טענה כי יש לחשב את שכרה הקובע בהתאם לשתי תקופות העסקה

טענה כי יש לחשב את שכרה הקובע בהתאם לשתי תקופות העסקה

(כל אחת בת 5 שנים). לפי הטענה, בתקופה הראשונה, מיום 1/1/03 ועד 31/12/07, שכרה החודשי הממוצע של התובעת עמד על סך 4,617 ש"ח; ואילו בתקופה השנייה, מיום 1/1/08 ועד 31/12/12, שכרה החודשי הממוצע עמד על סך 3,404 ש"ח. מכאן, שלטענת התובעת היא זכאית לסכום כולל של 40,310 ש"ח עבור פיצויי פיטורים (ראו מוצג ת/1 – מכתב הסתדרות המעו"ף מיום 5/3/13 למנהל החשבונות של הנתבעת).

5. הנתבעת טענה מנגד, כי שכרה הקובע של התובעת לחישוב פיצויי הפיטורים עומד על סך 3,076 ש"ח, בהתאם לחישובו של רואה החשבון וכפי שצוין בטופס 161. כך שלטענת הנתבעת, התובעת קיבלה תשלום מלא עבור פיצויי הפיטורים.

6. אוסיף, כי לטענת הנתבעת בעקבות מלחמת לבנון השנייה, ובעקבות משבר כלכלי, קיבלה החלטה בדבר הפחתת שעות לעובדים. לפי הטענה, נמסרה לכל העובדים הודעה בכתב על הפחתת שעת עבודה אחת לכל יום. התובעת טענה בהקשר זה, כי מדובר בהפחתה חד צדדית וכי לא ניתנה לה כל הודעה, בעל פה או בכתב.

דיון והכרעה

7. בית הדין נדרש, אפוא, לחשב את שיעור פיצויי הפיטורים להם התובעת זכאית.

8. תקנה 8 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ"ד-1964, קובעת כך:

"חלה הפחתה בשכרו של העובד, אשר כתוצאה ממנה קטן שכרו האחרון, יראו כשכר אחרון לגבי התקופה שלפני ההפחתה את שכרו של העובד ערב ההפחתה".

מכאן, שכאשר חל שינוי משמעותי בהיקף משרתו של עובד, יש לבצע חישוב נפרד של פיצויי הפיטורים לגבי כל אחת מתקופות העבודה.

9. בשים לב להוראת התקנה, ולאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים ועיינתי בתלושי השכר, הגעתי למסקנה כי יש לחלק את העסקת התובעת לתקופות שונות בהן חל שינוי משמעותי בהיקף העסקתה, ולבצע חישוב נפרד לכל תקופה.

עיון בתלושי השכר שמסרה התובעת לבית הדין במעמד הדיון, מלמד כי עד שנת 2007 הועסקה התובעת במשרה מלאה ואף מעבר לכך (מעבר ל- 200 שעות עבודה לחודש). החל משנת 2008, הופחתו שעות עבודתה של התובעת באופן הדרגתי ומתמשך, עד שבשנת העבודה האחרונה עבדה באופן חלקי ביותר, כ- 117 שעות בממוצע לחודש.

10. על פי תלושי השכר, חילקתי את העסקת התובעת לארבע תקופות, ולגבי כל אחת מהן בוצע החישוב, כדלקמן:

תקופת עבודה חודש תחילה וחודש סיום סה"כ חודשי עבודה(בשנים) ממוצע שעות עבודה לחודש סכום פיצויי פיטורים לתקופה                          

  1.      1/03 עד 12/07      60 חודש (5 שנים)      186      23,250 ש"ח      
  2.      1/08 עד 12/08      12 חודש (1 שנה)      165.6      4,140 ש"ח      
  3.      1/09 עד 12/09      12 חודש (1 שנה)      145      3,625 ש"ח      
  4.      1/10 עד 12/12      36 חודש (3 שנים)      126.5      9,487.5 ש"ח      


11. התוצאה המתקבלת הינה שהתובעת זכאית לפיצויי פיטורים בסכום כולל של 40,502.5 ש"ח. התובעת עתרה בתביעתה לסכום של 40,310 ש"ח, ולכן לא ניתן לפסוק לזכותה סכום גבוה מזה שתבעה.

לפיכך, ובהתחשב בהסכמה כי התובעת קיבלה על חשבון פיצויי פיטורים סכום של 30,760 ש"ח, הנתבעת נותרה חבה לתובעת הפרש פיצויי פיטורים בסך 9,550 ש"ח.

12. הגם שהצדדים לא התייחסו לשאלת פיצויי ההלנה באופן מפורש, אדרש לכך שכן בטופס התביעה קיימת תביעה מובנית לפיצויי הלנה. אני בדעה כי בשל טעות כנה שנפלה בחישוב פיצויי הפיטורים על ידי הנתבעת, אין מקום לפסוק פיצויי הלנה. לפיכך, הסכום האמור יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום סיום יחסי העבודה, היינו מיום 31/12/12, ועד למועד התשלום המלא בפועל.

13. בנוסף, תישא הנתבעת בהוצאותיה המשפטיות של התובעת בסך 700 ש"ח.

14. הסכומים הנקובים סעיפים 11 ו- 13 לעיל ישולמו לתובעת בתוך 30 ימים מעת שיומצא לנתבעת פסק דין זה, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

15. לצדדים מוקנית, בתוך 15 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה, זכות לבקש מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, רשות לערער על פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון