נכות 5% לפי פריט ליקוי 72(1) מחשיפה לרעש עם טנטון לא תמידי

בנזק שמיעתי כתוצאה מחשיפה לרעש עם טנטון לא תמידי, וקבעה למערער נכות בשיעור 5% לפי פריט ליקוי 72(1)(ב)(2) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956.

6. הנה כי כן, עיון בפרוטוקול הוועדה מעלה כי הוועדה התייחסה בהרחבה לכל תלונות המערער לפניה. קביעות הוועדה – הן לעניין ליקוי השמיעה והן לעניין הטנטון – מנומקות ומפורטות, תוך התייחסות לכל בדיקות השמיעה אותן הציג המערער. הוועדה קבעה מסקנותיה באופן ברור המאפשר מעקב אחר הלך מחשבתה, תוך עיגון מסקנותיה בקביעותיה הרפואיות.

אין לקבל את טענות המערער בנוגע לפרשנות הוועדה לבדיקות השמיעה השונות. טענות המערער בעניין זה מכוונות כנגד קביעות רפואיות, המצויות בתחום סמכותה הבלעדית של הוועדה, ואין בית הדין מוסמך להתערב בהן. משכך, דינן להידחות.


7. באשר למכתב הרפואי של ד"ר אבראהים מגאמסה, מיום 13/8/12: לטענת המערער, החלטת הוועדה עומדת בניגוד מוחלט לממצאי בדיקתו של ד"ר מגאמסה. דין הטענה להידחות. כפי שטען המשיב, אין מדובר בחוות דעת רפואית, כי אם מכתב רפואי הניתן במהלך הטיפול השגרתי אצל הרופא המטפל. לפיכך, אין חובת התייחסות פרטנית לממצאיו של ד"ר מגאמסה, תוך השוואה וניתוח בין ממצאיו לבין ממצאי הוועדה. אף אין כל משמעות לעובדה שד"ר מגאמסה משמש פוסק בוועדות רפואיות שליד המוסד לביטוח לאומי.

8. באשר לטנטון: לדעת הוועדה, תיאור המערער מתאים לטנטון לא תמידי, כאשר "בניסיון להשיג לטרליזציה לא מושגת התוצאה הצפויה". הוועדה הסבירה כי ממצאי בדיקת מאפייני טנטון מיום 6/1/13, אינם מאשרים קיומו של טנטון, הן מהטעם שהתדר אינו מתאים לטנטון תמידי, והן מהטעם שרמת המיסוך חריגה.

הלכה היא כי הוועדה רשאית ללמוד מתשובות הנפגע על מהימנות התלונה הסובייקטיבית, ורשאית לקבוע על סמך תשובותיו ובדיקת מאפייני הטנטון, כי אין הוא סובל מטנטון תמידי. במקרה דנן, מסקנתה של הוועדה באשר לטנטון נסמכת על תלונות המערער ובדיקות השמיעה שהיו לפניה. משכך, לא נפלה כל טעות המחייבת התערבות בית הדין בעבודת הוועדה ובקביעותיה.

9. לא מצאתי ממש גם ביתר טענות הערעור. כך, למשל, בנוגע למסמכים שהוצגו בדיון (בדיקה אודיולוגית מיום 7/10/13 ואישור ד"ר מגאמסה מיום 10/10/13). מדובר במסמכים מאוחרים למועד כינוס הוועדה, ומכאן שממילא הוועדה לא יכלה לתת דעתה אליהם.

10. אף אין לקבל את טענת המערער לפיה על בית הדין למנות מומחה מטעמו. הלכה פסוקה היא שבית דין לעבודה מוסמך לדון במסגרת ערעור על החלטות ועדות רפואיות לעררים רק בשאלות משפטיות. במסגרת סמכותו, בית הדין בוחן אם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה. לפיכך, אין מקום להתערבות בקביעות רפואיות של הוועדה, שכן מדובר בעניינים המסורים לשיקול דעתה הבלעדי של הוועדה.

11. לסיום, יתר טענות המערער הן טענות המכוונות כנגד קביעות רפואיות מובהקות, המצויות בתחום מומחיותה המקצועית של הוועדה, ומכאן שבית הדין אינו מוסמך להתערב בהן. על כן, אין מקום לדון בטענות המערער בנוגע לפענוח בדיקות שמיעה, שיעור הנכות או יישום פריט הליקוי המתאים.

12. לאור כל האמור, הערעור נדחה בזאת.

13. אין צו להוצאות.

14. הצדדים יכולים לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשת רשות לערער על פסק הדין וזאת תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רעש חזק בעבודה

 2. עבודה בתנאי רעש

 3. חשיפה לרעש מזיק

 4. עבודה ברעש מזיק

 5. רעש מזיק בעבודה

 6. רעש מנוע רכב חדש

 7. בדיקת רעש בעבודה

 8. חשיפה לרעש במפעל

 9. הגדרת רעש בלתי סביר

 10. סביבת עבודה עם רעש

 11. פיצוי על רעש תופים

 12. רעש מהמזגן של שכנים

 13. חשיפה לרעש 85 דציבל

 14. פיצוי על רעש דיסקוטק

 15. רעש בניה בשעות הלילה

 16. חשיפה לרעש מזיק בצבא

 17. חשיפה לרעש חזק בעבודה

 18. רעש בניה באזור מגורים

 19. חשיפה לרעש ממכונה במפעל

 20. רעש לשכנים מהפעלת משפחתון

 21. צפצופים באוזניים בגלל רעש

 22. עורך דין לתביעות רעש

 23. חשיפה לרעש מזיק במקומות עבודה

 24. חשיפה לרעש עובד בתעשיה האוירית

 25. זמזומים באוזניים - רעש בעבודה

 26. תביעה בגין נזקי רעש שנגרמו בעבודה

 27. רעש מזיק - פקודת הבטיחות בעבודה

 28. איומים על שכן בגלל רעש של שיפוצים

 29. חשיפה לרעש בעוצמה בלתי רגילה בעבודה

 30. מה אפשר לעשות נגד רעש של מפוח עלים ?

 31. סירוב לבקשה לפתיחת גן ילדים עקב מטרדי רעש

 32. טען כי היה חשוף לרעש של 85 דציבל בעבודה

 33. בדיקת אודיוגרם: ליקויי שמיעה בגלל רעש בעבודה

 34. רעש של 85.2 דציבל בעבודה: חוסר התאמה בין PT לבין SRT

 35. תביעה נגד קניון לפיצויים בגין רעש בלילות בשבתות ובחגים

 36. נכות 5% לפי פריט ליקוי 72(1) מחשיפה לרעש עם טנטון לא תמידי

 37. ליקוי שמיעה עצבי ב-2 האוזניים שאינו אופייני לחשיפה לרעש מזיק

 38. תביעה לפינוי שוכר בגלל תלונות של דיירים בבניין על רעש וצעקות

 39. האם משחקיה לילדים ופינת ליטוף נעשית שלא כדין וגורמת למטרדי רעש

 40. האם שימוש במחסן לבית מלאכה יגרום לנזקי רעש ופליטת חומרים מסוכנים

 41. האם גן ילדים בפתח החניה הפרטית של דיירי הבניין גורם לרעש מוגבר, לכלוך ואשפה

 42. בדיקת שמיעה: בתדר 1000 הרץ סף שמיעה נמוך מתדר 2000 הרץ (לא אופייני לנזק מחשיפה לרעש)

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון