בקשה להוספת פלוגתא לרשימת הפלוגתאות

בקשת המבקש להוספת פלוגתא לרשימת הפלוגתאות בתיק ולתיקון החלטה מיום 2.9.13 לעניין זימון עדים שסירבו להגיש תצהיר.

הרקע לבקשת רשות הערעור:
2. המבקש הגיש כתב תביעה נגד המבקשים בגין רכיבים שונים להם הוא זכאי לטענתו עבור תקופת עבודתו במשיבה 1 (להלן גם העמותה), לרבות פיצוי בגין פיטורים שלא כדין "בגין חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות". בהחלטה מיום 30.5.12 נדחתה בקשת המבקש לתקן את כתב ההגנה של המשיבים. במהלך דיון מיום 11.7.12 נקבעו המוסכמות והפלוגתאות בתיק, וניתן להן תוקף של החלטה.
ביום 20.5.13 הגיש המבקש את תצהירי העדות הראשית מטעמו, ובנוסף ביקש לזמן לעדות שמונה עדים נוספים איתם נוצר קשר אולם הם סירבו לשתף פעולה ולהגיש תצהיר. המשיבים טענו בתגובה כי העדים המבוקשים אינם רלוונטיים לתביעה.
3. ביום 2.9.13 ניתנה החלטה בה נדחתה הבקשה לזימון ששה מהעדים המבוקשים. בהחלטה נקבע כי המחלוקות בתיק נוגעות לזכויותיו של המבקש מהעמותה ואין מקום לבדוק את כלל התנהלותה של העמותה, לרבות התנהלותה בכספיה, ברישומיה ובטענה להברחת נכסים.
בעקבות ההחלטה, הגיש המבקש בקשה "להוספת פלוגתא ולתיקון החלטה ביחס לזימון עדים". בבקשה נטען כי התנהלותם של שלושת המשיבים היא לב לבו של התיק, ונטענו טענות מפורשות בעניין בכתב התביעה. לכן בכוחם של העדים המבוקשים לשפוך אור על התנהלות המשיבים בדבר הנפקת תלושי שכר פיקטיביים, הברחת נכסים, נסיבות סיום העבודה, וקיומם של יחסי עובד ומעביד. בנוסף ביקש להוסיף פלוגתא בהליך בשאלה האם העמותה "הבריחה נכסים ופעלה שלא כדין ברישומיה הכספיים ומה משמעות הדבר ביחס לתביעות התובע לרבות ביחס להרמת מסך וחשיפת שחיתויות".
4. בית הדין האזורי, בהחלטתו מושא בקשת רשות הערעור, קבע כי הבקשה להוספת פלוגתא הוגשה לאחר שההליכים המקדמיים הסתיימו והפלוגתאות נקבעו למעלה משנה קודם לכן. על כן אין מקום בעת הזו להוסיף פלוגתא לדיון, דבר שעלול לסרבל ולהאריך את הדיון ללא צורך והלכה למעשה לעקוף החלטה קודמת. כמו כן נקבע כי אין רלוונטיות לפלוגתא אותה המבקש מבקש להוסיף, והפלוגתאות שכבר נקבעו אינן נגזרות מהתנהלות המשיבים ומהשאלה האם העמותה הבריחה נכסים. כמו כן, הטענה להרמת מסך נטענה באשר לערבוב נכסים ואי הנפקת תלושים ותשלום מס.
מכאן בקשת רשות הערעור.

ההליך בבקשת רשות הערעור וטענות הצדדים:
5. בבקשת רשות הערעור נטען כי הפלוגתא שהתבקש להוסיפה רלוונטית ולא נזנחה בשום שלב בניהול התביעה , והטענה להברחת נכסים רלוונטית לעניין יצירת חבות אישית של המשיבים 2 ו-3. על פי הטענה, המבקש סבר כי נושא התנהלות המשיבים והברחת הנכסים כלול ברשימת הפלוגתאות ולכן הוא טען בהרחבה בעניין בתצהיריו, ואין בהיענות לבקשה כדי להוות למעשה תיקון של כתב טענות.
6. בהחלטה מיום 13.10.13 התבקשו הצדדים להתייחס להסדר שהוצע להם, וככל שלא יסכימו להסדר, יגיבו לאפשרות כי בית הדין ידון בבקשת רשות הערעור כאילו ניתנה הרשות והוגש הערעור, בהתאם לתקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991.
ב"כ המשיב 3 הודיע ביום 20.10.13 כי מזה כשבועיים נותק כליל הקשר עם מרשו ועל כן נבצר ממנו להגיש את תגובתו.
ב"כ המשיב 2 הגיב כי דין בקשת רשות הערעור להידחות מנימוקיו של בית הדין האזורי בהחלטתו, ויש בהוספת הפלוגתא משום הרחבת חזית ושימוש לרעה בהליכי משפט. על פי הטענה הבקשה הוגשה בשיהוי ניכר ולאחר שהושלמו תצהירי העדות הראשית בתיק, והוספתה תסרבל ותאריך את הדיון שלא לצורך.
7. לאחר שעיינו בתיק, ולאחר שהתאפשר לצדדים להגיב לכך, החלטנו לדון בבקשה לרשות ערעור כאילו ניתנה הרשות, והוגש ערעור על פי הרשות, וזאת בהתאם לקבוע בתקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991.

אשר להכרעתנו:
8. לאחר שעיינו בבקשה ובחנו את טענות הצדדים הגענו לכלל מסקנה כי דין בקשת רשות הערעור להתקבל כך שתתווסף לרשימת הפלוגתאות בתיק הפלוגתא הבאה: האם העמותה הבריחה נכסים ופעלה שלא כדין ברישומיה הכספיים ומה משמעות הדבר ביחס לתביעות המבקש לרבות ביחס לטענותיו לפיהן יש להרים את מסך ההתאגדות בין העמותה למשיבים 2 ו-3 ולהכיר בו כחושף שחיתויות.
9. אמנם, החלטה בדבר הוספת פלוגתא וזימון עדים, הינה החלטה דיונית המסורה לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית. כלל הוא שבית דין זה כערכאת ערעור, אינו נוהג להתערב בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית בהחלטות דיוניות, כגון ההחלטה האמורה. לאור החומר שהונח בפנינו אנו סבורים כי במקרה זה קיים טעם משפטי לסטיה מהכלל האמור ולהתערבות ערכאת הערעור בהחלטת הערכאה הדיונית.
10. עיון בתיק בית הדין האזורי מלמד כי ההחלטה מיום 6.10.13, מושא בקשת רשות הערעור, אינה עולה בקנה אחד עם השתלשלות העניינים בתיק באשר לסוגיות השנויות במחלוקת בין הצדדים. כך, אחת מהפלוגתאות שנקבעו בהחלטה מיום 11.7.12 (פלוגתא מס' 3) נוסחה כך: "האם זכאי התובע לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין, ו/או בגין חשיפת שחיתויות, עבירות ופגיעה בטוהר המידות". מכאן אנו מסיקים כי אין זה סביר וראוי לחסום את דרכו של המבקש לטעון בהליך טענות בדבר התנהלותה של העמותה ושל המשיבים 2 ו-3 כבעלי תפקידים בה, באופן שיתמוך בטענתו לפיה יש להרים את מסך ההתאגדות. כמו כן, סוגיית התנהלות המשיבים מופיעה בכתב התביעה שהגיש המבקש, ובתצהירים שהוא הגיש מטעמו בתיק, ולא הוגשה בקשה או ניתנה החלטה בדבר מחיקת סעיפים אלה מהתצהירים. על כן, אין בידינו לקבל את הטענה כי הפלוגתא המבוקשת אינה רלוונטית למחלוקת בין הצדדים. כן יש לתת את הדעת לשלב הדיוני בו מצוי ההליך, כאשר טרם החלו דיוני ההוכחות, ולא ייגרם נזק דיוני לצדדים בעקבות הוספת הפלוגתא המבוקשת. עוד יודגש, כי בית הדין האזורי עצמו, בסעיף 13 להחלטתו, מציין כי המבקש עתר בכתב התביעה להרמת מסך, בטענה לערבוב נכסים ואי הנפקת תלושים ותשלום מס.
מכל האמור לעיל, מסקנתנו היא כי אין בהוספת הפלוגתא כדי להרחיב שלא לצורך את מסגרת הפלוגתאות שנקבעה כבר בתיק, ואין בה כדי לעקוף החלטה קודמת או להתפרש כתיקון כתבי טענות. למעלה מכך, הוספת הפלוגתא תסייע לברר את גדר המחלוקת בין הצדדים בכללותה, כפי שהיא כבר עלתה מכתב התביעה ומהתצהירים בתיק.
עם זאת, לא ניתן במסגרת החלטה זו להשיג על החלטת בית הדין האזורי מיום 2.9.13 באשר לזימון העדים, עליה לא הוגשה בקשת רשות ערעור. סוגיית זימון העדים תידון בשנית על ידי בית הדין האזורי בהתאם להכרעתנו בפסק דין זה.
11. סיכומו של דבר – בקשת רשות הערעור מתקבלת כאמור בסעיף 8 לעיל. בית הדין האזורי ידון בשנית, לאחר שמיעת טענות הצדדים, בבקשת המבקש לזמן את ששת העדים אשר הבקשה לזימונם נדחתה בהחלטת בית הדין האזורי מיום 2.9.13.
המשיבים ישאו ביחד ולחוד בשכ"ט עו"ד בבקשת רשות הערעור זה בסך כולל של 3,500 ש"ח ₪, אשר ישולמו למבקש תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד למועד התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשת רשות להגן

 2. בקשה להפחתת הון

 3. בקשה לחיקור דין

 4. בקשה להחלפת נתבע

 5. בקשה להחלפת מותב

 6. בקשה להסרת חסיון

 7. בקשה לאשרת ביקור

 8. תשובה לבקשה בכתב

 9. בקשה לתעודת עולה

 10. בקשה לייחוד דירות

 11. בקשה לצירוף נתבעת

 12. בקשה להוספת מוצג

 13. בקשה לצירוף משיבים

 14. בקשה להבהרת פס''ד

 15. בקשה לרישום ראשון

 16. בקשה להבהרת החלטה

 17. בקשה למתן צו מרווה

 18. בקשה למתן צו הגנה

 19. בקשה לשינוי החלטה

 20. בקשה לדיור ציבורי

 21. בקשה להפסקת תובענה

 22. בקשה לצרף תובע נוסף

 23. בקשה להקמת תחנת דלק

 24. בקשה להעיד פעם שנייה

 25. בקשה להפרדת אישומים

 26. בקשה לדחיית המשך משפט

 27. בקשה לפי סעיף 74 לחסד"פ

 28. בקשה לביטול צו חיפוש

 29. בקשה לביטול צו כינוס

 30. בקשה להחזרת ילד חטוף

 31. בקשה לא להעסיק עובדים

 32. בקשה למתן פרטים נוספים

 33. קבלת בקשה למחיקת כותרת

 34. בקשה לביטול החלטת משקם

 35. בקשה להצטרף כתובע נוסף

 36. בקשה לאישור הסדר מיזוג

 37. בקשה רשמית לקבלת חופשה

 38. בקשה לאשר ביקור עצורים

 39. בקשה להגשת תביעה שכנגד

 40. בקשה למתן הוראות פירוק

 41. בקשה למתן הוראות לנאמן

 42. בקשה להרשות לתקן תביעה

 43. בקשה להחזיר עובד לעבודה

 44. בקשה להסרת מפגעי בטיחות

 45. בקשה לקיצור תקופת צינון

 46. בקשה לפסילת החלטות משקם

 47. בקשה למתן צו אנטון פילר

 48. בקשה לחלוקה ואיחוד דירות

 49. בקשה לקבלת רשימת לקוחות

 50. בקשה למסירת החזקה בדירה

 51. בקשה לקיים אסיפות עובדים

 52. בקשה למניעת השעיה מעבודה

 53. בקשה לתקן את סכום התביעה

 54. בקשה לצירוף נתבע פורמאלי

 55. בקשה מהשופט לפסול את עצמו

 56. בקשה למתן צו למסירת פרטים

 57. בקשה לסילוק תובענה על הסף

 58. בקשה לחשיפת הקלטות ותמלילים

 59. הגשת אותה בקשה לשתי ערכאות

 60. בקשה מטעם המדינה לסגור עסק

 61. בקשה למתן החלטה בהעדר תגובה

 62. בקשה לאיסור פרסום הליך משפטי

 63. בקשה לרישום ילד במשרד הפנים

 64. בקשה לאישור חלוקה - סעיף 303

 65. הגשת בקשות חוזרות באותו עניין

 66. בקשה לפסילת תוכנית בניין עיר

 67. החלטה הדוחה בקשה לדחות תביעה

 68. בקשת דירקטור לקבל ייעוץ משפטי

 69. החלטה לא לדון בבקשת אשרת שהייה

 70. בקשה לחייב לנהל מו"מ עם ההסתדרות

 71. בקשת ארכה עקב טעות במניין הימים

 72. בקשת אישה להגיש תביעה נגד בעלה

 73. בקשה לביטול רישום בלוח הזכויות

 74. התנגדות לבקשה למתן פרטים נוספים

 75. בקשה לביצוע טיפול רפואי ניסיוני

 76. בקשה לביטול החלטה לאשר תביעת חוב

 77. בקשה לפטור מעירבון בבית המשפט העליון

 78. בקשה להארכת פסילה עד תום ההליכים

 79. בקשה להוספת פלוגתא לרשימת הפלוגתאות

 80. בקשה לביטול החלטת לשכת רואי חשבון

 81. בקשה דחופה למתן הוראות למפרק הזמני

 82. בקשת מפרק למתן הוראות לחלוקת כספים

 83. בקשה לקבלת ראיון טלויזיוני לא ערוך

 84. בקשה לביטול מחיקת התביעה מחוסר מעש

 85. בקשה למחיקת תביעה בגין שירותי עגינה

 86. בקשה להעביר לקופת כינוס כספים ממכירה

 87. בקשת מנהל מיוחד למימוש זכויות החייב

 88. בקשה למתן צו הצהרתי ביטול הפסקת עבודה

 89. בקשה לביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד

 90. בקשה לפרסום הליך שהתנהל בדלתות סגורות

 91. בקשת יורשים לבטל העברת דירה בגלל אלצהיימר

 92. יש לקבל בקשת צד כי יוגש תרגום מאושר של מסמך בשפה זרה

 93. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון