5% נכות לפי סעיף 37(8)(א) (שבר חוליה שהתרפא בלי תזוזה ניכרת

5% נכות לפי סעיף 37(8)(א) (שבר חוליה שהתרפא בלי תזוזה ניכרת ובלי הגבלת התנועה של עמוד השדרה בקרבת החוליה הזו) שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956. ביום 24.1.13 התכנסה הוועדה לצורך דיון חוזר בעניינו של המבקש, וקבעה כי "מצבו כיום זמני בשיעור 15% כולל נכות (צמיתה) בגין חוליה 4T עד 31.7.13. החלטה זו מחליפה את החלטת הוועדה מיום 29.11.12." משכך קבעה הוועדה כי דרגת נכותו הזמנית של המבקש היא 15%, מיום 17.4.11 ועד ליום 31.7.13, מתוכם 10% נכות נפשית. על כך הגיש המבקש ערעור לבית הדין האזורי.

3. בערעורו לפני בית הדין האזורי טען המבקש כנגד קביעות הוועדה בתחום הנוירולוגי, האורטופדי והא.א.ג. לפי טענותיו בתחום האורטופדי, הוועדה לא פירטה במפורש את טווחי התנועות בגבו לפנים ולצדדים, עליהם הצביע המומחה הרפואי דר' קרת בתעודה הרפואית מיום 18.6.12. על פי מכתב זה, יש לקבוע למבקש דרגת נכות בשיעור 10% לפי סעיף 37(7)(א) לרשימת הליקויים שבתוספת, בגין הגבלה בגבו. כמו כן נטען כי לא ברור מדוע לא נקבעו למבקש שיעורי נכות זמנית, וכי הוועדה לא התייחסה לאישורים בתיקו הרפואי מאת רופא תעסוקתי, לפיהם הוא אינו מסוגל לשוב לעבודתו בתקופה שלאחר התאונה. יצוין כי מפרוטוקול הדיון בבית הדין האזורי עולה כי המבקש חזר בו מטענותיו בתחום הא.א.ג. ובתחום הנוירולוגי.

4. בפסק הדין מושא הבקשה נקבע, כי הוועדה בדקה את המבקש בדיקה אורטופדית וערכה לו את כל הבדיקות הנדרשות בהשוואה לבדיקות שערך דר' קרת, ואשר היוו את הבסיס להמלצתו בעניין שיעור הנכות שיש לקבוע למבקש. בסיכום הבדיקה ציינה הוועדה כי עיינה במכתבו של דר' קרת אך לא מצאה את הממצאים שתוארו במכתבו. לפיכך, קבעה הוועדה נכות בגין שבר בחוליה בלבד לפי סעיף ליקוי 37(8)(א) כפי שקבע דר' קרת. משכך נמצא כי לא נפלה טעות משפטית בהחלטת הוועדה, והערעור נדחה.

5. בבקשתו חוזר המבקש, בעיקרם של דברים, על טיעוניו כפי שנטענו לפני בית הדין האזורי. המבקש מדגיש, כי על הוועדה לקבוע לו דרגת נכות בתחום האורטופדי בגין פגיעה שורשית בחוליות 5L-4L משמאל, בגינה המליץ דר' קרת לקבוע לו דרגת נכות בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 29(6)I-29(6)II (מותאם) (NEURITIS בצורה קלה עד בינונית). כמו כן, התייחסות הוועדה לתעודה הרפואית מאת דר' קרת אינה מנומקת. נוסף על כך מדגיש המבקש, כי הוועדה לא התייחסה למסמכים בתיקו הרפואי המעידים על תקופות אי כושר ובהתאם, לשיעור הנכות הזמנית שיש לקבוע לו. לפי טענתו, הוועדה קבעה לו נכות יציבה בשיעור 5% החל מיום 1.1.12 בגין הליקוי ממנו הוא סובל בגבו, אך לא קבעה לו כל נכות זמנית בגין ליקוי זה, עד למועד התגבשות הנכות היציבה.

6. לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה, בפסק דינו של בית הדין האזורי, בפרוטוקול הוועדה הרפואית לעררים מיום 24.1.13 ובכלל המסמכים שבתיק, הגעתי לכלל מסקנות כמפורט להלן.

7. מעיון במסמכים שבתיק עולה כי טענותיו של המבקש בנוגע לפגיעה השורשית ממנה הוא סובל נסמכות על התעודה הרפואית מאת דר' קרת. בתעודה זו מציין דר' קרת כי "בעקבות תלונות על קרינה לגפיים נמצא בבדיקת EMG מתאריך 4.6.12 קיום של תמונה נוירופיזיולוגית המתאימה לפגיעה שורשית של 5L-4L משמאל" (ההדגשה שלי, ר.ר.). בעקבות זאת ציין דר' קרת כי למבקש "נכות בשיעור 5% בגין פגיעה שורשית בעצבים 4L ו- 5L משמאל לפי סעיף ביניים 29(6)I ועד 29(6)II". סעיפי ליקוי אלה מתייחסים לליקוי נוירולוגי, בו דן הפרק השלישי בתוספת שעניינו "תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות". משמע, דר' קרת המליץ לקבוע למבקש נכות בתחום הנוירולוגי. לעומת זאת, מעיון בפרוטוקול הוועדה נמצא כי "הממצאים ב-EMG דלים מאוד ולא באים לידי ביטוי בבדיקה הקלינית ולא גורמים להפרעה תפקודית כלשהי." כמו כן ציינה הוועדה, כי היא עיינה במכתבו של דר' קרת אך לא מוצאת את הממצאים שתוארו במכתבו. לפיכך קבעה הוועדה כי "מבחינה נוירולוגית לא נותרה נכות המתבטאת באחוזים." בהתאם לכך, הודיע המבקש לבית הדין האזורי במהלך הדיון לפניו כי הוא אינו עומד על ערעורו בתחום הנוירולוגי. משקבעה הוועדה כי אין למבקש דרגת נכות בתחום הנוירולוגי, וקבעה למבקש דרגת נכות בתחום האורטופדי בגין ממצאים אחרים, לא מצאתי ממש בטענתו של המבקש לפיה יש לקבוע לו דרגת נכות בתחום זה בגין פגיעה שורשית. אשר על כן, וככל שהבקשה נסמכת על טענה זו – היא נדחית.

8. עם זאת, מתבקשת תגובת המוסד לביטוח לאומי לשאלה מדוע לא יוחזר עניינו של המבקש אל הוועדה הרפואית לעררים באותו הרכב, על מנת שתשוב ותידרש לסוגיית שיעור נכותו הזמנית של המבקש. בהקשר זה תתייחס הוועדה למסמכים בעניינו של המבקש המעידים על אי כושר, ובכללם לטופסי הבדיקה הרפואית מיום 31.5.11 ומיום 1.12.11 מאת דר' שלוסברג, מומחה לרפואה תעסוקתית, וכן לטופס סיכום בדיקה רפואית מיום 2.8.11 מאת דר' ברוסקין, אורטופד. הוועדה תיבחן האם יש במסמכים אלה כדי לבסס קביעת נכות זמנית עד למועד התגבשות הנכות היציבה אצל המבקש. הוועדה תציין בהחלטתה את טווחי התנועות של המבקש בעמוד השדרה המותני.

9. התייחסות המוסד לביטוח לאומי מתבקשת נוכח אי בהירות בהחלטות הוועדה. כך, מפרוטוקול הוועדה מיום 29.11.12 עולה כי למבקש נקבעה נכות יציבה בשיעור 5% בגין הליקוי בגבו. לעומת זאת, מפרוטוקול הוועדה מיום 24.1.13 עולה כי "מצבו כיום זמני בשיעור 15% כולל נכות (צמיתה) בגין חוליה 4T עד 31.7.13". בפרוטוקול ממועד זה לא מולאו שיעורי הנכות היציבה בסעיף 30 לטופס. לאור זאת, לא ברור האם מצבו של המבקש בגבו הוא יציב אם לאו, ואם כן, האם יש לקבוע לו שיעור נכות זמנית ממועד התאונה ועד למועד התגבשות הנכות היציבה בתחום האורטופדי. כמו כן, בפרוטוקולי הוועדה לא נמצאה התייחסות למסמכים הרפואיים שצירף המבקש, המעידים על אי כושר לתקופה ממושכת לאחר התאונה. כך, נאמר בסיכום ביקור מאת דר' ברוסקין מיום 2.8.11 כי המבקש "מוגבל בכל פעילות הקשורה במאמץ פיזי או בהרמת משאות ב6 חודשים הקרובים"; בטופס הבדיקה הרפואית מיום 31.5.11 מאת דר' שלוסברג, מומחה לרפואה תעסוקתית נכתב כי "לאור מצבו הרפואי והתפקודי, עקב פגיעתו, זמנית לא מתאים לנהיגה ברכב כבד"; בטופס הבדיקה הרפואית מיום 1.12.11 מאת דר' שלוסברג נכתב כי "בשל מורכבות הפגיעה, הנ"ל בשלב זה לא מתאים לעבוד כנהג משאית ויש לראותו באי כושר עבודה מוחלט עד תום ההחלטה בוע"ר של הביטוח הלאומי לגבי כושר נהיגתו".
משמוחזר עניינו של המבקש לוועדה, תתבקש הוועדה להתייחס גם לסוגיית ההגבלה בתנועות עמוד השדרה של המבקש נוכח האמור בתעודה הרפואית מיום 18.6.12 מאת דר' קרת, לפיה "טווח תנועות עמ"ש מותני מוגבל כדלקמן: בכפיפה לפנים מגיע עם קצות אצבעות ידיו עד מרכז השוקיים. תנועות ההטייה לצדדים אפשריות ל-?20 (הטווח התקין ?30)". הוועדה תציין את טווחי התנועה של עמוד השדרה המותני של המבקש ותנמק האם לאורם ולאור ממצאי בדיקתה יש להשליך על שיעורי הנכות הזמנית והיציבה שיש לקבוע למבקש בתחום האורטופדי.
בשולי הדברים יש לציין כי לפי העולה מדברי ב"כ המוסד בדיון לפני בית הדין האזורי, צפויה הוועדה ממילא להתכנס בעניינו של המבקש בתום תקופת הנכות הזמנית, דהיינו, בימים אלה.

10. המוסד לביטוח לאומי יגיש תגובתו לשאלה כפי שפורטה בסעיף 8 לעיל עד ולא יאוחר מיום 8.12.13.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון