תקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה - סדרי דין

תקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991. הצדדים לא התייחסו במפורש בתגובתם לאפשרות זו. פסק דין זה ניתן על פי תקנה 82, משמצאנו כי אין בכך כדי לפגוע בזכויותיהם של מי מהצדדים.לאחר עיון בתגובות הצדדים ובכלל החומר שבתיק, הגענו למסקנה כי יש להשיב את עניינו של המבקש לוועדה באותו הרכב כאמור בהצעת בית הדין.
כפי שפורט בהחלטתנו מיום 17.10.2013, החלטת הוועדה טעונה השלמה והבהרה באותן נקודות שהצבענו עליהן בהחלטה זו, ולכן יש מקום להחזיר את הדיון דווקא לוועדה זו, כדי שתבחן מחדש את עמדתה לאור ההתייחסות לנושאים אותם ציינו בהצעת בית הדין. הלכה פסוקה היא שדרך המלך היא החזרת עניינו של המבוטח לוועדה באותו הרכב (עב"ל 778/08 מיכאל דהן - המוסד לביטוח לאומי, מיום 19.10.09 בפסקה 7; עב"ל 231/09 ד"ר אריה קופפרברג - המוסד לביטוח לאומי, מיום 21.10.09, בפסקה 8 וההפניות שם). לא מצאנו בנסיבות המקרה דנא, טעם המצדיק סטייה מכלל זה. הוועדה בעיקרו של דבר בחנה את הדברים לגופם על פי מיטב שיפוטה המקצועי, ואין מקרה זה מצדיק את החלפתה.
לאור כל האמור לעיל, הבקשה מתקבלת בחלקה, כך שעניינו של המבקש יוחזר לוועדה באותו הרכב אשר תפעל כדלקמן:

א. הוועדה תתייחס במפורש לחוות דעתו של ד"ר קמחין מיום 11.5.2010, תוך עימות הממצאים שלה לעומת הממצאים שמצא ד"ר קמחין ועם מסקנתו, כך שניתן יהיה להבין, במה היא חולקת בדיוק על חוות דעתו.
ב. הוועדה תתייחס לכך שבבדיקה מיום 28.6.2012 היא ציינה, בין היתר, לגבי המבקש כי "גם היום לא נמצאו תנועות בפרק סובטולארי מימין...", בעוד שבבדיקה הקודמת מיום 15.4.2010, ציינה הוועדה כי "עקב ימין תנודות קלות בפרק סובטולארי..".
ג.על בסיס מסקנותיה לשאלות הנ"ל , תקבע הוועדה, האם היא משנה את דעתה או נשארת בדעתה ותנמק.הבקשה מתקבלת איפוא בחלקה כאמור בסעיף 9 לעיל. אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הרכב בית הדין לעבודה

 2. דיני עבודה משתתף חופשי

 3. כימות תביעה בדיני עבודה

 4. המבחן המעורב דיני עבודה

 5. סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה

 6. מותב קטוע בבית הדין לעבודה

 7. מקום שיפוט בית הדין לעבודה

 8. תיקון 43 לחוק בית הדין לעבודה

 9. הגשה בפקס לבית הדין לעבודה

 10. סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה

 11. מחיקת תביעה בבית הדין לעבודה

 12. שיקולי המדיניות של בית הדין לעבודה

 13. צירוף נתבעים בית הדין לעבודה

 14. דיני עבודה בעיר אילת

 15. סעיף 24(א)(2) לחוק בית הדין לעבודה

 16. סעיף 24(א) לחוק בית הדין לעבודה

 17. בקשה להפרדת דיון בבית הדין לעבודה

 18. הבעת עמדה של דיין בבית דין לעבודה

 19. תביעה חסרת סיכוי בבית הדין לעבודה

 20. בקשת שחרור מייצוג בבית הדין לעבודה

 21. תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה

 22. תביעה על סכום נמוך בבית הדין לעבודה

 23. תקנה 46 (א) לתקנות בית הדין לעבודה

 24. תביעה על סכום נמוך לבית הדין לעבודה

 25. דחייה מוחלטת של תביעה בבית דין לעבודה

 26. איחור בהגשת כתב הגנה בבית דין לעבודה

 27. בקשה לקבלת כרטיס DVR בבית הדין לעבודה

 28. מילה נגד מילה בתביעה בבית הדין לעבודה

 29. תביעה של מנהל חשבונות בבית דין לעבודה

 30. מכתב התראה דיני עבודה - חילופי מעבידים

 31. תקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה - סדרי דין

 32. טענת מרמה והפרת אמונים בבית הדין לעבודה

 33. סעיפי חוק בכתב התביעה בבית הדין לעבודה

 34. הגשת טופס תביעה בבית הדין לעבודה ע''י עו''ד

 35. תביעה לפי סעיף 24(א) (2) לחוק בית הדין לעבודה

 36. התערבות בית הדין לעבודה בהחלטת נציב שירות המדינה

 37. תקנה 191 לתקנות סדר הדין האזרחי אומצה בבתי הדין לעבודה

 38. האם אפשר לתקן "חישוב של רכיב תביעה" בבין הדין לעבודה ?

 39. הפרת צו בית הדין לעבודה: אי ניהול מו"מ עם נציגות העובדים

 40. תקנה 125 - לבית הדין לעבודה סמכות להאריך מועדים שנקבעו בחיקוק

 41. בית הדין לעבודה רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים או לגילוי ועיון במסמכים

 42. תקנה 467 סד"א חלה בבית הדין לעבודה מכח תקנה 129(2) לתקנות בית הדין לעבודה

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון