הרשם קבע כי לא הציגו נתונים מלאים ומפורטים אשר למצבם הכלכלי

הרשם קבע כי לא הציגו נתונים מלאים ומפורטים אשר למצבם הכלכלי, שכן הציגו כאסמכתא יחידה אישור על תשלום קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי שאינו מבסס מתן פטור מעירבון. יתר על כן, קבע הרשם כי סיכויי ההליך מציבים בפני המערערים "משוכה גבוהה ביותר" בפרט בהתחשב בכך שבקשת רשות הערעור מופנית כלפי החלטתו של בית המשפט המחוזי בה הפנה להחלטה קודמת בה הובהר כי התיק סגור. עם זאת, ולפנים משורת הדין מצא הרשם להפחית את העירבון לסך של 15,000 ש"ח.

מכאן הערעור שלפניי, ובקשה נוספת שהוגשה ביום 28.5.2014, בגדרן טוען המערער 1 (להלן: המערער), בין היתר, כי הוא יגיש לבית המשפט תצהיר בו יציג את התשתית העובדתית העדכנית, והוא מוסיף כי הוא אדם בן 68, אין לו חשבונות בנק ואינו משלם את חשבונות החשמל והמים. כמו כן טוען המערער כי נפתחו נגדו תיקי הוצאה לפועל, כי הוא אינו מיוצג על ידי עורך-דין וכי אינו יכול לשאת בתשלומי שכר הטרחה. עוד נטען כי למערערים אין רכוש, כספים או חשבונות. המערער מוסיף שניסה לגייס את הסכומים שנדרש לשלם מסביבתו הקרובה אך אין בידו להשיב את הכספים כיוון שאינו עובד.

דין הערעור להידחות. שיקול דעתו של הרשם רחב וערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בו בקלות (ראו למשל בש"א 4650/13 סימון נ' עידן (12.8.2013)). במקרה שלפנינו, על בסיס החומר שהוצג, קבע הרשם כי המערערים לא הניחו תשתית ראייתית מלאה בדבר מצבם הכלכלי, שיצדיק ליתן פטור מעירבון. אין להתערב במסקנה זו, שכן צדק הרשם בקובעו כי הפונה לבית המשפט בבקשה לפטור מאגרה ומעירבון נדרש להציג את מלוא התמונה בדבר מצבו הכלכלי הנטען (ראו בש"א 3849/11 פלג נ' SOFASA – חברה זרה הרשומה בארה"ב (22.5.2011)). כמו כן, על פני הדברים דומה כי סיכויי ההליך לכאורה אינם גבוהים דיים כדי להעניק למערער פטור מעירבון. לנוכח האמור, על המערער להפקיד את העירבון, בתוך 15 ימים מיום המצאת פסק דיני זה לידיו. עם זאת, ולפנים משורת הדין, בתוך תקופה זו רשאי המערער להגיש לרשם תצהיר מפורט על אודות מצבו הכלכלי, בליווי כל האסמכתאות הרלוונטיות לתמיכה בטענותיו, והרשם יבחן נתונים אלה על פי שיקול דעתו. לא יופקד העירבון, ולחלופין לא יוגשו התצהיר והמסמכים הנלווים במועד שנקבע, יירשם ההליך לדחייה, ללא כל הודעה נוספת.

סיכומם של דברים, הערעור נדחה.

אין צו להוצאות.



לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. השעיית רשם

 2. סמכות רשם בכיר

 3. תלונה נגד רשם בית משפט

 4. ערעור על החלטת רשם עיקול

 5. המערערת טענה כי הרשמת מתנכלת לה

 6. חקירת יכולת אצל רשם ההוצאה לפועל

 7. נטען כי הרשם טעה כשלא שקל את המצב הכלכלי

 8. המערער טען לתוכן דלא היה קיים בהחלטת הרשם

 9. נטען כי עורך דין הטעה את הרשם וסילף עובדות

 10. ערעור על החלטת רשם למחוק הליך - החייאת ההליך

 11. הרשם קבע כי כתב הערעור שהוגש אינו מובן כלל ועיקר

 12. הרשם קבע כי לא הוצגה התמונה המלאה של המצב הכלכלי

 13. רשם ההוצאה לפועל רשאי להקטין תוספת הפרשי הריבית והצמדה

 14. הרשם קבע כי לא הציגו נתונים מלאים ומפורטים אשר למצבם הכלכלי

 15. רשם הוצאה לפועל מוסמך לדון בטענות פרעתי שהתגבשו לאחר פסק דין

 16. נטען כי הרשמת חרצה את גורל ההליך בלא שאפשרה לטעון טענות ולהסבירן

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון