו מניעה כנגד שביתה

 21. הפרת סימן מסחר - צו מניעה

 22. צו למניעת הפעלת קו אוטובוס

 23. בקשה לצו מניעה נגד עובדים

 24. צו מניעה נגד הפעלת רמקולים

 25. צו מניעה לא להשתמש במסמכים

 26. צו מניעה שימוש באריזות מוצר

 27. ביטול צו מניעה שביתת עובדים

 28. צו מניעה האוסר על בניה בכפר

 29. צו למניעת פעולות הכנה במגרש

 30. צו מניעה להפסקת הליך פיטורים

 31. צו מניעה נגד מכירת מוצר דומה

 32. צו מניעה כנגד פסק דין לפינוי

 33. צו מניעה להעברת זכויות בנכס

 34. צו מניעה להפסקת שידול לקוחות

 35. צו מניעה נגד פעילות בחוף הים

 36. בור מים בירושלים - צו מניעה

 37. צו מניעה קבוע האוסר על חניה

 38. צו מניעה להפסקת מימוש משכנתא

 39. צו מניעה נגד הוצאת ילד לטיול

 40. צו מניעה פרסום פגיעה בשם הטוב

 41. צו מניעה למימוש מכתב פיטורים

 42. השכרת וילה למסיבה - צו מניעה

 43. צו מניעה האוסר על הפעלת מסעדה

 44. מכירת פעילות עסקית - צו מניעה

 45. צו מניעה לביטול פיטורים מעבודה

 46. צו למניעת פתיחת תיבת הצעות במכרז

 47. צו מניעה נגד שביתה בלתי מוגנת

 48. צו מניעה ביצוע פעולות ללא חתימה

 49. צו מניעה לאסור למכור בגדי מעצבים

 50. צו מניעה נגד פיטורי עובד עירייה

 51. סמכות בית משפט השלום לתת צו מניעה

 52. תביעה למתן צו מניעה קבוע במקרקעין

 53. צו מניעה נגד עובד לעבוד אצל מתחרה

 54. תביעה לפירוק שיתוף בעקבות צו מניעה

 55. בקשה לצו מניעה נגד שביתה פוליטית

 56. ביטול צו מניעה בגין הפרת הסכם פשרה

 57. צו מניעה להגבלת עיסוק ומניעת תחרות

 58. צו מניעה זמני למניעת השלמת עסקת נדל"ן

 59. צו מניעה האוסר על שימוש בלתי חקלאי

 60. צו מניעה האוסר על פתיחת חנות בדירה

 61. צו מניעה האוסר על הפרעה לשימוש בחנות

 62. צו מניעה להפסקת בניית מחסן בבית משותף

 63. צו מניעה נגד מכרז לאספקת שירותי שמירה

 64. צו מניעה לעיכוב זכויות החתימה בחשבון

 65. צו מניעה נגד פתיחת מרפאה בבניין מגורים

 66. מחיקת בקשה לצו מניעה בהעדר תצהיר תמיכה

 67. צו מניעה בתביעה לפירוק שיתוף במקרקעין

 68. צו מניעה האוסר להציב סחורות מחוץ לחנות

 69. צו מניעה נגד פתיחת מספרה ליד מספרה אחרת

 70. צו מניעה כנגד שינוי לוח זכויות במקרקעין

 71. צו מניעה נגד שביתה בבתי חולים ממשלתיים

 72. מכירת כרטיסי טיסה במחיר מוזל - צו מניעה

 73. צו מניעה האוסר על התקשרות עם זוכה במכרז

 74. ערעור על צו מניעה בבית המשפט לענייני משפחה

 75. צו מניעה נגד הסכם העקרונות בין קק''ל למדינה

 76. צו מניעה נגד הבעל האוסר להיכנס לדירת המגורים

 77. צו מניעה כנגד עובדת לשעבר שלא תפנה ללקוחות המעסיק

 78. מה עושים במקרה של הפרת צו מניעה האוסר המשך בניה ?

 79. האם אפשר להוציא צו מניעה נגד זימון לועדה רפואית ?

 80. ביטול החלטה על דחיית בקשה לעיכוב ביצוע של צו מניעה

 81. צו מניעה קבוע במסגרתו ייאסר על התובע להגיע לבית הכנסת

 82. בקשה למתן צו מניעה זמני (במעמד צד אחד) טענות כנגד הרכב הוועדה

 83. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון