ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

2. ההליכים עד כה:

א. המשיב נפגע בתאונת דרכים ביום 2.8.05, והתאונה הוכרה כפגיעה בעבודה. הפגיעה שהוכרה היתה "פגיעת ראש".
ב. ביום 1.4.08 קבעה ועדה רפואית (דרג ראשון) כי למשיב 20% נכות בתחום הנוירולוגי וכי יש להפעיל בעניינו תקנה 15 ברבע, כך שנכותו הכוללת הועמדה על 25% החל מיום 1.4.06.
ג. על החלטה זו הגיש המשיב ערר, בין היתר בטענה כי יש להכיר במחלת הטרשת הנפוצה ממנה הוא סובל כקשורה סיבתית לפגיעה שהוכרה. לבסוף, ולאחר הליך משפטי, חזר בו המשיב מעררו, והחלטת הועדה מדרג ראשון מיום 1.4.08 נותרה על כנה.
ד. ביום 1.9.11 החליט רופא המוסד להעמיד את המשיב לבדיקה מחדש, בהתאם להוראות תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז – 1956 (להלן – תקנות נכות מעבודה).
ה. ועדה רפואית (דרג ראשון) מיום 22.1.12 קבעה כי בעקבות הפגיעה נותרו למשיב 10% נכות בשל כאבי ראש, וכי הנכות הנוירולוגית ממנה סובל המשיב נובעת ממחלת הטרשת הנפוצה שאינה קשורה סיבתית לפגיעה שהוכרה.
ו. על החלטה זו הגיש המשיב ערר בעקבותיו נבדק על-ידי ועדה רפואית לעררים. בישיבותיה הראשונה והשניה קבעה הוועדה לעררים כי נכותו הכוללת של המערער היא בשיעור 60% וכי על-פי הספרות המקצועית לא ניתן לשלול קשר בין האירוע שהוכר לבין התפרצות מחלת הטרשת הנפוצה ולכן קבעה (בישיבתה מיום 25.7.12), כי אבחנתה היא "חבלת ראש עם התפתחות מחלת טרשת נפוצה", וכי יש לקבוע נכות בשיעור 60% לפי פריט ליקוי 29(3)(א) החל מיום 1.9.11 .
לאחר שנועצה בוועדת הרשות לענין תקנה 15 סיכמה הוועדה ביום 29.10.12 כי "עפ"י פסיקת בית הדין הארצי אין הוועדה רשאית להעלות הנכות מעבר למה שנקבעה לפני תקנה 37. לאור האמור לעיל קובעת הוועדה שאין הטבה".
ז. על החלטה זו הגיש המשיב ערעור לבית הדין שהתברר במסגרת תיק בל 55401-02-13. בהליך זה נרשם מפי ב"כ המשיב בדיון כי לא מצא פסיקה המגבילה את הוועדה הרפואית מלהעלות נכותו של נבדק שזומן לבדיקה לפי תקנה 37 לתקנות נכות מעבודה. לאור האמור ניתן פסק-דין שנתן תוקף להסכמת הצדדים לפיה עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים באותו הרכב, ואם זו תמצא כי מצבו אכן הוחמר "תתכבד ותעשה זאת על-פי הנתונים שבידיה" (להלן – פסק-הדין).
ח. בעקבות פסק-הדין התכנסה הוועדה בשנית וזאת ביום 21.8.13 וקבעה כי למערער 60% נכות לפי פריט ליקוי 29(3)(א) החל מיום 1.9.11 וכי יש להגדיל את נכותו ברבע בהתאם להמלצת ועדת הרשות לעניין תקנה 15 מיום 16.8.12, כך ששיעור הנכות הכולל הוא 75% החל מיום 1.9.11.

3. נימוקי הערעור:
א. הוועדה חרגה מסמכותה עת קבעה נכות בשיעור גבוה יותר מזה שנקבע טרם הבדיקה מחדש, וזאת בניגוד להוראות תקנה 37 לתקנות הנכות מעבודה.
ב. הוועדה לא נימקה החלטתה באופן ראוי, ולא היתה רשאית לקבוע נכות על דרך הספק.

4. מנגד, טוען המשיב כי קביעת הוועדה עולה בקנה אחד עם הסכמתו המפורשת של ב"כ המשיב כפי שבאה לידי ביטוי בפסק-הדין, וכי לא ניתן לחזור מהסכמה זו. עוד נטען כי הוועדה נימקה החלטתה, אותה יש לקרוא יחד עם קביעותיה מהישיבות טרם פסק-הדין.

לאור האמור לעיל אני קובעת כדלקמן:

5. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי, כי יש לקבל את הערעור בחלקו, וזאת מהטעמים שיפורטו להלן.

6. תקנה 37, שכותרתה "דיון מחדש לפי בקשת רופא מוסמך", מורה כך:

"עברו ששה חודשים מאז נקבעה לאחרונה דרגת נכותו של נפגע, אף אם נקבעה לתקופה קצובה, רשאי רופא מוסמך לבקש קביעה מחדש של דרגת הנכות והוראות תקנות אלה יחולו, בשינויים אשר העניין מחייבם".

מלשון התקנה אין ללמוד, כטענת המערער, כי ניתן להגיע לאותה "קביעה מחדש" רק במקרה של הטבה במצבו של הנפגע. לא זו בלבד שפרשנות זו אינה נתמכת בלשון התקנה אלא שהיא אף אינה סבירה. פרשנות שכזו תחסום את המוסד לביטוח לאומי מהגשת בקשה לדיון מחדש במקרה שלדעתו חלה החמרה במצבו של מבוטח ועל מנת להיטיב עמו.
מכאן, שהוועדה היתה אכן רשאית לקבוע כי חלה החמרה במצבו של המשיב אף אם היא מתכנסת מכוחה של תקנה 37 לתקנות נכות מעבודה.

עמדה זו עולה בקנה אחד אף עם פרשנותו של בית הדין הארצי להוראות תקנה זו. בסעיף 4 לפסק-הדין בעב"ל 231/99 המוסד לביטוח לאומי – אברהם הרמן, פסק-דין מיום 3.7.03, נקבע כך:

"עולה מלשון התקנה כי תפקידה של הוועדה לפי תקנה 37 הוא לקבוע מחדש את דרגת נכותו של המערער. הנה כי כן, הועדה בודקת מחדש את הנכה לבקשת המוסד לביטוח לאומי והיא רשאית להפחית מאחוזי נכותו, להשאירם כפי שהיו או להעלותם הכל על פי המצב האמיתי של הנבדק. ואולם ברי כי השימוש בתקנה זו יעשה בתום לב ובמידה סבירה" (הדגשות לא במקור, א.ק.).

7. זאת ועוד, יש טעם בטענת המשיב כי משניתן פסק-דין על יסוד הסכמת הצדדים המורה לוועדה לקבוע את הנכות בהתאם לנתונים שלפניה אף אם מדובר בהחמרה – הרי שפסק-דין זה בהליך בל 55401-02-13 די בו כדי להוות בסיס לסמכותה של הוועדה לעשות כן.

8. באשר להנמקת הוועדה - הלכה פסוקה היא אכן כי ממצאיה של ועדה רפואית בשאלת הקשר הסיבתי שבין הפגיעה לבין המצב הרפואי חייבים להיות "על דרך החיוב או השלילה אך בשום פנים ואופן לא על דרך הספק" (דב"ע ל/11-0 צבי סימן טוב – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ב 133). בנסיבות המקרה כאן קבעה הוועדה כי היא מעניקה את הנכות מחמת הספק, ובכך נפל פגם בהחלטתה.
לפיכך יש מקום להורות על השבת עניינו של המערער לוועדה הרפואית לעררים באותו הרכב על מנת שתנמק קביעתה לעניין קיומו של קשר סיבתי בין מצבו הרפואי של המערער לבין הפגיעה שהוכרה.

9. אין צו להוצאות.

10. לצדדים מוקנית, תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה, זכות לבקש מבית הדין הארצי בירושלים רשות לערער על פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון