האם המגדר (גבר) והאמונה (חרדי) של מנהל מרכז ההכוון הוא נתון רלוונטי לבחירת מועמד לתפקיד

האם המגדר (גבר) והאמונה (חרדי) של מנהל מרכז ההכוון הוא נתון רלוונטי לבחירת מועמד לתפקיד. במסגרת הבקשה פרסה המבקשת את טענותיה כלפי טעויות שנפלו בהחלטת בית הדין, ובכלל זה כי ההחלטה הוכתמה באפליה על רקע מגדר ואמונה. עוד נטען כי הייחוס של בעיות ביחסי אנוש נשען על תשתית שאינה כדין שכן היא פרי דברים שאמרה גב' מויאל לוועדה בעת הדיון בקבלת ההחלטה - וזאת שעה שאין לה מעמד בוועדה, ושעה שלמבקשת לא ניתנה ההזדמנות להתייחס לדברים. בנוסף והגם שהמבקשת טענה שאין בכוונתה להיכנס בשלב זה לסוגיית הניקוד שניתן, טענה היא טענות שונות בעניין זה.

10. העירייה והמשיב מתנגדים לבקשה. לטענתם לא נפל כל פגם בהחלטת בית הדין האזורי, ודאי לא פגם שמצדיק מתן רשות ערעור. עוד נטען לעניין מאזן הנוחות ולעניין הזמן שחלף מאז בחרה המבקשת להגיש בקשתה לבית הדין האזורי ועד לימים אלה.

11. שדולת הנשים חזרה על עמדתה העקרונית בבית הדין האזורי, ולא טענה לעניין מתן רשות ערעור.

12. המבקשת בתגובתה חוזרת על עיקר טיעוניה בבקשה ומוסיפה כי טענת השיהוי בהגשת צו המניעה איננה יכולה לשמש מסתור מפני התנהלות בלתי תקינה לכאורה של רשות ציבורית; העירייה איננה מתייחסת עניינית לטענות בנוגע לקיומן או הפרתן של תקנות המכרזים הפשוטות והברורות; אין נימוק ענייני לסירוב העירייה לראות בבקשת רשות הערעור כערעור; המשיב מנמק את אי הסכמתו לראות בבקשה כערעור בכך שלא ייגרם למבקשת כל נזק ממשי מהימשכות המצב הקיים, היות שמשכורתה משולמת, אך מתעלם מכך שהנזק אינו מתמצה בכך.
הכרעה
13. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים וכלל החומר שבתיק, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להדחות, ואלה טעמיי בתמצית:
א. ככלל, החלטה אם ליתן סעד זמני אם לאו, מסורה לשיקול דעתה של הערכאה הדנה בהליך, ואין ערכאת הערעור נוהגת להתערב בשיקול דעתו של בית הדין האזורי בכל הנוגע למתן או לאי מתן סעדים זמניים אלא אם שיקול הדעת הופעל שלא כהלכה .
ב. בנסיבות העניין, נחה דעתי כי החלטת בית הדין האזורי הדוחה את בקשת המבקשת למתן סעד זמני מבוססת היטב בממצאים העובדתיים הלכאוריים ובמסקנות המשפטיות, ולא מצאתי כי יש הצדקה למתן רשות ערעור בשלב זה.

ג. מעבר להיבטים הקונקרטיים, אכן מתעוררים בהליך שלפני שאלות עקרוניות עליהן הצביעה, בין היתר, שדולת הנשים. אלא ששאלות אלה ראוי להן להתברר במסגרת התיק העיקרי לאחר שכלל נסיבות העניין יובררו. יצויין שאף אם יוכרעו שאלות אלה כעמדת שדולת הנשים, עדיין יהיה צורך להכריע אודות נפקותו של פגם כזה או אחר בנסיבותיו העובדתיות של המקרה הנוכחי.

ד. בשלב זה ועד לברור מכלול הנסיבות והשיקולים, נוטה מאזן הנוחות במובהק לטובת המשיב, הן מן הטעמים שפרט בית הדין האזורי והן בשים לב לכך שהלכה למעשה מכהן המשיב בתפקידו מזה חצי שנה וככל שיש להורות על ביטול זכייתו במכרז, עדיף כי הדבר יעשה לאחר בחינת כלל הנסיבות במסגרת התיק העיקרי. למותר לציין כי המשיב צד להליך ומודע לסעדים שהתבקשו.

14. סוף דבר- דין הבקשה להדחות. בנסיבות העניין אין צו להוצאות. בשולי הדברים אעיר כי מעיון בתיק בית הדין האזורי עולה שבית הדין לא חסך כל מאמץ על מנת לזרז את בירור התובענה. יש להניח שכך יעשה גם בהמשך.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור בחירות

 2. בחירות במושב

 3. בחירת הצעה במכרז

 4. פסילת פתקי הצבעה

 5. בחירה בין זכויות

 6. פסילת קלפי בחירות

 7. בחירת מנהל בית ספר

 8. טעות בתוצאות בחירות

 9. בחירת סגן ראש מועצה

 10. מכרז לבחירת רב חובל

 11. סעדים בערעורי בחירות

 12. ערעור בחירות לעירייה

 13. בחירות למועצה אזורית

 14. הסתדרות המח''ר בחירות

 15. פגמים בבחירות המקומיות

 16. בקשה לערוך בחירות חוזרות

 17. מכרז לבחירת מנהל בית ספר

 18. אי תשלום לפעילים בבחירות

 19. הגרלה לבחירת הזוכה במכרז

 20. ביטול החלטת מנהל הבחירות

 21. ביטול אישור רשימה לבחירות

 22. הגשת רשימת מועמדים באיחור

 23. טובת הנאה סמוך לזמן בחירות

 24. פסילת בחירות לועידת המפלגה

 25. ערעור על בחירות לראשות העיר

 26. ערעור על אישור מועמד בבחירות

 27. ערעור על בחירות למועצה מקומית

 28. פסילת רשימה בבחירות המקומיות

 29. ערעור על תוצאות הבחירות למועצה

 30. מכרז פנימי לבחירת מנהל בית ספר

 31. פסלות מועמד בבחירות לרשות מקומית

 32. ערעור על תוצאות בחירות מקומיות

 33. פסילת רשימה בבחירות למועצה אזורית

 34. ביטול תוצאות הבחירות למועצה אזורית

 35. צירוף צדדים רלוונטיים בערעור בחירות

 36. אישור השתתפות בבחירות לארגון הגמלאים

 37. בחירות מוקדמות לוועד הרופאים בבית חולים

 38. בחירת זכויות ע''י אדם הסובל מפגיעה נפשית

 39. נדחתה תביעת לשון הרע במהלך בחירות לוועד מקומי

 40. ביטול בחירות לראשות מקומית באזור קלפי מסוים בלבד

 41. ערעור בחירות: ביטול בחירות בגלל טענת שוחד בחירות

 42. 2 התנאים לביטול בחירות: סעיף 73(ב)(1) לחוק הבחירות

 43. ערעור בחירות על פסק דין של בית המשפט לעניינים מינהליים

 44. האם המגדר (גבר) והאמונה (חרדי) נתון רלוונטי לבחירת מועמד לתפקיד

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון