ביצוע פסק דין באופן מיידי - בעל דין תושב השטחים

לטענתם, אם יבוצע פסק הדין באופן מידי המשיב לא יוכל להחזיר את הסכום הפסוק, בהיותו תושב השטחים; ולפיכך, הרי שייגרם למבקשים נזק בלתי הפיך ובלתי מידתי. בנוסף, הם טוענים כי פסק דינו של בית הדין האזורי "תם אך לא נשלם", שכן בפסק הדין נקבע כי לגבי חלק מהרכיבים והסכומים (פיצויי פיטורים, פדיון חופשה, הפרשות לפנסיה) יש לבצע בדיקה ולקזז מהסכומים שנפסקו לטובת המשיב את הסכומים שהופרשו לזכותו באמצעות שירות התעסוקה. לעומת זאת, טוענים המבקשים, החברה הינה חברה פעילה בעלת איתנות פיננסית, ועל כן, אין כל חשש כי המבקשים לא יוכלו לעמוד בתשלום הכספים לידי המשיב בהמשך, ככל שיידרשו לעשות כן. בנוסף, טוענים המבקשים כי סיכוייהם לזכות בערעור הם טובים, זאת מאחר שבפסק דינו של בית הדין האזורי נפלו טעויות מהותיות החורגות מהסביר.


המשיב מתנגד לבקשה וטוען כי יש לפעול לפי הכלל שהגשת ערעור אינה מעכבת ביצועו של פסק דין, במיוחד כאשר מדובר בחיוב כספי. לגופו של עניין טוען המשיב כי סיכויי הערעור קלושים, וכי המבקשים כלל לא פירטו מהן אותן טעויות מהותיות שנפלו לכאורה בפסק הדין של בית הדין האזורי. לדבריו, פסק הדין של בית הדין האזורי מפורט ומנומק כראוי, מבוסס בעיקר על תשתית עובדתיות, תוך שבית הדין קובע ממצאי מהימנות, ובעניינים שכאלה אין ערכאת הערעור נוטה להתערב. באשר למאזן הנוחות – טוען המשיב כי טענת המבקשים, לפיה לא יהיה באפשרותם להיפרע מהמשיב אם הם ישלמו את הסכום הפסוק ולאחר מכן יזכו בערעור, נטענה באופן סתמי ובלתי מפורט.


דיון והכרעה


ההלכה הפסוקה הינה כי מי שזכה בדינו, זכאי לממש את פרי זכייתו באופן מיידי והגשת ערעור אינה מעכבת כשלעצמה את מימוש פסק הדין (רע"א 6480/00 עיריית תל אביב יפו נ. בצלאל, ניתן ביום 19.11.2000). עיכוב ביצועו של פסק דין הינו בגדר החריג לכלל, ועל מנת להצדיקו על המבקש לשכנע בקיומם של שני תנאים מצטברים: סיכויים טובים להצליח בערעור, ומאזן הנוחות – היינו כי אם יזכה בערעור יהא זה קשה או בלתי אפשרי להחזיר את המצב לקדמותו, או כי ביצוע מיידי יגרום לו נזק שאינו ניתן לתיקון [בש"א 216/89 אברהמי ובניו חברה לבנין בע"מ נ. בנק המזרחי המאוחד בע"מ, פ"ד מג(2) 172 (1989)]. בעניין זה נקבע כי "בין שיקולים אלה קיימים יחסי גומלין, במובן זה שככל שסיכויי הערעור הינם גבוהים, כך ניתן יהיה למעט בשיקולי מאזן הנוחות, ולהיפך" [עע"מ 6438/10 ראז חקלאות אחזקות ופיתוח בע"מ נ. וייס, ניתן ביום 22.9.2010]. כאשר מדובר בחיוב כספי – הנחת המוצא היא כי ניתן להשיב את המצב לקדמותו ולכן הנטייה הנה שלא ליתן עיכוב ביצוע, אלא אם יוכיח המבקש כי אם יזכה בערעורו לא יוכל לגבות חזרה מהתובע את כספו [בש"א 8240/96 איתן חנני נ. פקיד שומה חיפה, פ"ד נ(5) 403 (1997)].
כמו כן, נפסק כי העובדה שהזוכה הינו תושבי שטחים, כשלעצמה, אינה מצדיקה עיכוב ביצוע פסק הדין, ויש לבחון בכל מקרה לגופו הן את סיכויי הערעור והן אם קיים חשש שמבקש העיכוב לא יוכל לגבות את כספו אם יזכה בערעור. בנוסף, במסגרת כלל השיקולים, יש להביא בחשבון כי מדובר בזכויות מכוח חוקי המגן אשר הגיעו למשיב במהלך תקופת עבודתו או בסיומה, וכי ככל שסיכויי הערעור אינם גבוהים אין הצדקה כי יעוכב תשלום זכויות אלה פרק זמן נוסף [ע"ע 6204-07-11 אודר הנדסה ובניין בע"מ – סטנילה צ'יפריאן אאורל, ניתן ביום 26.12.2011].
לאחר שנתתי דעתי לכלל נסיבות המקרה, לפסק דינו של בית הדין האזורי ולטענות הצדדים בבקשה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין להידחות בכפוף לאמור להלן. במקרה שלפני, מצאתי כי יש מקום לתת עדיפות לזכות המשיב לממש את פירות זכייתו. פסק הדין של בית הדין האזורי הינו בעיקרו עובדתי וסיכויי הערעור אינם גבוהים. אכן, המשיב הוא תושב השטחים וקיים חשש כי יקשה על המבקשים להיפרע ממנו אם ישולם כל סכום פסק הדין ויתקבל ערעורם במלואו או בחלקו. מנגד, יש ליתן את הדעת לכך שמדובר בתקופה ממושכת (למעלה משלוש שנים), שמקורה בהתמשכות ההליך בבית הדין האזורי, במהלכה לא שולמו למשיב זכויות מכוח חוקי המגן.
על כן, מצאתי כי האיזון הראוי במקרה שלפני הוא כי תשולם למשיב מחצית מהסכום הפסוק, וכי המחצית השנייה מהסכום הפסוק תופקד על ידי המבקשים בקופת בית הדין, זאת תוך 21 ימים מיום המצאת החלטה זו.

לחלופין, יוכלו המבקשים להפקיד תוך אותו פרק זמן ערבות בנקאית לזכות המשיב בשווי מחצית מהסכום הפסוק.
ככל שלא יופקד הסכום או הערבות כאמור, יעמוד פסק הדין של בית הדין האזורי לביצוע בלא סייג.


סוף דבר - הבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין נדחית, בכפוף לאמור בסעיפים 10-11.

הוצאות בקשה זו תילקחנה בחשבון במסגרת פסיקת ההוצאות בערעור.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון