אחוזי נכות בגלל צלקות בעקבות פעולת איבה

אחוזי נכות בגלל צלקות בעקבות פעולת איבה

1. לפניי ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 23.6.13 שהתכנסה מכוח חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה – תש"ל - 1970, אשר קיבלה את ערר המשיב וקבעה כי לא חלה החמרה בדרגת הנכות שנקבעה למערערת.

רקע:

2. המערערת נפגעה בפעולת איבה ביום 13.7.06.
הערעור דנן מתמקד בצלקות שנותרו בגופה ובגינן נקבע לה כבר ביום 12.4.07, 1% נכות רפואית בהתאם לפריט ליקוי 75(א)(2) לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת נכות), התש"ל – 1969 (להלן: "התקנות").
ביום 10.9.07 פורסם תיקון לתקנות המקנה לכאורה 10% נכות בגין אותו פריט ליקוי. בעקבות השינוי שחל בתקנות, הגישה המערערת בקשה להחמרת מצב.
ביום 29.4.13 התכנסה הוועדה מדרג ראשון, בדקה את המערערת וקבעה לה 10% נכות רפואית בגין הצלקות בהתאם לפריט ליקוי 75(א)(2) לתקנות.


3. המשיב הגיש ערר על החלטת הוועדה מדרג ראשון.
ביום 23.6.2013 התכנסה הוועדה הרפואית לעררים וקיבלה את הערר תוך שקבעה כי לא חלה החמרה במצבה של המערערת.

4. ביום 28.10.13 התקיים דיון במעמד ב"כ הצדדים, במסגרתו הסכים המשיב לשקול את החזרת עניינה של המערערת לוועדה כדי שתבחן את מצבה, בשים לב לתיקון שחל בתקנות.

5. ביום 17.12.2013 הודיע המשיב כי הוא אכן מסכים עם הטענה כי בעבודת הוועדה הרפואית לעררים נפלה טעות ועל כן הודיע על הסכמתו כי עניינה של המערערת יוחזר לוועדה הרפואית לעררים על מנת שתפעל בהתאם לפריט 75 לתקנות ובין השאר יהיה עליה למדוד, כמצוות הפריט, כאמור, את שטח הצלקת / הצלקות ולרשמן בפרוטוקול.

6. בעקבות תגובת המשיב, נתבקשה המערערת להשיב לאמור בתגובה ואכן ביום 30.12.2013 הגישה המערערת תגובה מטעמה בה ביקשה לקבל את הערעור ולהותיר את דרגת הנכות שנקבעה בעבר על ידי הוועדה מדרג ראשון על כנה.

7. בעקבות האמור בתגובה של המערערת, הוצע ע"י בית הדין כי הצדדים יסכימו שעניינה של המערערת יוחזר לוועדה הרפואית לעררים באותו הרכב על מנת שתבחן את עניינה בהתאם לאמור בפריט 75 לתקנות כנוסחו דהיום ותקבע את נכותה בהתאם. באותה הצעה צויין כי הוועדה תמדוד את שטח הצלקות כמתחייב על פי האמור בפריט 75.
בעקבות הצעת בית הדין, הודיע המשיב כי לא שינה את עמדתו מאז הודעתו אשר בה הביע את הסכמתו להשבת העניין לוועדה, בעוד שהמערערת ביקשה שלא להעמיד את התובעת בסיכון ולהותיר את החלטת הוועדה מדרג ראשון על כנה.
לחילופין ביקשה המערערת להחזיר את עניינה לוועדה לעררים בהרכב אחר, כאשר תונח בפניה החלטת הוועדה מדרג ראשון בלבד וכי יהיה על הוועדה לעררים למדוד את שטח הצלקת ולציין זאת בפרוטוקול.

8. החלטת הוועדה - דיון ומסקנות:

א. בשים לב לעובדה כי המשיב כבר הודיע כי נפלה טעות בהחלטת הוועדה וכי היה מקום שהוועדה תפעל בהתאם להוראות פריט 75 לתקנות ובין השאר תמדוד את שטח הצלקת ותקבע את נכותה של המערערת בהתאם, אינני מוצא מקום לדון בחובתה של הוועדה לפעול על פי הוראות התקנות המעודכנות.
יתרה מזו, הלכה פסוקה היא כי שינוי מטיב בתקנות יחול כעקרון על כלל הנכים ככל שיעמדו בתוקפן בעת הבדיקה על ידי הוועדות הרפואיות.

ב. המחלוקת שנותרה בין הצדדים הינה סביב השאלה, אם יש להחזיר את עניינה של המערערת לוועדה לעררים או להורות על ביטול החלטת הוועדה לעררים ובכך לאמץ את החלטת הוועדה מדרג ראשון אשר קבעה למערערת 10% נכות בהתאם לפריט 75(א)(2) לתקנות.
אינני סבור כי במחלוקת שנותרה בין הצדדים, יהיה זה נכון להורות על ביטול החלטתה האחרונה של הוועדה לעררים ובכך בעצם להסתפק בהחלטת הוועדה מדרג ראשון וזאת משני הטעמים הבאים:

הראשון, אין מקום להתעלם מהעובדה כי המשיב הגיש ערר על החלטת הוועדה מדרג ראשון ומחובתה של הוועדה לדון בערר זה, וזאת בשים לב לכך כי המשיב לא הודיע כי הוא חוזר בו מהערר שהגיש.
השני, אין מנוס בענייננו מקביעת ממצאים שברפואה על ידי הוועדה לעררים כגון שטח הצלקת וכדומה, על אף שעניין זה לכאורה נבדק על ידי הוועדה מדרג ראשון.

ג. באשר להרכב הוועדה, הגם שנפלה טעות משפטית בהחלטת הוועדה לא מצאתי כי הוועדה נעולה בדעתה ולא יכולה לשנות את קביעתה.
לפיכך, אין מקום להעברת עניינה של המערערת לוועדה בהרכב חדש.

9. לסיכום

לאור כל האמור לעיל, עניינה של המערערת יוחזר לוועדה הרפואית לעררים באותו הרכב, על מנת שתבחן את עניינה מחדש בכל הקשור לצלקות מהן היא סובלת ותקבע את אחוזי הנכות בהתאם לפריט 75 לנוסח המעודכן של התקנות.
למותר לציין כי הוועדה תמדוד את שטח הצלקות כמתחייב על פי האמור בפריט 75 ותקבע בין השאר האם הצלקות מכערות ו/או מכאיבות.

10. בנסיבות העניין, המשיב ישלם למערערת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 2,000 ₪ וזאת בתוך 30 יום מהיום אחרת סך זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ועד יום התשלום בפועל.

11. כל צד רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלת פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת פעולת איבה בחוק

 2. תאונת דרכים פעולת איבה

 3. הכרה כנפגע פעולות איבה

 4. פיצויים על הפיגוע בסיני

 5. חישוב אחוזי נכות לנפגעי איבה

 6. ועדה רפואית לנפגעי פיגוע טרור

 7. תביעת נזיקין בגין פעולת איבה

 8. ערעור על ועדת ערר נפגעי איבה

 9. ערעור על אי הכרה בפעולת איבה

 10. ערעור על נכות נפשית נפגעי איבה

 11. ביטוח תאונות אישיות - פיגוע טרור

 12. חובת נימוק ועדה רפואית לנפגעי איבה

 13. מימון טיפול רפואי לנפגע בפיגוע טרור

 14. אחוזי נכות בגלל צלקות בעקבות פעולת איבה

 15. הרקע ההיסטורי לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה

 16. עתירה לבג''צ נגד החלטת ועדת העררים נפגעי איבה

 17. ערר על החלטת הרשות המאשרת - נפגעי פעולות איבה

 18. זכויות נפגע פעולות איבה ערבי המשתייך לארגון טרור

 19. קשר סיבתי בין פיגוע לבין האפילפסיה שהתגלתה שנתיים אחרי

 20. בחירה בין ביטוח לאומי לבין חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה

 21. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי איבה) אשר קבעה כי אין קשר סיבתי

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון