תביעה לחייב לקיים את החלטה הועדה הפריטטית

תביעה לחייב לקיים את החלטה הועדה הפריטטית

מיום 29.9.13 (להלן: "הועדה הפריטטית" או "הועדה"), בה נקבע כי ישולם שכרם של התובעים עבור החודשים אוגוסט וספטמבר 2013 .ביום 5/12/13 התקיימה בפניי ישיבה בה הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:


"אנו מבקשים לאחד שני התיקים, לאור השאלות העובדתיות והמשפטיות הזהות העולות בשני התיקים.
לאחר ששמענו את דברי בית הדין, אנו מודיעים שהמחלוקת בין הצדדים היא מחלוקת משפטית בסוגיית הנפקות המשפטית של החלטת הוועדה הפריטטית מיום 29/9/13, ולכן אנו מעוניינים להגיש סיכומים בכתב לפני מתן פסק דין."

העובדות כפי שעולה מכתבי הטענות ומהנספחים אשר צורפו להםהתובע מס' 1 הועסק אצל הנתבעת, החל מחודש 3/2007, כנהג אוטובוס.
התובע מס' 2 הועסק אצל הנתבעת, החל מחודש 9/2005, כנהג אוטובוס וסדרן הסעות.
ביום 7.7.13, שלחה הנתבעת לשני התובעים מכתבים בהם הודיעה כי היא שוקלת להפסיק את עבודתם עקב מכירת האוטובוסים הציבוריים ופירוק ענף זה. באותו מכתב הוזמנו התובעים לישיבת שימוע ביום 18.7.13 .
ישיבת השימוע בעניינו של התובע מס' 1 התקיימה ביום 22/7/13 או ביום 28/7/13 (הדבר אינו ברור הואיל ופרוטוקול הישיבה נושא את שני התאריכים הנ"ל).
ישיבת השימוע בעניינו של התובע מס' 2 התקיימה ביום 18/7/13 .
בשתי ישיבות השימוע הנ"ל נכחו, מלבד שני התובעים, היועץ המשפטי של המועצה עו"ד פאוזי חוגירי, גזבר המועצה מר מלחם אבו עיד, מזכיר המועצה מר עבדאלקאדר חטיב ונציגי ההסתדרות מר כמאל אבו אחמד ועו"ד תאופיק רבאח.
ביום 1.8.13 שלחה הנתבעת לשני התובעים מכתבי פיטורים, החל מיום 1.8.2013 .
ביום 6.8.13, שלח מזכיר הסתדרות המעוף, מר נאיף זידאן, מכתב לראש המועצה בו הודיע על התנגדות נציגות העובדים והמרחב לפיטורי התובעים, וכי בהתאם לסעיף 70 לחוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות בישראל (להלן: "חוקת העבודה") העניין מופנה לבוררות. במכתב זה נתבקשה הקפאת הפיטורים.

באותו יום אישר ראש המועצה את קבלת המכתב הנ"ל ורשם עליו "לגופו של עניין הפיטורים בתוקף מיום 1/8/13 ואין בדעתי לשנות את ההחלטה" (ר' נספח ג' לכתב התביעה).

11. לצדדים נשלחו הזמנות להופיע בפני ועדה פריטטית ביום 29.9.13. ואכן באותו יום התכנסו חברי הועדה: מר פנחס הומינר – הממונה על יחסי עבודה במרכז המועצות האזוריות ועו"ד רונן אהרוני – מזכיר ארצי בהסתדרות המעוף.
בדיון הועדה השתתפו: עו"ד חוגירי (יועמ"ש המועצה כאמור), מר מילחם (גזבר המועצה) ושני התובעים.

כפי שעולה מפרוטוקול הועדה, לאחר שהושמעו ונרשמו עמדות הצדדים, לא היתה הסכמה מטעם חברי הועדה על פיטוריהם של התובעים, אי לכך הוחלט כדלקמן:

"החלטה
הצדדים לא הגיעו להסכמה על פיטוריהם של העובדים, והוחלט לפנות לבוררות השופטת בדימוס דינה אפרתי.
ישולם לעובדים שכר אוגוסט ספטמבר 2013".

12. ביום 10.10.13 שלח ראש המועצה מכתבים לשני התובעים בהם הודיע כי הנתבעת החליטה להפנותם לעבודה כשרתים ואנשי אחזקה במוסדות החינוך בכפר עוזיר, וכי הם מתבקשים לפנות למנהל מחלקת כוח האדם במועצה לצורך הסדרת העבודה המוצעת. בכל הנוגע לשכר נרשם "להזכירך שכרך יוסדר אחרי כניסתך לעבודה המוצעת" (ר' הנספחים שצורפו לכתב ההגנה).

13. תגובת התובעים למכתבו הנ"ל של ראש המועצה לא איחרה לבוא. ביום 12.10.13 פנה מר נאיף זידאן במכתב לראש המועצה ודרש את יישום החלטת הועדה הפריטטית בכל הנוגע לתשלום שכר החודשים 8,9/13, זאת הואיל והפיטורים מוקפאים עד לבוררות כך שאין מקום להצעות העבודה שהועלו במכתב המועצה הנ"ל. בנוסף, ביום 13.10.13 פנה יו"ר מפעילי התחבורה במועצות האזוריות, מר מרדכי עוזי, לראש המועצה במכתב באותה הרוח (שני המכתבים צורפו לכתבי ההגנה).

יצוין כי במכתבו הנ"ל של מר מרדכי עוזי הופנו לראש המועצה טענות קשות של פגיעה בפרנסת התובעים והתעמרות בהם.

14. הבוררות בין הצדדים אמורה להתקיים בפני כב' השופטת בדימוס דינה אפרתי ביום 16.1.14 .

15. משלא שילמה המועצה את שכר התובעים עבור החודשים 8,9/13 הוגשו התביעות שבפניי.

עיקר טענות הצדדים

16. בסיכומיהם טענו התובעים כי הסכמת הנתבעת להשתתף בועדה הפריטטית משמעה למעשה הודאה בדבר היותם של הפיטורים בלתי חוקיים וזאת בהעדר הסכמת נציגות העובדים להם, מה עוד שאין הפיטורים נכנסים לתוקף בתקופה בה מתקיימים ההליכים לפי סעיף 84 לחוקת העבודה.
עוד טענו התובעים כי הנתבעת התעלמה ביודעין ובמזיד מהחלטת הועדה הפריטטית אשר מחייבת את הצדדים, והפנו לפסק דינו של בית הדין הארצי בעניין אסתר תריף (ע"ע 35912-08-10 אסתר תריף נ. עיריית יהוד-מונסון, מיום 27.9.2011)
לבסוף, טענו התובעים כי התנהגות הנתבעת ומי שעומד בראשה מונעת ממניעים פוליטיים.

17. בסיכומיה טענה הנתבעת לתקינות הליך הפיטורים ופירטה כי התובעים פוטרו לאחר קיומו של הליך שימוע כדין. כן טענה כי הגשת התביעות שבפנינו מהווה עקיפה להליך הבוררות אשר אמור להתקיים בקרוב ומרוקנו מתוכן.

המסגרת הנורמטיבית

18. בסעיף 1(ג) לחוקת העבודה נקבע כדלקמן:

"חוקת עבודה זו חלה על כל הרשויות המקומיות הנמנות כיום על מרכז השלטון המקומי בישראל וכן על כל אלה, אשר תמנינה עליו בעתיד. ועל כל העובדים למקצועותיהם ולסוגי עבודתם השונים, בין שהינם חברי הסתדרות הפקידים עובדי המנהל והשירותים הנ"ל ובין שאינם חברים בה, המועסקים כיום או שיהיו מועסקים בעתיד ברשויות המקומיות. ענייני העובדים, תנאי עבודתם, חובותיהם וזכויותיהם, יתנהלו וייקבעו על-פי חוקה זו."

19. סדרי פיטורי עובדים נקבעו בפרק י"ד לחוקת העבודה. בסעיף 70 נקבע הכלל לפיו פיטורי עובדים יהיו בהסכמת נציגיהם, כדלקמן:

"פיטורי עובדים בהסכמת נציגיהם – פיטורי עובדים, חוץ מעובדים בתקופת נסיונם, ייעשו רק מסיבה מספקת ותוך הסכמה הדדית בין הרשות ובין ועד העובדים או מרכז הסתדרות הפקידים ובאין הסכמה עוברת ההכרעה לבוררות מוסכמת בהתאם לסעיף 84."

20. סעיף 84 לחוקת העבודה קובע כדלקמן:

"הכרעות במקרה של חילוקי דעות – כל העניינים שהרשות המקומית לא הגיעה עליהם לידי הסכם עם נציגות מרכז הפקידים, יעברו להכרעת הנהלת השלטון המקומי ומרכז הפקידים. בכל מקרה של חילוקי דעות בין נציגי הנהלת מרכז השלטון המקומי ובין נציגי מרכז הסתדרות הפקידים תימסר ההכרעה לבוררות מוסכמת בין שני הצדדים, תוך חודש ימים."

21. הלכה פסוקה היא, כי בהיותה של הועדה הפריטטית יציר כפיהם של הצדדים ליחסי העבודה, ומעצם טבעה מורכבת מנציגי שני הצדדים לחוקת העבודה (כשלעובד זכות לטעון בפניה) משקלה וחשיבותה רבים והיא מחייבת את הצדדים לה.

בדב"ע נא/4-8 ההסתדרות הכללית נ. מרכז השלטון המקומי ואח' (פד"ע כ"ב, 418 ) נפסק:

"משניתנה החלטה על-ידי ועדה פריטטית, בתחום סמכותה, החלטה זו מחייבת. הרואה עצמו נפגע על-ידי החלטתה רשאי לבקש ביטולה על ידי פניה לערכאה השיפוטית במוסמכת, אך אינו יכול לעשות דין לעצמו ולא לקיימה.".

על ההלכה הנ"ל חזר בית הדין הארצי לעבודה בפסק דינו בדיון נג/238-3 יונה אוזן נ. פחחות רכב בע"מ (מיום 23.1.95, ) ובפסקי דין אחרים.

דיון והכרעה

22. יש להבהיר כי במסגרת פסק דין לא תידון שאלת חוקיותם של הפיטורים, כמו כן אין עליי לדון בשאלה מהו מעמדם של הפיטורים בתקופה בה מתנהל הליך בוררות לפי סעיף 84 לחוקת העבודה. כפי שצוין ברישא של פסק דין זה, השאלה אשר עומדת במרכזו של תיק זה היא: מהי הנפקות המשפטית של החלטת הועדה הפריטטית והאם על הנתבעת לפעול לפיה, בכל הנוגע להחלטתה בדבר תשלום שכר החודשים 8,9/13 ?

23. אחד משני חברי הועדה הפריטטית היה מר הומינר - נציג מרכז המועצות האזוריות, אשר ראש המועצה הפנה אליו מכתב עוד ביום 3.9.13 (צורף לכתב ההגנה) בו פירט בפניו את נסיבות פיטורי התובעים והביע את נכונות והסכמת המועצה להשתתף בישיבת הועדה. מלבד הבאת עמדת הנתבעת בפני הנציג מטעמה בועדה הפריטטית, הרי היועץ המשפטי והגזבר של המועצה השתתפו בישיבתה ועיקר דבריהם נשמעו ונרשמו כפי שעולה מהפרוטוקול.

24. משלא הגיעו חברי הועדה להסכמה בשאלת פיטוריהם של התובעים, הוחלט להעביר את העניין לבוררות ובנוסף הוחלט בהסכמת שני חברי הועדה על תשלום שכרם של העובדים לחודשים 8,9/13 .
החלטת הועדה מנוסחת באופן מחייב "ישולם לעובדים...", ואינה מתירה למי מהצדדים לתהות אחריה, כשבבסיס ההחלטה עומדת הסכמת שני הצדדים לתשלום השכר בתקופה האמורה, כך שאין הנתבעת רשאית להתעלם מהחלטה זו ולא לקיימה.

25. הנתבעת אינה מעלה בסיכומיה ולו טענה אחת מדוע אין היא מקיימת את החלטת הועדה, במקביל ליישוב הסכסוך בהתאם למנגנון שנקבע בחוקת העבודה. קבלת הנטען בסעיף 2 לסיכומי הנתבעת משמעו השארת החלטת הועדה הפריטטית אות מיתה, במקום שהחלטתה תבוצע הלכה למעשה בהתאם להוראות הדין וההלכה הפסוקה.

26. יוצא שמחד, הנתבעת סירבה ומסרבת לקיים את החלטת הועדה הפריטטית המחייבת אותה ואת התובעים מכוח הוראות הדין וההלכה הפסוקה, ומאידך לא פעלה כנגד ההחלטה במישור המשפטי (ואף מסיכומיה עולה שאין לה טענות כנגד הועדה במישור זה).

עם מצב זה אין להשלים.

עמדת הנתבעת משמיטה את הקרקע מתחת למנגנון יישוב הסכסוכים אשר נקבע בדין. הנתבעת אינה יכולה לעשות דין לעצמה ולא לקיים את החלטת הועדה הפריטטית.


את שכרם של התובעים עבור החודשים 8,9/13 יש לשלם ללא הצבת תנאי זה או אחר בפניהם משהחלטת הועדה הפריטטית אינה כוללת התנאה כלשהי בנוגע לתשלום השכר עבור חודשים אלה.

27. לאור כל המובהר לעיל, דין התביעות להתקבל.

28. בתביעתו תבע התובע מס' 1 שכר עבודה עבור החודשים 8,9/13 בסך של 18,104 ₪ (קרן).

בתביעתו תבע התובע מס' 2 שכר עבודה עבור החודשים 8,9/13 בסך של 20,040 ₪ (קרן).

29. הן בכתבי ההגנה והן בסיכומיה, הנתבעת לא התייחסה כלל לסכומי התביעה הנתבעים.

30. אי לכך, הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים את הסכומים הבאים:

א. על הנתבעת לשלם לתובע מס' 1 סך של 18,104 ₪ בתוספת ריבית והצמדה כחוק מיום 10.10.13 ועד ליום התשלום המלא בפועל, וזאת תוך 15 ימים מיום קבלת פסק הדין.

ב. על הנתבעת לשלם לתובע מס' 2 סך של 20,040 ₪ בתוספת ריבית והצמדה כחוק מיום 10.10.13 ועד ליום התשלום המלא בפועל, וזאת תוך 15 ימים מיום קבלת פסק הדין.

31. בנסיבות העניין, והואיל והנתבעת הינה רשות ציבורית ובהתחשב בטענותיה בדבר תכנית התייעלות וכן בהתחשב בפרק הזמן שעבר מאז ניתנה החלטת הועדה הפריטטית, החלטתי להעמיד את פיצויי הלנת שכר על ריבית והצמדה בלבד.

32. על הנתבעת לשלם, לכל אחד מהתובעים, סך של 2,000 ₪, בגין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, אשר ישולם תוך 30 יום מהיום אחרת יישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ועדת צר''מ

 2. ועדת מינהל השירות

 3. ועדת המאוימים

 4. החלטת ועדת המעקב

 5. ערעור על ועדת שליש

 6. ועדת שחרורים מיוחדת

 7. בקשת הקלה מועדה מקומית

 8. שימוע בפני ועדה בעירייה

 9. ביטול החלטת ועדת חריגים

 10. משוא פנים בוועדת המכרזים

 11. הקלטת ישיבות ועדת מכרזים

 12. ביטול החלטת ועדת מכרזים

 13. ביטול החלטת ועדה פריטטית

 14. ועדת חריגים לדיור ציבורי

 15. הקלטת דיון בועדת המכרזים

 16. ערעור על החלטת ועדת האכלוס

 17. שינוי עמדה של הוועדה המקומית

 18. בחירות לועדה לתכנון ובניה

 19. כינוס ועדת מעקב תוך זמן סביר

 20. טעויות בהחלטת ועדת המכרזים

 21. זכות הקיזוז של ועדה מקומית

 22. אכיפת החלטה של ועדה פריטטית

 23. אי יישום המלצות ועדת חקירה

 24. הועדה שגתה לא ביצעה בדיקות

 25. זיכוי מעבירות עקב עדות יחידה

 26. טוענת כי פוטרה בשל עדותה בהליך

 27. הועדה המקומית אישיות משפטית

 28. דרישה לקיים דיון בועדה המחוזית

 29. בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים

 30. פגם מנהלי בהחלטת הועדה המקומית

 31. בקשה לביטול החלטת ועדת הבוחנים

 32. החלטת ועדה מחוזית על סגירת תיק

 33. לטענת הועד המקומי לא שולמו כספים

 34. בקשה לתשלום מיוחד ועדת ההתנתקות

 35. ביטול החלטת ועדת המכרזים עקב פגמים

 36. זכות טיעון חלקית בפני הועדה המחוזית

 37. הקלה לא בהתאם למדיניות הועדה המקומית

 38. בדיקת חוסן פיננסי ע''י ועדת המכרזים

 39. התערבות שיפוטית בהחלטות ועדת המכרזים

 40. שינוי החלטת ועדת קידום הפקולטה לרפואה

 41. קבילות דו''ח ועדת חקירה פנימית כראיה

 42. החלטת מכרז ועדת המכרזים פסולה מעיקרה

 43. חיוב הועדה לתכנון ובניה לעמוד במועדים

 44. ביטול תוצאות ועדת הבוחנים במכרז פנימי

 45. ערעור על החלטות הועדה להטלת עיצום כספי

 46. מינוי נציג בועדה המקומית לתכנון ולבניה

 47. ערעור על החלטת ועדת הביקורת של ההסתדרות

 48. ביטול החלטת הוועדה לעניינים הומניטאריים

 49. טענת פגמים מנהליים בהחלטת הועדה המחוזית

 50. ביטול החלטת ועדת המכרזים על חלוקת עבודה

 51. תביעה לחייב לקיים את החלטה הועדה הפריטטית

 52. ביטול המלצה לאחר הגשת תכנית לועדה המקומית

 53. הקטנת חוב עפ"י החלטת הוועדה לביטול חובות

 54. תביעה נגד ועדת הביקורת המרכזית של ההסתדרות

 55. ערעור על ועדת הערעורים לפי חוק משפחות חולים

 56. ערר על החלטת הועדה לאשר שני אלמנטים מתוך בקשה

 57. נוהל בקשות בפני הוועדות לעניינים הומניטאריים

 58. איטום / מילוי חללים במרתף בהוראת ועדה מקומית

 59. ערעור על החלטת ועדת הערר של הרשות לאסירי ציון

 60. הגשת תביעה בטעות לועדת הערר ולא לוועדה המקומית

 61. החלטת ועדה מחוזית ''למשוך'' תוכנית לפני הדיון

 62. הארכת תוקף החלטת ועדה לתכנון ובניה למתן היתר

 63. ביטול החלטת הועדה לערעורים לענייני קרן מבטחים

 64. בקשה לשינוי החלטת הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 65. נטען כי הוועדה לא קיימה את האמור בפסק הדין המחזיר

 66. דחיית ערעור על החלטת ועדת הערעורים לפי חוק הנכים

 67. ערעור על החלטת ועדת הערעור לפי סעיף 33 לחוק הנכים

 68. המלצת ועדת האיתור לעניין בחירת היועץ המשפטי לממשלה

 69. הוועדה שינתה את הממצאים שלה בין התכנסותה הראשונה לשנייה

 70. ממצאים בפסק דין קודם הם בבחינת עדות מפי השמועה בהליך המאוחר

 71. האם 2 עדויות בביהמ"ש: בעל ואשתו נחשבות לשתי עדויות נפרדות ?

 72. שאלת הרגישות הנופית - האם החלטת הוועדה בנושא זה חרגה ממתחם הסבירות

 73. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון לאשר תוספת חדרים על הגג במקרקעין

 74. בקשה לועדה הציבורית להחלפת דירה בדירה גדולה יותר בשל צפיפות המגורים

 75. הועדה המקומית החליטה לתקן את מידות הבריכה הן לגבי עומקה והן לגבי רוחבה ואורכה

 76. בקשה מוועדת האכלוס העליונה מטעם משרד הבינוי והשיכון להקנות זכויות חוזיות כדייר

 77. ערעור מינהלי על החלטת ועדת ערר לפי חוק המכר (דירות) הבטחת השקעות של רוכשי דירות

 78. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון