נוהל לפיו יוכל כל שליח להגיש למשרדי רשם המקרקעין שני תיקים ביום בלבד

נוהל לפיו יוכל כל שליח להגיש למשרדי רשם המקרקעין שני תיקים ביום בלבד

השופט א' רובינשטיין:

העותר לפנינו עוסק במתן שליחויות לעורכי דין, בין היתר אל לשכת רשם המקרקעין בירושלים (להלן המשיב). לטענתו, בין הימים 18.10.14 ועד ליום 27.10.14 נסגרה הלשכה לשם הטמעת מערכת מחשוב חדשה, ואילו מאז ועד היום, החל המשיב להפעיל נוהל חדש, לפיו יוכל כל שליח להגיש למשרדי המשיב שני תיקים ביום בלבד, וזאת כדי להתגבר על העומס שהצטבר במשרדי המשיב (להלן הנוהל). מכאן טענתו המרכזית של העותר, והיא כי נוהל זה פוגע בחופש העיסוק שלו ומסב לו נזק ממוני רב, ועל כן יש לבטלו. עוד מבקש העותר, כי יתאפשר לו לשבת מול פקיד הלשכה בעת רישום הפעולה, שכן הדבר מתבקש מתפקידו כשליח.

ביום 3.12.14 הוגשה תגובת המשיבים לעתירה, שנתמכה בתצהיר רשמת המקרקעין בירושלים (להלן המשיבה). נטען, כי אכן לא התקיימה קבלת קהל במשרדי המשיב בתקופה הנטענת לשם הטמעת מערכת מחשוב חדשה, והדבר פורסם מבעוד מועד בכלי התקשורת ובאינטרנט. בתום התקופה, על מנת לווסת את קבלת הקהל, נקטה המשיבה בפעולות שונות, מכוח הסמכות המוקנית לה בתקנה 4(2) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011, וביניהן הגבלת מספר השליחויות אותן ניתן לבצע באופן פרונטלי; זאת, כדי שאנשים המבקשים להגיש תיק בודד לא ייחסמו מהגשתו עקב עומס שיווצר מטיפול באלה המבקשים להגיש תיקים רבים. הודגש, כי ויסות התור נעשה באמצעות מספר התיקים אותו ניתן להפקיד באופן פרונטלי, ואילו הפקדת תיקים באופן לא פרונטלי, דהיינו לטיפול פקידי הלשכה מחוץ לשעות קבלת הקהל, לא הוגבלה כלל. אשר לטענת העותר לעניין ישיבה מול פקיד בעת רישום הפעולה, נטען כי מדובר בפעולה שהחוק מייחד לעורך דין שכן השליח אינו מגיש התיק, אלא עורך הדין שולחו, ולכן אין מקום לאפשר זאת. מטעמים אלה, כך נטען, כי אין לקבל את העתירה.

ביום 3.12.14 השיב העותר לתגובת המשיבים. נטען, בין היתר, כי חוסר היכולת לקבל מענה פרונטלי הוא שפוגע ביכולת העותר לשרת את ציבור לקוחותיו, שכן אלה אינם מעוניינים להמתין לכך שהטיפול בתיק יתעכב עד לאחר שעות קבלת הקהל. עוד נטען, כי במקום להעסיק עובדים לשם ויסות התור, על המשיבים להעסיק עובדים אלה בטיפול בהפקדת התיקים עצמם וכך להפחית את העומס.

לאחר עיון בעתירה ובתגובות, אין בידינו להיעתר למבוקש, וזאת בעיקר היעדר עילה. כפי שציין בשעתו השופט זמיר, כדי שבית משפט זה יתערב בשיקול הדעת המסור לרשות המנהלית, "צריך שהעתירה תצביע על כך שהרשות המינהלית, נגדה מופנית העתירה, נהגה לכאורה שלא כחוק" (בג"צ 94/6104 ‎עמותת אמיתי אזרחים למען מינהל‎ ‎תקין וטוהר מידות נ' מיכאל בן יאיר, היועץ המשפטי לממשלה (1994); וראו גם בג"צ 5594/98 מאיר נ' השופט לינדנשטראוס (1998)). בגדרים אלה, לא מצאנו כי העותר מצביע על עילה להתערבותנו. מטבע הדברים, רשויות שונות מתמודדות עם עומס העבודה בדרכים שונות, והאופן בו פעלו המשיבים בענייננו אינו נראה חריג או פוגעני בצורה המצדיקה התערבות; כך במיוחד, כפי שציינו המשיבים, שעה שמתאפשר לעותר ולציבור באי לשכת המקרקעין להפקיד את תיקיהם לטיפול אצל פקידי הלשכה לאחר שעות העבודה, מבלי הגבלה על מספר התיקים. מכאן נראה כי אין להלום טענה לפגיעה לכאורית בחופש העיסוק של העותר, וככל שישנה ניכר כי זו מידתית. לא מצאנו כי נפל פגם בהחלטת המשיבים שלא לאפשר כניסת שליחים לחדריהם של בוחני העסקאות, אלא להותיר נושא זה במגע מול עורכי הדין עצמם. אופן הטיפול בכגון דא מסור לשיקול דעת המשיבים, ואילו העותר, כאמור, לא הצביע על טעם המצדיק את התערבותנו בכך. ועם זאת, פשיטא כי ככל שניתן להקל על אנשים מסוגו של העותר לעשות מלאכתם, ראוי לרשות ליתן דעתה לכך לפי הנחוץ.

כאמור, לא נוכל להיעתר לעתירה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכות במקרקעין

 2. רישיון במקרקעין

 3. רשות חינם מקרקעין

 4. זכות חזקה במקרקעין

 5. מתחזק חוק המקרקעין

 6. חלוקת מקרקעין בעין

 7. מהי תביעה במקרקעין

 8. עסקה בחלק ממקרקעין

 9. סיום רישיון במקרקעין

 10. סעיף 16 לחוק המקרקעין

 11. התחזות בעסקת מקרקעין

 12. ביטול ייעוד מקרקעין

 13. דרישת הכתב במקרקעין

 14. סעיף 49 לחוק המקרקעין

 15. סעיף 71 לחוק המקרקעין

 16. פיצול תביעה במקרקעין

 17. סעיף 9 לחוק המקרקעין

 18. סעיף 40 לחוק המקרקעין

 19. סעיף 16 לחוק המקרקעין

 20. זכויות שביושר במקרקעין

 21. רישיון מכללא במקרקעין

 22. ביטול רישיון במקרקעין

 23. צו הפסקת שימוש במקרקעין

 24. עסקאות סותרות במקרקעין

 25. סעיף 18 ב לחוק המקרקעין

 26. תנאי מתלה בעסקת מקרקעין

 27. סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין

 28. עשיית דין עצמי במקרקעין

 29. עסקת מקרקעין באזור שיקום

 30. רישיון בלתי הדיר במקרקעין

 31. ביטול החלטת רשם המקרקעין

 32. זכויות העירייה על מקרקעין

 33. תביעת השבה של חוכר מקרקעין

 34. זיהוי צדדים לעסקת מקרקעין

 35. רישום הערה במרשם המקרקעין

 36. ניצול זכויות בניה במקרקעין

 37. תביעה לפקיד ההסדר במקרקעין

 38. התחייבויות נוגדות במקרקעין

 39. בקשה לפדיון מקרקעין מעוקלים

 40. מכירת זכויות בחלק ממקרקעין

 41. שימוש מפריע במקרקעין פרטיים

 42. רשות מכללא לשימוש במקרקעין

 43. בקשה לעריכת מדידה של מקרקעין

 44. דיווח על עסקת מקרקעין בדיעבד

 45. הערה על יעוד מקרקעין תקנה 27

 46. בנייה ונטיעה במקרקעין משותפים

 47. רכישת מקרקעין בפרוייקט הרחבה

 48. התחייבות לעשות עסקה במקרקעין

 49. בדיקה במינהל לפני עסקת מקרקעין

 50. שימוש במקרקעין לגידול מרעה בקר

 51. מחלוקת לגבי תאריך רכישת מקרקעין

 52. עיכוב ברישום זכויות בעל מקרקעין

 53. תביעה על בניה על מקרקעין מוסדרים

 54. רשות שימוש במקרקעין לפי חוק הנפט

 55. סעיף 93 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 56. תביעה של פסול דין - זכויות במקרקעין

 57. החובה להציע למוכר מקרקעין לקנות בחזרה

 58. עסקת מקרקעין לפני חקיקת חוק המקרקעין

 59. תחרות בין זכויות נוגדות במקרקעי המינהל

 60. ביטול זכות הסותרת רישום בפנקס המקרקעין

 61. ביטול רישיון ללא תמורה ע''י בעל המקרקעין

 62. תביעה לפיצויים בגין נזקים שנגרמו למקרקעין

 63. בקשה להתקנת אנטנת שידור לחובבי רדיו במקרקעין

 64. איך מוכיחים שעסקה במקרקעין היא "פיקטיבית" ?

 65. ערר על החלטה להורות לתקן שטחים בנוגע למקרקעין

 66. סעיף 10 לחוק המקרקעין - תקנת השוק במקרקעין

 67. פגיעה עקיפה במקרקעין - פיצויים לפי סעיף 197 ?

 68. האם חלוקה בעין של המקרקעין תגרום נזק לצדדים ?

 69. ערר על החלטה לאשר תוספת לבית מגורים משותף במקרקעין

 70. ביטול מכר מקרקעין לאחר אישור סופי של ראש ההוצל''פ

 71. סעיף 5 לחוק המקרקעין - חיזוק בתים מפני רעידות אדמה

 72. תביעה שיינתן פסק דין המצהיר סכאות להירשם כבעלים במקרקעין

 73. נוהל לפיו יוכל כל שליח להגיש למשרדי רשם המקרקעין שני תיקים ביום בלבד

 74. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון