נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות, ולא התייחסה לתיעוד רפואי המעיד שהמערערת סובלת מהגבלה קשה בעמוד שדרה מותני.

3. לטענת המשיב, לא נפל בהחלטת הוועדה כל פגם משפטי, שכן הוועדה ערכה למערערת בדיקה אורטופדית ונוירולוגית, קביעותיה הרפואיות מבוססות על ממצאי בדיקתה והמסמכים הרפואיים שעמדו לפניה.

לאור האמור לעיל אני קובעת כדלקמן:

4. לאחר שעיינתי בנימוקי הערעור, בפרוטוקולים של הוועדה ובכלל החומר המונח לפני ונתתי דעתי לטענות הצדדים, הגעתי למסקנה כי דין הערעור להידחות, ולא מצאתי טעם משפטי המצדיק התערבות בהחלטת הוועדה.

5. הוועדה התכנסה ביום 24/6/13 לדון בערר המערערת, ולאחר ששמעה את טענות המערערת, עיינה במסמכים הרפואיים שעמדו לעיונה. הוועדה, בהרכב מומחה לאורטופדיה, מומחית לנוירוכירורגיה ומומחה לרפואה תעסוקתית, בדקה את המערערת ופירטה את ממצאיה. הוועדה ציינה, בין היתר, כי תנועות מוערכות כתקינות, לורדוזיס מותנית שמורה ללא ספזם פרה ורטברלי, לא נצפו סימני אטרופיה ברגליים ולא החזרים פתולוגיים. לשם סיכום הדיון, ביקשה הוועדה לקבל לעיונה צילומי CT שביצעה המערערת.

ביום 29/7/13 שבה הוועדה והתכנסה, עיינה בבדיקת CT עמוד שדרה מותני מיום 21/5/12, ופירטה את ממצאיה. הוועדה התייחסה למכתבו הרפואי של ד"ר אשרף מיום 12/3/13, וציינה את הממצאים שנמצאו בבדיקתו. הוועדה הסבירה, כי בעת בדיקתה הקלינית של המערערת נמצא טווח תנועות עמוד שדרה תחתון תקין; לא נמצא חסר בכוח גס; נמצאה עדות לגירוי שורשי התואם את בדיקת ה- EMG.

הוועדה הגיעה למסקנה כי מבחינה אורטופדית, אין נכות בגין התאונה הנדונה מאחר שטווחי התנועה נמצאו בטווח הנורמה לגבי הגיל והמגדר. מבחינה נוירולוגית, קבעה הוועדה למערערת נכות בשיעור 0% בגין ניאוריטיס קלה, לפי פריט ליקוי 29(6)(I).

6. באשר להתייחסות הוועדה לתלונות המערערת: בדיון מיום 24/6/13 ציינה הוועדה כי המערערת התלוננה על כאבים במהלך הבדיקה, וכי התקשתה להתיישב, להתרומם ולעלות על הדרגש. מכאן, שנדחית טענת המערערת לפיה הוועדה לא נתנה דעתה לתלונותיה על כאבים בגב תחתון והגבלה בתנועות. לא זו בלבד שתלונות המערערת נרשמו מפיה בסעיף 5 לפרוטוקול, הן בפרק התלונות והן בפרק נימוקי הערעור, אלא שהוועדה נתנה דעתה לתלונות המערערת אף במהלך הבדיקה הקלינית. לדעת הוועדה, "לא ניתן להתרשם באופן מדויק מכוח גס, אינה מכופפת את רגל ימין, באופן בלתי פורמלי יש לציין שהולכת ללא מכשיר תמיכה וללא גרירת רגל". הוועדה הסבירה כי בהסתכלות שלא במהלך הבדיקה הפורמאלית נצפתה המערערת יושבת נינוחה ישיבה מלאה, ולא נצפה ביטוי לחסר נוירולוגי בולט. מכאן, שקביעותיה הרפואיות של הוועדה בדבר טווחי תנועה בגדר הנורמה מבוססות, בין היתר, על התרשמות הוועדה מתנועות המערערת שלא במהלך הבדיקה הפורמאלית.

7. נדחית גם טענת המערערת לפיה לא נערכה לה בדיקה נוירולוגית. הוועדה ערכה למערערת בדיקה נוירולוגית ואף פירטה את ממצאיה בפרוטוקול הדיון מיום 24/6/13 (ראו סעיף 9 לעיל). בדיון המסכם מיום 29/7/13 סיכמה הוועדה כי מבחינה נוירולוגית המערערת סובלת מניאוריטיס בצורה קלה, ולכן קבעה כי נכותה הנוירולוגית היא בשיעור 0%.

8. באשר לבדיקה האורטופדית, טענה המערערת כי הוועדה לא רשמה מהם טווחי תנועה תקינים התואמים את גילה ומגדרה של המערערת. טענת המערערת מבקשת לחתור תחת סמכויות שהוקנו לוועדה בחוק, ומשכך דינה להידחות. הוועדה פירטה פרט היטב את טווחי התנועה בגבה התחתון של המערערת, לרבות ציון טווחי התנועה במעלות ובס"מ, וציינה כי מדובר בטווח תנועה תקין לגיל ולמגדר. טענות המערערת בעניין זה מכוונות כנגד קביעות רפואיות, המצויות בתחום סמכותה הבלעדית של הוועדה, ואין בית הדין מוסמך להתערב בהן.

9. נדחית טענת המערערת שהוועדה לא נתנה משקל לסיכום רפואי של ד"ר אשרף מיום 12/3/13. הוועדה עיינה במכתבו של ד"ר אשרף, והתייחסה לאמור בו: "מצוין שמטופלת בפיזיותרפיה ותרופות ללא הטבה, ובבדיקתו נמצאה רגישות, הגבלה בתנועה של עמוד שדרה תחתון, לסג חיובי". אלא שהוועדה אינה מסכימה עם ממצאיו של ד"ר אשרף, משמצאה בבדיקתה ממצאים שונים, לאמור טווח תנועות עמוד שדרה תחתון תקין לגיל ולמגדר. הנה כי כן, הוועדה יצאה ידי חובת ההתייחסות למכתבו של ד"ר אשרף, משנימקה נמק היטב מדוע מסקנתה שונה ממסקנתו, לאור ממצאים שונים שמצאה בבדיקתה.

10. גם הטענה שהוועדה לא התייחסה להמלצתו של ד"ר אלכס נדרובסקי מיום 8/7/12 לביצוע ניתוח – אין בה כדי להוות טעם להתערבות בית הדין בהחלטת הוועדה. מדובר בהמלצה לניתוח עמוד שדרה מותני לצורך הקלה בכאבים. לא מדובר במסמך מהותי, ודאי לא ממצא רפואי מהותי, המחייבים התייחסות מפורשת של הוועדה. אוסיף, כי הכאב כשלעצמו הוא תלונה סובייקטיבית אשר אינה מקנה אחוזי נכות, בהעדר חסר נוירולוגי או הגבלה בתנועות.

11. לא מצאתי ממש גם ביתר טענות הערעור. כך, למשל, הטענה בנוגע לבקשת הוועדה להמציא לה בדיקתCT . ההחלטה האם נדרשות לוועדה בדיקות נוספות או חומר רפואי אחר כלשהו היא החלטה רפואית המצויה בסמכותה הבלעדית של הוועדה.

12. משהתייחסה הוועדה בהרחבה ובמנומק לכל תלונות המערערת לפניה, וקבעה את מסקנותיה באופן ברור המאפשר מעקב אחר הלך מחשבתה, ותוך עיגון מסקנותיה בקביעותיה הרפואיות ובבדיקות הדמיה שעמדו לעיונה – הרי שלא מצאתי שנפלה טעות משפטית בהחלטת הוועדה.

13. לאור כל האמור, הערעור נדחה בזאת.

14. אין צו להוצאות.

15. הצדדים יכולים לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשת רשות לערער על פסק הדין וזאת תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון