האם הונפק תלוש שכר פיקטיבי הכולל לכאורה שכר עבודה ודמי מחלה מתקזזים

התובע טען כי הונפק לו תלוש שכר פיקטיבי הכולל לכאורה שכר עבודה ודמי מחלה המתקזזים אל מול ניכויי חובה, ניכוי בגין נזק לרכב (המוכחש) והפרשות פנסיונויות (שלא הועברו מעולם).

2. במסגרת הבקשה שבפנינו מבקש התובע את גילויים של המסמכים הבאים:
(1). חוזה עבודה ו/או הודעה על פרטי עבודה לפי חוק הודעה לעובד תשס"ב 2002.
(2). תלושי שכר.
(3). אסמכתאות למועדי תשלום המשכורת.
(4). אסמכתא לתשלום השכר האחרון ודמי המחלה בחודש 6.13.
(5). אסמכתא בגין ניכוי "נזק לרכב" כפי שמופיע בתלוש 6.13.
(6). אסמכתא בגין תשלומים שבוצעו לקופת הפנסיה.
(7). דוחות נוכחות.
(8). פנקס חופשה.
(9). מכתב אישור על תקופת העבודה.

3. הנתבעת הגישה תגובתה לבקשה ולפיה העבירה לידי התובע את חוזה העבודה ותלושי השכר. באשר ליתר המסמכים טענה הנתבעת כך:
(3) אין ברשותה אסמכתאות למועדי תשלום המשכורת מאחר שהדבר תלוי בהתנהלות העובד ותדירות הגעתו למשרדי החברה.
(4) דמי מחלה מופיעים בתלוש 6/13, הסכום לתשלום הועבר לקופת הפנסיה כרגע ממתין לקבלת אישור מחברת הביטוח על התשלומים.
(5) ניכוי "נזק לרכב" נרשם בתלוש בגין אובדן מכשיר טלפון של החברה.
(6) ממתינים לאישור חברת הביטוח לקבלת אסמכתא על תשלומים לקופת
פנסיה.
(7) אין בנמצא פנקס נוכחות.
(8) אין בנמצא פנקס חופשה.
(9) מועד תחילת עבודה 22.1.12 – מועד החתימה על הסכם העבודה. סיום העבודה ביום שהתובע צעק במשרד ועזב ללא אפשרות לנהל אתו שיחה.


דיון והכרעה
4. בהתאם להלכה הפסוקה, השיקול המרכזי בסוגית מתן צו לגילוי מסמכים הינה שאלת רלבנטיות המסמכים לדיון באופן שגילויים ייעל ויקדם את הדיון. שאלה זו צריכה להתברר תוך איזון האינטרסים של בעלי הדין.

5. כך נפסק לעניין זה ברע"א 6546/94 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' אזולאי הנרי, פ"ד מט (4) 54 – "גילוי מסמכים משתרע על פני כל "המסמכים הנוגעים לעניין הנדון"... על צד לגלות כל אותם מסמכים, אשר סביר להניח כי הם כוללים מידע אשר יאפשר לצד, במישרין או בעקיפין, לקדם את העניין נושא התובענה... הרלוונטיות לצורכי גילוי היא במידת האור שהמסמך עשוי לשפוך על המחלוקת בין הצדדים. מסמך שיש בו כדי לסייע לקו חקירה הוא רלוונטי. לעומת זאת, מסמך שאין בו כדי לחזק טענה או להחלישה, וכל כולו לא בא אלא "לדוג" בענייניו של בעל דין אין לגלותו... גילוי האמת הוא ערך מרכזי בכל שיטת משפט ובכל חברה. בלעדיו אין. עם זאת, אין הוא ערך בלעדי. לצידו קיימים ערכים אחרים, אשר גם עליהם צריכה החברה להגן… יש צורך לאזן בין הערכים המתנגשים..." .


6. באשר למבחן הרלבנטיות נפסק על ידי בית הדין הארצי בע"ע 494/06 מדינת ישראל- נציבות המים נ. אבנצ'יק, (ניתן ביום 28.3.07 ) כלהלן -
"שני תנאים להתקיימותו של מבחן הרלבנטיות: תנאי הסף, בו נדרשת הוכחת קיומה של זיקה ברורה בין גילוי החומר המבוקש לבין טענותיו של המבקש בהליך העיקרי. זהו ההיבט הצר של מבחן הרלבנטיות, שקיומו הוא תנאי הכרחי, לקיומו של "דיון יעיל" כנדרש בתקנה 46 לתקנות. אולם אין זה תנאי מספיק. התקיים תנאי הסף, יוסיף בית הדין ויידרש להיבט הרחב של מבחן הרלבנטיות.
במסגרת זו תיבחן הבקשה לגילוי המסמכים, על רקע נסיבותיו של המקרה הנדון; בשים לב לאמות המידה הקיימות ומשקלן מנקודת מבטו של מבקש גילוי המידע; ההשלכות על ההליך העיקרי ועל האינטרסים של הצדדים; ומידת תרומתם של כל אלה לקיומו של 'דיון יעיל' בהליך העיקרי" .


7. עוד נפסק, כי נוכח הסמכות הרחבה שהוענקה לבתי הדין בסוגית גילוי ועיון במסמכים, יש מקום להשתמש בסמכות זו בזהירות, תוך עריכת איזון בין האינטרסים השונים העומדים על הפרק, ובעיקר הנזק שייגרם לכל אחד מהצדדים, ולצדדים שלישיים מגילויו או אי גילויו של המסמך. כמו כן, אין להורות על גילוי מסמכים גורף ורחב (דב"ע נב/ 118-3 עזבון המנוח יצחק וייס נ. הוצאת מודיעין בע"מ, פד"ע כה 429; דב"ע נד/ 16-4 בנק איגוד לישראל בע"מ נ. ההסתדרות הכללית , פדע כז 225).


מן הכלל אל הפרט
8. במסגרת תגובתה הודיעה הנתבעת העבירה לידי התובע את חוזה העבודה ותלושי השכר- מסמכים (1) ו- (2). משהתובע טוען כי אלה לא הועברו לידיו, תעבירם הנתבעת בשנית.

באשר לאסמכתא בנוגע למועדי תשלום המשכורת (3)- לטענת הנתבעת אין בידה אסמכתאות למועדי התשלום, כיוון שהדבר היה תלוי במועד הגעתו של העובד לקחת את שכרו. משאין מחלוקת כי הנתבעת שילמה לתובע את שכרו, הנטל על התובע להוכיח כי השכר שולם באיחור. על כן אינני מתיר גילוי המסמכים המפורטים בסעיף (3).

הנתבעת טוענת כי דמי המחלה מופיעים בתלוש השכר לחודש 6/13 וכי הסכום לתשלום הועבר לקופת הפנסיה וממתין לאישור- תשובה זו אינה ברורה. יחד עם זאת משלשיטת הנתבעת הסכומים בתלוש 6/13 אופסו (כנגד הפרשות וניכוי בגין נזק לרכב), הרי שממילא לא תהא בידה אסמכתא לתשלום.


9. אסמכתא בגין ניכוי "נזק לרכב" (5) – מסמך זה רלוונטי שכן קיימת מחלוקת בין הצדדים לגבי הסכומים ששולמו ואשר נוכו במסגרת שכר התובע לחודש 6/13. תשובת הנתבעת כי הסכום נוכה בגין אובדן מכשיר טלפון אין בה כדי לשמש כראיה לקיומו של החוב האמור.

לפיכך וככל שיש בידי הנתבעת אסמכתא לניכוי בגין "נזק לרכב" תעבירה לידי התובע.

10. אסמכתא בגין תשלומים שהועברו לקופת הפנסיה (6)– תשובת הנתבעת כי התשלומים ממתינים לאישור חברת הביטוח אינה ברורה שעה שהיה עליה להפריש לזכות התובע הפרשות פנסיוניות החל ממועד תחילת עבודתו אצלה ועד למועד סיום יחסי העסקה. התובעת תציג אישור כאמור.

11. באשר למסמכים המפורטים בסעיפים (7) ו- (8) טוענת הנתבעת כי התובע עבד מחוץ למשרדי החברה ולא הגיע מדי יום למשרדים ועל כן ממילא מסמכים אלה לא נדרשו ואינם בנמצא.

אין חולק כי המסמכים הללו רלוונטיים לבירור התובענה, אלא שלטענת הנתבעת אינם מצויים בידה על כן נדרשת הנתבעת להגיש על כך תצהיר בכתב.

12. באשר למסמך המבוקש בסעיף (9)- במידה ואין בידי הנתבעת מסמך רשמי בנוגע למועד תחילת וסיום העבודה של התובע- תמסור פרטים אלה במסגרת תצהיר ערוך כדין.

13. לסיכום – הנתבעת תפעל בהתאם להנחיות המפורטות דלעיל ותעביר לידי התובע את המסמכים המפורטים בסעיפים: (1), (2), (5), (6) . באשר למסמכים (7), (8) ו-(9) וככל שאלה אינם מצויים בידה תגיש על כך תצהיר ערוך כדין.

האמור יבוצע עד ליום 7.1.14.

אין צו להוצאות.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון