בית הדין לעבודה רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים או לגילוי ועיון במסמכים

בית הדין לעבודה רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים או לגילוי ועיון במסמכים, "אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות".
10. בבסיס הליכי הגילוי והעיון במסמכים עומדים שני אינטרסים – אינטרס היעילות, שמשמעו היכולת של כל צד להכין כראוי את התשתית הראייתית לטיעוניו בהליך, בלא שיופתע על ידי יריבו ואינטרס גילוי האמת העובדתית, באמצעות חשיפת המסמכים הרלוונטיים (יצחק עמית, קבילות, סודיות חיסיון ואינטרסים מוגנים בהליכי גילוי במשפט האזרחי – ניסיון להשלטת סדר, ספר אורי קיטאי, נבו הוצאה לאור בע"מ, (תשס"ח, 2007) 247, 248)
11. הסמכות להורות על גילוי מסמכים מסורה לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית היכן שיש בגילוי כזה כדי לאפשר דיון יעיל או חסכון בהוצאות. המבחן העיקרי שעל בסיסו תיבחן בקשה לגילוי מסמכים הוא מבחן הרלוונטיות. על המבקש להצביע על קיומה של זיקה ברורה בין המסמכים שגילויים מתבקש לבין טענותיו בהליך העיקרי. זוהי הרלוונטיות במובנה הצר. בהיעדרה, אין להיעתר לבקשת הגילוי. מאידך, לא די בהתקיימות רלוונטיות במובנה הצר, שכן על המבקש להוסיף ולהצביע על אינטרס בר הגנה המצדיק את גילוי המסמכים המבוקש על ידו. בהתקיימם של אלה יש להמשיך ולבדוק האם בקשת הגילוי מוצדקת בשים לב לאיזון בין האינטרסים של מבקש הגילוי, מחד, ושל הצד השני, מאידך, על רקע נסיבותיו של המקרה (ע"ע (ארצי) 494/06 מדינת ישראל – אבנצ'ק, מיום 28.3.07; ולאחרונה ברע 54124-06-12 דיוינסקי - HSBC Private Bank (Suisse) SA ואח', מיום 7.3.11).
12. במקרה הנדון, אכן הבקשה לגילוי מסמכים הינה רחבה ומקיפה והנימוקים שנמסרו לצידה אינה מספקים לצורך העתרות לה. התביעה דנן עוסקת בתפקידים מסוימים שהתובעת מלינה כי לא ניתנה לה עדיפות לגביהם על פני הנתבעים 2-3 והם הרלוונטיים לצורך בחינת הבקשה שבפני. התובעת אמנם ביקשה סעדים כנגד שיבוץ מורים לשעות תקן בכלל אזורי ההעברה, ואולם התובעת לא העלתה כל טענה בדבר קיומן של שעות תקן פנויות שיש לדון בהן.

13. יחד עם זאת, לטענת התובעת יש לבחון את התנהלות הנתבעת והאם אין פגם בעובדה כי משרות נחשקות רבות עבור מורים המבקשים העברה, מאוישות בסופו של דבר על ידי "שיבוץ" ולא בדרך של "העברה", שכן לכאורה התקן לאותה משרה מתפנה מאוחר למועד האחרון לדיון בבקשות העברה. משאין חולק כי הנתבעים 2-3 "עקפו" למעשה את התובעת, אשר ממתינה מספר שנים להעברתה למשרה כגון אלו הנדונות, ראוי כי אכן תיבחן התנהלות הנתבעת בעניין זה.
14. באשר לטענת הנתבעת כי מדובר ברשימות אשר ידרשו ממנה הקצאת משאבים רבים וכיו"ב, אינני מוצאת בה ממש, שכן מדובר במידע המצוי בידיה ואשר מוגבל למוסד לימודי מסוים.
15. הבקשה לגילוי "רכיבי הניקוד" של הנתבעים 2-3 לא נתמכה בכל נימוק. לאחר שהובהר כי ניקודם נמוך מזה של התובעת ואף צוין במפורש מהו, לא מצאתי כל סיבה להורות לנתבעת לגלות מעבר לכך לצורך ההליך דנן.
16. אשר על כן, אני מורה לנתבעת לגלות לתובעת ולאפשר לה לעיין במסמכים/בפרטים הבאים:
א. רשימת השיבוצים וההעברות שנעשו בבית ספר אלאמאל בחינוך המיוחד בשנת הלימודים הנוכחית (עד למועד גילוי הנתונים). ברשימה יפורטו שמות המורים והניקוד שלהם וכן האם "הועבר" או "שובץ".
ב. המועדים בהם התפנו התקנים אליהם הועברו או שובצו מורים כאמור בסע' א' לעיל.
17. באשר לבקשה למתן צו לשאלון – צודקת הנתבעת כי בהעדר נימוק מיוחד אין מדובר בבקשה שבשגרה בבית הדין לעבודה ובמקרה הנדון, משלא נמסר למעשה כל נימוק לבקשה – דינה להדחות וכך אני מחליטה.
סוף דבר
18. הנתבעת תפעל כאמור בסע' 16 לעיל וזאת בתוך 15 ימים מהיום.
19. זכות להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 15 ימים.
20. התובעת תודיע בתוך 21 ימים אם היא עומדת על ניהולו של ההליך, או אז יינתן צו להגשת כתבי הגנה ויקבע מועד לדיון מוקדם.

21. התיק יעלה לעיוני בעוד 21 ימים למעקב אחר הודעת התובעת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הרכב בית הדין לעבודה

 2. דיני עבודה משתתף חופשי

 3. כימות תביעה בדיני עבודה

 4. המבחן המעורב דיני עבודה

 5. סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה

 6. מותב קטוע בבית הדין לעבודה

 7. מקום שיפוט בית הדין לעבודה

 8. תיקון 43 לחוק בית הדין לעבודה

 9. הגשה בפקס לבית הדין לעבודה

 10. סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה

 11. מחיקת תביעה בבית הדין לעבודה

 12. שיקולי המדיניות של בית הדין לעבודה

 13. צירוף נתבעים בית הדין לעבודה

 14. דיני עבודה בעיר אילת

 15. סעיף 24(א)(2) לחוק בית הדין לעבודה

 16. סעיף 24(א) לחוק בית הדין לעבודה

 17. בקשה להפרדת דיון בבית הדין לעבודה

 18. הבעת עמדה של דיין בבית דין לעבודה

 19. תביעה חסרת סיכוי בבית הדין לעבודה

 20. בקשת שחרור מייצוג בבית הדין לעבודה

 21. תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה

 22. תביעה על סכום נמוך בבית הדין לעבודה

 23. תקנה 46 (א) לתקנות בית הדין לעבודה

 24. תביעה על סכום נמוך לבית הדין לעבודה

 25. דחייה מוחלטת של תביעה בבית דין לעבודה

 26. איחור בהגשת כתב הגנה בבית דין לעבודה

 27. בקשה לקבלת כרטיס DVR בבית הדין לעבודה

 28. מילה נגד מילה בתביעה בבית הדין לעבודה

 29. תביעה של מנהל חשבונות בבית דין לעבודה

 30. מכתב התראה דיני עבודה - חילופי מעבידים

 31. תקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה - סדרי דין

 32. טענת מרמה והפרת אמונים בבית הדין לעבודה

 33. סעיפי חוק בכתב התביעה בבית הדין לעבודה

 34. הגשת טופס תביעה בבית הדין לעבודה ע''י עו''ד

 35. תביעה לפי סעיף 24(א) (2) לחוק בית הדין לעבודה

 36. התערבות בית הדין לעבודה בהחלטת נציב שירות המדינה

 37. תקנה 191 לתקנות סדר הדין האזרחי אומצה בבתי הדין לעבודה

 38. האם אפשר לתקן "חישוב של רכיב תביעה" בבין הדין לעבודה ?

 39. הפרת צו בית הדין לעבודה: אי ניהול מו"מ עם נציגות העובדים

 40. תקנה 125 - לבית הדין לעבודה סמכות להאריך מועדים שנקבעו בחיקוק

 41. בית הדין לעבודה רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים או לגילוי ועיון במסמכים

 42. תקנה 467 סד"א חלה בבית הדין לעבודה מכח תקנה 129(2) לתקנות בית הדין לעבודה

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון