כינוס ועדת מעקב תוך זמן סביר

בפסק הדין הורה בית הדין האזורי על כינוס ועדת המעקב תוך זמן סביר, על מנת שתיתן דעתה לעניינם של המשיבים ותקבע מדיניות בנוגע לקבוצה אליה הם משתייכים. כמו כן פסק בית הדין האזורי הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד לטובת המשיבים, בסכום כולל העומד על 60,000 ש"ח.

הרקע לבקשה
2. ביום 24.1.1979 התקבלה החלטת ממשלה ש/33 לפיה "תישמר ההשוואה בין שכר השוטרים לבין השכר בצה"ל", וכי תוקם "ועדת מעקב ... שמתפקידה יהיה לעקוב אחר השינויים אשר יחולו בשכר בצה"ל, ולקבוע כיצד להחילם על השכר במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר" (להלן: החלטה ש/33). בהתאם להחלטה זו, הוצמד שכר השוטרים לשכר המשרתים בצבא קבע, ובסיס השכר במשטרה מורכב משכר יסוד הלקוח מטבלאות שכר הנהוגות בצה"ל לפי מפתח דירוג ודרגה. לפי מפתח זה, שכרם של הפקדים הושווה לשכרם של הסרנים בצה"ל. חרף השוואה זו ובשל הבדלי גיל, ותק ואופן הקידום העתידי של הסרנים בצה"ל ביחס לפקדים במשטרה, נוצר מצב בו ישנם קצינים שהשלימו את משך השהייה המינימאלי בדרגת פקד והעונים לתנאי הקידום וההכשרה אך אינם מקודמים בדרגה בשל העדר תקני רפ"ק פנויים. מסיבה זו הוחלט על החלתו של הסדר המכונה "רפ"ק גמיש" משנת 1994. הסדר זה אפשר לקדם שוטרים בדרגת פקד לשכר ולדרגת רפ"ק ללא תקן, במסגרת תקני הפקד הקיימים. ההסדר הוקפא בשנת 2000. ההחלטה על הקפאת ההסדר נבחנה בעבר על ידי בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, אשר קבע כי היא עניינית וסבירה (עב' 2414/04 ליאור אשד – מדינת ישראל, מיום 27.11.2007, להלן: פרשת אשד; ערעור שהוגש לבית דין זה נמחק על יסוד הסכמת הצדדים).
ביום 30.8.2010 נחתם סיכום בין משרד האוצר ובין משרד הפנים בעניין קידום שוטרים בדרגת פקד. כתוצאה מן הסיכום הוענק מענק התמדה לפקדים בעלי ותק בן 4 עד 10 שנים בלבד, כנגד התחייבות לשירות של שנתיים. ביום 29.8.2011 נחתם סיכום בינמשרדי נוסף, לפיו פקדים בוותק של ארבע שנים, שתי הערכות תקופתיות טובות מאוד ויתרת תקופת שירות בת שנתיים לאחר ביצוע קורס פקד מתקדם יהיו זכאים לתוספת 'פקד מתקדם' בטווח הנע מסך 900 ש"ח ועד לסך 1,100 ש"ח.

3. המשיבים משרתים במשטרת ישראל בדרגת פקד, ושוהים בדרגה זו מעל 10 שנים. המשיבים 2-5 עומדים בקריטריונים לדרגת רפ"ק למעט תקן פנוי מתאים. הצדדים חלוקים בסוגיה זו בנוגע למשיב 1, אשר פרש לגמלאות ביום 1.9.2011.
בחודש אפריל 2010 הגישו המשיבים את תביעתם לבית הדין האזורי, בה ביקשו לחייב את המבקשת (להלן: המדינה) לשנות את מדיניות קידום קציני המשטרה בדרגת פקד לדרגת רפ"ק. לחלופין, ביקשו המשיבים כי ייקבע מנגנון פיצוי הולם לפי דרגת רפ"ק גמיש. לחלופי חילופין, ביקשו המשיבים כי יינתן תמריץ הולם לקצין משטרה המשרת ארבע שנים ומעלה, באופן שימנע פגיעה בשכרם ביחס לפקודים בדרגות בד"א או בהשוואה לדרגות השכר אשר המשטרה מעניקה לקצינים מדרגת רפ"ק ומעלה. לטענת המדינה, התנהלותה בעניין המשיבים הייתה כדין. המשיבים קודמו במסגרות הקיימות, והסיכומים הבינמשרדיים בעניין שכר הפקדים נערכו על ידי הגורמים המוסמכים הרלוונטיים.

פסק הדין של בית הדין האזורי
4. בית הדין האזורי עמד על כך ששכרם של השוטרים נקבע באופן חד צדדי על ידי המדינה. שכר זה אינו פרי משא ומתן, אינו מעוגן בהסכמים קיבוציים והשוטרים אינם שותפים בקביעתו. פעולות המשטרה בתחום השכר נתונות לביקורתו השיפוטית של בית הדין, המופעלת בתחום המנהלי בלבד, ואין בית הדין מוסמך לבחון סוגיות הנוגעות לתנאי העבודה או גובה השכר הראויים של השוטרים. לאור בחינת הסוגיות שבמחלוקת קבע בית הדין, כי עילות התביעה של המשיבים הן למעשה תביעה לזכות כלכלית להעלאת שכר הפקדים, ובכך אין מקום להתערב. עם זאת קבע בית הדין האזורי, כי "בעניינם של התובעים לא נהגו הנתבעים כמעביד וכמדינה בתום הלב וחובת ההגינות המתחייבים ממערכת היחסים שביניהם קל וחומר עת נשללה מן השוטרים זכות ההתארגנות. התובעים השכילו להרים את נטל ההוכחה כי בעניינם לא התכנסה וועדת מעקב, אף שהנושאים שנידונו והנוגעים לשכרם ותנאי עבודתם הם בסמכות וועדת המעקב לפי ש/33 ... התובעים אף הרימו את הנטל כי הוועדה הבינמשרדית שנתכנסה לא פעלה על פי אמות מידה של מנהל תקין, לא הציגו נהלים, לא הוכחה סבירות בלוח זמנים, לא בוסס שיקול דעת ענייני, שכן לא הוצגו נתונים, על כן נעדרה גם שקיפות הן לנתונים והן בהעדר פרו', ואף לא במידתיות לעניין פרקי הזמן שחלפו בין היישום בצבא ליישום במשטרה." נוכח נסיבות אלה, מצא בית הדין האזורי לנכון להורות על כינוס ועדת המעקב על פי החלטה ש/33, "על מנת שתיתן את דעתה ותקבע מדיניות לאותה קבוצה של פקדים אשר הפגיעה בהם הופכת להיות בלתי מידתית ובלתי ראויה נוכח חלוף השנים הרבות והעדר הקידום, ובהתחשב בעובדה כי תוחלת שירותו של שוטר ארוכה במידה ניכרת משל סרן בצבא ויש לקחת בחשבון עובדה זו." עוד קבע בית הדין כי כינוס וועדת המעקב מתחייב מכל ההיבטים שהציגו הצדדים לפניו, מהם עולה כי קיימים עיוותים כלפי השוטרים הוותיקים המשרתים במשטרה למעלה מעשור, להם לא ניתן מענה. בהתאם נקבע כי הוועדה תכונס תוך זמן סביר, והדיון בה ינוהל על ידי החברים בה או על ידי מי שתסמיך מטעמה בצורה ברורה ובכתב על יסוד נתונים שיוגשו לה. עוד הורה בית הדין כי ועדת המעקב תיסמך על נתונים שיוגשו לה "תוך לקיחה בחשבון של תשלומים רטרואקטיביים, לרבות מ-2007, נוכח כל מה שהוצג בפנינו בחלוף השנים המרובות כולל ממועד מתן פסק דין אשד." לאור תוצאת הדברים פסק בית הדין האזורי הוצאות למשיבים בסך כולל של 60,000 ש"ח.
על פסק דינו של בית הדין האזורי הגישה המדינה ערעור, ומכאן הבקשה מושא החלטה זו. להשלמת התמונה יצוין כי המשיבים הגישו אף הם ערעור על פסק הדין, אשר נמחק ביום 7.11.2013 (ע"ע 39850-10-13).

הבקשה לעיכוב ביצוע
5. בבקשתה מתמקדת המדינה בהוראת בית הדין לכנס את ועדת המעקב, ואין היא מתייחסת לחיובה בתשלום הוצאות משפט על פי פסק הדין, לגביו היא מציינת כי הועברה הנחייה לתשלומו. המדינה טוענת כי בפיה טענות כבדות משקל נגד פסק דינו של בית הדין האזורי. לפי טענתה, לא נערך כל שינוי בשכר הסרנים בצה"ל המצדיק את כינוסה של ועדת המעקב. ועדת המעקב אינה מוסמכת לדון בשינוי מדיניות קידום פנים משטרתית ובמתן תנאים מעבר לנקבע בהשוואה הכלולה בהחלטה ש/33. הסיכומים הבינמשרדיים שהתקבלו בנוגע לשכר הפקדים ביום 30.8.2010 וביום 29.8.2010 מעניקים הטבות שכר מעבר לעיקרון ההשוואה שבהחלטה ש/33. סיכומים אלה התקבלו בשים לב למאפייני שירות הפקדים במשטרה ולצורך המערכתי הקיים למצוא פתרונות למצבם, והם אינם פועל יוצא של יישום שינויי שכר בצה"ל. נוכח זאת טוענת המדינה כי סיכויי הערעור טובים ומצדיקים את עיכוב ביצוע פסק הדין. לעניין מאזן הנוחות טוענת המדינה כי כינוס ועדת המעקב בעניין שכר הפקדים תהפוך את הסוגיה העומדת בבסיס הערעור לתיאורטית ותסכל את עצם הערעור כולו. לפיכך, הנזק הציבורי שייגרם מביצוע פסק הדין עולה על הנזק שייגרם למשיבים כתוצאה מביצועו. לאור האמור מבקשת המדינה להורות כי ביצוע פסק דינו של בית הדין האזורי יעוכב עד להכרעה בערעור, כך שעניינם של המשיבים בפרט ושל קבוצת הפקדים אליה הם משתייכים לא יבוא בשלב זה לפני ועדת המעקב.

6. בתגובתם ציינו המשיבים כי אף הם הגישו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי, נוכח קביעתו כי אין להתערב בסעדים המבוקשים על ידם לתוספות והפרשי דרגה, משום שמדובר בזכות כלכלית. לפיכך, קיים הכרח לכנס את ועדת המעקב לדיון בעניינם. טענת המדינה כי כינוס ועדת המעקב יהפוך את הערעור לתיאורטי היא טענה בעלמא, ואין בכינוס זה כדי לסכל את הערעור או לגרום לנזק ציבורי. אשר למאזן הנוחות טוענים המשיבים כי בית הדין האזורי קבע קביעה עובדתית, לפיה המדינה נהגה בחוסר סבירות עת שפגעה וקיפחה את הפקדים במשך שנים. לפיכך, "אין כל הצדקה להמשיך ולהנציח את הימנעות המדינה מלכנס את הגורם הרלוונטי בעניינם של הפקדים, תוך שהימנעות מכינוסה מנציח את המשך גריעת תשלום השכר לו הפקדים זכאים בדין." ככל שתתקבלנה החלטות הוועדה יהא בית הדין רשאי לשקול את כל השיקולים הנדרשים בנוגע לה. מאחר שמדובר בשוטרים פעילים ובגמלאים בעלי פנסיה תקציבית במשטרה, ניתן יהיה להפחית משכרם או מקצבתם, כך שביצוע פסק הדין אינו יוצר מצב בלתי הפיך. לפיכך ביקשו המשיבים לדחות את הבקשה ולחייב את המדינה בהוצאות.

הכרעה
7. לאחר שעיינתי בבקשה, בפסק הדין מושא הבקשה ובמסמכים הרלוונטיים בתיק, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה לעיכוב ביצוע להתקבל, כך שכינוס ועדת המעקב יעוכב עד לאחר מתן הכרעת בית דין זה בערעור, ובהתאם להכרעה כפי שתתקבל. זאת, מן הטעמים כמפורט להלן.

8. הכלל כפי שנקבע בפסיקה לעניין עיכוב ביצועו של פסק דין הינו כי "מי שזכה בדינו, זכאי לממש את פרי זכייתו באופן מיידי והגשת ערעור אינה מעכבת כשלעצמה את מימוש פסק הדין (רע"א 6480/00 עיריית תל אביב יפו נ' בצלאל, מיום 19.11.00). עיכוב ביצועו של פסק דין הינו בגדר החריג לכלל, ועל מנת להצדיקו על המבקש לשכנע בקיומם של שני תנאים מצטברים: סיכויים טובים להצליח בערעור, ומאזן הנוחות – היינו כי אם יזכה בערעור יהא זה קשה או בלתי אפשרי להחזיר את המצב לקדמותו, או כי ביצוע מיידי יגרום לו נזק שאינו ניתן לתיקון" (בש"א 216/89 אברהמי ובניו חברה לבנין בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ, פ"ד מג(2) 172 (1989); ע"ע 33774-10-10 מרכז תרבות באופקים ע"ש סמואל רבין בע"מ – אמיר אורן ו-19 אח', מיום 16.12.10). מובן כי "בין שיקולים אלה קיימים יחסי גומלין, במובן זה שככל שסיכויי הערעור הינם גבוהים, כך ניתן יהיה למעט בשיקולי מאזן הנוחות, ולהיפך" (עע"מ 3377/11 א. שמש חברה שמירה ואבטחה בע"מ נ' קרן קיימת לישראל, מיום 12.5.11 וההפניות שם; וכן ראו עע"מ 6438/10 ראז חקלאות אחזקות ופיתוח בע"מ נ' וייס, מיום 22.9.10; ע"ע 38733-10-10 גלינה מנדלייל נ' יבגניה פשצ'ינסקי, מיום 17.1.11).

9. אשר לסיכויי הערעור בענייננו - מבלי לקבוע עמדה חד משמעית בסוגיות העומדות לבירור, נראה כי הערעור מעלה שאלות משפטיות נכבדות באשר לסמכויות ועדת המעקב על פי החלטה ש/33 , ובאשר להיותן של הסוגיות מושא הערעור בגדר סמכות הוועדה. בשלב זה, לא ניתן לומר כי הערעור בהקשרים אלה משולל יסוד.
בבחינת מאזן הנוחות שוכנעתי, כי אין טעם בשלב זה להורות על כינוס ועדת המעקב. זאת באשר כינוס הוועדה טרם הכרעה בערעור עלול להפוך את הדיון בו לדיון תיאורטי.
נוכח שיקולים אלה מצאתי לנכון להורות על עיכוב ביצוע פסק דינו של בית הדין האזורי עד להכרעה בערעור, כך שעניינם של המשיבים בפרט, ושל קבוצת הפקדים אליה הם משתייכים בכלל, לא יבוא בשלב זה לפני ועדת המעקב.

10. בשים לב למהות הסעד המעוכב, תיתן המזכירות עדיפות לקביעת הדיון בערעור בהקדם ככל הניתן.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ועדת צר''מ

 2. ועדת מינהל השירות

 3. ועדת המאוימים

 4. החלטת ועדת המעקב

 5. ערעור על ועדת שליש

 6. ועדת שחרורים מיוחדת

 7. בקשת הקלה מועדה מקומית

 8. שימוע בפני ועדה בעירייה

 9. ביטול החלטת ועדת חריגים

 10. משוא פנים בוועדת המכרזים

 11. הקלטת ישיבות ועדת מכרזים

 12. ביטול החלטת ועדת מכרזים

 13. ביטול החלטת ועדה פריטטית

 14. ועדת חריגים לדיור ציבורי

 15. הקלטת דיון בועדת המכרזים

 16. ערעור על החלטת ועדת האכלוס

 17. שינוי עמדה של הוועדה המקומית

 18. בחירות לועדה לתכנון ובניה

 19. כינוס ועדת מעקב תוך זמן סביר

 20. טעויות בהחלטת ועדת המכרזים

 21. זכות הקיזוז של ועדה מקומית

 22. אכיפת החלטה של ועדה פריטטית

 23. אי יישום המלצות ועדת חקירה

 24. הועדה שגתה לא ביצעה בדיקות

 25. זיכוי מעבירות עקב עדות יחידה

 26. טוענת כי פוטרה בשל עדותה בהליך

 27. הועדה המקומית אישיות משפטית

 28. דרישה לקיים דיון בועדה המחוזית

 29. בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים

 30. פגם מנהלי בהחלטת הועדה המקומית

 31. בקשה לביטול החלטת ועדת הבוחנים

 32. החלטת ועדה מחוזית על סגירת תיק

 33. לטענת הועד המקומי לא שולמו כספים

 34. בקשה לתשלום מיוחד ועדת ההתנתקות

 35. ביטול החלטת ועדת המכרזים עקב פגמים

 36. זכות טיעון חלקית בפני הועדה המחוזית

 37. הקלה לא בהתאם למדיניות הועדה המקומית

 38. בדיקת חוסן פיננסי ע''י ועדת המכרזים

 39. התערבות שיפוטית בהחלטות ועדת המכרזים

 40. שינוי החלטת ועדת קידום הפקולטה לרפואה

 41. קבילות דו''ח ועדת חקירה פנימית כראיה

 42. החלטת מכרז ועדת המכרזים פסולה מעיקרה

 43. חיוב הועדה לתכנון ובניה לעמוד במועדים

 44. ביטול תוצאות ועדת הבוחנים במכרז פנימי

 45. ערעור על החלטות הועדה להטלת עיצום כספי

 46. מינוי נציג בועדה המקומית לתכנון ולבניה

 47. ערעור על החלטת ועדת הביקורת של ההסתדרות

 48. ביטול החלטת הוועדה לעניינים הומניטאריים

 49. טענת פגמים מנהליים בהחלטת הועדה המחוזית

 50. ביטול החלטת ועדת המכרזים על חלוקת עבודה

 51. תביעה לחייב לקיים את החלטה הועדה הפריטטית

 52. ביטול המלצה לאחר הגשת תכנית לועדה המקומית

 53. הקטנת חוב עפ"י החלטת הוועדה לביטול חובות

 54. תביעה נגד ועדת הביקורת המרכזית של ההסתדרות

 55. ערעור על ועדת הערעורים לפי חוק משפחות חולים

 56. ערר על החלטת הועדה לאשר שני אלמנטים מתוך בקשה

 57. נוהל בקשות בפני הוועדות לעניינים הומניטאריים

 58. איטום / מילוי חללים במרתף בהוראת ועדה מקומית

 59. ערעור על החלטת ועדת הערר של הרשות לאסירי ציון

 60. הגשת תביעה בטעות לועדת הערר ולא לוועדה המקומית

 61. החלטת ועדה מחוזית ''למשוך'' תוכנית לפני הדיון

 62. הארכת תוקף החלטת ועדה לתכנון ובניה למתן היתר

 63. ביטול החלטת הועדה לערעורים לענייני קרן מבטחים

 64. בקשה לשינוי החלטת הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 65. נטען כי הוועדה לא קיימה את האמור בפסק הדין המחזיר

 66. דחיית ערעור על החלטת ועדת הערעורים לפי חוק הנכים

 67. ערעור על החלטת ועדת הערעור לפי סעיף 33 לחוק הנכים

 68. המלצת ועדת האיתור לעניין בחירת היועץ המשפטי לממשלה

 69. הוועדה שינתה את הממצאים שלה בין התכנסותה הראשונה לשנייה

 70. ממצאים בפסק דין קודם הם בבחינת עדות מפי השמועה בהליך המאוחר

 71. האם 2 עדויות בביהמ"ש: בעל ואשתו נחשבות לשתי עדויות נפרדות ?

 72. שאלת הרגישות הנופית - האם החלטת הוועדה בנושא זה חרגה ממתחם הסבירות

 73. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון לאשר תוספת חדרים על הגג במקרקעין

 74. בקשה לועדה הציבורית להחלפת דירה בדירה גדולה יותר בשל צפיפות המגורים

 75. הועדה המקומית החליטה לתקן את מידות הבריכה הן לגבי עומקה והן לגבי רוחבה ואורכה

 76. בקשה מוועדת האכלוס העליונה מטעם משרד הבינוי והשיכון להקנות זכויות חוזיות כדייר

 77. ערעור מינהלי על החלטת ועדת ערר לפי חוק המכר (דירות) הבטחת השקעות של רוכשי דירות

 78. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון