נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

מכיוון שהמערערת סובלת מכאבים בשתי הברכיים קיימת אי יציבות אשר כלל לא נבחנה על ידי הוועדה.יש להורות על החזרת עניינה של המערערת לוועדה בהרכב חדש.
להלן עיקר טיעוני ב"כ המשיב:
פריט ליקוי 35 הינו סעיף סל, אשר בא להיטיב עם נפגעים אשר לכאורה סובלים מהגבלה או מהשפעה על כושר הפעולה הכללי, ושלא ניתן לקבוע בעבורם דרגת נכות על פי סעיף ספציפי.
ב"כ המערערת לא הפנה לתת סעיף ספציפי בפריט ליקוי 48, המתייחס לאי יציבות, קשיון והגבלה בכיפוף – כאשר כל אלו לא קיימים אצל המערערת. מכאן, שהוועדה היטיבה עם המערערת עת הפעילה את פריט 35.
הוועדה לא מצאה הגבלה בתנועות, כך גם לא מצאה אי יציבות בברכיים. ב"כ המערערת לא המציא כל מסמך רפואי התומך בטענתו בדבר אי יציבות בברכיים.
לא נפל כל פגם משפטי בהחלטת הוועדה ועל כן יש לדחות את הערעור.
החלטת הוועדה -דיון ומסקנות:


א. מאחר וב"כ המערערת צמצם את הערעור לטענות סביב הברכיים אתייחס להלן אך ורק לטענות ככל שהן קשורות לברכיים בלבד.

ב. מטיעוני ב"כ הצדדים עולה כי מקום בו ניתן לקבוע אחוזי נכות בהתאם לפריט ליקוי ספציפי הרי יש לעשות כן.
בעוד שב"כ המערערת סבור כי הוועדה הייתה מחויבת לקבוע אחוזי נכות על פי פריט ליקוי 48, ב"כ המשיב סבור כי הוועדה הטיבה עם המערערת עת בחרה לקבוע אחוזי נכות בהתאם לפריט 35 לרשימת הליקויים זאת מאחר ולא עלו כל ממצאים המצדיקים קביעת אחוזי נכות בהתאם לפריט ליקוי 48.

ג. בפרוטוקול הוועדה מיום 5.2.13, צוינו הממצאים שלהלן:

"מתהלכת תוך שימוש בקב ביד ימין. בשכיבה תנועות מפרק ברך ימין מלאות ותקינות, קרקוטים מועטים. ברך שמאל לאחר החלפת המפרק צלקת באורך 7 ס"מ בצד פנימי של הברך וכיפוף אפשרי 95 מעלות, מבחן הרמת רגל ישרה אפשרי 85 מעלות דו צדדי. עוברת משכיבה עם ברכיים ישרות לישיבה מלאה ללא כל קושי..."

ד. מעיון בפריט 48 (2) לרשימת הליקויים, עולה כי ניתן לקבוע דרגת נכות בגין הברך על פי מספר מדדים והם:
אי יציבות צדדית קשה, אי יציבות אחורית קדמית עם התעקמות הברך תחת כובד משקל הגוף, קשיון נוח, קשיון לא נוח, הגבלה בתנועות הכיפוף והגבלה ביישור.

ה. מעיון בממצאי הוועדה אכן לא ברור אם כל המדדים שפורטו בסעיף 48(2) לרשימת הליקויים נבדקו על ידי הוועדה.
כך למשל, אומנם מקביעת הוועדה עולה כי זווית הכיפוף של ברך שמאל אכן נבדקה והיא עומדת על 95 מעלות, לא ברור אם זווית הכיפוף של ברך ימין נבדקה.
לא זו אף זו, לא ברור אם המערערת אכן סובלת מאי יציבות כלשהי או מקשיון נוח או לא נוח וזאת חרף קביעת הוועדה כי המערערת מתהלכת תוך שימוש בקב ביד ימין.

ו. לפיכך, החלטת הוועדה לבחור בסעיף ליקוי כללי (פריט ליקוי 35) ולא בפריט ליקוי ספציפי (פריט 48(2)) לתקנות מבלי לנמק מדוע בחרה לעשות כן, מצדיק החזרת העניין לוועדה כדי שתנמק את החלטתה בהתאם.
בהקשר זה, אציין כי לא שוכנעתי שהוועדה "נעולה בדעתה" ועל כן אינני סבור כי יש מקום להעביר את עניינה של המערערת לוועדה בהרכב חדש.לסיכום:


לאור כל האמור לעיל ולמען הסדר הטוב, הנני מורה בזאת על החזרת עניינה של המערערת לוועדה באותו הרכב על מנת שתערוך למערערת בדיקה קלינית, תעיין בפריט ליקוי 48(2) לרשימת הליקויים ותבהיר אם יש מקום לקבוע לה אחוזי נכות בהתאם לפריט ליקוי זה שהנו כאמור פריט ליקוי ספציפי.
ככל שהוועדה תהיה בדעה כי יש להותיר את קביעתה על כנה, קרי קביעת אחוזי הנכות בהתאם לפריט ליקוי 35 לרשימת הליקויים, עליה לנמק זאת.
החלטת הוועדה כאמור תהיה מנומקת וברורה.

בנסיבות העניין, המשיב ישלם למערערת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 1,500 ₪ וזאת בתוך 30 יום מהיום, אחרת סך זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

7. כל צד רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלת פסק הדין.בלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון