עתירה לבג"ץ לקבלת רישיון לשירותי שמירה

עתירה לבג"ץ לקבלת רישיון לשירותי שמירההעותרת הגישה בקשה לקבלת רישיון לשירותי שמירה. הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה החליטה להעניק למבקשת את הרישיון, לאחר שתמציא ערבות או ביטוח. זאת בהתאם להוראת סעיף 2 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (ערבות בנקאית, ערובה אחרת או ביטוח), התשע"א-2010 (להלן: התקנות). אלא שהעותרת לא הצליחה לגייס את הערבות או הביטוח הנדרשים. על הרקע הזה הוגשה העתירה הנוכחית, במסגרתה נטען כי הסכומים שנקבעו בתקנות לעניין ערבות וביטוח הם גבוהים באופן בלתי סביר, ואינם מבחינים בין סוגים שונים של מבקשי רישיון. כמו כן נטען כי על אף שהתקנות מאפשרות לוועדה להורות למבקש הרישיון להפקיד ערובה אחרת, במקום ערבות וביטוח, הרי שלעותרת לא הוצעה כל חלופה כזו.
לאחר עיון בחומר דעתנו היא כי, עם כל ההבנה למצבה של העותרת, דין העתירה להידחות על הסף.


בבחינה ראשונית נראה כי ייתכן שהטענות שמעלה העותרת כנגד התקנות הנוכחיות אינן בבחינת דברים בעלמא (ויודגש כי איננו מכריעים בטענות אלו לכאן או לכאן). אלא שמהחומר עולה כי ביוני 2014, לאחר הגשת העתירה, פורסם תזכיר חוק שירותי אבטחה, התשע"ד-2014. על פי התזכיר יבוטלו, בין היתר, התקנות הנוכחיות לעניין ערבות וביטוח ובמקומן ייקבעו תקנות וכללים חדשים. בנסיבות אלו, סבורנו כי אין מקום לדון לגופן בטענותיה של העותרת כנגד התקנות הנוכחיות. יובהר כי טענותיה של העותרת שמורות לה, ככל שתבחר בעתיד לתקוף את התקנות החדשות שיותקנו בבוא היום.

עוד עולה מהחומר כי העותרת הציעה להפקיד ערבות אישית חלף הביטוח והערבות הבנקאית, וזאת בהתאם לסעיפים 2 ו-4 לתקנות. ההצעה נדחתה, תוך שצוין כי הסכום המוצע איננו מכסה נזקים אפשריים העלולים להיגרם במהלך העבודה, וכי לא הוצגה ראיה אודות קיומו של רכוש אישי בלתי-משועבד בגובה סכום הערבות האישית (תגובה זו של הוועדה לא צורפה לעתירה). עולה, אפוא, כי העותרת לא מיצתה את ההליכים המנהליים האפשריים למול הוועדה, וכי פתוחה בפניה האפשרות להציע – חלף הביטוח והערבות הבנקאית - ערובה אחרת בסכום הולם ותוך הצגת ראיות מתאימות. זאת, כאמור, על פי המצב המשפטי הקיים.לנוכח האמור, העתירה על כל חלקיה נדחית, תוך שטענות הצדדים לעניין תוקף התקנות הנוכחיות שמורות להם. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת שומר

 2. אחריות שומר משנה

 3. שכר שומרים לפי דרגה

 4. התפטרות שומר מעבודה

 5. אחריות שומר באתר בניה

 6. תשלום שעות נוספות לשומר

 7. ההבדל בין שומר חינם לבין שומר שכר

 8. העברת שומר למקום עבודה אחר

 9. חובת העסקת שומר כתנאי לביטוח

 10. מידת השליטה בנכס של שומר שכר

 11. ערעור על דחיית תביעה של שומר

 12. אחריות מלון לרכוש האורחים

 13. פיטורים של שומר עקב הפרת משמעת

 14. מגורים במבנה לשומר רועה עיזים

 15. עתירה לבג"ץ לקבלת רישיון לשירותי שמירה

 16. פיטורי שומר סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה

 17. תביעה להפרשי ערך שעת שבת לעובדים בענף השמירה

 18. אחריות שומר משנה יכול שתהא גבוהה מאחריות שומר ראשי

 19. עלות חברת שמירה: שוטף +45, שכר המאבטחים בתוספת 37.56% ובתוספת נסיעות

 20. בקשת עובד בחברת שמירה לאשר תביעה ייצוגית לעניין אי ביצוע הפרשות פנסיוניות

 21. בחילופי קבלני שמירה בעבודה זכאי העובד לפיצויי פיטורים ממעסיקו גם אם המשיך לעבוד באותו מקום עבודה

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון