נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

המערער הוסיף וטען כי הוועדה "נעולה" על החלטות קודמות שלה.

4. לטענת המשיב, הוועדה פעלה בהתאם להוראות פסק הדין אשר מכוחו התכנסה ומשכך לא עולה כל טעות משפטית מהחלטתה ועל כן, יש לדחות את הערעור.5. משהוחזר עניינו של המערער על ידי בית הדין לוועדה לעררים בצירוף הוראות, על הוועדה להתייחס אך ורק לאמור בהחלטת בית הדין, ואל לה לוועדה להתייחס לנושאים שלא פורטו באותה החלטה (ראו דב"ע נא/ 29-0, מנחם פרנקל נ' המל"ל, פד"ע כ"ד, 160).

6. הוועדה שמעה את המערער ואשתו ורשמה את תלונותיהם:

"אני במצבי הנוכחי הפיזי נפשי לא אדם שמסוגל לתפקד באופן נורמלי. אני לא יכול לתפקד. הוועדה הנוכחית חושבת שאני יכול לתפקד. אתם לא לוקחים בחשבון שהייתי מנהל לפני 6 שנים. הייתי בקורס מחשבים והייתה לי נכונות גדולה להצליח וזה לא הצליח. מדובר בפרנסה של הילדים שלי. יש המלצה של הרופא שלי שלא אעבוד. אני רוצה את מה שנגזל ממני לקבל.
האשה- מקבל פרקוסט ומירו, לא יכול לעבוד עם זה, מי יקבל אותו לעבודה כשהוא מסטול מטיפול. הוא ניסה לעבוד ולא הצליח".

7. בפרק הסיכום והמסקנות קבעה הוועדה:

"חברי הוועדה עיינו בפס"ד מיום 12.6.13 של בית הדין האזורי לעבודה בבאר- שבע, לפיו מתבקשת הוועדה לשוב ולבחון את עניינו של המערער, תוך התייחסות עניינית ומנומקת למסמך מאת פקידת השיקום מ- 26.10.11 ובכלל זה לתהליך השיקומי אותו עבר המערער והמרכיב האישיותי עליו מדווחת פקידת השיקום.
חברי הוועדה שמעו שוב באריכות את תלונות המערער ואשתו וכן עיינו בקפידה בדו"ח עובדת השיקום מיום 26.10.11 ובדו"ח צוות מיום 1.11.11.
במהלך השיחה התרשמה הוועדה כי התובע מדבר לעניין, מפגין זכרון שמור לפרטי פרטים, ואינו רואה עצמו משתלב שוב בעבודה.
מתוך דו"ח עובדת השיקום עולה כי אכן מדובר באדם שתהליך שיקומו לווה בקשיים רבים עקב התרשמותה שהמרכיב האישיותי נפשי הינו דומיננטי, אך חשוב להדגיש שלנ"ל נקבעו בגין ליקוי זה 10% בלבד.
עובדת השיקום בדו"ח זה לא הגיעה למסקנה בדבר כושרו לעבודה למרות שעל פי האבחון הרפואי מיום 6.10.11 מומלץ על כושר עבודה מלא, וביקשה המשך דיון בצוות, ואומנם התקיים דיון צוות מ- 1.11.11 ולפיו נמצא התובע כבעל כושר עבודה מלא ותביעתו נדחתה.
לאור האמור לעיל, שבה הוועדה ודוחה את הערר.
מסוגל לעבודות יצור קלות, שוער בחניון, בודק חשבונות בסופר, במשתלה.
הוועדה אינה מתייחסת לכושר עבודתו מ- 1.4.13 בגין הליקוי האורטופדי".

8. לאחר שבחנץי את טענות הצדדים, ועיינתי בפסק הדין ובהחלטת הוועדה, שוכנעתי כי דין הערעור להדחות.
בהתאם לפסק הדין, הוועדה נדרשה לשוב ולבחון את עניינו של המערער תוך התייחסות עניינית ומנומקת למסמך מאת פקידת השיקום מיום 26.10.11 ולתהליך השיקומי אותו עבר המערער ולמרכיב האשיותי עליו מדווחת פקידת השיקום.
הוועדה התייחסה למסמך מאת פקידת השיקום והסבירה כי מתוך דו"ח פקידת השיקום עולה כי מדובר באדם שתהליך שיקומו לווה בקשיים רבים עקב התרשמות פקידת השיקום שהמרכיב האישיותי נפשי הינו דומיננטי. עם זאת, הוועדה הסבירה כי למערער נקבעה נכות בשיעור 10% בלבד בגין הליקוי הנפשי וכי עובדת השיקום לא הגיעה בדו"ח זה למסקנה בדבר כושרו של המערער לעבודה. עוד הסבירה הוועדה כי על פי האבחון הרפואי מיום 6.10.11 הומלץ על כושר עבודה מלא ומשהתקיים דיון בצוות ביום 1.11.11 נמצא המערער כבעל כושר עבודה מלא ותביעתו נדחתה.

9. לא מצאתי ממש בטענת המערער לפיה אין לקבל את מסקנות הוועדה היות והן אינן עולות בקנה אחד עם האמור בדו"ח פקידת השיקום. בהתאם לפסק הדין הוועדה נדרשה להתייחס למסמך מאת פקידת השיקום וכך עשתה. הוועדה היא אשר מוסמכת לקבוע את דרגת אי כושרו של המערער ולא חלה עליה חובה לקבל את עמדת פקידת השיקום. מדובר בהחלטות במסגרת שיקול דעתה הרפואי של הוועדה.
יתירה מכך, הוועדה אף הסבירה כי פקידת השיקום לא הגיעה למסקנה בדבר כושרו של המערער לעבודה וביקשה המשך דיון בצוות וכי בדיון בצוות נמצא כי המערער הינו בעל כושר עבודה מלא.
10. אין בידי לקבל את טענת המערער לפיה הוועדה "נעולה" על החלטות קודמות שלה. משהוועדה התכנסה בהתאם לפסק דין מיום 12.6.13 ומשבהתאם לפסק הדין נקבע כי הוועדה תתכנס באותו הרכב, הרי שלא ניתן להעלות טענות ביחס להרכב הוועדה במסגרת ערעור זה.
11. לאור האמור לעיל, משהוועדה פעלה בהתאם לפסק הדין ומשהחלטתה הינה מנומקת ומבוססת, לא מצאתי כי נפלה טעות משפטית בהחלטתה ולכן הערעור נדחה.

12. משמדובר בערעור מתחום הביטחון הסוציאלי, אין צו להוצאות.

13. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תוך 30 יום לנשיא בית הדין הארצי לעבודה, לסגניתו או לשופט שנתמנה על ידי הנשיא.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון