נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

ביטוח לאומי: סובל מנגעים בעורו בעקבות חשיפה ממושכת לשמש במסגרת עבודתו – תופעה שהוכרה על-ידי המשיב כמחלת מקצוע. ועדה רפואית שהתכנסה בחודש 4/10 קבעה למערער 19% נכות החל מיום 2.8.07, 10% לפי פריט ליקוי 75(2)(ב) שעניינו צלקות, וכן 10% לפי פריט ליקוי 81(2).
הועדה נשוא ערעור זה התכנסה במסגרת הליך החמרה לפי תקנה 36 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז – 1956 (להלן – תקנות נכות מעבודה), ובהתאם להוראות פסק-דין בבל 42462-01-13 (להלן –פסק הדין).
פסק-הדין נתן תוקף להסכמת הצדדים לפיה עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים באותו הרכב, על מנת שתתייחס במפורט ובמנומק לחוות-הדעת של ד"ר אריה ולדמן מיום 4.12.12, לתלונות המערער בתחום הנפשי וכן למכתב ב"כ המערער מיום 22.5.12.

3. הועדה התכנסה ביום 17.7.13, ציינה את ממצאיה באשר לנגעי העור ועצרה את הדיון על מנת לקבל תוצאות היסתופתולוגיות מהניתוחים שעבר המערער ב- 2/13 וב- 5/13, וכן על מנת להיוועץ עם מומחה בתחום הנפשי.
ביום 27.8.13 נבדק המערער על-ידי היועץ בתחום הנפשי שקבע כי נותרה נכות בתחום זה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 34(א)(1) לתוספת לתקנות הנכות מעבודה.
ביום 23.10.13 התכנסה הוועדה לישיבתה המסכמת וקבעה כי אין החמרה במצבו של המערער. מכאן הערעור שלפני.

4. טענות המערער:
א. הוועדה סיכמה את החלטתה ללא נוכחות המערער ובניגוד לבקשה שהועברה לה בעניין זה.
ב. הוועדה התעלמה מתלונות המערער בפניה. הוועדה קבעה כי לא מדובר בצלקות מכוערות על אף שמדובר בשאלה סובייקטיבית שהיה עליה להיות מוכרעת בהתאם לתלונות המערער.
ג. הוועדה התעלמה מחוות-הדעת המשלימה של ד"ר ולדמן בתחום רפואת העור.
ד. פריט הליקוי שיושם בתחום הנפשי אינו עולה בקנה אחד עם ממצאי הוועדה.

5. טענות המשיב:
א. אין פגם בדרך התנהלותה של הוועדה ולא היתה מוטלת עליה חובה לזמן שוב את המערער לישיבתה המסכמת ולבדוק אותו מחדש.
ב. הוועדה פעלה בהתאם לפסק-הדין ובחנה את שאלת ההחמרה ואת חוות-דעתו של ד"ר ולדמן.
ג. בתחום הנפשי הסכים המשיב כי העניין יוחזר לוועדה בהתייחס לטענת המערער כי הממצאים העולים מחוות-דעת היועץ אינם עולים לכאורה בקנה אחד עם פריט הליקוי שיושם.

לאור האמור לעיל אני קובעת כדלקמן:
6. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי כי יש לקבל את הערעור בחלקו, וזאת מהנימוקים שיפורטו להלן.

7. כאמור, הוועדה התכנסה בהתאם להוראות פסק-הדין, שנתן תוקף להסכמת הצדדים לפיה עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים באותו הרכב, צורך התייחסות לחוות-הדעת של ד"ר ולדמן מחודש 12/12, למכתב ב"כ המערער מחודש 5/12 וכן לטענות המערער בתחום הנפשי.
מכאן, שמוטל על בית הדין לבחון אם הועדה אכן מילאה אחר הוראות פסק-הדין (דב"ע נה/01-29 מנחם פרנקל - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כד 160).

8. על יסוד הסכמת הצדדים בשאלת נכותו של המערער בתחום הנפשי, יש לקבוע כי עניינו של המערער יוחזר לוועדה בפניה תונח חוות-דעתו של היועץ בתחום הנפשי. היועץ ישקול את שאלת נכותו של המערער בתחום הנפשי מחדש, בהתייחס לממצא שעלה בחוות-דעתו לפיה המערער סובל מ"תגובה הסתגלותית עם גוון חרדתי בעוצמה קלה", ויסביר האם אין בממצא האמור כדי לזכות את המערער בנכות המתבטאת באחוזים.

9. לא מצאתי ממש ביתר נימוקי הערעור.
א. לא מצאתי כי נפל פגם בהתייחסות הוועדה לחוות-הדעת של ד"ר ולדמן. הועדה הסבירה כי אין מקום לקבוע נכות כפי שהמליץ ד"ר ולדמן באשר לצלקות, שכן פריט הליקוי עליו המליץ (75(2)(ג) לתוספת לתקנות הנכות) דורש קיומן של צלקות נרחבות ומכערות, בעוד התרשמותה של הוועדה שאין מדובר בצלקות נרחבות ומכערות. בפרוטוקול הדיון הראשון של הוועדה עולה כי הוועדה מצאה (סעיף 21 לפרוטוקול מיום 17.7.13): "בנוסף לצלקות המפורטות בפרוטוקול הועדה מ0 12/2012 נצפתה צלקת קטנה שטוחה והיפוגמנטרית במצח וצלקת בלתי ניכרת בעפעף שמאלי תחתון".
התרשמותה השונה של הוועדה בנוגע להגדרתן של הצלקות כ"נרחבות" ו"מכערות" לעומת התרשמותו של ד"ר וולדמן היא בגדר הנמקה ראויה לדחיית האמור בחוות-הדעת.
ב. אין לומר כי שאלת הכיעור צריכה להיבדק על-ידי הוועדה באופן "סובייקטיבי" ובהתאם לתלונות המערער בפני בדבר השפעת הצלקות על אורחות חייו. בחירת פריט הליקוי המתאים באה בגדר סמכותה המקצועית-רפואית של הוועדה, הבוחנת את שיעור הנכות באופן אובייקטיבי. בשאלה זו נקבע בבר"ע (ארצי) 175/06 יצחק אברביה – המוסד לביטוח לאומי (החלטה מיום 31.10.06), כי "אין דעתו הסובייקטיבית של המבוטח היא הקובעת בעניין זה, אלא מיטב מומחיות הוועדה הרפואית".
ג. לא מצאתי כי חלה על הוועדה חובה להתייחס לחוות-הדעת המשלימה של ד"ר ולדמן, שעה שחיוב כאמור אינו עולה מהוראות פסק-הדין. כן לא חלה על הוועדה כל חובה להתייחס להחמרות עתידיות במצבו של המערער, אף אם מדובר במחלה שמטבעה להחמיר עם הזמן ובהתייחס לכך כי המערער עובר מדי מספר חודשים הליך של כריתת נגעים נוספים מעורו. על הוועדה לבחון את מצבו של המערער בעת בדיקתו בפניה, כפי שעשתה ואף ביקשה לעיין בתוצאות היסטופתולוגיות של הליכים שעבר בסמוך למועד התכנסותה (ואף לאחר מועד מתן פסק-הדין המחזיר).

10. לאור האמור – יש לקבל את הערעור על יסוד הסכמת ב"כ המשיב בדיון.
עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים באותו הרכב. בפני הוועדה תונח חוות-דעתו של היועץ בתחום הנפשי. היועץ ישקול את שאלת נכותו של המערער בתחום הנפשי מחדש, בהתייחס לממצא שעלה מחוות-דעתו לפיה המערער סובל מ"תגובה הסתגלותית עם גוון חרדתי בעוצמה קלה", ויסביר האם אין בממצא האמור כדי לזכות את המערער בנכות המתבטאת באחוזים. המערער יוזמן להופיע בפני היועץ בתחום הנפשי.
11. על המשיב לשלם למערער הוצאות שכ"ט עו"ד בסך של 2,000 ₪ תוך 30 יום מהיום.
12. הצדדים יכולים לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשת רשות לערער על פסק הדין וזאת תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון