בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית הדין האזורי בנצרת

בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית הדין האזורי בנצרת

(השופטת עידית איצקוביץ ונציגי הציבור מר יוסי עבאדי ומר יהודה ברקן; ס"ע 20078-10-11) מיום 14.10.13, בו חויבה המבקשת לשלם למשיב יתרת פיצויי פיטורים בסך 75,666 ₪ וכן הוטלו עליה הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסכום כולל של
7,000 ₪.

הרקע לבקשה:

2. המשיב הועסק כשומר בבית הספר הפרטי "אלקליריקיה" - סמינר סנט ג'וזף בנצרת, שבבעלות הבישופות היווניות קתולית (להלן - המבקשת) החל מיום 1.9.1990. ביום 14.10.10 פוטר המשיב מהעבודה, לטענתו, בזמן שהותו בחופשת מחלה, ממניעים זרים וללא שימוע, וחרף תפקודו הטוב והתקין. לפיכך תבע המשיב פיצוי בגין פיטורים שלא כדין ופיצוי בגין עוגמת נפש. עוד עתר המשיב לתשלום יתרת פיצויי פיטורים בכל הנוגע לסכום שהופקד בקרן "מבטחים" עבור פיצויי פיטורים בלבד, וללא סכומי התגמולים.

המבקשת טענה בכתב ההגנה כי המשיב אינו זכאי לתשלום פיצוי כלשהו, שכן נערך לו הליך שימוע כדין ולאחריו הוא פוטר מטעמי צמצום, עקב העדר הצורך במשרתו. עוד נטען כי לאחר פיטוריו, המשיב קיבל את מלוא פיצויי פיטורים המגיעים לו ושוחררו עבורו הכספים שנצברו ב"מבטחים" וכן ניתן לו תשלום נוסף בסך של 11,200 ₪. לטענת המבקשת הובאו בחשבון כל הכספים שהופרשו לקרן הפנסיה מבטחים (פיצויים ותגמולים), וזאת בהתאם לאישור שר העבודה מיום 21.2.1996 בדבר תשלום לקופת תגמולים במקום פיצויי פיטורים; אישור שהוצא מכוח סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג - 1963 (להלן - הצו).
3. בפסק הדין מושא הבקשה שלפני התקבלה תביעת המשיב בחלקה. התביעות לפיצוי בגין עוגמת נפש ופיטורים שלא כדין נדחו מן הטעם שהוכח שהתקיים הליך שימוע במהלכו ניתנה למשיב הזדמנות להשמיע את טענותיו; עוד נקבע כי ההחלטה על סיום עבודתו של המשיב, בעקבות העברת שירותי השמירה בבית הספר לחברה המספקת שירותים, היתה החלטה לגיטימית שניתנה במסגרת הפררוגטיבה הניהולית של המעביד; נדחתה טענת המשיב כי פוטר בתקופת מחלה מן הטעם שלא הוכח דרך האישורים הרפואיים שהוא שהה באותו מועד בחופשת מחלה.
תביעת המשיב להשלמת פיצויי פיטורים התקבלה ונקבע כי בשל כך שהמשיב היה שומר של בית הספר ולא עובד הוראה, הצו לא חל על המשיב. ולכן הוא זכאי להשלמת פיצויי פיטורים. לאור התוצאה, חייב בית הדין את המבקשת לשלם למשיב הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 7,000 ₪.
4. המבקשת הגישה ערעור על פסק הדין ובמקביל הגישה את הבקשה לעיכוב ביצוע שלפני. להשלמת התמונה אציין כי בהחלטתי מיום 21.11.13 ניתן צו עיכוב ביצוע ארעי עד למתן ההחלטה בבקשה.

הבקשה וטענות הצדדים:

5. במסגרת הבקשה טוענת המבקשת כי סיכויה לזכות בערעור גבוהים. בקשר לכך נטען, בין היתר, כי יש להביא בחשבון כל הסכומים שהופקדו במבטחים (פיצויים ותגמולים) בהתאם לצו ולא רק את הסכומים שהופקדו בגין פיצויי פיטורים, כטענת המשיב; הצו מתייחס ל"תשלומי המעביד" כמקשה אחת, ללא הבחנה בין פיצויים לבין תגמולים; לשון הצו ברורה ואינה נתונה לפרשנות, שכן הצו חל על כל עובדי המוסד החינוכי ללא הבחנה בין עובד הוראה לבין מי שאינו עובד הוראה; באישורי מבטחים נרשם מפורשות שהם לצורכי חישוב פיצויי פיטורים והדו"ח עליו הסתמך בית הדין אינו לצורכי חישוב פיצויים; בית הדין לא הביא בחשבון את ההפרשה הנוספת למבטחים בסך של 5,080 ₪ שבמועד הנפקת הדו"ח מבטחים טרם עודכנה ברישומיה ולכן טעה בית הדין בקובעו כי במועד סיום עבודת המשיב הצטבר לטובתו סך של 49,400 ₪ בגין פיצויי פיטורים; ביצוע פסק הדין יהווה תשלום כפל של הזכויות הפנסיוניות של המשיב ב"מבטחים", לאחר שמלוא הכספים שנצברו לטובתו כבר שוחררו; לעניין תחולת הצו ניתן להסתמך על הפסיקה בעניין תמר אסתר, בו נקבע, בין היתר, כי אין לחריג עובד מסוים מתחולת הצו, שעה שזה חל על יתר עובדי אותו מעסיק, אך בשל תפקידו השונה במעסיק; לחלופין, גם אם הצו חל על מורים בלבד, הרי שהצדדים פעלו במשך למעלה מעשרים שנה במהלך כל תקופת ההתקשרות ביניהם מתוך הסתמכות על תחולתו; תוצאת פסק הדין מביאה להתעשרות המשיב שלא כדין על חשבונה של המבקשת, כך שהוא מקבל את פיצויי הפיטורים בהתעלם מהוראות הצו, בעוד שהוא היה זכאי להפרשות לקרן הפנסיה מכוח הצו.
6. המבקשת מוסיפה וטוענת כי מאזן הנוחות נוטה לטובתה. לטענת המבקשת, קיים חשש ממשי שאם יבוצע פסק הדין ותשלם למשיב את הסכום הפסוק ולאחר מכן יתקבל הערעור, לא תהיה באפשרותה להיפרע מן המשיב. בקשר לכך נטען כי בהליך בבית הדין האזורי המשיב טען כי בעקבות פיטוריו מצבו הכלכלי נהיה בכי רע והוא לו מסוגל להמשיך להתפרנס בשל גילו ומצבו הבריאותי הלקוי. עוד טען המשיב כי כתוצאה מהפיטורים נגרמו למשפחתו נזקים כלכליים בלתי הפיכים בהיותו המפרנס העיקרי במשפחה. בנוסף נטען כי המשיב מתקיים מפנסיה נמוכה וסובל מבעיות בריאות קשות.

7. המשיב מתנגד לבקשה וטוען כי יש לפעול על פי הכלל שהגשת ערעור אינה מעכבת ביצועו של פסק דין. לטענתו, סיכויי הערעור הינם קלושים, שכן פסק הדין מנומק ומפורט כראוי ואין כל הצדקה להתערב בו. בקשר לכך נטען, בין היתר, כי מאישור מבטחים שהוגש לבית דין קמא עולה כי המבקשת דיווחה על המשיב תחת מקצוע מורה אולם אין חולק שהוא לא היה מורה או עובד הוראה, ומשכך אין ספק שהצו לא חל עליו. עוד נטען כי פסק הדין עשה צדק עם המשיב והתייחס אליו כאל מרבית העובדים בענפים השונים במשק שגם לגביהם ההפרשות למבטחים על חשבון התשלומים לא באות על חשבון הפיצויים. עוד צויין כי טענות המבקשת בדבר מצבו הכלכלי נטענו בעלמא ללא ראשית ראיה לכך.

8. בתשובה לתגובת המשיב חוזרת המבקשת על טענותיה בבקשה.הכרעה:

9. הלכה פסוקה היא כי מי שזכה בדינו זכאי לממש את פרי זכייתו, ועיכוב ביצועו של פסק דין הוא בבחינת החריג, במיוחד כאשר מדובר בחיוב כספי. הסעד של עיכוב ביצוע פסק דין יינתן בכפוף לכך שיתקיימו שני תנאים מצטברים אלה: האחד - סיכויי הערעור להתקבל אינם משוללי יסוד והשני - שהנזק היחסי שייגרם למבקש מאי היענות לבקשה גדול מן הנזק הצפוי למשיב אם יעוכב הביצוע והערעור בסופו של עניין יידחה.

10. לאחר שנתתי דעתי לכלל נסיבות המקרה, לפסק הדין של בית הדין האזורי ולטענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי יש להעתר לבקשה בחלקה בלבד. ואסביר:
באשר לסיכויי הערעור - טענות המבקשת באשר לתחולת הצו שלא על עובדי הוראה – הן ככלל והן במקרה זו בו הפרשות לזכות המשיב נעשו לאור הצו, ראויות להתברר. גם באשר לפסיקת ההוצאות – כלל מדובר בעניין הנתון לשיקול דעתה הרחב של הערכאה הדיונית, ונטיית ערכאת הערעור היא שלא להתערב בו. יחד עם זאת ברור כי סיכויי הערעור לגביהן מושפעים מסיכויי הערעור באשר להשלמת פיצויי הפיטורים.
באשר למאזן הנוחות – למרות שטענות המבקשת בדבר מצבו הכלכלי של המשיב לא נסמכות בראיות חדשות, המשיב לא הפריך את הטענות ולא הציג מסמכים מעודכנים המצביעים על כך שמצבו הכלכלי יציב וכי ביכולתו להשיב את הסכום הפסוק אם יתקבל הערעור. יחד עם זאת, יש להביא בחשבון כי מדובר בעיכוב זכות סוציאלית שהמשיב היה זכאי לקבלה לפני למעלה משלוש שנים.

11. בנסיבות אלה, ותוך עריכת איזון בין השיקולים השונים החלטתי להעתר לבקשה באופן חלקי, כך שיעוכב תשלום מחצית הסכום שנפסק כהשלמת פיצויי פיטורים וכהוצאות משפט (להלן – הסכום המעוכב). עיכוב הביצוע החלקי יהיה בכפוף לכך שהמבקשת תפקיד בקופת בית הדין את הסכום המעוכב או ערבות בנקאית בגובה הסכום המעוכב, וזאת תוך 21 ימים מיום קבלת ההחלטה.

12. סוף דבר - הבקשה מתקבלת בחלקה, כאמור בסעיף 11 לעיל. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו עיכוב ביצוע ?

 2. התניית עיכוב ביצוע

 3. התנאים לעיכוב ביצוע

 4. עיכוב ביצוע פסק דין

 5. עיכוב ביצוע צו הפסקה

 6. דחיית בקשה לעיכוב ביצוע

 7. עיכוב ביצוע פסק דין זר

 8. עיכוב ביצוע פסק דין חלוט

 9. בקשה לעיכוב ביצוע החלטה

 10. עיכוב ביצוע פסק דין כספי

 11. עיכוב ביצוע פסק דין בפשרה

 12. עיכוב ביצוע חלק מפסק דין

 13. בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין

 14. עיכוב ביצוע חלקי של פסק דין

 15. עיכוב ביצוע פסק דין לפינוי

 16. עיכוב ביצוע גזר דין ללא ערעור

 17. בקשה לעיכוב ביצוע - הרחקה מהבית

 18. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין כספי

 19. עיכוב ביצוע גזר דין במשפט העברי

 20. עיכוב ביצוע פסק הדין עד הערעור

 21. בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין תעבורה

 22. עיכוב ביצוע הליכי תביעה ייצוגית

 23. עיכוב ביצוע משכון ללא כל ערובות

 24. פסיקה בנושא עיכוב ביצוע פסק דין

 25. עיכוב ביצוע פסק דין פיצויים לעובד

 26. בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין שהתקבלה

 27. השלמת פשרה - עיכוב ביצוע פסק דין

 28. עיכוב ביצוע פסק דין בגלל מצב כלכלי

 29. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין בדיני עבודה

 30. עיכוב ביצוע גזר הדין בפרשת הולילנד

 31. עיכוב ביצוע פסק דין בענייני עבודה

 32. בר''ע על החלטת עיכוב ביצוע פסק דין

 33. עיכוב ביצוע החלטת בית הדין לעבודה

 34. בקשה לעיכוב ביצוע החלטה בתיק פש''ר

 35. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין דיני עבודה

 36. עיכוב ביצוע פסק דין לפני הגשת ערעור

 37. עיכוב ביצוע פסק דין נגד ביטוח לאומי

 38. עיכוב ביצוע פסק דין - נזק בלתי הפיך

 39. עיכוב ביצוע פסק דין בבית הדין לעבודה

 40. עיכוב ביצוע גזר דין של בית הדין למשמעת

 41. בקשת עיכוב ביצוע פסק דין שהתקבלה חלקית

 42. עיכוב ביצוע פסק דין חלקי פיצויי פיטורים

 43. פיצוי על עיכוב ביצוע עבודות עיצוב גרפי

 44. עיכוב ביצוע פסק דין מימון הוצאות רפואיות

 45. עיכוב ביצוע פסק דין והחזרת המצב לקדמותו

 46. עיכוב ביצוע פסק דין בנושא התמודדות במכרז

 47. עיכוב ביצוע עונש מאסר בעבירות צווארון לבן

 48. דוגמא לבקשה לעיכוב ביצוע פסק דין שהתקבלה

 49. עיכוב ביצוע פסק דין עקב פגיעה כלכלית קשה

 50. עיכוב ביצוע פסק דין בנושא הפרת סימני מסחר

 51. עיכוב ביצועו של פסק דין הוא בבחינת חריג לכלל

 52. עיכוב ביצוע מכירת נכס לצורך מימוש פסק דין

 53. עיכוב ביצוע פסק דין כספי בבית הדין לעבודה

 54. בקשה לעיכוב ביצוע כי זכאות למענק נפגעי עבודה

 55. עיכוב ביצוע פסק דין עקב סיכויים טובים בערעור

 56. עיכוב ביצוע פסק דין פיצויים לנפגע תאונת דרכים

 57. בקשה לעיכוב ביצוע צו פירוק בבית המשפט העליון

 58. עיכוב ביצוע פסק דין בית משפט לעניינים מנהליים

 59. עיכוב ביצוע פסק דין כדי למנוע הריסת בית מגורים

 60. הפקדת הסכום שנפסק בפסק הדין כתנאי לעיכוב ביצוע

 61. עיכוב ביצוע פסק דין המורה על החזרת עובד לעבודה

 62. הפרת הזכות לעבודה בישיבה - עיכוב ביצוע פסק דין

 63. בקשה לצו עיכוב ביצוע פסק דין של בית הדין לעבודה

 64. בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין עד להכרעה בהודעת הערעור

 65. בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין של בית הדין האזורי לעבודה

 66. עיכוב ביצוע פסק דין של בית המשפט לעניינים מנהליים

 67. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית הדין האזורי בנצרת

 68. עיכוב ביצוע פסק דין בשל הגשת ערעור לבית הדין הארצי לעבודה

 69. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל למימוש משכון על מקרקעין

 70. נטען כי הבקשה לעיכוב ביצוע גרמה נזק כספי גדול לקופת פשיטת הרגל

 71. טענות להפרות צפויות של פקודת פשיטת הרגל לא יכולות להוות עילה לעיכוב ביצועו של פסק הדין

 72. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון