התארגנות עובדים: טענות לעניין ההתנכלויות והתבטאויות פוגעניות

התארגנות עובדים: טענות לעניין ההתנכלויות והתבטאויות פוגעניות

בפסק הדין בענין פלאפון (עס"ק (ארצי) 25476-09-12) הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' פלאפון מיום 2.1.2013, נקבע על ידי כב' השופט יגאל פליטמן (כתוארו אז, כדלקמן:-

"ראשית לכל, הזכות להתארגנות בארגון עובדים היא מעניינם של העובדים ושמורה להם בלבד. השיח שמקיימים העובדים בינם לבין עצמם, אם יתארגנו אם לאו, והשיח שהעובדים מקיימים עם ארגון העובדים אם להתארגן במסגרתו אם לאו, נמצא מחוץ לתחומיו של המעסיק. המעסיק אינו שווה ערך במעמדו לארגון העובדים במהלכי ההתארגנות ומימושה, ואין הוא רשאי להביע דעה נגד ההתארגנות, גם אם לדעתו תוצאותיה יזיקו להמשך פעילותו של מקום העבודה.
בשלב ההתארגנות הראשונית, לפני כינונו של ארגון יציג וטרם היווצרו של שיח קיבוצי בין החברה לארגון העובדים, לא יישמע קולה של החברה בנוגע לזכות ההתארגנות, מימושה והשלכותיה על מקום העבודה, בין במישרין ובין בעקיפין.
...
נקודת המוצא הינה, שמימוש העובדים את זכות ההתארגנות שלהם אינו מעניינו, אם כי הוא בעל עניין בתוצאות מימוש אותה הזכות. מדובר בשלב זה, בעניינם הפנימי האוטונומי של עובדיו, שאליו הם כפופים ובו הם תלויים אישית, במימוש זכותם זו שיכולה להתממש אך ורק ב"מגרשו"; התערבותו, באותו שלב קריטי בהליך הדמוקרטי שהוא איננו צד לו – יש בה משום פגיעה אסורה של "גוף מתערב זר ומשפיע" בזכות עובדיו להתארגן" (ההדגשות הוספו – א.ק.).

בנסיבות מקרה זה – מדובר כאן בהתארגנות ראשונית של עובדי המשיבות במטרה לכונן ארגון יציג במפעל, אשר ידאג ויפעל לטובת העובדים. לעובדים קיימת הזכות לחופש ההתארגנות בארגון העובדים והיא גוברת על הזכות המשיבות לחופש הביטוי.

התבטאויות שני המנהלים במשיבות בנוגע להתארגנות עובדים במפעל וההשלכות הכלכליות שיהיו לכך על מנהלי המפעל והמפעל עצמו, וכן "ההטבות" שיוכלו לקבל או להפסיד או ביחס ל"שקרים" שמפיצה המבקשת – יש בהן משום הפעלת "לחץ", איומים וניסיון להשפיע בצורה בלתי הוגנת על העובדים במימוש זכותם להתארגן או לא להתארגן.

מחובת המשיבות לפעול מיד להפסקת פעולות ו/או התבטאויות של המנהלים מטעמה לסיכול התארגנות העובדים ו/או ניסיון להשפיע עליהם והעלולים לפגוע מימוש זכות העובדים להתארגנות, ולהימנע מלנקוט אמצעי משמעת, או הזמנה לשימוע, או השעיה, או פיטורים – כשהדבר נעשה על רקע מימוש זכות ההתארגנות של העובדים.


ב"כ המשיבות הודיעה במהלך הדיון, כי מנהלי המשיבות כונסו וכי נושא חופש ההתארגנות הובהר והוסבר מבחינה משפטית למנהלי המפעל.
איננו חולקות, כי מנהלי המשיבות קיבלו, כנראה, ייעוץ משפטי בנושא אך לצערנו, כנראה חלקם לא הצליחו להפנים זאת. מן הראוי, כי תערך ישיבה נוספת בנוכחות היועצים המשפטיים של המשיבות לקבלת הסברים מפורטים בנושא חופש ההתארגנות במפעל ולהפסקת התופעה של התערבות המנהלים בפעילות העובדים לצורך ההתארגנות בשירות המבקשת.

על כן, אנו נעתרות לבקשת המבקשת למתן צווים ואנו קובעים כדלקמן:

(1) על המשיבות לדווח בכתב לבית הדין על תוצאות הליך בירור האירוע הבטיחותי וכן להמציא לבית הדין את פרוטוקול הדיון וזאת עד ליום 28.2.2014.
(2) על המשיבות לחדול לאתר מכל פנייה לעובדים בכל הנוגע לעניין ההתארגנות והשלכותיה ולמימוש הזכות להתארגנות. זאת, בין במישרין ובין בעקיפין.
(3) על המשיבות לחדול לאתר מלהתערב במהלכי ההתארגנות בחברה, במעשה או בהתבטאות השוללים את ההתארגנות, במישרין או בעקיפין.
(4) על המשיבות להימנע מכל התנכלות ו/או הפלייה כלפי עובדים על רקע התאגדותם בארגון עובדים ופעילותם בו, לרבות הליכי שימוע ו/או פיטורים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הכרה בארגון עובדים

 2. מיהו ארגון עובדים יציג ?

 3. פיצוי כספי לארגון העובדים

 4. התארגנות עובדי מגדל ביטוח

 5. ארגון העובדים איגוד המשפטנים

 6. הפרת חובת היוועצות עם ארגון עובדים

 7. פיטורים בגין פעילות בארגון עובדים

 8. סמכות ייחודית בתביעות ארגון עובדים

 9. זכות נציג ארגון העובדים להשתתף בשימוע

 10. אי קבלה לעבודה בגלל פעילות בארגון עובדים

 11. נטען כי הוכרו כארגון יציג בהודעה שנשלחה במייל

 12. פיטורי עובדים רק בשל השתייכותם לארגון עובדים

 13. הרעת תנאים בעבודה בגלל פעילות העובד בארגון עובדים

 14. אי העברת טופס הצטרפות לארגון עובדים מחשש להתנכלות

 15. טענת התנכלות לעובדים שחתמו על טפסי הצטרפות להסתדרות

 16. הפסקת עבודה בהוראות נציגי ארגון העובדים, מהווה שביתה

 17. סמכות בית הדין האזורי לעבודה לדון במעמד ארגון עובדים

 18. נתונה לעובד הזכות להחליט אם להצטרף לארגון עובדים אם לאו

 19. התארגנות עובדים: טענות לעניין ההתנכלויות והתבטאויות פוגעניות

 20. טענת פיטורי עובד שנטל חלק בניסיונות התארגנות עובדים בהסתדרות

 21. נוהלי פיטורים: זכותו של ארגון העובדים לעמוד על קיום ההסכמות הקיבוציות

 22. עיצומים בשל סירוב ארגון העובדים להאריך את ההסכמים של העובדים הארעיים בחברת החשמל

 23. האם פוטר העובד בשל חלקו בהתארגנות הראשונית בחברת AIG, או שמא פוטר מטעמים ענייניים ?

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון