בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

טען כי הוועדה לא בחנה את תביעתו לפי ממצאי בדיקת ה-BERA מיום 2.7.07, ולא קבעה דרגת נכות בהתאם לבדיקה זו. לאור זאת ביקש המבקש שבית הדין האזורי ימנה מומחה אשר יקבע את דרגת נכותו לפי בדיקת ה-BERA מיום 2.7.07.

5. בפסק דינו קבע בית הדין האזורי כי הוועדה התכנסה מכוח פסק הדין המחזיר, לפיו התבקשה לבחון ולפרט את ממצאי בדיקת ה-BERA מיום 2.7.07. על אף האמור, קבעה הוועדה את דרגת הנכות על סמך בדיקת השמיעה מיום 18.6.07. הוועדה אמנם רשמה את נתוני בדיקת ה-BERA אך לא קבעה בצורה מפורשת כי קביעתה מתייחסת לבדיקה זו, אלא רק ציינה שתוצאות הבדיקה מיום 18.6.07 נתמכו על ידי בדיקת ה-BERA מיום 2.7.07. לאור האמור קבע בית הדין האזורי, כדלקמן:
"יש להחזיר את עניינו של המערער אל הוועדה על מנת שתסיים את מלאכתה ותפעל על פי פסק הדין מכוחו התכנסה (ב"ל 48023-02-12). אני לא מקבל את בקשת המערער שבית הדין ימנה מומחה מטעמו לקביעת דרגת נכות.
הוועדה תבהיר האם קביעותיה מתבססות על ממצאי בדיקת ה-BERA מ- 2.7.07, ותבהיר האם לאור ממצאי הבדיקה יש לשנות את דרגת הנכות שקבעה. בפני הוועדה לא יונחו פרוטוקולים של ועדות קודמות ובדיקת השמיעה וה-BERA מיום 2.10.11. המערער וב"כ יוזמנו להופיע בפני הוועדה ויוכלו לטעון טענותיהם בעניין זה. החלטת הוועדה תהיה מנומקת."

עקב קבלת הערעור בחלקו לא נתן בית הדין האזורי צו להוצאות.

6. בתמצית טוען המבקש בבקשתו, כי עניינו "מתגלגל" בוועדות הרפואיות ובבתי הדין מזה כשמונה שנים, וזאת "אך ורק משום שהמשיב מתעלם באופן שיטתי מהנחיות פסקי הדין" שניתנו בעניינו. עקב כך, נגרמו למבקש הוצאות רבות. לולא עמדו לרשות המבקש אמצעים כלכליים לצורך הגשת ערעורים חוזרים ונישנים, לא הייתה נקבעת לו דרגת נכות בגין ההחמרה במצבו. לאור האמור מבקש המבקש כי יפסקו לו הוצאות לדוגמה. כמו כן נטען כי היה מקום להתייחס לטענותיו כי הוועדות הרפואיות מטעם המשיב אינן עצמאיות בהחלטתן; לבקשתו לפיה "באופן חריג ויוצא מן הכלל, לקבוע למבקש אחוזי נכות וזאת על ידי מינוי מומחה רפואי מטעמו [מטעם בית הדין, ר.ר.], אשר יבחן באופן אובייקטיבי ונטול אינטרסים ושיקולים זרים, את בדיקת ה-BERA מיום 2.7.2007 ויקבע על פיה את אחוזי הנכות להם זכאי המבקש." לחלופין, מבקש המבקש כי עניינו יוחזר לוועדה בהרכב אחר. זאת, משום שעולה חשש ממשי מאופן התנהלותה של הוועדה כי היא 'נעולה' בעמדתה שלא להקנות לו אחוזי נכות בהתאם לבדיקת ה-BERA. עוד מפרט המבקש בבקשתו טענות רבות המופנות כנגד אי התייחסותה של הוועדה לבדיקת ה-BERA, וכן לכך שעל פי החלטתה, נובע ליקוי השמיעה לא רק מחשיפה לרעש אלא גם מגורמים אחרים.

7. לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה, בפסקי הדין של בית הדין האזורי, בהחלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 13.11.12 ובכלל המסמכים שבתיק, הגעתי לכלל מסקנות כמפורט להלן.

8. לא מצאתי בסיס לטענת המבקש כי על בית הדין למנות מומחה מטעמו על מנת לקבוע דרגת נכות, משאין בנמצא הליך כאמור במסגרת הדיון בבתי הדין לעבודה על החלטותיהם של הוועדות הרפואיות. כמו כן, לא מצאתי בסיס לטענתו החלופית של המבקש כי יש מקום להחזיר את עניינו לוועדה בהרכב אחר. הלכה פסוקה היא, שדרך המלך בקשר להחזרת עניין לוועדה רפואית היא החזרתו לוועדה באותו הרכב. רק במקרים חריגים בהם עולה חשש של ממש כי הוועדה תהא "נעולה" על החלטתה הקודמת, או שהרכבה אינו נאות, או במקרים חריגים אחרים, מועבר העניין לוועדה בהרכב אחר (ראו עב"ל 778/08 מיכאל דהן - המוסד לביטוח לאומי, מיום 19.10.09 בפסקה 7; עב"ל 231/09 ד"ר אריה קופפרברג - המוסד לביטוח לאומי, מיום 21.10.2009, בפסקה 8 וההפניות שם בר"ע 270/10 דורון צאלי - המוסד לביטוח לאומי, מיום 1.7.2010). מבחינת כלל המסמכים שבתיק לא עולה כי התקיימו בעניינו של המבקש נסיבות חריגות המצדיקות את החזרת הדיון בעניינו לוועדה בהרכב אחר. יצוין, כי הוועדה התכנסה בהרכבה הנוכחי אך פעם אחת בעניינו של המבקש, ומשום שלא התייחסה באופן ישיר לבדיקת ה-BERA מיום 2.7.07, קבע בית הדין האזורי כי עליה להשלים מלאכתה בהתאם לפסק הדין המחזיר מכוחו התכנסה. לאור זאת, אין ממש בטענת המבקש כי היא 'נעולה' בעמדתה שלא להקנות לו אחוזי נכות בהתאם לתוצאות בדיקה זו. אשר על כן, בקשת רשות הערעור, ככל שהיא נסמכת על טענות אלה, נדחית.

9. עם זאת, נראה כי נוכח קבלת הערעור בחלקו והחזרת עניינו של המבקש לוועדה, וההוצאות שנגרמו עקב כך למערער על רקע ההליכים הרבים שכבר התנהלו בעניינו, יש מקום לפסוק לטובתו הוצאות משפט. אשר על כן, מתבקשת התייחסות המוסד לביטוח לאומי לסוגיית ההוצאות בלבד.

10. המוסד לביטוח לאומי יגיש תגובתו לשאלה בדבר ההוצאות עד ולא יאוחר מיום 22.12.13.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון