המלצת ועדת שימוע לפטר תוך תשלום הודעה מוקדמת

המלצת ועדת השימוע הייתה לפטר את המבקש תוך תשלום הודעה מוקדמת ושחרור הכספים שהצטברו לזכותו במרכיב התגמולים והפיצויים.


ביום 22.9.2013 נמסרה למבקש הודעה על פיטוריו. הפיטורים נכנסו לתוקפם ביום 30.9.2013.
עמדת ועד העובדים הייתה כי ניתנה הסכמת הוועד לפיטורים,מאחר שהתגלה כי המבקש מעל באמון, נעדר ממקום העבודה שעות רבות והגיע לאחר מכן לחתום כרטיס נוכחות. הוועד ציין כי הסכים לפיטורים בתנאי שישולמו למבקש פיצויי הפיטורים.
בהליך בבית הדין האזורי טען המבקש כי בזימון לשימוע ביום 1.9.2013 ההנמקה לפיטוריו הייתה שאין יותר צורך בתפקידו, מאחר שעבודת הניקיון הופרטה והוצאה לקבלן חיצוני; בטרם זומן לשיחה נוספת ביום 15.9.2013 לא נאמר לו כי מדובר בהמשך שימוע ולא נאמר לו מה הטענות הנוספות נגדו, ואלה הובררו לו רק במהלך הישיבה מיום 15.9.2013; נפלו פגמים בהליך בכל הקשור בשימוע, לנוכח העובדה שלא ידע עובר לשימוע מיום 15.9.2013 כי הוא מוזמן לשימוע, לא ניתנה לו האפשרות להיערך לשימוע ולא נמסרו לו הנימוקים הנוספים לפיטוריו עובר לשימוע; פיטוריו נעשו על רקע אישי.
בהחלטתו מיום 6.11.2013 קבע בית הדין האזורי כי סעד האכיפה הינו סעד שבשיקול דעת; גם אם יוכח כי נפלו פגמים בהליך השימוע של המבקש, הרי אין מחלוקת כי עבודת הניקיון במכללה המשיבה הופרטה ולמעשה אין צורך יותר בעבודתו של המבקש כחצרן; ב"כ המשיבה הצהיר כי אין בכוונת המשיבה לקבל אדם אחר כחצרן במשיבה; המבקש אינו מכחיש שהחתים כרטיסי נוכחות לאחר שעזב את מקום העבודה למספר שעות, וחזר רק על מנת להחתים כרטיס. בנסיבות אלה, ולאור השיקולים הנשקלים בעת מתן סעד זמני, ובמקרה הנדון מדובר בצו עשה זמני ולא בצו מניעה, מאזן הנוחות אינו נוטה לכיוונו של המבקש. לאור זאת, דין הבקשה לסעד זמני להידחות.

החלטה זו היא מושא בקשת רשות הערעור לפני.


המבקש טוען בבקשת רשות הערעור כי בהחלטה קודמת של בית הדין האזורי נפסק כי פיטוריו לא ייכנסו לתוקף אלא לאחר קיום הליך שימוע תקין בפני הגורם המוסמך; בית הדין פעל בניגוד לפסיקה, ולא נתן את המשקל הראוי לזכותו של המבקש להליך שימוע תקין, במיוחד בהתחשב בעובדה כי המשיבה היא גוף דו מהותי; מתן זכות השימוע לעובד צריכה להיות בדרך שתאפשר לו להציג את טענותיו ולנסות לשכנע את המעביד להימנע מפיטוריו, ואילו במקרה הנדון זומן ל"שימוע פתע" בו הועלו טענות חדשות להצדקת פיטוריו, ללא שזומן לשימוע כדין, ללא שידע מה הטענות כלפיו וללא שניתנה לו אפשרות להיערך לשימוע; בית הדין האזורי שגה במסקנתו כי אין צורך בעבודתו של המבקש בשל היותו עובד ניקיון. כבר בשנת 2010 הפריטה המשיבה את כל עובדי הניקיון, וכל עובדי הניקיון למעט המבקש פוטרו, וזאת מהטעם שהמקש אינו עובד ניקיון, אלא חצרן המכללה, ולו תפקיד חשוב; לא היה מקום לתת משקל להודעת ב"כ המשיבה כי אין בכוונת המשיבה לקבל לעבודה עובד אחר בתפקיד חצרן; בידי המבקש ראיה חדש הסותרת את טענת המשיבה בעניין כוונתה לקבל חצרן אחר במקומו; בית הדין האזורי שגה במסקנתו כי המבקש הודה שהחתים את כרטיס הנוכחות לאחר שעזב את שטח המכללה.

לבקשת רשות הערעור צורף תצהירו של מר ח'יר, אשר על פי האמור בתצהיר היה ממונה כאחראי על כל עובדי הניקיון וקבלן הניקיון של המשיבה, לרבות המבקש. בתצהיר העיד מר ח'יר כי נתבקש על ידי המכללה לדבר "עם הקבלן על מנת שידאג להביא עובד נוסף בתפקיד החצרן"


לאחר בחינת טענות המבקש וכלל החומר שבתיק אני מחליטה לדחות את בקשת רשות הערעור.
החלטה אם ליתן סעד זמני נתונה בדרך כלל לשיקול דעתה של הערכאה הדנה בהליך, וערכאת הערעור לא תתערב בשיקול דעתו של בית הדין האזורי בבקשה למתן סעד זמני, אלא אם כן הפעיל בית הדין שיקול דעתו שלא כהלכה [דב"ע נה/274 – 3 המרכז הרפואי שערי צדק – ד"ר אורלי פרט, פד"ע כט 244]. במקרה הנדון, לא מצאתי כי שיקול הדעת הופעל שלא כהלכה, על יסוד קביעותיו הלכאוריות של בית הדין האזורי. בהתאם לפסיקה, לא בכל מקרה בו נפלו פגמים בשימוע יש להורות על ביטול הפיטורים, ויש להכריע בכל מקרה לגופו בהתחשב במכלול הנסיבות – עילת הפיטורים, חומרת הפגמים שנפלו בהליך השימוע, תום לבם של הצדדים ועוד. על פני הדברים, קביעתו של בית הדין האזורי כי מאזן הנוחות אינו נוטה לטובת המבקש מעוגנת בעובדות שהוכחו, לכאורה, לפניו.
יודגש, כי כל קביעותיו של בית הדין האזורי הן לכאורה בלבד, ואין באי מתן הסעד בשלב זה של הדיון כדי למנוע מבית הדין האזורי ליתן כל סעד אשר ימצא לנכון בתום הדיון, לאור מכלול הראיות שיובאו בפניו.
בהתייחס לטענת המבקש כי בידו ראייה חדשה הסותרת את טענת המשיבה בעניין קבלת חצרן אחר במקומו – תצהירו של מר ח'יר: בהחלטה בבקשת רשות ערעור יש לדון על יסוד החומר שהיה בפני בית הדין האזורי. ככל שלטענת המבקש בידו ראייה חדשה המהווה שינוי נסיבות המצדיק קיום דיון נוסף בבקשה לסעד זמני, הוא רשאי לפנות לבית הדין האזורי בעניין זה. אוסיף, כי ככל שמדובר בהעסקת עובד של קבלן הניקיון במקום המבקש, הרי שמדובר בפעולה שעל פני הדברים היא חלק מהפרטת עבודות הניקיון, לרבות תפקידו של המבקש, כפי שקבע בית הדין האזורי..
סוף דבר – הבקשה נדחית. הואיל ולא נתבקשה תגובה אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שימוע מאוחר

 2. הקלטת שימוע

 3. אי הגעה לשימוע

 4. עורך דין לשימוע

 5. זכות השימוע לעובד

 6. ויתור על זכות השימוע

 7. חובת שימוע לעובד זמני

 8. פיטורי צמצום ללא שימוע

 9. שימוע בכתב מטעמי ביטחון

 10. פיצוי בגין העדר שימוע מלא

 11. ביטול השעיית עובד ללא שימוע

 12. צמצומים בעבודה מחייבים שימוע

 13. פיצויים על פיטורים ללא שימוע

 14. חובת שימוע לעובד במגזר הציבורי

 15. חובת שימוע לפני צו הפסקה מנהלי

 16. ביטול החלטה מנהלית בהעדר שימוע

 17. חובת שימוע לעובד בפיטורי צמצום

 18. זימון לשימוע לפני החלטת הגשה על מכרז

 19. ערעור על חיוב לעשות שימוע לעובדים

 20. פיטורים לאחר תקופת ניסיון ללא שימוע

 21. טענת פיטורים ללא שימוע של עובדת בהריון

 22. מחיקת כתב אישום בגין הפרת זכות השימוע

 23. האם חובה לצרף מסמכים למכתב הזמנה לשימוע

 24. זכותו של העובד לדעת מהן הטענות המועלות נגדו

 25. חובת שימוע לסודני לפני כליאה במתקן חולות

 26. חובת השימוע הספציפית שנקבעה בפקודת העיריות

 27. המלצת ועדת שימוע לפטר תוך תשלום הודעה מוקדמת

 28. חובת שימוע לאריתראים לפני כליאה במתקן חולות

 29. האם נעשו פיטורים ללא זימון לשימוע בלי נימוקים

 30. פיטורים בעקבות שימוע עד למתן הכרעה בתביעה העיקרית

 31. האם אפשר לדחות שימוע כדי לחפש ייצוג משפטי ע"י עו"ד ?

 32. בקשה לא לקיים הליכי שימוע לעובדים עד להכרעה בהליך העיקרי

 33. הזמנה לשימוע ממבקרת הפנים של הרשות ללא ציון סיבת ההזמנה לשימוע

 34. העובדת טענה כי דובר ב"זימון פיקטיבי" לשימוע, שנעשה לאחר שפוטרה

 35. שימוע: טוען כי במכתב נקבע כי עליו להשיב בכתב לטענות שהועלו כנגדו

 36. נטען כי סיבת השימוע: "חוסר התאמה לתפקיד" אינה נכונה ולא נערך פרוטוקול

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון